You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.
knjiga - book - Buch,n - knjiga mobitel - cellphone - handy - handstina lampa - bulb - birne - neznam kuća - house - Haus, n - hiša vijak - screw - Schraube,f - vijak opruga - spring - Feder, f - vzmet tkanina - fabric - gewebe - tkanina - - - grijač - heater - vorwärmer - grelnik dugme - button - knopf - gumb kabina - cabin - Kabine, f - kabina upravljačka kabina - cab - fahrerkabine - kabina upravljalca - - - radni ciklus - working cycle - arbietszyklus - delovni ciklus predivo - yarn - garn - sukanec podaci - data - daten - podatki habanje - abrasion - abrieb - obraba mlaz - jet - strahl - curek var - weld - schweissnaht - zvar uputstvo - instruction - anweisung - navodilo širina - width - breite - širina matica - nut - mutter - matica - induce - ansaugen - vsesati usisati - induce - ansaugen - vsesati sredstvo - medium - mittel - snov pruga - track - strecke - proga apsorpcija - absorption - absorption - absorpcija starter - starter - anlasser - zaganjalnik meta - target - target - tarča slavina - tap - hahn - pipa kontejner - tank [container] - Tank {m} - kontejner krov - roof - Dach, n - streha način - mode - schwingungstyp - način vuča - haul - schleppen - vleka ispuh - exhaust - auspuff - izpuh - - - vrata - door - tor - vrata snaga - force - kraft - sila viljuška - fork - gabel - vilice interfejs - interface - schnittstelle - vmesnik jama - pit - grube - jašek šupljina - pit - - - - - udaljenost - pitch - abstand - razdalja impuls - pulse - impuls - impulz ekranski - monitor - monitorschwelle - zaslonski gledaoci - - - prprema uzorka - sample preparation - probenvorbereitung - priprava vzorca priprema uzorka - sample preparation - probenvorbereitung - priprava vzorca upravljački kanal - control channel - steuerkanal - krmilni kanal infra crvena svjetlost - infrared lamp - infrarotlampe - infrardeče svetilo ispustni ventil - drain valve - ablassventil - izpustni ventil pogonski remen - driving belt - antriebsgurt - pogonski trak prednja vrata - front door - vordertür - sprednja vrata obrada rubova - edge wear - kantenverschleiss - obraba roba vođenje - guide - führung - vodenje glavni mlaz - main jet - versorgungsstrahl - glavni curek zapis - record - aufzeichnung - zapis uzorak - sample - muster - vzorec prekidač - switch - schalter - stikalo vanjska površina - surface ,outside - aussenfläche - zunanja površina oktanski broj - octane rating - oktanzahl - oktansko število radni takt - power stroke - arbeitshub - delovni takt pad pritiska - pressure drop - druckabfall - padec tlaka zadnji - rear - hinten - zadnji ponavljanje - replication - wiederholung - ponavljanje valjak - roller - Roller, m - kolesce,valjček, server - server - Server {m} - strežnik vijek trajanja - service life - lebensdauer - življenska doba strana - side - seite - stran isključenje - shut-down - abschaltung - odklop isključenje - shut-down - abschaltung - odklop vulkanizacija - cure - vulkanisation - vulkanizacija prekidač - cut-out - unterbrecher - prekinjalnik - - - cilindar - cylinder - zylinder - valj,cilinder smetnja - defect - störung - моtnja ulazni kanal - inlet port - eingangskanal - polnilni kanal poklopac - lid - deckel,haube - pokrov valjaonica - mill - walzwerk - valjarna otvoreno vozilo - open carrier - offenes fahrzeug - odprto vozilo siromašna smjesa goriva - lean mixture - mageres Gemisch,n - revna zmes goriva in zraka motorno vozilo - motor vehicle - Kraftfahrzeug n Kraftmaschine f - motorno vozilo motorno vozilo - motor vehicle - Kraftmaschine f - motorno vozilo motorno vozilo - motor vehicle - Motorfahrzeug n - motorno vozilo alatni stroj - machine tool - Werkzeugmaschine ž - obdelovalni stroj pozicionirni uređaj - positioning device - Positionierungseinheit f - pozicionirna naprava gorionik za obručno varenje - gun - Schweissbrenner, m - gorilnik za obročno varjenje gorionik za obručno varenje - gun - Scheisspistole - gorilnkk za obročno varjenje - - - vodeći valjak - guide idler - Führungsrolle , f - vodilni valjček povratni udar - flashback - Flammendurschlag , m - povratni udar generator za varenje s izmjeničnom str. - a.c.welding generator - Wechselstrom-Sschweissgenerator m - varilni generator z izm.napetostjo odnos mase zraka i goriva - A/F ratio(air/fuel ratio) - Luft-Brennstoff-Verhältnis n - razmerje mas zrak in goriva fatalna greška - fatal error - - usodna napaka profil navoja - ridge - Gewindezahn m - profil navoja kočiona čeljust - brake shoe - - zavorna čeljust sistemski red - system bar - - sistemska vrstica mobitel - mobil phone - handy - mobilnik kontrola lifta - elevator control - - kontrola dvigala priručnik za tečaj - course manual - - priročnik za tečaj priručnik za predavača - trainer manual - - priročnik za predavatelja priručnik za rad na terenu - field manual - - priročnik za delo na terenu otklanjanje grešaka - troubleshooting - - odprava napak pozvati - call up - - priklicati prijava greške - call back - - prijava napake pozivna tipka - call button - - pozivna tipka aktiviranje - activation - - sprožitev autentikacija - authentication - autentifizieren - avtentikacija korisnički interfejs - user interface - - uporabniški vmesnik pregled - check - - pregled opis proizvoda - product description - - opis izdelka ulje za mjenjače - gear oil - Getriebeöl ,n - olje za menjalnike zupčasta pumpa - gear pumpe - Zahnradpumpe ,f - zobniška črpalka - subdirectory - - podimenik sporazumijevanje - communication - - sporazumevanje USB-ključ - USB-key - - USB-ključ,pomnilniška naprava Ponuđać programskih usluga - ASP-application service provider - - ponudnik progr. storitev međumemorija - buffer - - medpomnilnik govorno poduprta aplikacija - voice enabled application - - govorno podprta aplikacija - protocol stack - - protokolni sklad strojni kod - machine coda - - strojna koda - suite - - programski nabor kanal - channel - - kanal pasivna matrica - passive matrix - - pasivna matrika digitalni model visina - DEM-digital elevation model - - digitalni model višin - daefault - - privzeto CD disk - CD-compact disc - - cedejka otklanjanje grašaka - error management - - odpravljanje napak - pop-up menu button - - gumb pojavnega menija glavna datoteka - master file - - glavna datoteka statusni prozor - status box - - statusno okno LAN-područna mreža - LAN - - krajevno omrežje dsd - ds - bla - nas memorija - memory - - spomin,pomnilnik - volatile memory,volatile storage - - neobstojni pomnilnik školovanje preko interneta - web-based training - - šolanje preko spleta programski paket za potporu proizv. - CIM-computer intergrated manufacturing - - programski paket za podporo proizvodnji - damping pad - - blažilne obloge puštanje u pogon - commissionning - - spravljanje v pogon sačuvati - save - - shraniti poslati - send - - poslati upravljač - controller - - krmilnik brojač vožnji - trip counter - - števec voženj zavrtanje vijaka - tighten screws - - privijanje vijakov objašnjenje - expalnation - Erklärung , f - pojasnilo isčitajte - read out - - odčitajte popravak - repair - Ausbesserung {f} - popravilo suh - dry - - suh uključeno - ON - - vklopljeno isključeno - OFF - - izklopljeno upaljač - trigger - - sprožilec mjerenje opterećenje - load measirung - - merjenje obremenitve knjižica - booklet - Buch,n - knjižica pregled , kontrola - check - - pregled zavrtanj bez glave - stud - bolzen - čep hrđa - rust - Rost - rja pregled - overview - - pregled digitalni podatak - digital data - - digitalni podatek iskrivljenost slike - moire - - popačenost slike-moare izometrička projekcija - isometric projection - - analogno digitalni - tape cartridge - - analogno-digitalni tračna kaseta - tape cartridge - - tračna kaseta - EBCDIC-extended binary coded - - koda za shranjevanje in pre. črk in num.znakov operator blizine - proximity operator - - operator bližine konjukcija - conjuction - - konjukcija poravnanje - justification - - poravnava - denial of service attac - - ohromitev strežnika SDH - SDH-synchronous digital hiearchy - - SDH - active partition - - dejavni razdelek spremnost - readiness - - pripravljenost nadogradnja - uppgrade - - nadgradnja-posodabljanje raspodjela - distribution - - porazdelitev vremenski signal - timing signal - - signal učasenja - work book - - delovni zvezek napajanje - power supply - - napajanje RAM - RAM - - RAM-bralno pisalni pomnilnik glavna stanica - main floor - - glavna postaja način napajanja - power mode - - način napajanja prekovremeno - overtime - - nadure petlja - loop - - zanka nadzorni mehanizam - watchdog - - stražni mehanizem prekoračenje - overflow - - prekoračitev povratna veza - feedback - Rückkopplung {f} - povratna zveza obnova - restore - - obnovitev ulazno-izlazni ključ - input-output key - - vhodni -izhodni ključ predotvaranje - pre-opening - - predodpiranje autostart - bootstrop - - samozagon - installer - - nameščevalnik upravljačka ploča - navigation panel - - krmilna plošča dodatek - attachment - - pripona datoteka uređaja - device file - - datoteka naprave kutija - box - - omarica greška napajanja - suplay fail - - napaka napajanja - service provider - - ponudnik storitev - encoder - - kodirnik poboljšan - enhanced - - izboljšan poboljšan - enhanced - - izboljšan obnova - overhaul - - obnovitev dugoročni zadatak - long term task - - dolgoročna naloga dostupnost - accessibility - - dostopnost nalog - order - - ukaz - safety gear - - lovilna naprava sprat - floor - - etaža izolacija - insulation - - izolacija rasvjeta - lightning - - razsvetljava nužni izlaz - emergency - - zasilni prag - sill - Schwelle {f} - prag zatvarajuća opruga - closing spring - - zaporna vzmet sklopka - clutch - Kupplung , f - sklopka kuplung - clutch - Kupplung,f - sklopka - - - kategorija 5 - category 5 - - kategorija 5 kontrolna lista - check list - - kontrolni seznam buka - nois - - hrup uptstvo za upotrebu - - bedienungsanleitung - navodilo za uporabo zidno učvrščenje - - wandbefestigung - pritrditev na steno - - - priključak - - anschluss - priključek produžni kabel na samonavijajući - - kabelaufroller - kabelski samonavijalni podaljšek upotreba - - gebrauch - uporaba važno - - wichtig - pomembno habanje ,abrazija - abrasion tester - Abrieb m - obraba ,abrazija ,brušenje abrazijsku tester - abrasion tester - Abriebprüfgerät, m - abrazijski preiskuševalnik abrazijsko habanje - abrasive wear - abrasiver Verschleiss , m - abrazijska obraba habanje zbog trenja - - Schleifverschleiss ,m - obraba zaradi trenja sistem protiv blokiranja točkova - ABS braking device - Antiblokiersystem , n - sistem proti blokiranju koles ABS sistem - ABS - ABS , n - zavorni sistem ABS;elektronski sistem krmiljenega zdrsa koles referentna koordinata - bsolute coordinates - Bezugsmass , n - referenčna koordinata - - - područje - range - - območje raspršivač - difuser - - razpršilec tačnost - accuracy - - natančnost kvar - breakdown - Betriebsausfall {m} - okvara mazanje - lubrication - - mazanje greška - fault - - napaka kvar - failure - - okvara razmak - clearance - Abstand {m} - razmik srodna - related - - sorodna zamjena - replacement - - zamenjava zaptivajući vazduh - sealing air - Dichtungsluft, f - tesnilni zrak stanje-uslov - condition - - stanje-pogoj uravnavanje - adjustment - Justierung ,f - naravnavanje,justiranje,mer.instr. ulaz - input - - vhod aktiviraj - activate - aktiviere - aktiviraj prijava - login - - prijava lift - lift - Lift {m} - dvigalo izlaz - exit - - izhod povezati - connect - - povezati naredbe - commands - - ukazi meni - menu - - izbira drvo sa menijem - menu tree - - drevo z izbiro završno brojilo - final timer - - končni merilnik vožnja - trip - - vožnja ponovno postavljanje na nivo - releval - - ponovna postavitev na raven - handrail - - priročje plafon - ceiling - - strop - anywhere - - kamorkoli bilo kuda - anywhere - - kamorkoli rupa - socket - - luknja povratna kolotura - return pulley - - povratni škripec konopac - rope - - vrv regulator - governor - - regulator promijenite - replace - - zamenjajte uzemljenje - grounding - - ozemljitev - cord - - vrvica uspravan - upright - - pkončen pripremljen - prepared - - pripravljen ocijenjen - reviewed - - ocenjen izdano - released - - izdano alat za održavanje - maintenance tool - - vzdrževalno orodje zajednički postupci - common procedures - - skupni postopki mobitel - mobile phone - - mobilnik laptop - laptop - - prenosni računalnik kompjutor - desktop PC - - namizni računalnik aktivna privremena veza - active sync connection - aktive synch Verbindung - aktivna začasna povezava đepni kompjutor - pocket PC - - žepni računalnik kontrola lifta - elevator control - - kontrola dvigala serijska veza kontrole lifta - serial link to elevator control - - zaporedna povezava kontrole dvigala intranet - intranet - - intranet SPECI server - SPECI server - - SPECI strežnik Veza na SPECI server - link to SPECI server - - povezava na SPECI strežnik bluetooth veza - Bluetooth link - - bluetooth povezava minimum zahtjeva - minimum requirements - - minimum zahtev datoteka - file - - datoteka vrijeme hoda - wlk time - - čas hoda unutar - within - - znotraj strojna oprema - hardver - - strojna oprema pogonski remen - traction belt - - pogonski jermen - cam - - odmikalo - traped - - ujet prljavština - dirt - - umazanija odmah - immediately - - nemudoma izvan - outwards - - navzven otkazan - canceled - - odpovedan žmiganje - blinking - - mežikanje isključiti - unplug - - izklopiti puhanje - blowing - - pihanje zaštitna žica - locking wire - - varovalna žica ponovo unijeti - reinserting - - ponovno vnesti nekontrolirano kretanje - uncontrolled movement - - nekomtrolirano gibanje povečanje - build up - - povečanje prodrijeti - penetrate - - vdreti - scan procedure - - procedura preiskanja tastatura - keyboard - Tastatur {f} - tipkovnica ulazno polje - entry field - - vhodno polje statusni meni - menu status - - statusni meni statusni red - status bar - - statusna vrstica sistemski redak - system bar - - sistemska vrstica glavno područje ekrana - main display area - - glavno območje zaslona ulazni red menija - menu entry bar - - vhodna vrstica menija naslovni red - title bar - - naslovna vrstica funkcijski red - function bar - - funkcijska vrstica klizni red - scroll bar - - drsna vrstica statusni red lifta - elevator status bar - - statusna vrstica dvigala kliknuti - click - - klikniti - encoder - - čitalnik - reversing time - - čas obračanja - designation of display content - - določitev vsebine zaslona - menu tree symbol - - meni drevesni simbol - submenu display - - zaslon podmenija - SPECI function page - - SPECI funkcijska stran - RAM random access memory - - delovni pomnilnik vlažan - moist - - vlažen indikator - indicator - - indikator ,kazalnik - B-supplier - - dobavitelj - supplier - - dobavitelj - back-up - - podpora dugme nazad - back button - - gumb nazaj - back off - - umik - back office - - back office - A-supplier - - A-dobavitelj - AC power controller - - regulator izmeničnega napajanja - absolute value - - absolutna vrednost - absolute value encoder - - čitalnik absolutne vrednosti - absolute value transmitter - - oddajnik absolutne vrednosti - cable clamp - - prižema za kabel kablovski kanal - cable duct - - kabelski kanal - cable end lug - - kabelski čevelj - cable harness - - snop kablov - damping element - - dušilni element - damping pad - - dušilni element - data exchange - - izmenjava podatkov - data have been changed - - podatki so bili spremenjeni - editor - - urejevalnik - E-procurement order - - - enter key - - vhodni ključ - entry mode - - vhodni ačin - FAT-file allocation table - - - face of guide rail head - - čelo noža vodila - factory aceptance head - - tovarniški prevzemni test - fail-safe locking - - odpoved varnostnega zaklepanja - fall - - padec - fall of ropes - - padec vrvi - fall of ropes - - padec vrvi - G/L account - - G/L račun - gauge clearance - - zračnost - gauge clearance - - zračnost - gear - - mehanizem - gear ratio - - prestavno razmerje - halfen channel - - c-profil - hall call - - zunanji poziv - hall call button - - etažni pozivni gumb - hall indicator - - etažni pokazatelj - hall lautern - - pokazatelj kabine - idle running loss - - izgube prostega teka - igniation angle - - kot vžiga - ignore functional location - - prezri funkcionalno lokacijo - ignore priority print - - preuri prioritetno tiskanje još naprijed planiraj - keep planning - - še naprej planiraj upravljanje sa ključnim strankama - key account managment EL - - upravljanje s ključnimi strankami EL vodja ključnih stranaka - key account manager - - vodja ključnih strank - lamineted spring assembly - - lisnata vzmet - landing - - pristajanje - landing call - - zunanji poziv - landing call button - - etažni pozivni gumb - landing call riser - - - landing control station - - zunanja kontrola postaje - machine arrangement - - postavitev motorja - machine frame - - okvir motorja - machine isolation - - izolacija motorja - machine room - - strojnica - machine room conditions - - pogoji v strojnici - natural convection - - naravna konvekcija - natural convection - - naravna konvekcija - natural fibre core - - naravno jedro iz vlaken - nearest attainable step - - najbližja dosegljiva postaja - observation lift - - panoramsko dvigalo - obstruction - - blokiranje - octuplex instalation - - octuplex - offer -based -repair order - - naročilo popravila na osnovi ponudbe - P+L posting escalator - - P+l poslane tekoče stopnice - P+L posting lift - - poslano dvigalo - packing - - pakiranje - radar motion detector - - radrski detektor gibanja - radial fan - - radialni ventilator - radial force - - radialna sila - radio paging - - radijski poziv sigurnosna ograda protiv pada - safe guard against falling - - varovalna ograja proti padcu - safety and health - - varnost i zdravje - safety barrier - - varnostna ovira - tab - - zavitek - TA - - tabele vzdrževanja - - - - tandem jack - - tandem bat - uncoiling of the rope - - odmotavanje vrvi - under step lighting - - razsvetljava pod stopalko - undercut - - spodrezanost - undercut groove - - spodrezani utor - underslung car - - spodnje obešenje kabine - w/o output request - - w/o - waiting time - - čas čakanja - wall angle bracket - - stenska kotna konzola - wall bracket - - stenska konzola - wall clamp - - stenska prižema - year of price revision - - leto revizije cene jaram - yoke - - jarem - zero point alignment - - nevtralna poravnava - zero point position - - nevtralna pozicija - zero point test - - izhodiščni test - zero pasage - - ničelni prehod - zone load - - center - preventive maintenance - - preventivno vzdrževanje - service - - storitev - sheduled - - načrtovana - unsheduled - - nenačrtovana - inspection - - pregled - corrective maintenance - - korektivno vzdrževanje - fault - - napaka - failure related - - povezano z okvaro - overhaul - - obnovitev - visual check - - vizuelna kontrola zaptivajući obruč - sealing ring - Dichtring, m - tesnilni obroč kalibracija - calibration - Kalibrierung {f} - umerjanje , kalibriranje - task - - opravilo - generic - - splošni - generic - - splošni - generic - - sorodni - table - - plošča - to be familiar - - seznanjenje - instruction - - navodila - validity - - veljavnost - defines - - določi - - - SIMD - SIMD-single instruction,multiple data - - SIMD - reference table - - refereferenčna plošča - generic guide - - spolšno vodilo - task check list - - kontrolni seznam opravil - generic check report - - spolšno kontrolno sporočilo - provided - - pod pogojem - local code - - lokalna koda primanje - adaption - - sprejemanje menadžment - management - - menedžment - guidelines - - smernice vuča - traction - Zugkraft {f} - pogon - periodic - - periodičen - safety device - - varnostna naprava - temporary - - začasna - off line - - izključen - off line - - ni pripravljeno - off line - - indirektno - revision - - revizija - creation - - stvaritev - if required - - če je potrebno - adjust - - nastavite pregledano - reviewed - - pregledano - reviewed - - ocenjeno - field trial - - terenska preizkušnja - final operation - - poslednji korak - final draft - - poslednja skica - release - - sprostitev - manual brake release - - ročna sprostitev zavore - introduction - - uvod - safety awareness - - varnostna zavest svrha - purpose - Zweck {m} - namen - scope - - področje - general preparation - - splošna priprava pridržavalac užeta - rope retainer - - zadrževalec vrvi spotaknuti - tripping - - spotakniti - performance test - Gebrauchstest , m - delovni preskus prenos - geared - - prestava - internal - - notranje - leakage - Leckstrom , m - tok puščanja,tok uhajanja - - Leckage, f - puščanje , uhajanje - hoistway door - - jaškovna vrata - landing door - - jaškovna vrata, pristajalna vrata - shaft - - jašek - monitoring - - spremljajoč - monitoring - - spremljajoč - terminal - - terminal - telealarm - - daljinski alarm - two way - - dvopotni - installation - Einbau , f , Installation , f - vgradnja - without written consent - - brez pisne privolitve - competent - - sposoben - manner - - način - detailed - - podroben - considering - - glede na - public safety - - javno varnost - detailed - - detajlirani - conducted - - opravljen - aligned - - podprt - machine leveling - - niveliranje motorja - at inspektion speed - - pri hitrosti pregleda - accountability - - sledljivost uporabniškega računa - nominal - Nennwert ,m - imenska hitrost - nominal - Nennwert, m - imenska vrednost - nominal speed - - imenska hitrost - awareness - - zavest - assist - - pomagati - in mind - - v umu - objective - - cilj - consistent - - dosleden - approach - - pristop pouzdanost - reliability - Zuverlässigkeit {f} - zanesljivost - effect - - posledica - effect - - posledica - range - - območje ključna područja - key areas - - ključna območja vazdušni pritisak - air pressure - Luftdruck {m} - zračni pritisk (zračni tlak) - type - - vrsta - period - - obdobje - every visit - - vsak obisk - tripping speed - - hitrost koraka - old - - star - available - - raspoložljiv - available - - raspoložljiv - note - - opomba - - - - usage - - način uporabe - usage - - postopek iako - however - - vendar - followed - - zasledovan - recovered - - prenovljena - responsible - - odgovornega - ensure - - poskrbite - get familiar with - - seznanjenje z - instruction - Anweisung , f - navodilo - contractual - - pogodbene - commitments - - obveze - particularly - - posebej - below - - pod - often - - pogosto - reeving system - Seileinfadelung ,f - škripčevje - masquerade - - maškarada - geared - - - lining - - sloj ležajnega materijala sastav, agregat - assembly - Aggregat , n - sestav , agregat - linkage - Koppelglied , n - sklopnik,sklopni člen elastičnost - spring - Federung, f - vzmetenje otskok - spring - Feder, f - vzmet - fitted - - odgovarja - lever - Hebel, m - ročica vzvod - flywheel - Schwungrad,n - vztrajnik - pulley belt - Keilrillenscheibe , f - jermenica s klinastimi utori - air gap - Luftspalt , m - zračna rega ;špranja ležaj klipnjače - bearing - Lager , n - ležaj - scratch - Vertifungen ,f - raza - scratch - in der Presshaut , f - raza izlizan - worn - - oguljen - liner - Mitläufer , m - sotekač , obroba - wheel - Rad , n - kolo - wear - Verschleissbetrag ,m ; Verschleiss , m - obraba - gear - Rad , n ; Zahnrad , n - zobnik - rod - Schleppstange , f - vlečni drog slobodan - free - frei - prost - plunger - Stössel, m - droönik prekomjeran - excessive - - čezmeren proliti - spill - - politi se na - onto - - na nagore - upward - - navzgor - fixed - - popravljen - passes - - prelazi - force - - sila - start - - začetek - most probably - - najverjetnejše - evaluation - - evalvacija ventil - valve - Ventil , n - ventil - switch elevator off - - izklopite dvigalo - close the shut of valve - - zaprite ventil za zaustavitev - sequence - - zaporedje - panel - - krila - hanger bearing - Zwischenlager ,n - vmesni ležaj - hanger rollers - - vmesni valji - cleanness - - čistoča - relationship - - odnos - visit - - obisk - performed - - izpolniti sigurnost na radu - occupational safety - - - safety circuit - - varnostni tokokrog - exhaustive - - izčrpen ne zaboravite - kepp in mind - - ne pozabite - vary - - spremenite - - - - closing force limiter - - omejevalnik sile pri zapiranju - top car rail - - vrhnje kabinsko vodilo - summary - - povzetek originalan - genuine - - izviren usporiti - slow down - - upočasnjenje - exceed - - prekositi - sufficiently - - dovolj cjelovitost - integrity - - celovitost - associated - - povezan zato - therefore - - torej semering - seal - Dichtungselement , n - tesnilo , tesnilka, tesnilna zveza - sealing - Dichtungs , f - tesnilen - sealing - Abdichtung, f ,Dichten , n - tesnjenje kružni tok - circuit - - vezje - tension - Spannung , f - napetost - tripping speed - - sprožilna hitrost - to be tested - - za preizkus - reset - - ponastaviti - retainerspring - Haltefeder , f - zadrževalna vzmet - pulley groove - - jermenski žleb - pull - - poteg - establish - - ugotoviti - physically - - teleseno - intact - - nedotaknjen klin - wedge - Vorsatzkeil , n - klin vodeći valjak - guide roller - - vodilno kolo - running - - tekoč lomljiv - brittle - zerbrechlich - krhek - clamp (track rope) - Tragseilhalterung , f - držalo nosilne vrvi - pad - Gleitschuh , m - segmentna ležajna blazinica - pit - Grube , f - jašek - additional - - dodaten valjaoničar - fuller - Walker {m} - - towards - - k , proti - attached - - navezan donji - bottom - - spodnji - remains - - ostanki - attach - - pritrditi radionički ključ - spanner - Schlüssel {m} [Schraubenschlüssel] - ključ - compare - - primerjati - refer to figure - - nanaša se na risbo - forbiden - - prepovedan - strictly - - strogo - grip - befestigung am Seil , n - pritrditev na vrv , spojka - appears - - nastopi - appears - - nastopi - sudden - - nenaden - sheave(pulley) - Seilscheibe, f - škripec , vrvenica - proves - - dokaže - proves - - dokaže - proves - - dokaže omča - sling - Schlinge {f} - zanka libela - spirit level - - vodna tehtnica , libela - investigate - - preiskati - investigate - - preiskati - above - - čez istovremeno opterećenje - simultaneous(sychronous) load - - istočasna obremenitev - load - - naložiti , obremenitev - respond - - odgovoriti - debbuger - - iskalnik napak - ORB-protocol - - internetni protokol med ORB - hold - - držati za - closing force limiter - - omejevalnik sile pri zapiranju strujanje - circuit - Kreislauf {m} - tokokrog - regarding - - glede - solid - - trden - telescoping - Telesskopauslager , m - teleskopska ročica - - - - buzzer - - brenčač - alert - - alarm opasan - danger - - nevaren - during - - med - deceleration - - upočasnitev - upper - - zgornji - immediate - - takojšen - operating range - - operacijsko območje - guideline - - smernica - clarification - - pojasnilo - pending - - čakajoče - refer to - - nanaša se - approval - - potrjeno koncept - draft - Konzept {n} - osnutek - template - - predloga - display - - prikazovalnik - printer - - tiskalnik - grid - - mreža - view - - pogled - column - - stolpec - simplified - - poenostavljen - inserted - - vstaviti izgled - layout - - razporeditev - - - - content - - vsebina - subdivided - - razdeljen - margin - - rob - accommodate - - nastaniti određen - imposed - - - bold - - polkrepko - sektion - - področje - further - - nadaljnji - full stop - - pika - optional - - neobvezno - division - - delitev - highlights - - vrhunci - either - - bodisi - edge - - rob - iclined bar - - poševna podpora - outlook - - pogled - violet - - vijoličast - thickness - - debelina - emphasise - - povdariti - size - - velikost - storage - - skladiščen - import - - uvoz - legibility - - čitkost tema - topic - - tema prilog - appendix - - priloga - abroad - - v tujino - listed - - naštet pokretanje - actuation - - impuls preostaje - remains - - ostanki - sufficient - - zadosten - slide - - drsnjenje zaptivenost - tightness - Dichtigkeit {f} - tesnost vratna krila - door panels - - vratna krila - conduct - - postopek imzuls , pokretanje - actuating - - - cleanness - - čistoča - during thre period - - med obdobjem - conducted - - opravljen - event - - dogodkoven - acceptance tests - - sprejemni preizkusi pripadajući - applicable - - pripadajoč trening - training - Training {n} - šolanje - defines - - določi - generic check report - - splošno kontrolno poročilo - - - - actuating - - ukazni - SNMP-simple network management protocol - - preprosti protokol za upravljanje območja - heapsort - - urejanje skopico - workflow management - - krmiljenje delovnih procesov - duty cycle - - predvidena mesečna raba - - auswerte - iskorišten postupak - - Verfaren - postopek pojwdinačna postavka - - Einzelsatz - duljina - - Länge - rezni urez - - Scnittfuge - pomak - - Vorschub - unos - - Eingabe - zrcalno odbijanje - - spiegeln - nalog - - Auftrag - pomak - - Vorschub - izvještaj - - Anzeige - pogled - - Ansicht - utvrdite - - festlegen - dostupan - - vorhanden - dovoljan - - ausreichender - postavka - - Satz - memorija - - Speicher - trenutne vrijednosti - - Istwerte - otpuštanje - - Freigabe - pomjeriti - - Verschieben - preuzimanje - - Aufname - aplikacije , primjene,upotrebe - - Anwendung - vrijeme stajanja signala na ulazu - - Entprellzeit - osjećaj okretaja - - Drehsinn - prijavljivanje - - Logging - mape-popis - - Verzeichnis - zamjena - - erzetsens - alatni zalog - - Werkzeugversatz - ubrzanje - - Beschleunigung - odrediti - - festlegen - proizvoditi , stvarati - - erzeugen - odmicalo , brijeg - - nocke - nadomjestiti - - ersetzen - preuzeti - - Vorgenommen - puniti - - laden - izvod - - Ableitung - postupak - - Vorgang - naplavinska ustava - - Drifftsperren - unijeti ,upisati - - entfügen - izvredbeni red - - Ausführungsreihenfolge - nepotpun - - unvolständing - staviti natrag - - zurücksetzen - duljina vožnje - - Auschnittlänge - za vrijeme - - während - - make sure - - prisilite - focusing - - osredotočenje - effect - - posledica - reliability - - zanesljivost - whole range - - celo območje kontrola - monitoring - Kontrolle {f} - kontrola hod korak - tripping - Auslösung {f} - sprožitev treba biti - should be - - treba biti - switch elevator off - - izklopite dvigalo - close thr shut of valve - - zaprite ventil za zaustavitev - - Verwendung - uporaba - - Laufrollen - pod i valjčki - care - - nega uputstvo za upotrebu - - Bedinungsanleitung - uputstv z posluživanje - - Bedienungshinweise - ponovo uspostaviti - recover - - ponovno vzpostaviti - precipitate(to) - sich setzen - usesti se - - nachziehen - pritegniti po potrebi - - ggf.(gegebenfals) - - - Schieber - zasun(zapiralo z zaklopko) - network adress , protocol adress - - omrežni naslov - upward compatible - - združljiv novejšim poluga za gas - - gashebel - vzvod za plin zaključavanje poluge za gas - - Gashebelsperre - zapora vzvoda za plin starter - starter - Starter, m - zaganjalnik - slash - - poševnica,ločilo logični operator - logical operater - - logični operator nivo buke - sound pressure level - Schalldruckpegel,m - raven zvočnega tlaka nivo jačine zvuka - sound power level - Schallleistugspegel , m - raven zvočne moči visokokvalitetna - - hochwertige - visokokvalitetna - scalability - - nadgradljivost - broker - - posrednik - antivirus softver - - protivirusno programje - - Starter - zaganjalnik - - Achtung - pozor uvod - - Einführung,f - uvod upotreba - - Verwendung,f - raba upotreba u skladu sa namjenom - - Bestimungsgemässe Verwendung - uporaba v skladu z namenom - - - - drop-down list - - spustni meni - pull-down menu - - spustni meni - drop-down list - - spustni meni - make sure that - - poskrbite,da bo... - make sure - - zagotovite - to do x do y - - če želite narediti x,naredite - x cannot - - x ni (bilo)mogoče... - do not show me this message again - - tega sporočila ne kaži več - for x do y - - če želite narediti x,naredite y - can not - - x ni bilo mogoče - could not - - x ni (ni bilo)mogoče - unable to - - x ni (bilo) mogoče... - failed to - - x ni(bilo)mogoče... - Press F1 to get help - - če želite pomoč,kliknite F1 - If you want help press F1 - - če želite pomoč,kliknite F1 - to get help press F1 - - če želite pomoč,kliknite F1 - are you sure...? - - ali ste prepričani...? - click OK to continue - - če želite nadaljevati,kliknite -v redu - the system cannot open the file - - datoteke ni mogoče odpreti - social engineering - - socialni inženiring internet protokol - IP-internet protocol - - internet protokol - RW,rewritable,writable - - zapisljiv - Widget,element,(SGML) - - gradnik - - Zinkdruckguss - tlačen cinkan liv osigurač - fuse - - varovalka vremenski pad - time down - - časovni padec - preset time - - prednastavljeni čas izabrani - select - - izbrani opšte - general - - splošno - default mode - - privzeti način postavke - settings - - nastavitve - blinks - - mežikne debelo crijevo - colon - Grimmdarm {m} - debelo črevo - the display shows - - se na zaslonu izpiše - lectrical wiring - - električno ožičenje ispuh - exhaust - - izpuh osobine - performance - - lastnosti osobine - performance - - lastnosti - - - - additional manifold - - dodatni zbiralnik šipka za šlepanje - tow bar - abschleppstange,f - vlečni drog žareća svjećica - glow plug - Glühkerze,f , Vorglühkerze,f - žarilna svečka - VXML ,voice extensible markup laguage - - govorni razširljivi jezik indikator prekoračenja - overflow indicator - - kazalec prekoračitve lozinka - password - passwort - geslo izmak - forward - Vorlauf,m - pretek obrazovan - rendered - - upodabljan - command line tool - - orodje ukazne vrstice - conversion process - - obdelava pretvorbe - BSD-Berkley software distribution - - berkelejska programska distribucija - performance,capacity - - zmogljivost - tape cartridge - - tračna kaseta ispis - listing - - izpis - - client server - odjemalec-strežnik autorizacija - authorization - - avtorizacija autorizacija - authored - gemacht - avtoriziral provjerio - reviewed - - preveril dozvolio - released - - dovolil glavni ured - lead office - - glavni urad datum - date - - datum modifikacija - modification - - sprememba ograničenja - restriction - - omejitve zlonamjerni prenosivi kodovi - malicious mobile code - - zlonamerna prenosljiva koda - hanging tool - - obešalno,viseče orodje - main beam - - glavna gred - main beam - - glavna gred - extension tube - - dodatna cev vijak za pričvrščivanje - fixation bolt - - pritrdilni vijak glavna tačka dizanja - central hoist point - - osrednja dvigalna točka uređaj sa vitlom - hoist - - dvigalna naprava z vitlom podloška - washer - Beilagscheibe {f} - podložka obrađujući - manufacturing - - obdelovalni teleskopska greda - relesscopic beam - - teleskopska gred rupa - hole - - izvrtina distancer - spacer - - distančnik okasti vijak - eyebolt - - očesni vijak navoj - thread - Gewinde {n} - navoj sklop - assembly - - sklop mast - grease - Schmiere {f} - maščoba vlaga - humidity - - vlaga ipak - neverthlees - - vendar diskretna Fourierova transformacija - DFT-discrete Fourier transform - - diskretna Fourierova transformacija doktor, hećim - doctor - Doktor,m - zdravnik audovizuelni - audiovisual - - avdovizualni podatak - data - - podatek obratni inženjering - reverse engeneering - - obratni inženiring - image acquisition - - zajem slike kodna strana - code page,codepage - - kodna stran - CAAT computerassisted audit techniques - - računalniško podprte tehnike planirani troškovi - BAC budget at completion - - načrtovani stroški hidraulična dizalica - lifting jack - Hubzylinder,f - hidravlična dvigalka klip - piston - Kolben,m - bat klipnjača,poluga klipa - piston rod - Kolbenstange,f - batnica - - Fadenkopf - glava nitke motka, cijev - - Schaftrohr - drog dodatna ručka - - Zusatzgriff - dodatni ročaj - - Schutzabdeckung mit Fadenabscheider - Zaščitni pokrov z rezilom na nitko ručka - - Handgriff - ročaj Uključeno/isključeno prekidač - - Ein/Ausschalter - Vklop/izklop stikalo svječica - - Zündkerze - svečka mač - - Schwert - meč kućište motora - - Motorgehäuse - ohišje motora ubrizgavanje - injection - Einspritzung,f - vbrizgavanje čok - chok - Chokhebel - ročica za plin ručica za gas - - Gashebel - ročica za plin zračni filter - - Luftfilter - zračni filter zapremina motora - - Hubraum - delovna prostornina zapremina rezervoara - - Tankinhalt - prostornina rezervoarja alat za postavljanje na webu - web authoring tool - - orodje za spletno postavljenje kontrola grešaka - error control - - nadzor napak - PSTN and internetworking - - medsebojno delovanje omrežja PSTN in interneta programski jezik - programming laguage - - programski jezik mrežni nadzor - - Netzüberwachung,f - mrežni nadzor nadzor upravljačke napetosti - - Überwachung Steuerspannung - nadzor krmilne napetosti kontrola napetosti - control voltage - - nadzor napona hladnjak - - Kühler,m - hladilnik slobodni hladnjak - - Freikühler,m - prosti hladilnik stroj za hlađenje - refrigerating machine - Kältemaschine,f - hladilni stroj prekomjerna temperatura - excessive temperature - Übertemperatur,f - prekomerna temperatura cijevno sprovodno grijanje - - Rohrbegleitheizung - cevno spremljevalno gretje vrijeme punjenja - - Fühlzeit - polnilni čas dopunjavanje vode - - Wassernachspeisung - dopolnjevanje vode pretvarač - inverter - Frequenzumrichter - pretvornik odmak - forward - Vorlauf,m - izmak - alt - - izmenjalka - alt - - izmenjalka - backspace - - vračalka - caps lock - - zaklepalka velikosti - ctrl - - krmilka - delete - - brisalka - down arow - - puščica dol - end - - dokončnica - enter - - vnašalka - esc - - ubežnica - F1-F12 - - funkcijske tipke F1-F12 - home - - izhodiščnica - ins - - vrivalka - left arrow - - puščica levo - num lock - - zaklepalka številčnice - print screen - - tiskalka - enter(key pad) - - enter(številska tipkovnica - right arrow - - puščica desno - shift - - dvigalka - spacebar - - preslednica - tab - - tabulatorka - up arrow - - puščica gor - converting - - pretvarjanje kalendar - calendar - - koledar - binary notation - - binarni zapis - binary notation - - dvojiški zapis pročitajte uputstvo za upotrebu - - Gebrauchsanweisung lesen - Preberite navodilo za uporabo zaštitna obuća - - Sicherheitsschuhe - zaščitna obutev zaštitna obuća - - Schutzkleidung - zaščitna obleka zaštitne naočari - - Schutzbrille - zaščitna očala rukavice - - Handschuhe - rokavice zaštita za uši - - Gehörschutz - glušnik zaštitni šljem - - Kopfschutz - zaščitna čelada druge osobe moraju biti udaljene 15m - - Halten Sie andere Personen 15m fern - druge osebe morajo biti oddaljene 15m pazite na dijelove koji lete u stranu - - Achten Sie auf weggeschleuderte Teile - pazite na dele ki zalučajo stran kratica - hotkey,hot key - - vroča tipka otpuštanje - unlocking - - sprostitev roba - goods - - blago usluge - services - - storitve usluga - favour - - usluga korporacija - corporation - - družba filtriranje - filtered - - filtriranje razvrstavanje - sorted - - razvrščanje prodaja ideja - selling your ideas - - trženje zamisli ideja - idea - - zamisel g.-gospodin - - - g. - gospod gđa.-gospođa - - - ga.-gospa tkz.- takozvani - - - t.i. - takoimenovani odn.- odnosno - - - oz.- oziroma slov.-slovenski - - - slov.- slovenski engl.-engleski - - - angl.-angleški br.- broj - - - št.- število itd.- i tako dalje - - - itd.- in tako dalje npr.- naprimjer - - - npr.- na primer uslov - condition - - pogoj zaštita lozinke - password protection - - zaščita gesla BCP - BCP-budget change proposal - - BCP prirodni jezik - natural language - - naravni jezik pauk - spider,crawler,webcrawler - - pajek uputa - - Hinweis - napotek ispuhati - - - izpihati bušač rupa - - Lochbohrer - vrtalnik lukenj bušilica - driller - Bohrer - vrtalnik bušenje - - bohren - vrtanje ručno kolo - hand wheel - - ročno kolo vodić - bus - - vodilo veličina pisanja - font size - - velikost pisave opoziv biranja - deselect - - preklic izbire zagrada - bracket - Winkel {m - oklepaj fonogram - phonogram - - fonogram lomilac pločica - - Fliesenbrecher - lomilec ploščic bušač rupa - - Lochbohrer - vrtalnik lukenj klinasti umetak - - Gehrung - klinasti vložek vremenski prozor - time slot - - časovno okno operacijski sistem za više korisnika - multi-user operating - - večuporabniški operacijski sistem osnovna ploča - motherboard - - osnovna plošča osnovna ploča - mainboard - - osnovna plošča pasivno područje - passive area - - pasivno območje servisna kontrola - service control - - krmiljenje storitve ulazni podaci - input data - - vhodni podatki DBMS -sistem - DBMS-database managmement system - - SUPB-SUPB-ja omreženo računarstvo - network computing - - omrežano računalništvo stolar - carpenter - Tischler,m - mizar - - - zarez - gap - - špranja - BIOS-flash loader - - nalagalnik bliskovnega BIOS-a LCD - LCD-liquid crystal display - - LCD-ja linija za ispiranje - scavenging line - - izpiralna linija postavite - set - - nastavite - packet loss rate - - delež izgubljenih paketov fd - - - klijent - klient - - - odjemalec obim isporuke - - Lieferumfang, m - obseg dobave skoro - nearly - nahezu - skoraj buba - bug - - hrošč istraga napada - intrusion detection - - izsleditev napadov osloboditi - to free - freimachen - osvoboditi opustiti - to prepay - freimachen - sprostiti raspukline - - Risse - razpoke lomljivost - - Verschprödungen, f - krhkost tekuće vrijeme - - Laufzeit, f - tekoči čas smreka - - Fichte, f - smreka bor - - Kiefer, m - bor bukva - - Buche, f - bukev jela - - Tanne, f - jelka ploča - - Platte, f - plošča ljepilo - - Leim, m - lepilo povratna sprega - feedback loop - - povratna zanka razdijeljeno izvođenje - distributed processing - - porazdeljeno izvajanje dijapozitiv - slide - - diapozitiv prostrana mreža - WAN-wide area network - - prostrano omrežje jezik za obradu poziva - CPL-call processing language - - jezik za obdelavo klicev SUBP-sistem za upravljanje bazom podataka - DBMS-database management system - - sistem za upravljanje podatkovnih baz USB-ključ - USB-key - - USB-ključ USB-ključ za pamćenje - USB-key - USB-Speicherstick {m} - pomnilniški ključ standard za serijski prenos podataka - universal serial bus (USB) - universeller serieller Bus {m} (USB) - standard za zaporedni prenos podatkov maenadžment znanja - knowledge management - - menedžment znanja menadžment upravljanja znanja - knowledge management - - menedžment upravljanja znanja stvaralačko pretresanje - brain storming - - ustvarjalni pretres web obrazac - web form - - spletni obrazec sadržaj web stranice - site mape - - kazalo spletne strani ime datoteke - file name - - ime datoteke podijeljeno onesposobljavanje usluga - DDOS-distributed denial-of-service - - porazdeljena onesposobitev storitev prvenstveno razvrstavanje - PQ-priority quening - - prednostno razvrščanje Bosanac - Bosnian - Bosnier, m - Bosanec kriptoanaliza - cryptanalysis - - kriptoanaliza IEEE-inštitut za električno i elektronsko inženejrstvo - IEEE-institute of electrical and electronics engineers - - IEEE-inštitut elektro in elektronsko inženirstvo polje zasuka - - Drehfeld, m - zasučno polje generator za varenej s izmjeničnom strujom - a.c.welding generator - Wechselstrom-Schweissgenerator, m - varilni generator z izmenično napetostjo odnos goriva i vazduha - A/F ratio(air/fuel ratio) - Luft-Brennstoff-Verhältnis,n - razmerje mas zraka in goriva habanje - abrasion - Abrieb, m - obraba, abrazija,brušenje aparat za ispitivanje habanja - abrasion tester - Abriebprüfgerät, n - abrazijski preskuševalnik oüteäenje zbog habanja - abrasive wear - abrasiver Verschleiss, m - abrazijska obraba habanje zbog trenja - - Schleifverschleiss - obraba zaradi trenja sistem protiv blokiranja točkova - ABS braking device - Antiblokiersystem - sistem proti blokiranja koles kočioni sistem ABS - - ABS, n - zavorni sistem ABS elektronski sistem upravljanja kočenja točkova - - ABS, n - elektronski sistem krmiljenja zdrsa koles apsolutna veza - absolute arrangement - Absolutschaltung, f - absolutno vezje referentna koordinata - absolute coordinates - Bezugsmass, f - referenčna koordinata zadnja os - back axle - Hinterachse, f - zadnja prema zadnji valjak - back cone - Rückenkegel, m - hrbtni stožec radijalni zubni profil na dopunskom valjku - back cone tooth profile - Stirnprofil , n am Rückenkegel - radialni zobni profil na dopolnilnem stožcu proces pretvaranja - conversion process - - obdelava pretvorbe munjen - - - pahnjen,prismojen mutlak - - - prismoda mutlak - - - neotesanec pipun - - - dinja zaključi CD - finalize CD - - zaključi CD podsistem - subsystem - - podsistem servisna kontrolna jedinica - SCU-service control unit - - storitvena krmilna enota napinjač sa zatvaračem - - Kletterverschluss - vzpenjalna zapora brzina prenosa podataka - data transfer speed - - hitrost prenosa podatkov brzina prenosa podataka - data transfer rate - - hitrost prenosa podatkov imenovana cijev - named pipe - - poimenovana cev štampač - printer - Drucker, m - tiskalnik referntna mjera - absolute dimension - Bezugsmass, n - refernčna mera apsolutna ekscentričnost - absolute eccentricity - absolute Exzentrizität , f - absolutna ekscentričnost apsolutno iz sredine - - Aussermittigkeit, f - absolutna izsrednost kabina vozača - cab - Fahrerkabine, f - kabina upravljalca vozačev prostor - cab - Fahrerhaus, n - voznikov prostor kabina - cab - Kabine, f - kabina taksi - cab - Taxi , n/m - taksi predurati - - - pretrpeti,prenesti prepadati - - - plašiti prepadati - - - nepričakovano napadati prepadati - - - strmeti, biti osupel prepadati - - - bati se ruždija - - - prva stopnja muslimanske srednje šole saf - - - vrsta,špalir saf,safi - - - čist, pravičen,nedolžen sadrazam, m, sadriazam, m - - - veliki vezir sadžbag, m - - - vpletek, trak v laseh sahan, m - - - kovinski krožnik sahan, m - - - kovinska skleda sahadžija, m - - - urar sahadžijski - - - urarski sahat-kula - - - stolp z javno uro sahnuti - - - sušiti se sahniti - - - veniti sahtli - - - nevesel sahtli - - - zaskrbljen sakaz, m - - - mastiksovo žganje sakaz-bundeva - - - bučka sakazlija, ž - - - bučka salandžak, m - - - gugalnica salhana, ž - - - klavnica obrada podataka - data processing - - obravnava podatkov bez grana - - astfrei - brez vej tabela traženja - LUT-look - up table - - iskalna tabela arhitektura - arhitecture - Architektur - zgradba odašiljač - sender - Sender - oddajnik rotacioni dodjeljivač - rotary feeder - Zellenradschluse, f - zapora s predalčnim kolesom rotacioni dodjeljivač - rotary feeder - Zellenradscleuse, f - rotacijski dodeljevalnik drvena strugotina - - Holzspäne - lesni oblanci drvene strugotine - - Holzspäne - lesni skobljanci kilobajt - kilobyte - - kilobajt upravljanje infrastrukturom - infrastructure management - - upravljanje infrastrukture statičko povezivanje - static linking - - statično povezovanje označavanje - markup - - označevanje račun administratora - administrator account - - skrbniški račun dinamičko usmjeravanje - dynamic routing - - dinamično usmerjanje remenica - - Riemenscheibe - jermenica prirubna ili čeljusna osna veza - - Bolzen-oder Klauenkupplung - prirobnična ali parkljasta gredna vez kopjuterski poduprta proizvodnja - CAM- computer-aided manufacturing - - računalniško podprta proizvodnja ažuriranje - update - - ažuriranje osavremenjavanje - update - - posodobitev brzi referentni vodič - quick reference - - hitri referenčni vodnik vruća linija, nposredna linija - hotline - - neposredna zveza priručnik - manual - - priročnik verzija - version - - različica puštanje u pogon - commissioning - - spravljanje v pogon dijagnostika - diagnostics - - diagnostika snabdjevači - power supplies - - napajalniki mostić - jumper - - mostiček postavite prekidač - set switch - - nastavite stikalo bla - bla - bla - bla zvučni javljač - voice announcement - - zvočno naznanilo javljač - announcer - - napovedovalec potisno dugme - pushbutton - - potisni gumb odbijač - buffer - - blažilnik, odbijač agronomija - agronomy - Agronomie - agent - agent - Agent - advokat - lawyer - Rechtsanwalt - - - - kupiti - buy - kaufen - tijelo - body - Körper - brak - marriage - Ehe - lijepo - beautiful - schön - slijepi vijak - - Madenschraube - zatični vijak pogonska oprema - - Betriebsmittel - obratna oprema - - Stutzen - podpore kist - - Pinsel - čopič prirubni vijak - - Bundschraube - prirobni vijak stiskajuči ventil - - Quetschventil - ščipalni ventil stiskajući ventil - - Quetschventil - stiskalni ventil obrtna cijevna skretnica - - Drerohrweiche - vrtljiva cevna kretnica veličina izrade - - Baugrösse - velikost izdelave stalni rad - - Dauerbetrieb - trajno delovanje pokrivna pločica - - Deckscheibe - pokrovna ploščica izbaciti - eject - - izvreči tračni pogon - tape drive - - tračni pogon heksadecimalni sistem - hexadecimal system - - heksadecimalni sistem popravljiva greška - recoverable error - - popravljiva napaka način bez trake - band-free mode - - brezpasovni način G2B-poslovanje uprave sa preduzećima - G2B-government mode to business - - poslovanje uprave s podjetji dijagnostika - diagnostics - - diagnostika prototokol za održavanje informacije o stanju povezanosti linka - LSP-link state protocol - - protokol za vzdrževanje informavije o stanju povezav usmerjevalnika sinhroni dinamična memorija - SDRAM-synchronous dynamic random access memory - - sinhroni dinamični pomnilnik apsolutni stepen filtriranja - absolute filtration rating - absolutes Filtrationsvermögen, n - absolutna stopnja filtriranja apsolutno mjerenje - absolute measurement - Absolutmessung, f - absolutna meritev auto - car - Auto, n - avto taman - dark - dunkel - temen podaci - data - Daten, n pl - podatki baza podataka, banka podataka - data base - Datenbank, f - baza podatkov, banka podatkov datumski kod - date code - Datenschlüssel, m - datumska koda programska greška - bug - - programska napaka upravljanje - control - - krmiljenje ležeći - landscape - - ležeče set podataka - dataset - - nabor podatkov mufna - - Muffe, f - mufa pogonski medij - - Fördermedium, - pogonski medij kablovski navojni prikljuöak - - kabelverschraubung - kabelski navojni prikljuöek kablovska uvodnica - - Kabelverschraubung - kabelska uvodnica kablovska spojnica sa navojem - - Kabelverschraubung - kabelska spojka z navojem statička lančana sila - - Statische Trumkraft - statična verižna sila statička natezna sila - - Statische Trumkraft - statična natezna sila prednapetost - - Vorspannung - prednapetost sa strane gradnje - - Bauseits - s strani gradnje pri ugradnji - - Bauseits - pri vgradnji kavlitet sile - - Wuchtgüte - kvaliteta sile razred uravnoteženosti - - Wuchtgüte - razred uravnoteženosti kvalitet centriranja - - Wuchtgüte - kvaliteta centriranja međuos - - Zwischenwelle - vmesna gred - - Wellenstumpf - gredni štrcelj prigušni protupovratni ventil - - Drosselrückschlagventil - dušilni protipovratni ventil na usisnoj strani - - Saugsetig - na sesalni strani na ulaznoj strani - - Saugseitig - na vstopni strani viseća potpora - - Abhängung - viseča podpora na tlačnoj strani - - Druckseitig - na tlačni strani Na strani prljavog zraka/na strani čistog zraka - - rohgasseitig/reingasseitig - na strani neočiščenega zraka/na strani očiščenega zraka na strani neočiščenog plina/ na strani očiščenog plina - - rohgasseitig/reingassetig - na strni neočiščenih plinov/ nastrani očiščenih plinov prirubna gredna veza - - Klauenkupplung - prirobnična ali parkljasta gredna vez čeljusna osna vez - - Klauenkupplung - čeljustna gredna vez - - Klauenkupplung - parkljasta gredna vez - - Bolzen-oder Klauenkupplung - prirobnična ali parkljasta gredna vez PGP-snažni šifrovani program za lični kompjuter - PGP Pretty Good Privacy - - močni šifrirni program za osebne računalnike strukturirano programiranje - structure programming - - strukturirano programiranje adresni vodić - address bus - - naslovno vodilo vodić podataka - address bus - - podatkovno vodilo pogon - drive - Antrieb, m - pogon ispustni ventil - drain valve - Ablassventil, n - izpustni ventil suh - dry - trocken - suh žarište - focus - Fokus, m - gorišče trenje - friction - Haftreibung, f - trenje prednji - front - vorn - prednji bruto težina - gross load - Brutolast,m - bruto breme raspolovljeno vrijeme - half life - Halbwertzeit, f - razpolovni čas svjetiljka - lamp - Leuchte, f - luč struja isticanja - leakage - Leckstrom,m - tok puščanja struja isticanja - leakage - Leckstrom, m - tok uhajanja način - mode - Schwingungstyp,m - način (npr.nihanja) nazivna vrijednost - nominal value - Nennwert, m - imenska vrednost nominalna vrijednost - nominal value - Nennwert, m - nazivna vrednost zaptivač - seal - Dichtungselement - tesnilo zaptivač - seal - Dichtung, f - tesnilka zaptivač - seal - Dichtungselement, n - tesnilka zaptivna veza - seal - Dichtungselement, n - tesnilna zveza javni odgovor - follow-up post - - javni odgovor planiranje oporavka po nesrećama - disaster recovery planning - - načrtovanje okrevanja po nesrečah mjere - metrics - - mere tabela simbola - symbol date - - tabela simbolov odbroj - - - odštevek rahmet - - - božja milost rahmet - - - usmiljenje rahmet - - - odpuščanje grehov rahmet - - - božji blagoslov rahmet - - - blagodejen poletni dež rahmet - - - predati rahmet nazvati - - - prositi boga , naj bo milosten rajnemu rahmet mu duši - - - naj počiva v miru rahatluk - - - mirnost rahatluk - - - zadovoljnost rahatluk - - - brezskrbnost rahatluk - - - udobnost rahat - - - miren rahat - - - zadovoljen rahat - - - brezskrben rahat - - - udoben rahat - - - mirno rahat - - - zadovoljno rahat - - - brezskrbno rahat - - - udobno rahat-lokum - - - slaščica iz riževe moke, sladkorja in dišečega olja rahmetli - - - rajni rahmetlija - - - rajni, rajnik raht - - - konjska oprava rahvan - - - ravan raj - - - paradiž raja - - - raja, nemuslimanski turški podložniki rajetin - - - nemuslimanski turški podložnik rajetinski - - - podložniški smežuran - - - zgrbančen Stambolija - - - Carigrajčan Stambol - - - Carigrad Stambolka - - - Carigrajčanka stambolka - - - kokoš na visokih nogah stambolka - - - sorta jabolk nestabilan - unstable - - nestabilen rešmalija - - - okrašena uzda rešmanlija - - - okrašena uzda srbiguzica - - - srboritka, šipek izumrud - - - smaragd izun - - - dovoljenje kahva - coffee - Kaffee, m - kava patka - - - raca Bosanac - Bosnian - - Bosanec bosanski - Bosnian - Bosnisch,n - bosanski Bosanka - Bosnian woman - - Bosanka bosančica - Bosnian cyrillic script - - bosančica, bosansko staro pismo Bosna - Bosnia - - Bosna frfljati - prattle, babble - - struktura - - Bauform, f - struktura strukturni oblik - structural shape - Bauform, f - strukturna oblika trbuh - antinode - Bauch, m - trebuh konstrukcija - design - Bauart, f - konstrukcija građenje i djelovanje - - Bau, m und Funktion, f - gradnja in delovanje građenje i djelovanje - construction and operation - Bau, m und Funftion, f - gradnja in delovanje informatičarka - information specialist - - informatičarka nadležnost - - - pristojnost neplivač - - - neplavalec nepušač - - - nekadilec obataliti - - - razdejati obataliti - - - zanemariti obataliti - - - pokvariti se obataliti - - - izgubiti pogum Vlah - - - prebivalec Vlaške v Romuniji vlah - - - pravoslavec vlah - - - Srb vlah - - - kristjan Vlahinja - - - Vlahinja vlahinja - - - Srbkinja vlahinja - - - kmetica/dalmatinski vlahinja - - - kristjanka kaurski - - - nemuslimanski kaurski - - - katolički kaurin - - - katolik kaurče - - - nemuslimanski otrok kaurče - - - katolički otrok kaurin - - - Hrvat kenjac - - - osel magarac - - - osel kerefeke - - - prazen sijaj kerefeke - - - prazne norčije, ničevosti kihot - - - hehet kijafet - - - obleka, noša kijamet - - - sodni dan kijamet - - - konec sveta kijamet - - - nesreča, poguba kijamet - - - neurje, nevihta kijamet - - - množica kijamet - - - direndaj kijamet - - - nerazumljive reči, besede kijamet-dan - - - sodni dan kijametiti - - - razsjati, divjati kijametni - - - sodni kikica - - - čopek kirija - - - najem kist - - - čopić kišica - - - dežek Krajišnik - - - Krajinčan rajišnik - - - prebivalec iz Krajine krajišnik - - - vojak v Vojni krajini lučina - - - čebula lud - - - neumen lud - - - blazen lud - - - silovit, silen luda - - - neumnica,-než megdan - - - dvoboj, boj megdan - - - bojišče megdan - - - polje,poljana megdan - - - trg mekteb - - - mejtef mehlem - balsam - Balsam {m} - mazilo mehlem - - - zdravilo mehlemski - - - zdravilni memljiv - - - vlažen memljiv - - - zatohel memljiv - - - trohnoben memljivost - - - vlažnost memljivost - - - zatohlost memljivost - - - trohnobnost musav - - - umazan musavost - - - umazanost musavko - - - umazanček muselam - - - mir s teboj!(pozdrav) prohesapiti - - - preračunati prohesapiti - - - zračunati prohesapiti - - - premisliti prohesapiti - - - prerajtati prokletija - - - prekletstvo prosjak - - - berač prosjakinja - beggar - Bedürftige, f - beračica sindžilat - - - sodno ptrdilo sindžir - - - veriga sindžirić - - - verižica sindžirli - - - verižni sinija - - - nizka okrogla miza šaban - - - osmi mesec po muslimanskem koledarju šadrvan - - - šedrvan šafran - - - žafran šahin - - - sokol šalvija - - - žajbelj šamdud - - - črna(sirijska)murva šamija - scarf - Kopftuch {n} - naglavna ruta poročenih žensk šaran - - - krap šećerlema - - - sladkorček,bonbonček šećerlama - - - posoda za sladkor šefija - - - sosed, ki ima pravico prvokupa šeftelija - - - breskev šega - - - šala šega - - - podsmeh šega - - - norčevanje šenlučiti - - - veseliti se,triumfirati šenluk - - - veselje šenluk - - - veselica s streljanjem šerbe - - - vrsta sladke pijače šerbet - - - vrsta sladke pijače šerbetlija - - - sorta sladkih jabolk šerbedžija - - - prodajalec sladke pijače šerbedžija - - - medičar šerefa - - - galerija na minaretu šeret - - - prekanjenec šeret - - - premetenec šeret - - - porednež šerijat - - - zbirka muslimanskih verskih, kazenskih in civilnih zakonov, ki temeljijo na koranu šerijatski - - - šeriatski šićar - - - dobiček šićar - - - korist šićar - - - plen šićar - - - imetje šifra - - - šifra šifon - - - šifon, tkanina škembići - - - vampi škembo - - - trebuhač škembast - - - trebuhač uvreda - - - razžalitev vab - - - vabljenje vab - - - vaba vakuf - - - muslimansko versko huminitarna ustanova bedem - - - trdnjavsko obzidje bedem - - - mestno obzidje bedem - - - gorska veriga bedem - - - gorski masiv bedem - - - nasip bedevija - - - kobila arabske pasme bedevija - - - nerodna, lena ženska begluk - - - begovsko ali državno posestvo begluk - - - begova rezidenca begluk - - - tlaka na takem posestvu begluk - - - konfiscirati, zapleniti behar - - - cvet behar - - - cvetje sadnega drevesa behar - - - cvetni listić beharati - - - cvesti behut - - - nezavest behut - - - omamljenost bena - - - tepec bena - - - bebec benastoća - - - neumnost benastoća - - - prismojenost benka - - - srajca za dojenčeka benkica - - - srajčka za dojenčka berber - - - brivec berber - - - frizer berber - - - mazač berberluk - - - brivska obrt berićet - - - obilje berićet - - - sreća berićet - - - dobiček berićet - - - dobra letina berićet - - - blagoslov berićet - - - napredek berićet - - - uspevanje berićetan - - - rodoviten berićetan - - - srečen berićetan - - - koristen berićetan - - - donosen bogumil - - - bogomil čoha - - - sukno ćage - - - papir ćage - - - pismo ćaija - - - vrsta slanega peciva ćafirluk - - - neverništvo ćafirluk - - - nemuslimanstvo ćaknut - - - prismojen ćasa - - - globoka porcelanska ali bakrena skleda za serviranje juhe, mleka ćasa - - - bot.-dalmatinski popkovnik ćasica - - - skledica ćaskalo - - - kramljavec ćata - - - pisar ćata - - - administrativni uradnik ćaušak - - - zaušnica ćefil - - - porok ćef - - - dobra volja ćef - - - dobro počutje ćef - - - naslada ćef - - - užitek ćef - - - želja ćef - - - poželenje ćef tjerati - - - muhavo, kapriciozno se vesti ćefin - - - belo platno, ki vanj muslimani zavijejo mrliča ćemal - - - popolnost ćemal - - - vrhunec slave ćemal - - - vrhunec moči ćemal - - - vrhunec bogatstva ćemal - - - telesna in umska dozorelost ćenifa - - - stranišče ćepenak - - - vrata orientalne trgovine ali delavnice ćevap - - - ćevab ćevabdžija - - - čevapčičar ćeten-halva - - - vrsta sladice ćeten - - - lan đul-pita - - - đulbaklava đul - - - roža đul - - - vrtnica umrežena PC-kartica - network PC-card - - omrežna PC-kartica nezapaljiv - - - nevnetljiv nezapaljivost - - - nevnetljivost prosac - - - snubec ražnjić - - - majhen raženj ražnjić - - - ražnjič samum - - - smum, puščavski veter sandžak - - - zastava sandžak - - - turška upravna enota sandžak - - - vojaška enota saz - - - vrsta turške mandoline sazuti - - - sezuti (se) serdar - - - glavar serdar - - - starešina serdar - - - predstojnik serdar - - - poveljnik serdar - - - nekoč angleški poveljnik egiptovske vojske serdar - - - nekoč v Črni gori plemenski glavar, ali poveljnik vojaškega oddelka serđen - - - stol serhatlija - - - graničar sermija - - - glavnica sermija - - - kapital sermija - - - trgovsko blago sermija - - - obrtniški izdelki sermija - - - posest suza - - - solza suh - - - suh šatorski - - - šotorski Turčin - - - Turek turšija - - - v kisu vloženi sadeži ujdurma - - - spletka ujdurma - - - zvijača neodgovorno - irresponsibly - - neodgovorno paša - pasha, pacha - - paša pašče - dog,cur - Hund, n - pes džaba - - - zastonj džabaluk - - - brez truda džabaluk - - - brez denarja džak - - - vreča džam - - - steklo džam - - - šipa džam - - - okno džamija - - - džamija džamija - - - muslimanska molilnica džan - - - duša dželat - - - krvnik dželat - - - rabelj džem - - - marmelada džem - - - džem furunski - - - pečni senzor u digitalnim kamerama - CCD-charge coupled device - - senzor v digitalnih kamerah otkaz - - - odpoved pobuna - - - upor pogreška - - - napaka pogreška - - - pomota sabah - - - jutro sabah - - - jutarnja zarja sabahile - - - ob jutarnji zarji sabajle - - - ob jutarnji zarji sabah-namaz - - - muslimanska jutranja molitev sabah-zora - - - jutranja zarja sabija - - - otrok, mladoletnik sabiluk - - - otroštvo sadaka - - - miloščina hatib - Muslim preacher - muslimisch Prediger {m} - muslimanski pridigar hator - - - hatar hatišerif - - - lastnoročni sultanov odlok hećim - - - zdravnik hefta - - - teden heklati - - - kvačkati hazur - - - pripravljen, nared hesap - - - račun herav - - - kriv herav - - - škilav heretik - - - heretik heretik - - - krivoverec huseinbegovača - - - sorta hrušk ibrik - - - bakren vrč ibrišim - - - svilena nit smjer - route - - smer stvarni troškovi - actual cost - - dejanski stroški odlomak ulaznog niza - message digest - - povzetek vhodnega niza isprobavanje uzorka - pattern test - - preskušanje vzorca spiralni - scrool - - spiralni upravljanje incidentima - incident management - - upravljanje incidentov mjera - measurement - - mera fraze - phrases - - gesla upozoravajće fraze - risk-phrases - - opozorilna gesla natrij - sodium - - natrij sigurnosne fraze - safety phrases - - varnostna gesla sigurnosne fraze - safety phrases - - varnostna gesla znak za opasnost - hazard symbol - - znak za nevarnost sastav - composition - - sestava puno - plenty - - obilo postupak - method - - postopek supstanca - substance - - snov priprema - preparation - Präparation {f} - pripravek stranka - customer - - stranka proždiranje - ingestion - - zaužitje proždiranje - swallowing - - zaužitje udisanje - inhalation - - vdihavanje tretman - treatment - - ravnanje način - treatment - - način pogledajte - refer - - poglejte otrovni gasovi - toxic fumes - - strupeni dimi oporavljaju - recover - - okrevajo tačka bljeska - flash point - - točka bliska opekotine - burn - - opekline fizičkog - physical - - fizikalnega isparila - evaporated - - izparela protupožarna sredstva - extinguishing media - - gasilna sredstva zatražite liječničku pažnju - seek medical attention - - iščite zdravniško pozornost ne izazvati povračanje - do not induce vormiting - - ne izzvati bruhanja ponavljajući - repeated - - ponavljajoč liječnik - physician - - zdravnik upozorenje - caution - - opozorilo namirnice - - - potrebščine životne namirnice - - - živežne potrebščine napolje - - - ven napomena - - - opomba napomena - - - opomin napomena - - - spomin napon - - - napetost neuništiv - - - neuničljiv neuništivost - - - neuničljivost olovo - - - svinec oluja - - - nevihta oluk - - - strešni žleb zulum - - - nasilje zulum - - - krivica zvanje - - - poklic magaza - - - skladišče magaza - - - trgovina optičko prepoznavanje znakova - - - optičko prepoznavanje znakova - OCR-optical character recognition - - optično prepoznavanje znakov pritisak opterećenja - load pressure - Lastdruck, m - obremenitveni tlak ciklus - cycle - Zyklus, m - cikel prekidač - cut-out - Unterbrecher, m - prekinjalnik memorija - memory - Speicher,m - pomnilnik memorijska kartica - memory card - Speicherkarte, f - pomnilniška kartica meni - menu - Menü, n - meni ogledalo - mirror - Spiegel, m - ogledalo vlažnost - moisture - Feuchte, f - vlažnost mazalica - nipple - Nippel, m - mazalka pravi čas - nick - Ausbruch, m - izbruh matica - nipple - nippel - mazalka mazač - lubricator - Öler, m - naoljevalnik Evropski popis postojećih materija - EINECS- European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - - Evropski seznam obstoječih snovi evropski popis prijavljenih novih kemijskih snovi - ELINCS- European List of Notified Chemical Substances - - evropski seznam prijavljenih novih kemijskih snovi sigurnosni list - Safety data sheet - - varnostni list instrumenti - instruments - Instrumente, n pl - instrumenti matica - nut - Mutter, f - matica navoj matice - nut thread - Muttergewinde, n - navoj matice rotacijski motor - rotary motor - Rotationsmotor, m - rotacijski motor iskra - spark - Funke, m - iskra raspon - span - Spanne, f - razpon proba - test - Prüfung, f - preskus predivo - yarn - Garn, n - sukanec, nit , preja x-ti zupčanik - x-gear - V-Rad, n - x-ti zobnik puž - worm - Schnecke, f - polž točak - wheel - Rad, n - kolo digitalno mjesto - digital city - - digitalno mesto proročica - - - prerokinja raditi - - - delati radnica - - - delavka radnik - - - delavec sadržaj - - - vsebina sastav - - - sestav sastav - - - sestava satnica - - - urnik satnica - - - plača od ure saziv - - - sklic tazbina - - - tastovo sorodstvo tazbina - - - ženini sorodniki tavlija - - - svila tavla - - - hlev tavolin - - - mizica tebeka - - - tebe tebika - - - tebi tefter - - - register tefter - - - register tefter - - - seznam tefter - - - računska knjiga tefter - - - trgovska knjiga s seznamom dolžnikov in upnikov teferič - - - zabava teferič - - - oddih v naravi teferič - - - izlet v naravo teferič - - - piknik teferič - - - lepa razgledna točka teferičiti - - - biti na izletu teferičiti - - - na oddihu v naravi terazije - - - tehtnica terazije - - - rezervoar, od koder se speljuje voda na razne strani terazije - - - Trg, v Beogradu teravija - - - nočna molitev ob ramazanu terzija - - - krojač teretnjak - - - tovornjak tepsijica - - - majhen pekač terapija - - - terapija terapija - - - zdravljenje tesar - - - tesar predivo - yarn - Garn, n - preja predivo - yarn - Garn, n - sukanec prepremeljeno za web stranicu - web-based - - pripravljeno za splet trepetanje obavijesti - message jitter - - trepetanje sporočil kibernetički feminizam - cyberfeminism - - keberfeminizem električno izbrisiv programljiva čitana memorija - EEPROM-electrically eraseable programmable read-only memory - - električno izbrisljiv programljiv bralni pomnilnik izlemati - - - pretepsti izlemati - - - namahati evropski popis postojećih materija - EINECS- European Investory of Existing Commercial Substances - - evropski seznam obstoječih snovi evropski popis prijavljenih novih kemijskih materija - ELINCS-European List of Notfied Chemical Substances - - evropski seznam prijavljenih novih kemijskih snovi mjere prve pomoči - first aid measures - - ukrepi prve pomoči isperite - flush - - splakujte isperite - flush - - izperite temeljito - thoroughly - - temeljito više minuta - several minutes - - več minut posavjetujte - consult - - posvetujte po mogućnosti - preferably - - po možnosti oftalmolog - ophthalmologist - - oftalmolog operite - wash - - operite obilje - plenty - - obilo riskiranje - hazard - - tveganje sastojcima - ingredients - - sestavinah pomoćna tastatura - key pad - - pomožna tipkovnica neistovremena diskusija - asynchronous discussion - - nesočasna diskusija oslobađanje memorije - garbage collection - - sproščanje pomnilnika tip podataka - data typ - - podatkovni tip aktivna zbirka podataka - active database - - aktivna zbirka podatkov vruća izmjena - hot swap - - vroča menjava razvojni životni ciklus - development life cycle - - razvojni življenski cikel sa više lica - polymorphism - - večličnost MIDI -skraćenica - MIDI- musical instrument digital interface - - okrajšava- MIDI nivo sprata - floor level - - nivo etaže pojedinosti - details - - podrobnosti okvir vrata - door jamb - - okvir vrat dovratak - jamb - - podboj postavi - to set - - nastavi izravnan - leveled - - poravnan provjerite - check - - preverite zakključna ploča - locking plate - - zaklepna plošča prilagođavanje - adjusting - abpassend [anpassend] - prilagajanje podesi - mount - - nastavi podešavanje - mounting - - nastavljanje izravnanje - aligning - - poravnanje zasukati - twisted - - zasukati prilagođavanje - attaching - - prilagajanje zatezanje - tightening - - zatezanje pozicioniranje - positioning - - pozicioniranje zategnite - tighten - festziehen - zategnite pričvrstite - tighten - festmachen - pričvrstite otpremite - proceed - - odpravite ekscentrični vijak - eccentric screw - - izsredni vijak izravnanje - alignment - - poravnanje stupići - jambs - - stebriči izravnana - aligned - - poravnana vratna krila - door panel - - krila vrat držač - clamp - - držalo sponka - clamp - - sponka žičana sponka - wirwerop clamp - - žična sponka prilagodite - adjust - - prilagodite zatvarajuća opružna kuka - closing spring hook - - zaporna vzmetna kljuka snabdjevanje sa energijom - power supply - Energieversorgung, f - oskrbovanje z energijo ulazna energija - power input - - vhodna energija dokument baza - document base - - dokumentna baza Boolov podatak - Boolean expression - - Boolov podatek održavanje - maintaince - - vzdrževanje paketna datoteka - batch file - - paketna datoteka struske - wood chips - Hackgut - iverje piljevina - - Sägespäne - žagovina strugotine - - Hobelspäne - oblanci, skobljanci neposredno preslikana memorija - direct-mapped cache - - neposredno prelikani predpomnilnik napad raspršivanja - teardrop attack - - napad razpršitve neprekidno djelovanje - system uptime, uptime - - neprekinjeno delovanje - ending physical adress - - konec fizičnega naslova IT servis - IT service - - storitev IT Misirka - - - Egipčanka misirka - - - pura (zool.) misirka - - - buča(bot.) misirka - - - pegatka(zool.) Misirlija - - - Egipčanin misirlija - - - srajca iz egiptovske svile misirlija - - - egiptovski zlaznik nagizdati - - - nalipšati (se) pobra - - - pobratim pobrkati - - - zmešati pobrkati - - - zmesti krdžalija - - - razbojnik krdžalija - - - plačanec upornih turških fevdalcev levha - - - z arabico napisani citati iz korana po stenah v muslimanskih hišah levhi-mahfuza - - - božja plošča, na kateri je zapisana človekova usoda ljiljan - - - lilija(bot.) miraz - - - dota miraz - - - dediščina nafaka - - - kar je človeku usojeno pojesti na tem svetu nafaka - - - živež nafaka - - - usoda, božja volja nesebeznao - - - ki ne ve za sebe nesebeznao - - - ne zaveda se samega sebe nesebeznao - - - brez pameti nesebznao - - - nesebičen oberlopov - - - tat vseh tatov oberlopov - - - malopridnež vseh maloprudnežev odvajkada - - - od nekdaj odvajkada - - - od starih časov hodža - - - hodža hodža - - - muslimanski duhovnik hodža - - - veroučitelj hrkanje - - - smrčanje hrušt - - - hrušta hrušt - - - majski hrošč(zool.) hubav - - - ubav islahana - - - obrtna šola islamica - - - arabska pisava kabur - - - grob kaca - - - kadica kaca - - - čebrič mlatipara - - - zaslužkar vibracijski motor - - Unwuchtmotor,m - vibracijski motor vibracijski podstrekač - - Richterreger - vibracijski vzbujevalnik vještačko uho - ear simulator - Ohrsimulator, m - umetno uho eho - echo - Echo, n - eho eho - echo - Echo, n - odmev eho - echo - Echo, n - jek predmet - item - Gegenstand, m - predmet mješavina - mix - Mischung, f - zmes tačka stvrdnjavanja - pour point - Stockpunkt, m - strdišče gubitak snage - power loss - Leistungsverlust, n - izguba moči Bernulijeva kutija - Bernoulli box - - Bernoulijeva škatla - - - ploča - slab - Platte, f - plošča utičnica - socket - Buchse, f - vtičnica utičnica - socket - Steckdose, f - vtičnica veza - seam - Naht, f - zveza sloj - layer - Lage, f - sloj povremeni pogon - intermittent service - Aussetzbetrieb, m - občasni pogon sigurnosne mjere - - Vorsichtsmassnahmen, pl - varnostni ukrepi izvor podataka - data source - - podatkovni vir dvojni kodirani broj - coded digit - - dvojiško kodirano število operativni sistem - OS-operating system - - operacijski sistem integracija programske opreme - software integration - - integracija programske opreme sigurnosne mjere - safety measures - Sicherheitsmassnahmen, m - varnostni ukrepi vanjski poklopac - outer casing - Abdeckhaube, m - zunanje ohišje kočiona ruka - brake arm - Gegenhalter, m - zavorna roka greška (zbog/kao posledica) usporavanja - - Kriechfehler, m - napaka (zaradi/kot posledica) lezenja naslijeđena aplikacija - legacy application - - podedovana aplikacija posrednički server - proxy server - - posredovalni strežnik uključena tipka velikh slova - CAPS-caps lock on - - vklopljena tipka velikih črk strukturna konfiguracija - configuration structure - - strukturna konfiguracija tipka funkcije - function key - - funkcijska tipka grafički način - graphics mode - - grafični način poslati - send - - poslati funkcija raspoznavanja vrrste pogona - drive-tipe defect feature - - funkcija zaznavanja vrste pogona upravljanje izvorni kodom - source code managment - - upravljanje izvorne kode kalkulator - calculator - - računalo greška postupnog pogona - - Kriechfehler, m - napaka(zaradi/kot posledica)lezenja izvor zapaljenja - - Zündquelle, m - vir vnetja materijal za gorenje - - Brennstoff, m - snov za zgorevanje kiseonik - - Sauerstoff,n - kisik grebanje - - Verpuffung, m - praskanje giornja granica zapaljenja - - obere Zündgrenze - zgornja meja vnetja donja granica zapaljenja - - untere Zündgrenze - spodnja meja vnetja ćelija - cell - - celica predilac - - - predilec predionica - - - predilnica merhaba - - - pozdravljen merhamet - - - pomilovanje merhamet - - - usmiljenje merhamet - - - dobrotljivost merhum - - - rajni merhametli - - - usmiljen merhametli - - - dobrotljiv merak - - - želja merak - - - poželjenje merak - - - uživanje merakli - - - dobre volje meraklijski - - - ljubiteljski mašala - - - bakla mašala - - - plamenica mašalah - - - izraz začuđenja mašalah - - - izraz občudovanja mašalah - - - izraz veselja mašet - - - nadgrobnik bosanskih bogumilov kalajisati - - - pokostriti kalajisati - - - kositriti mualim - - - učitelj muslimanske nižje verske šole mubareć - - - praznik mubareć - - - slovesnost mubarećleisati - - - voščiti za praznik mubašir - - - poslanec mubašir - - - delegat mubašir - - - komisar mukajet - - - pozoren mukajetisati - - - želeti mukadem - - - moški pas iz posebne tkanine mujezin - - - mujezin, klicar k molitvi mujo - - - musliman/ironično janez - - - Slovenac/ironično muhur - - - pečat muhlet - - - rok muhlet - - - termin muhimat - - - prtljaga muhimat - - - pratež muhimat - - - strelivo muhbir - - - poročevalec muhbir - - - referent muhbir - - - vohljač muhbir - - - vohljavt muhasera - - - obleganje muhati se - - - muvati se muharem - - - prvi mesec muslimanskega leta muhareba - - - vojna muhareba - - - vojska muhareba - - - bitka muhareba - - - boj muhanet - - - žalost muhanet - - - bol muhanat - - - štatljiv muhanat - - - muhast - - - muhabet - - - ljubezen muhabet - - - prijateljstvo muhabet - - - prijateljski pogovor muhabet - - - kramljanje muhadžirski - - - izseljenski - - - muhadžir - - - emigrant (iz Bosne v Turčijo po avstrijski okupaciji) muftija - - - najviši muslimanski duhovnik v pokrajini muhabedžija - - - kramljavec muhabetisati - - - prijateljsko se pogovarjati kodiranje - encoding - Zeichencodierung {f} - kodiranje greška u nizu - sequence error - - napaka v nizu priključak - plug in - - vstavek vlasnik - - Inhaber, m - lastnik trk - - Lauf, m - tek priroda - - Natur, f - narava os - axle - Achse, f - gred osovina - axle - Radachse {f} - os prostor za sagorijevanje - combustion space - Brennraum, m - zgorevalni prostor komora za sagorijevanje - combustion space - Verberennungskammer, f - zgorevalna komora naredba - command - Befehl,m - ukaz vrsta naredbe - command mode - Befehlsart, f - vrsta ukaza željena vrijednost - command position - Sollwert, m - želena vrednost željena pozicija - command position - Sollposition, f - želena vrednost privredno vozilo - commercial vehicle - Nutzfahrzeug, n - gospodarsko cestno vozilo teretno motorno vozilo - commercial vehicle - Nutzkraftwagen, m - tovorno motorno vozilo puštanje u pogon - commissioning - Inbetriebnahme, f - začetek obratovanja prvi pogon - commissioning - Inbetriebnahme,f - prvi zagon vuča - haul - Schleppen, n - vleka podna strana - head end - Bodenseite, f - stran dna ulazni pritisak - inlet pressure - Eungangsdruck, m - vstopni tlak pumpa za ubrizgavanje goriva - injection pump - Einspritzpumpe,f - tlačilka za vbrizgavanje goriva mašinski kod - machine cody - Maschinenkode, f - strojna koda mašinska upravljačka jedinica - machine control unit - Steuerung, f - krmilnik mašinski program - machine program - Maschinenprogramm, n - strojni prgram glavni mlaz - main jet - Versorgungsstrahl, m - glavni curek hajđidi - - - prekrasno - - - hajkara - - - zloglasna ženska hajvan - - - domača žival hajvan - - - zver hajvan - - - živina hajvan-hećim - - - živino-zdravnik hakim - - - sodnik hala - toilet - - stranišče halal - blessing - - blagoslov halal - - - naj ti bo blagoslovljeno halal - - - odpuščanje halala - - - zapestnica informacijska i telekomunikacijska tehnologija - ICT-information and communication technology - - informacijska in telekomunikacijska tehnologija protokol za izmjenu nad tekstom te grafičkih i drugih više prednosnih sadržaja na web-stranici - HTTP-hyper text transfer protocol - - protokol za izmenjavo nadbesedil ter grafičnih, zvočnih in drugih večprednostnih vsebin na spletu pogon sa gusjenicama - caterpillar drive - Raupenantrieb, m - pogon z gosenicami kontrolni organ - inspection body - Inspektionsstelle, f - kontrolni organ ugradnja - instalation - Installation, f - vgradnja ugradnja - instalation - Einbau, m - vgradnja kanal za punjenje - inlet port - Eingangskanal, m - polnilni kanal usisni kanal - inlet port - Saugkanal, m - sesalni kanal kontrola - inspection - Kontrolle, f - kontrola pregled - inspection - Inspektion, f - pregled, kontrola kontrola - inspection - Prüfung, f - kontrola pregled kontrola - inspection - Inspection, f - pregled, kontrola pretvarač - converter - Umsetzer, m - pretvornik pregled, kontrola - inspection - Inspektion, f - pregled, kontrola nadzor - inspection - Überwachung, f - nadzor pregled, kontrola - inspection - Inspektion, f - pregled, kontrola tekući metar - running meter - laufender Meter - tekoči meter pergament - parchament - Pergament - pergament razgradnja - decomposition - Abbau,m - razgradnja odstranjivanje prašine - dust removal - Entstaubung, f - odstranjevanje prahu pamuk - cotton - Baumwolle, f - bombaž duboko - deep - tief - globoko svjetlost - light - Licht, n - svetloba svjetlo - light - Licht, n - luč dizalica sa magnetom - magnet crane - Magnetkran, m - dvigalo z magnetom skener - scanner - Scanner, m - skener tanki lim - sheet - Feinblech, n - tanka pločevina grabljač - grab - Greifer, m - grabilec samostalan izbor brojeva - autodialler - - samodejna izbira številk otromboljiti - - - otoboliti otrovan - - - strupen pendžer - - - okno penzija - - - pokojnina naslage - - Sediments, pl - usedline naslage kalka - - calcifications - poapnjenja sedimenti - - sediments - sedimenti filterska presa - - Filterpresse - filtrska stiskalnica mješač - - Mischer - mešalnik interakcija - interaction - - interakcija nezamjenljivi disk - fixed disk - - nezamenljivi disk zvučnik - loud speaker - - zvočnik intermedijarni doseg - IR-intermediate rich - - vmesni doseg filterska presa - - Filterpresse - filtrska stiskalnica ćelijska presa - - Kammerfilterpresse - celicna filtrska stiskalnica membranska filterska presa - - Membranfilterpresse - membranska filtrska stiskalnica filter sa slojevima - - Schichtenfilter - plastni filter mješač - - Mischer - mešalnik mješač za prah - - Pulvermischer - mešalec prahu paketni mješač - - Chargenmischer - paketni mešalnik kontinuirani mješač - - kontinuerlicher Mischer - kontinuirani mešalnik intenzivni mješač - - Intensivmischer - intenzivni mešalnik ekstruder - extruder - Einwellenmischer - ekstruder mašina za miješanje - - Mischmaschine - stroj za mešanje posuda za pretakanje - - Dekanter - posoda za pretakanje kasaba - - - mestece, trg keba - - - žepni nož kebati - - - zalezovati koga kebati - - - prežati na koga kefir - - - tatarsko kislo mleko kefa - - - krtača klipan - - - zagovednež klipan - - - teleban hajduk - - - razbojnik hajduk - - - cestni ropar hairluk - - - zadovoljstvo hairno - - - srečno hairsuz - - - nesrečnik hairsuz - - - nepridiprav hajanje - - - skrb hajat - - - gank hajat - - - hodnik hajat - - - veža hajat - - - izba hajat - - - shramba hajati - - - marati hair-dova - - - blagoslov hair-dova - - - molitev za srečo hair - - - sreča hair - - - dobrota hair - - - dobrodelna ustanova hakati - - - hačem dihati hakati - - - sopsti hakati - - - hačem vpiti ha ha hakati - - - hahljati se haklija - - - poštenjak haklija - - - pravičnik halabuka - - - hrup halabuka - - - krik in vik halaliti - - - blagosloviti halaliti - - - voščiti srečo halaliti - - - odpustiti halaliti - - - odpuščati džamija - mosque - - dženaza - Moslem funeral - - džentlemen - gentleman - - džepar - pick-pocket - - džepni - pocket - - džul - joule - - džip - jeep - - bosanski - Bosnian - - Bosanka - Bosnian women - - Bosanac - Bosnian - - Bosna - Bosnia - - Bosna i mirna - Bosnia and no more worry - - bostan - melon - - brico - barber - - đuture - in the lump - - đuture - wholesale - - đinđuha - trinket - - đogat - white horse - - izdrapati - scratch - - medresa - Moslem religious scondary (and high) school - - Njemačka - Germany - - njezin - her, hers - - nježno - tenderly - - nježno - tenderly - - nježno - gently - - nježno - mildly - - nježno - softly - - nježno - delicately - - pehar - drinking-cup - - pehar - goblet - - pehar - jug - - pehar - ewer - - pehar - beaker - - pehar - pitcher - - pehar - mug - - pehar - tankard - - ćuna - - - penis siktati - hiss - - siktanje - hissing - - siguran - sure - - siguran - secure - - siguran - certain - - siguran - tested - - siguran - sound - - siguran - infallible - - siguran - firm - - siguran - steady - zuverlässig - zanesljiv siguran - unerring - - siguran - unfailling - - sigurno - safely - - varno sigurno - securely - - sigurno - securely - - sigurno - certainly - - sigurno - surely - - sigurno - confidently - - sigurno - assuredly - - izboćenost - crown - Balligkeit, f - izbočenost vrh navoja - crest - Gewindespitze,f - vrh navoja bok navoja - flank - Gewindeflanke, f - bok navoja zaštitni sloj - flash - Schutzschicht, f - zaščitni sloj - flash - Austrieb, m - odmet bljesak - flash - Blitzlicht, n - bliskovna svetloba - flash - Press-Grat, m - brada signalna lampa - flash lamp - Blitzlampe, f - bliskovka svjetlosni bljesak - flash lamp - Blitzlampe, f - bliskovna luč povratni udar - flashback - Flammendurchschlag, m - povratni udar signalna lampa - flasher lamp - Blinkleuchte,f - smerna utripalka usmjerivač - flasher lamp - Blinker, m - smernik kuka - hook - Haken, m - kavelj viličasta kuka - hook - Gabelhaken, m - zapenjalo(vilic) usisati - induce (to) - ansaugen - vsesati indukcija - induction - Erregung, f - indukcija inertni gas - inert gas - Edelgas, n - žlahtni plin inertni gas - inert gas - Schutzgas, n - inertni plin informacija - information - Information, f - informacija podaci - informations - Daten , n , pl - podatki usisni ventil - intake ventil - Saugventil, n - sesalni ventil registarska tablica - number plate - Kennzeichentafel, f - registrska tablica šuplja palica - hollow bar - Drehteilerohr, n - votla palica nadzorni kompjutor - host computer - Leitrechner, m - nadzorni računalnik hibridni ležaj - hybrid bearing - Hybridlager, n - hibridni ležaj pokrov - housing - Gehäuse, n - okrov oplata - housing - Gehäuse, n - ohišje kućište - housing - Gehäuse, n - ohišje prijatan za upotrebu - user-friendly - - prijazen do uporabe krivina - bow - Kurve, f - krivina luk - bow - Krümmung, f - lok kočnica - brake - Bremse, f - zavora sagorijevanje - combustion - Verbrennung, f - zgorevanje vrata - doors - Tore, n ,pl - vrata dijeljenje - division - Division, f - delitev iskorištenje - efficiency - Wirkungsgrad, m - izkoristek uspješnost - efficiency - Effizienz - uspešnost transporter - feeder - Zuführgerät, n - transporter datoteka - file - Datei, f - datoteka prozor - glass - Scheibe, f - okno cijev za miješanje - mixing tube - Mischrohr, n - mešalna cev nivo monitora - monitor level - Monitorschwelle, f - zaslonski nivo motorni benzin - motor gasoline - Benzin, n - motorni bencin ispust - outlet - Auslass, m - izpust istup - outlet - Austritt, m - izstop izlaz - outlet - Ausgang, m - izhod istočni otvor - outlet - Auslauföffnung,f - izsipna odprtina ovca - sheep - - ovan - ewe - - omorika - pine-tree - - panika - panic - - rat - war - - riječ - word - - sat - watch - - ura spavač - sleeper - - spiker - announcer - - stan - flat - Wohnung, f - stanovanje Stambol - Constantinopol - - datoteka slogova - stylesheet - - slogovna datoteka gorenje - burning - Verbrennung, f - gorenje - burning - - sagorijevanje - burning - Verbrennung, f - zgorevanje vijak sa šestrubnom glavom - hexagon screw - Sechskantschraube, f - vijak s šestrobo glavo vijak sa šestrubnom glavom sa navojem do glave - haxagon screw - Sechskantschraube, f (mit Gewinde, n bis Kopf, m) - vijak s šestrobo glavo in navojem do glave hidraulika - hydraulics - Hidraulik, f - hidravlika pomoćno sjedište - occasional seat - Notsitz, m - pomožni sedež rezervno sjedište - occasional seat - Reserve sitz, m - dodatni sedež jarak - pit - Grube, f - jašek metak - bulet - - metak - pellet - - metak - projectile - - metak - missile - - metak - charge - - metak - shot - - metak - cartridge - - ulica - street - - ulica - kerb - - ulica - road - - ulica - way - - soba - room - - soba - chamber - - soba - apartment - - stolica - chair - - stolica - pew - - sjedište - seat - Sitz, m - sedež stolica - stool - - pripovijetka - story - - pripovijetka - tale - - pripovijetka - novel - - pripovijetka - narrative - - pripovijetka - narration - - pripovijetka - naration - - pripovijetka - fiction - - kahva - coffee - - pismo - communication - - pismo - epistle - - pismo - letter - - pismo - message - - pismo - missive - - pismo - script - - pismo - tails - - pismo - type - - pismo - font - - pisava otac - begetter - - otac - dad - - otac - father - - otac - papa - - otac - parent - - otac - pater - - otac - sire - - sestra - sister - - sestra - sibling - - ruka - paw - - ruka - hand - - ruka - flipper - - ruka - fist - - ruka - extremity - - ruka - bunch of fives - - rukavac - journal - Stummel {m} - kosa - cropper - - kosa - declivity - - kosa - hill - - kosa - piles - - kosa - scyte - - kosa - the hair of the head - - kosa - wig - - avion - aeroplan - - avion - aeroplan - - avion - aircraft - - avion - airliner - - avion - air-liner - - avion - airplane - - avion - jet - - avion - machine - - avion - plane - - avion - vessel - - slatko - confectionery - - slatko - conserve - - slatko - delectably - - slatko - honey - - slatko - jam - - slatko - must - - slatko - sweetly - - kada - after - - kada - as - - kada - bath - - kada - how soon - - kada - if - - kada - puddle - - kada - that - - kada - to - - kada - tub - - kada - when - - upravljački pritisak - pilot pressure - Steuerdruck, m - krmilni tlak cjevovodi - piping - Rhrleitung, f - cevovodi klipni motor - pistion air motor - Druckluft-Kolbenmotor, m - batni motor mikro kompjuter - microcomputer - Mikrocomputer, m - mikroračunalnik metalna folija - metal screen - Metallfolie, f - kovinska folija slušalica - earphone - Kopfhörer,m - slušalka slušalica - earphone - Ohrhörer, m - slušalka ispuh - exhaust - Auspuff, m - izpuh ispuh - exhaust - Auslass, m - izpuh prirubnica - flange - Flansche, f - prirobnica prirubnica - flange - Flansche, f - pasnica izbjeglica - fugitive - - izbjeglica - refuge - - izbjeglica - refugee - - prozor - aperture - - prozor - casement - - prozor - window - - đam - window - - - refuge - - muhadžir - refuge - - izseljenec muhadžir - refugee - - izseljenec muhadžir - fugitive - - izseljenec novac - blunt - - novac - boodle - - novac - cash - - novac - chink - - novac - coin - - novac - currency - - novac - dough - - novac - dought - - novac - fund - - novac - green stuff - - novac - lucte - - novac - mean - - novac - money - - novac - needful - - novac - paper-money - - novac - penny - - novac - pocket - - novac - purse - - novac - rhino - - novac - rubbish - - novac - scales - - novac - wampum - - novac - wherewith - - novac - wherewithal - - prodaja - consumption - - prodaja prodaja - deal - - prodaja prodaja - disposal - - prodaja prodaja - marketing - - prodaja prodaja - realization - - prodaja prodaja - sale - - prodaja prodaja - sales - - prodaja prodaja - selling - - prodaja kupac - bidder - Käufer, m - kupec kupac - buyer - Käufer, m - kupec kupac - customer - Käufer, m - kupec kupac - purshaser - Käufer, m - kupec kupac - purcheser - Käufer, m - kupec - - - kupec kupac - vendee - Käufer, m - kupec kupac - bather - Käufer, m - kupec grad - town - Stadt, f - mesto grad - tower - Stadt, f - mesto grad - the walls - Stadt, f - mesto grad - shower - Stadt, f - mesto grad - place - Stadt, f - mesto grad - hail - Stadt, f - mesto grad - fortress - Stadt, f - mesto grad - fort - Stadt, f - mesto grad - city - Stadt, f - mesto grad - citadel - Stadt, f - mesto grad - castle - Stadt, f - mesto grad - burgh - Stadt, f - mesto grad - borough - Stadt, f - mesto jezgro - core - Kern, m - jedro vozač - driver - Fahrer, m - voznik suhi gas - dry gas - trockenes Gas, n - suhi plin suhi gas - dry gas - trockenes Gas, n - suhi plin fiksiranje bube - bugfix - - rešitev hrošča kompjuterizacija - computerization - - računalniška ureditev sinhronizacija u mediju - intramedia synhronization - - sinhronizacija v mediju hronika - chronicle - - hronika - memorial - - hronika - record of time - - hronika - records of time - - hronika - rolls - - hramati - cripple - - hramljati hramati - hobble - - hramljati hramati - limp - - hramljati hramati - limpsy - - hramljati hrabar - adventuorous - - pogumen hrabar - assured - - pogumen hrabar - audacious - - pogumen hrabar - bold - - pogumen hrabar - bould - - pogumen hrabar - bould - - pogumen hrabar - brave - - pogumen hrabar - chivalrous - - pogumen hrabar - courageous - - pogumen hrabar - daring - - pogumen hrabar - daunless - - pogumen hrabar - doughty - - pogumen hrabar - fearless - - pogumen hrabar - galant - - pogumen hrabar - game - - pogumen hrabar - gritty - - pogumen hrabar - hector - - pogumen hrabar - hefty - - pogumen hrabar - high-spirited - - pogumen hrabar - intrepid - - pogumen hrabar - manful - - pogumen hrabar - manly - - pogumen hrabar - mettled - - pogumen hrabar - mettlesome - - pogumen hrabar - plucky - - pogumen hrabar - roman - - pogumen hrabar - soldierly - - pogumen hrabar - stalwart - - pogumen hrabar - stout - - pogumen hrabar - stout hearted - - pogumen neto težina - net weight - Nettogewicht, n - neto masa (teža) neutralni plamen - neutral flame - neutrale Flamme, f - nevtralen plamen neutralna faza - neutral phase - Neutralphase, f - nevtralna faza neutralna pozicija - neutral position(motor) - Neutralstellung, f - nevtralna nastavitev neutralizacija - neutralisation - Neutralistaion, f - nevtralizacija neutralizacijski broj - neutralization value - Neutralisationszahl, f - nevtralizacijsko število buka - noise - Geräusch, n - hrup buka - noise - Lärm, m - hrup šum - noise - Rauschen, m pl - šum smetajući šum - noise - Störununtergrund, m - motilni šum šumni signal - noise signal - Rauschanzeige, f - šumni signal signal šuma - noise signal - Rauschanzeige, f - signal šuma labav - complacent - - ohlapen labav - easy - - ohlapen labav - flabby - - ohlapen labav - flaccid - - ohlapen labav - flaccid - - ohlapen labav - flaggy - - ohlapen labav - flat - - ohlapen labav - - - nenapet labav - - - rahel labav - flimsy - - ohlapen labav - floppy - - ohlapen labav - laguid - - ohlapen labav - lax - - ohlapen labav - bowels - - ohlapen labav - limp - - ohlapen labav - limpsy - - ohlapen labav - loose - locker - ohlapen labav - remiss - - ohlapen labav - sandy haried - - ohlapen labav - slack - - ohlapen labav - sluggish - - ohlapen labav - unsound - - ohlapen labav - unstable - - ohlapen labav - unsteady - - ohlapen labav - untied - - ohlapen labav - untight - - ohlapen med - honey - - med paprika - paprika - - paprika paprika - peper - - paprika paprika - pimento - - paprika otpadnik - apostotate - - odpadnik otpadnik - backslider - - odpadnik otpadnik - deserter - - odpadnik otpadnik - dissident - - odpadnik otpadnik - nonconformist - - odpadnik otpadnik - pervert - - odpadnik otpadnik - renegade - - odpadnik otpadnik - runagate - - odpadnik otpadnik - schismatic - - odpadnik otpadnik - schismatical - - odpadnik otpadnik - turncoat - - odpadnik žara - nettle - - kopriva žara - stinging nettle - - kopriva žara - stinging-nettle - - kopriva kopriva - nettle - stinging nettle - kopriva kopriva - stinging nettle - - kopriva kopriva - stinging-nettle - - kopriva mangup - masterless - - malopridnež mangup - waif - - malopridnež mangup - - - falot mangup - - - pobalin mangup - - - klatež mangup - - - postopač mangup - - - brezdelnež mangup - - - porednež manguparija - - - malopridnost manguparija - - - falotarija manguparija - - - pobalinstvo laprdati - - - gofljati pogodak - - - zadetek pogolem - - - precej veliki poravnanje - - - poravnava poraz - checkmate - - poraz poraz - defeat - - poraz poraz - discomfiture - - poraz poraz - fiasco - - poraz poraz - fizzle out - - poraz neuspjeh - reverse - - poraz poraz - smash - - poraz poraz - whipping - - poraz poraz - worse - - poraz podnimiti se - - - podnimim se podnimiti se - - - podpreti se pokret - - - gibanje pokret - - - gib pokret - - - premik pokret - - - odhod pokret - actuation - - gibanje pokret - business - - gibanje pokret - gesture - - gibanje pokret - headway - - gibanje pokret - impetus - - gibanje pokret - motion - - gibanje pokret - move - - gibanje pokret - movement - - gibanje pokret - move-ment - - gibanje pokret - sign - - gibanje žlica - - - žlica živad - - - perutnina Židov - - - Žid Židovka - - - Židinja ždrijebac - - - žrebec žarulja - - - žarnica žbuka - - - malta žbuka - - - omet žalilac - - - pritožnik žalfija - - - kadulja žbir - - - vohun žbir - - - birič žeđ - - - žeja žedan - - - žejen želudac - - - želodec žujan - - - vol rumene barve žujan - - - rumenolasec žujan - - - činklja, (zool.) žuja - - - kobilar žuja - - - vuga žuja - - - samica domače živali z rumeno dlako žuja - - - rumenolaska župa - - - prisoje župa - - - župa župa - - - župnija župa - - - župa, nekdaj teritorialna in upravna enota plemena pri Slovanih žuriti - - - hiteti žuriti - - - priganjati žuriti se - - - muditi se žuriti se - - - podvizati se otvor - - - odprtina otvor - - - ustje otvor - - - orificij otvor - - - diareja pilav - - - jed iz riža preko - - - čez preko - - - nad preko - - - za, onstran preko - - - poleg preko - - - proti prenizak - - - prenizek primjena - - - uporaba primjedba - - - opazka primjedba - - - pripomba privezica - - - vrvica ljosnuti - - - telebniti ljosnuti - - - štrbunkniti ljubav - - - ljubezen ljubavni - - - ljubezenski ljubičica - - - vijolica ljubimac - - - ljubimec maznuti - - - udariti maznuti - - - švrkniti mazul - - - zastonj mućkaroš - - - kdor kaj pretresa mućkaroš - - - spletkar mućurla - - - tepec naplata - - - plačilo naplata - - - nagrada naplata - - - izplačilo naplata - - - inkaso naplata - - - poravnava mito - boodle - - podkupnina mito - bribe - - podkupnina mito - consideration - - podkupnina mito - rake-off - - podkupnina mito - sop - - podkupnina mito - - - mitnina mitoprimac - - - podkupljivec muštuluk - - - nagrada prvemu prinašalcu dobre, vesele novice muštuluk - - - dobra novica muštuluk - - - vesela novica mutan - - - moten mutav - - - nem mutav - - - mutast mutav - - - molčeč mutav - - - jecljav mutavac - - - mutec mutikaša - - - spletkar mutikaša - - - kalivec miru mutlak - - - prismoda mutlak - - - neotesanec mutvak - - - kuhinja muž - - - mož muž - - - soprog nagrabusiti - - - slabo naleteti nagrabusiti - - - skupiti jo sporazum - acknowledge - Vereinbarung {f} - pogodba dugme za potvrdu - acknowledgment button - Quittierungstaste {f} - gumb za potrditev nagrada - award - - nagrada nagrada - bestowal - - nagrada nagrada - bonus - - nagrada nagrada - booty - - nagrada nagrada - bounty - - nagrada nagrada - compensation - - nagrada nagrada - consideration - - nagrada nagrada - due - - nagrada nagrada - earnings - - nagrada nagrada - fee - - nagrada nagrada - fruit - - nagrada nagrada - gratification - - nagrada nagrada - gratuity - - nagrada nagrada - guerdon - - nagrada nagrada - laud - - nagrada nagrada - meed - - nagrada nagrada - pay - - nagrada nagrada - payment - - nagrada nagrada - perquisite - - nagrada nagrada - pm. - - nagrada nagrada - pot - - nagrada nagrada - premium - - nagrada nagrada - prize - - nagrada nagrada - recompse - - nagrada nagrada - remuniration - - nagrada nagrada - reward - - nagrada nagrada - stakes - - nagrada nagrada - tribute - - nagrada nagrada - wa - - nagrada broj korisničkog računa - account number - - številka uporabniškega računa uređivanje sa sortiranjem - insertion sort - - urejanje z ustavljenjem sinhrona dinamička memorija - DDR RAM- double data rate random access memory - - sinhroni dinamični pomnilnik neobrijan - unshaved - - neobrit neobrijan - unbarbered - - neobrit džamija - - - mošeja majdan - - - rudnik lokot - - - žabica lokot - - - obesnica ljekar - - - zdravnik lječilište - - - zdravilišče ljut - - - hud ljut - - - jezen ljut - angry - - hud ljut - arrant - - hud ljut - austere - - hud ljut - biting - - hud ljut - bitter - - hud ljut - caustic - - hud ljut - choleric - - hud ljut - cranky - - hud ljut - cross - - hud ljut - cutting - - hud ljut - displased - - hud ljut - ferocious - - hud ljut - fiery - - hud ljut - fractious - - hud ljut - frantic - - hud ljut - gingery - - hud ljut - grim - - hud ljut - hot - - hud ljut - hotly - - hud ljut - in a bad temper - - hud ljut - in a pet - - hud ljut - inclement - - hud ljut - irate - - hud ljut - ireful - - hud ljut - mad - - hud ljut - mordant - - hud ljut - peppery - - hud ljut - pettish - - hud ljut - petulant - - hud ljut - pungent - - hud ljut - r - - hud ljut - ratty - - hud ljut - rigorous - - hud ljut - rude - - hud vučna sila - draw-bar pull - Zugkraft, f - vlečna sila odstupanje - drift - Abweichung, f - odstopanje nanos - drift - Drift, f - lezenje sušionik za elektrode - drying oven - Trockenofen, m - sušilnik za elektrode suha tačka - dry point - Trockenpunkt, m - suha točka dinamički pritisak - dynamic pressure - dynamischer Druck, m - dinamični tlak mehaničar - - - mehanik dobar - bean - - dober dobar - benevolent - - dober dobar - benign - - dober dobar - bounteous - - dober dobar - canny - - dober struja - current - Strom {m} - tok dobar - decent - - dober dobar - devout - - dober dobar - docile - - dober dobar - fine - - dober dobar - good - - dober dobar - good fellow - - dober dobar - good see - - dober dobar - good-fellow - - dober dobar - good see - - dober dobar - kind - - dober dobar - kind-hearted - - dober dobar - kindly - - dober dobar - mild - - dober dobar - nice - - dober dobar - respectable - - dober dobar - retentive - - dober dobar - right - - dober dobar - sharp - - dober dobar - up - - dober dobar - useful - - dober dobar - valid - - dober dobar - well - - dober dobar - wholesome - - dober muhur - - - pečat muhur - - - pečat muhabet - - - ljubezen muhabet - - - prijateljstvo muhabet - - - prijateljski pogovor muhabet - - - kramljanje provalnik - - - vlomilec mapa - map - - preslikava prednje sjedište - front seat - Vordersitz, m - sprednji sedež prednje sjedište - front seat - Frontsitz, m - sprednji sedež čeona stran - front side - Stirnsite, f - čelna stran širina odjeka - echo width - Echobreite, f - širina odmeva motor - engine - Motor, m - motor motor - engine - Triebwerk, n - motor blok motora - engine block - Motorblock, m - okrov motorja granica topljenja - fusion line - Schmelzlinie, f - meja taljenja ručica mjenjača - gear lever - Schalthebel, m - prestavna ročica konopac za vuču - haulage rope - Zugseil, n - vlečna vrv debeli lim - heavy plate - Grobblech, n - debela pločevina dizalica za auto - jack - Wagenheber, m - dvigalka za avtomobil džip - jeep - Jeep, m - džip spoj - joint - Stossfuge, f - spah spoj - joint - Verbindung, f - spoj šiv - joint - Naht, f - šiv varni spoj - joint - Schweisstoss, m - zvarni spoj svjetiljka - luminaire - Leuchte, f - svetilka mašina za obradu - machine tool - Warkzeugmaschine, f - odelovalni stroj materijali - materials - Werkstoffe, m, pl - snovi parafin - paraffin - Paraffin, n - parafin bipolarni - bi-polar - - bipolaren polje dijeljenja - split box - - delilno polje - - - pogonski mehanizam - drive unit - Fahrantrieb, m - pogonsko obratovalo - - - pogonski točak vozila - drive wheel - Antriebsrad, n - pogonsko kolo vozila - - - pogonski točak - drive wheel - Antriebsrad, n - gonilno kolo pogonska jedinica - drive unit - Fahrantrieb, m - pogonska enota pogon - drive unit - Fahrantrieb, m - pogon električni sistem - electric system - elektrische System, n - električni sistem tkanina - fabric - Gewebe, n - tkanina broj vlakana - fabric count - Fadenzahl, f - število vlaken apretura - fabric finish - Appretur, f - apretura konačno stanje tkanine - fabric finish - Gewebe-Ausrüstung,f - končno stanje tkanine otisak tkanine - fabric impression - Gewebeabdruck,m - odtis tkanine zaključak tkanja - fabric picks - Schussfäden, m - zaključek tkanja završno vlakno, - fabric picks - Schussfäden, m - zaključno vlakno sloj uložaka tkanine - fabric slab - Einlagenpaket, n - sloj tkaninskih vložkov sloj uložaka tkanine - fabric slab - Gewebeplatte, f - sloj tkaninskih vložkov širina reza - kerf - Schnittfuge, f - širina reza kerozin - kerosine - Kerosin, n - kerozin uspon - lead - Steigung, f - vzpon korak navoja - lead - Steigung, f - korak navoja navojni korak - lead - Steigung, f - navojni korak korak uvijanja - lead - Steigungshöhe, f - korak vijačnice izjava - statement - - trditev izjava - statement - - izjava laser - laser - Laser, m - laser zaporka - latch - Sperre, f - zapora reza - latch - Sperre, f - zapah objesiti se na - latch - Sperre, f - obesiti se na prilijepiti se na - latch - Sperre, f - prilepiti se na blokada - latch - Sperre, f - zapora brava - latch - Sperre, f - zapora kracun - latch - Sperre, f - zapora kvaka - latch - Sperre, f - zapora lec - latch - Sperre, f - zapora patentna brava - latch - Sperre, f - zapora prekidačko kolo sa pamćenjem - latch - Sperre, f - zapora skakavica - latch - Sperre, f - zapora šip - latch - Sperre, f - zapora zaključati se - latch - Sperre, f - zapora zašipiti - latch - Sperre, f - zapora zatvoriti rezom - latch - Sperre, f - zapora položaj - layer - Lage, f - lega sloj - layer - Schich, f - plast sloj - layer - Schich, f - sloj lisnata opruga - leaf spring - Blattfeder, f - listnata vzmet visina ugaonog vara - leg - Schenkel, m - višina kotnega zvara mazivo - lubricant - Schmierstoff, m - mazivo mazivo - lubricant - Scmiermittel, n - mazivo lagahan - - - lahek lagahan - - - rahel mariti - - - marati mariti - - - ljubiti mariti - - - rad biti djevojka - - - deklica djevojka - - - ljuba djevojka - - - služkinja drug - - - tovariš drug - - - sodrug drug - - - vrstnik dženaza - - - mrtvaški sprevod dženaza - - - pogreb dženaza - - - mrtvec dženaza - - - pogrebna molitev dženet - - - raj dženet - - - nebesa dženetski - - - rajski džemper - - - žemper dženabet - - - nečistnik džemat - - - muslimanska verska občina džematlija - - - član verske občine džematile - - - skupno moliti džehenem - - - pekel džehenemlija - - - grešnik v peklu džeferdan - - - starinska puška, okrašena z biserno matico in dragulji džapanje - - - prepir džapanje - - - prepiranje džebana - - - strelivo džebana - - - municija gegula - - - seljak gegice - - - hlačke granje - - - vejevje halva - - - slaščica iz moke, medu in masla haram - - - vse, kar je po muslimanski veri prepovedano haram - damnation - - prekletstvo haram - - - grešno hasta - - - bolnik, bolnica - - - harem - - - žene muslimanskega veljaka harem - - - dvorišče ob hiši hasta - - - bolnik, bolnica hasta - - - bolan hastaluk - - - bolezen Karavlah - - - Vlah Karavlah - - - Romun kupus - - - zelje hipofiza - - - moždanski podvezek hipofiza - - - hipofiza hipoteka - - - hipoteka, zastavitev nepremičnin za najem posojila gubici - losses - Verluste,m, pl - izgube lot - lot - Lot, n - lot raster - louvre - Raster, n - raster mrežasti poklopac - louvre - Abdeckung, f - mrežasti zaslon mrežnik - louvre - Abdeckung, f - mrežnik zvučnik - loudspeaker - Lautsprecher, m - zvočnik glasnost - loudness - Lautheit, f - glasnost glasnost - loudness - Lautstärke,f - glasnost mjesto mazanja - lubrication point - Scmierpunkt, m - mazalno mesto magnetna traka - magnetic tape - Magnetband, n - magnetni trak magnetno polje - magnetic field - magnetisches Feld, n - magnetno polje magnetna indukcija - magnetic induction - Induktion, f - magnetna indukcija magnetni uložak - magnetic insert - Magneteinstaz, m - magnetni vložek nulta tačka mašine - machine zero point - Maschinen-Nullpunkt, m - ničelna točka stroja modalna funkcija - modal function - modale Funktion, f - modalna funkcija ekran - monitor - Bildschirm, m - zaslon monitor - monitor - Monitor, m - monitor monostabilni - monostable - monostabil - monostabilni blok ventil - mono-block valve - Blockventil, n - blokovni ventil jednobojni - monochromatic - monochromatisch - enobarven monokromatski - monochromatic - monochromatisch - monokromatski motor - motor - Motor, m - motor motor ili pogonski agregat - motor or engine - Motor, m oder Kraftmaschine, f - motor ali pogonski agregat nafta - naphtha - Naphtha, n - nafta nafta - naphtha - Benzin, n - nafta oktanski broj (stepen otpornosti benzina protiv samozapaljenja - octane number - Oktanzahl, f - oktansko število; stopnja odpornosti bencina proti samovžigu (klenkanju) portal - portal - Portal, n - portal pozicioni monitor - position monitor - Kopierwerk, n - položajni monitor regulator - regulator - Regler, m - regulator regulacijski aparat - regulator - Regelgerät, n - regulacijska naprava popravak - repair - Reparatur, f - popravilo ponavljanje - replication - Wiederholung, f - ponavljanje signalno svjetlo - signal light - Signalleuchte, f - signalna luč klizna ploča - skid plate - Gleitblech, n - drsna plošča incident - incident - - incident taloženje - precipitation - Ablagerung, f - usedanje kondenzacija - precipitation - Kondensation,f - kondenzacija zgušnjavanje - precipitation - Absteifen,n - zgoščevanje sediment - precipitation - Ablagerung, f - usedanje naplavina - precipitation - Ablagerung, f - usedanje mobilna posuda za pretakanje - - Mobiler Dekanter - mobilna posoda za pretakanje mobilno postrojenje za pretakanje - - Mobile Dekanteranlage - mobilno postrojenje za pretakanje centrifuga - - Zentrifuge - centrifuga gondola - gondola - Kabine, f - gondola ljepljenje - glueing - Kleben, n - lepljenje zrno - grain - Korn, n - zrno kristalno zrno - grain - Kristallit, n - zrno (kristalno) nadzorni spisak za dijagnostiku - diagnostics checklist - - nadzorni seznam za diagnostiko sposobnost - performance - - zmogljivost kapacitet - capacity - - zmogljivost set podataka - data set - - nabor podatkov set podataka - dataset - - nabor podatkov tačka želatiniranja - gel point - Gelpunkt,m - točka želatiniranja zub zupčanika - gear tooth - Zahn, m - zobnikov zob zub - gear tooth - Zahn, m - zob zupčasta pumpa - gear pump - Zahnradpumpe,f - zobniška črpalka ručica mjenjača - gear stick - Schalthebel, m - prestavna ročica udarac - impact - Aufschlag, m - udarec udarac - impact - Schlag, m - udarec udarac - impact - Stoss, m - udarec težina praznog vozila - kerb weight - Leergewicht, n - masa(teža) praznega vozila tara težina vozila - kerb weight - Taragewicht, n - tara masa (teža) vozila vlastita težina vozila - kerb weight - Eigengewicht, n - lastna masa (teža) vozila razdjeljivač protoka - - Auseinanderziehvorrichtung - ločilo toka našina za blokiranje - - Verblocker, m - stroj za blokiranje krstasti polagač - - Kreuzleger, f - križni polagalec eksplozivne slike - - Explosionszeichnungen, pl - eksplozijske slike V- narebreni remen - V -ribbed belt - Keilrippenriemen, m - V-narebričeni jermen nalagajući protok - shingle flow - Schuppenstrom, f - nalagalni tok ADSL - ADSL-asymetric digital subscriber line - - ADSL SPOC-jedinstvena dotična tačka - SPOC-single point of contact - - SPOC-enotna stična točka samostalni kompjuter - stand-alone computer - - samostojni računalnik pritisak gasa - gas pressure - Gasdruck, m - tlak plina gasni laser - gas laser - Gaslaser, m - plinski laser vremenska vrata - gate - Zeittor, n - časovna vrata benzin - gasoline (USA) - Benzin, n - bencin zupčanik - gear - Rad, n - zobnik zupčanik - gear - Zahnrad, n - zobnik mazivo za mjenjač - gear lubricant - Getriebeschmierstoff, m - mazivo za menjalnik zupčasti motor - gear motor - Zahnradmotor, m - zobniški motor simulacija - simulation - Simulation, f - simulacija upravljački kabel - signal cable - Steuerseil,n - krmilni kabel signalni kabal - signal cable - Schalterseil, n - signalni kabel(izklopni) telefonski kabal - signal cable - Telefonseil, n - telefonski kabel odvijač - screw-driver - Schraubenzieher, m - izvijač vreteno - screw - Spindel, f - vreteno uzorak - sample - Muster, n - vzorec proba - sample - Probe, f - preskus probni - sample - Probe, f - preskušanec haram - damnedly - - prekleto haram - accursedly - - prekleto haram - anathema - - prekletstvo harem - harem - - harem halal - benediction - - blagoslov halal - benison - - blagoslov halal - consecration - - blagoslov halal - welfare - - blagoslov halal - prosperity - - blagoslov halal - good luck - - blagoslov halal - vespers, pl - - blagoslov puca - button - - gumb dugme - button - - gumb puhaljka - blow-pipe - - pihalnik mućak - rotten egg - - zaprtek mućak - bad egg - - zaprtek mućak - bad egg - - pokvareno jajce mućak - bad egg - - klopotec mućak - bad egg - - pokvarjenec mućak - rotten egg - - ništrc luka - harbour - - pristanišče luka - port - - pristanišče luka(prirodna) - haven - - pristanišče(naravna) opominjač - reminder - - opomnik čipka - lace - Spitze, f - čipka spavaćica - night dress - - spalna srajca spavaćica - night dres - - nočna obleka udobnost nošenja - wearing comfort - Tragekomfort, n - udobnost nošenja frekvencija uzorkovanja - sampling frequency - - frekvenca vzorčenja matrični štampač - matrix printer - - matrični tiskalnik matrični štampač - matrix printer - - dot-matrix printer konstrukcija - design - Bauart, f - konstrukcija dizajn - design - Design, n - dizajn oblikovanje - design - Gestaltung, f - oblikovanje zasnova - design - Gestaltung, f - zasnova tip konstrukcije - design type - Konstruktionstyp, m - vrsta konstrukcije detalj - detail - Einzelheit, f - detajl detalj - detail - Einzelheit, f - podrobnost detekcija - detection - Nachweis, m - zaznavanje leđna ploča - backplane - - hrbtna plošča označivač - identifier - - označevalnik grupa za obnovu procesa - recovery operations team - - skupina za obnovitev procesov opruženje - spring - Federung, f - vzmetenje preuzimač - browser - - odjemalec preglednik - browser - - pregledovalnik mrežni preuzimač - browser - - spletni brskalnik preuzimač - browser - - brskljalnik DSS - DSS-digital signature standard - - DSS odlučivanje - decision making - - odločanje alatnica - toolbox - - orodjarna alatnica - toolkit - - orodjarna komparator - comparator - Vergleicher,m - komparator dizel motor - diesel engine - Dieselmotor,m - dizelski motor motor sa samoupaljenjem - diesel engine - Motor, m mit Eigenzündung, f - motor s samovžigom dizel gorivo - diesel fuel - - Dieselkraftstoff, m smjer vrtenja - direction of rotation - Drehrichtung, f - smer vrtenja mozak - - - možgani mozak - - - mozeg mozak - - - pameten človek nacrveniti - - - pordečiti obećanje - - - obljuba oblog - - - ovitek oblog - - - obloga oblog - - - luščina oblog - - - strok dvostruki utikač - - Doppelstecker, m - natič utikač - connector - Stecker, m - natič konektor - connector - Stecker, m - konektor utikač - connector - Stecker, m - vtič - - - opšta primjedba - common remark - - splošna pripomba muzika - music - Music - glazba muzika - music - Music - glazba oko - eye - Auge - oko prevodioc - translator - Übersetzer - lak - lack - Lackierung - lak - lack - Lackierung - skraćenica - abbreviation - Abkürzung - grom - flash - Blitz - jedan; neki; izvijestan - a, an - ein, eine - en; ena jednom dnevno - once a day - einmal täglich - enkrat na dan pola sata - half an hour - halbe stunde - nazad - aback - zurück - abakus - abacus - abacus - zapanjen, prepadnut - taken back - erschreckt - ponedjeljak - monday - montag - riječ - word - wort - sat - hour - stunde - februar - february - februar - telefon - phone - telefon - bicikl - bicycle - Fahrrad - patike - sneakers - Sportschuhe - svijetlo - light - licht - zgrada - building - Gebäude - kurs - course - Kurs - boja - color - farbe - vatreni zid - firewall - firewall - vdorobran ploča - board - - plošča carska kruna - - Kaiserkrone, f - muslimanski vjerski poglavar - - Kalif, m - panj - - Klotz, m - klada - - Klotz, m - nezgrapan, nesnalažljiv čovjek - - Klotz, m - ukočeno, bespomoćno stajati - - Klotz, m - isprašivač - - Klopfer, m - mlatilo - - Klopfer, m - tijesan - - knapp - uzak - - knapp - neznatan - - knapp - što jedva dostaje - - knapp - odmjeren - - knapp - oskudan - - knapp - kelj - - Kohl, m - ugalj - - Kohle, f - bod - - Point, m - tačka - - Point, m - poprečna crta - - Querstrich, m - smetnja - - Querstrich, m - zapreka - - Querstrich, m - dan odmora - - Ruhetag, m - tresnuti - - schmettern - oriti se - - schmettern - kovač - - Schmied, m - bol - - Schmerz, m - tuga - - Schmerz, m - jad - - Schmerz, m - bez traga - - spurlos - bestraga - - spurlos - trag - - Spur, f - otisak - - Spur, f - znak - - Spur, f - - knowledge worker - - znanjski delavec - stack frame - - okvir sklada radna stanica - workstation - - delovna postaja - development life cycle - - razvojni življenski cikel štoperica - timer - - časomer navigator - navigator - - krmar izvor - source - - vir izvor - source - - izvor - source - - izvirni LCD-ekran - LCD-display - - LCD-zaslon DVD-plejer - DVD-player - - DVD-predvajalnik u pripravnosti - standby - - v pripravljenosti - CD-case - - CD-predal infracrveni odašiljač - - Infrarotsender,m - infra rdeč oddajnik podešavanja tona - - Toneistellungen, pl - naravnavanja tona dalinski upravljač - - Fernbedinung - daljinski upravljalnik mrežni kabel - - Netzkabel - omrežni kabel električni kabel - - Netzkabel - električni kabel ulaz - - Eingang - vhod ustavljati - - stoppen - ustavljati zaustavljati - - stoppen - zaustavljati USB-priključak - USB - USB-stick - pomnilniška palica antenski signal - - Antennensignal - antenski signal unos - - Eingabe - vnos vrijeme trajanja - - Spielzeit - čas trajanja prijemnik - - Empfänger - sprejemnik ulazni izvori - - Eigangsquellen,pl - vhodni izviri popis - - Liste - popis popis - - Liste - vpisnik popis - - Liste - popis unos - - Enter - vnos podešavanje zvuka - - Klangeneinstellungen, pl - nastavitve zvoka podeüavanje menija - - Menüeinstellung - naravnavanje menija predpodešavanje - - Voreinstellung - prednastavitev izbor talasnog područja - - Band wählen - izbira valovnega območja izbor jezika podnaslova - - Untertitelsprache wählen - izbira jezikovnega podnaslova donje stranice - - Unterseiten - spodnje strani pozvati - - aufrufen - priklicati spisak - - Liste - seznam iz slijedećeg spiska prikazivanja - - aus der Wiedergabe nächste aufrufen - iz naslednjega seznama predvajanja iz prethodnog spiska prikazivanja - - vorherige Wiedergabe aufrufen - iz predhodnega seznama predvajanja iz prethodnog spiska prikazivanja - - vorherige Wiedergabe aufrufen - iz predhodnega seznama predvajanja prikaz menija - - Menü afrufen - prikaz menija napis - - Anzeige - napis prikaz - - Anzeige - prikaz prikaz vremena - - Uhrzeit anzeigen - prikaz časa stanica se prenosi - - Der Sender wird gespielt - postaja se predvaja preklopite - - schalten - preklopite preklopite - - schalten - preklopite za brzo prebacivanje držite tipku pritisnutu - - halten Sie die Taste für schnellen Vorlauf gedrückt - za hitro preklapljanje držite tipko pritisnjeno uključivanje/isključivanje prikaza vremena - - Uhrzeit ein-/ausblenden - izklop7vklop prikaza časa uključeno/isključeno prikaza menija - - Menü ein-/ausblenden - izklop/vklop prikaza menija izbor funkcije ponavljanja - - Wiederholfunktionen des auswählen - izbira funkcije ponavljanja glasnije - - lauter - glasnejše tiše - - leiser - tišje priprema za puštanje u pogon - initial starting - Vorbereitung, f der Inbetriebnahme, f - priprava na začetek obratovanja priloženim - - mitgelieferten - priloženimi električni priključak - - Netzanschluss - električni priključek električni utikač - - Netzstecker - električni vtič električni utikač - - Netzstecker - električni natič električni utikač - - Netzstecker - električni konektor izvor - - Quelle - izvir izaberite sa tipkama - - Wählen Sie mit dem Tasten - izberite s tipkami biranje - - Wählen - izbira utičnica - socket - Kupplung {f} - vtičnica utičnica - socket - Fassung {f} - vtičnica utičnica - socket connector - Buchse, f - vtičnica - bush - Buchse, f - puša - drawn cup - Buchse, f - tulka način djelovanja - - Betriebsart - način delovanja jamski komplet - pit set - - jamski komplet narudžba - order - - naročilo pritvrdit - fastened - - pritrjen traženje stanice - - Sendersuche - iskanje postaje prijem - - Empfang - sprejem pripremno stanje - standby - Standby - stanje pripravljenosti UKW-odašiljač - - UKW-Sender - UKW-oddajnik sa brojčanim tipkama - - mit den Zifferntasten - s številčnimi tipkami podešavanja - - Regeln - uravnave ton - - Ton - ton zvuk - - Ton - zvok zvuk - - Ton - zvok da isključite zvuk - - um den Ton vorübergehend wegzuschalten - da izklopite zvok na ekranu - on screen display - - na zaslonu infra crveni odašiljač - - Infrarot-Sender - infra rdeč oddajnik grede za podešavanje - - Abstimmbalken - gredi za naravnavanje stanica - - Sender - postaja prozor za podešavanje - - Abstimmfenster - okno za naravnavanje fino podešavanje - - Feinabstimmung - natančno naravnavanje traženje stanica - - Sendersuchlauf - iskanje postaj po redu - - Reihenfolge - vrstnem redu stanica emituje - - der Sender wird gespielt - postaja se predvaja postupak - - Vorgang - postopek jačina - - Stärke - jakost fabrički namješteno - - Werkeinstellungen - tovarniško privzetje tako često - - so oft - tako pogosto vrijeme isključenja - - Ausschaltzeit - čas izklopa preskočiti - - springen - preskočiti funkcija spavanja - - Einschlaf-Funktion - funkcija spanja prikazivani - - Abspielbare - predvajani prisutni - - vorhanden - prisotni uspostaviti - - setup - namestitev potvrdite - - legen Sie fest - potrdite - - Surroundeffekt - obdajni efekt unijeti - - eingeben - vnesti unos - - eingeben - vnos počnite - - starten - pričnite pregled - - übersicht - pregled pokrenite - - starten Sie - zaženite stavi i pokreni - plug and play - - vstavi in poženi stavi i pokreni - plug and play - - vstavi in poženi stop - - stopp - zaustavitev pauza - - pause - postoj pauza - - pause - zastanek pauza - - pause - premor isturen - forward - Vorlauf, m - pretek naprijed - forerun - Vorlauf, m - izmak podaci - - Angaben, pl - podatki povratni hod - - Rücklauf - povratni tek tekuče vrijeme - - Laufzeit - tekoči čas pjesma - - Titel - skladba naslov - - Titel - naslov ažuriranje - update - - ažuriranje modus boje - - Farbmodus - barvni modus odstup - - Abtritt, der - odlazak - - Abtritt, der - udaljenje - - Abtritt, der - otkupnina - - Abtrittsgeld, m - odstupnina - - Abtrittsgeld, m - na - - auf - na po - - auf - po u - - auf - za - - auf - na noge - - auf - ustaj - - auf - nadgradnja - - Aufbau, m - dogradnja iznad nečega - - Aufbau, m - izdavati - - ausgeben - nagodba - - Ausgleich,m - poravnanje - - Ausgleich,m - izravnanje - - Ausgleich,m - izjednačenje - - Ausgleich, m - inostranstvo - - Ausland, n - tujina obavijest - - Auskunft, f - izvještaj - - Auskunft, f - primjer - - Beispiel, n - prikolica - - Beiwagen, m - poziv - - Beruf,m - zvanje - - Beruf, m - zanimanje - - Beruf, m - poklic krvav - - blutig - krvav beskrvan - - blutlos - brez krvi krvna žrtva - - Blutopfer, n - nekarakteran - - charakterlos - brez karakterja proštenje - - Kirmes, f - jastuk - - Kissen, f - sanduk - - Kiste, f - škrinja - - Kiste, f - jasan - - klar - jasen bistar - - klar - čist - - klar - bjelance - - Klar, n /austr./ - jasnoća - - Klarheit, f - bistrina - - Klarheit, f - zemlja - - Land, n - država država - - Land, n - zračni mjehur - - Luftblase, f - kontrast slike - image contrast - Bildkontrast, m - kontrast slike osvjetljenje - illumination - Beleuchtung, f - razsvetljava osvjetljenje - illumination - Beleuchtung, f - osvetljevanje iluminacija - illumination - Beleuchtung, f - iluminacija otisak - impression - Abdruck, m - odtis noseći valjčić - idler - Tragrolle, f - nosilni valjček noseći valjčić - idler pulley - Tragrolle, f - nosilni valjček živac - nerve - Nerv,m - živec ojačanje - nerve - Nerv, m - ojačitev okrepljenje - nerve - Nerv, m - okrepitev nominalni pritisak - nominal pressure - Nenndruck, m - imenski tlak nominalni pritisak - nominal pressure - Nenndruck, m - nazivni tlak nomonalna vrijednost - nominal - Nennwert, m - imenska vrednost nominalna vrijednost - nominal - Nennwert, m - nazivna vrednost obeznaniti se - - - omedleti obeznaniti se - - - izgubiti prisebnost, pamet opasnost - - - nevarnost osnova - - - osnova osnova - - - tkalski osnutek, osnova osnova - - - temelj osnova - - - podlaga osnova - - - zasnova otpor - - - odpor otpor - - - upor /električni/ pohodnik - - - obiskovalec porez - - - davek prevodilac - - - prevajalec prevoditi - - - prevajati prevoditi - - - prepeljevati ludilo - - - blaznost mesing - - - medenina momak - - - fant momak - - - ženin momak - - - služabnik, hlapec nadžak baba - - - prepirljiva jezična baba kalfa - - - obrtniški, trgovski pomočnik kesedžija - - - cestni razbojnik kobasica - - - klobasa kradikesa - - - žepar kradimice - - - skrivaj karguj - - - skobec poslovanje uprave sa građanima - G2C-government to citizens - - poslovanje uprave z občani kontrola - control - Kontrolle,f - kontrola upravljanje - control - Steuerung, f - krmiljenje uređivanje - control - Regelung, f - uravnavanje način upravljanja - control - Betätigung, f - način krmiljenja proba - control - Prüfung, f - preskušanje upravljački kanal - control channel - Steuerkanal, m - krmilni kanal upravljački pult - control console - Schaltpult, n - krmilni pult upravljački uređaj - control device - Steuervorrichtung, f - krmilna naprava upravljački uređaj - control device - Regelgerät, n - krmilna naprava upravljačka traka - control tape - Steuerband, n - krmilni trak upravljački volumen - control volume - Steuervolumen, n - krmilna prostornina upravljač - controller - Hilfsregeleinrichtung , f - krmilnik upravljački uređaj - controller - Hilfsregegeleinrichtung, f - krmilna naprava regulator - controller - Hilfsregeleinrichtung, f - regulator regulacioni uređaj - controller - Hilfsregeleinrichtung, f - regulacijska naprava upravljač - controller - Steuerung, f - krmilnik upravljač - controller - Betreiber, m - upravljalec deflektor - deflector - Ablenkvorrichtung, f - deflektor otklonski uređaj - deflector - Ablenkvorrichtung, f - odklonska naprava otkloniti - deflect - ablenken - odkloniti prednja vrata - front door - Vordertür, f - sprednja vrata laki benzin - light gasoline - Leichtbenzin, m - lahki bencin repetitor - repeater - - repetitor mast za mazanje - grease - Schmierfett, n - mast za mazanje mast (za mazanje) - grease - Fett, n - mast (mazalna) mazanje - lubrication - Schmierung, f - mazanje mazanje - lubrication - Abschmierung, f - mazanje orientiranje - orienting - Orientierung, f - orientiranje grupa dijelova - part cluster - Teilefamilie, f - skupina delov račun - bill - Rechnung, f - račun račun - invoice - Rechnung, f - račun tekući račun - current account - - tekoči račun - open account - - neporavnan račun plaćati račun - settle account - - plačati račun neizmiren račun - open account - - neporavnan račun računalo - calculating machine - - računalo podaci - data - Tatsachen {pl} - podatki apstrakna struktura podataka - abstract data structure - - abstraktna podatkovna struktura apstraktni tip pdataka - abstract data typ - - abstraktni podatkovni tip analiza toka podataka - data flow analysis - - analiza pretoka podatkov analogni podatak - analog data - - analogni podatek automatska obrada podataka - AOP-electronic data processing - - AOP-avtomatska obdelava podatkov obrada podataka sa kompjuterom - EDP-electronic data processing - elektronische Datenverarbeitung {f} - obdelava podatkov z računalnikom banka podataka - data bank - - banka podatkov cjelovitost podataka - data integrity - - celovitost podatkov vodovno komutirani podaci - CSD-circut switched data - - vodovno komutirani podatki DDR-RAM - DDR- double data rate - - DDR-RAM sinhrona dinamička memorija - DDR RAM-duouble data rate random access memory - - sinhroni dinamični pomnilnik grafički prikaz podataka između izvora i ponora - DFD- data flow diagram - - grafični prikaz toka podatkov med izvori in ponori digitalni podatak - digital data - - digitalni podatek dinamička struktura podataka - dynamic data structure - - dinamična podatkovna struktura DLCI - DLCI-data link connection identifier - - DLCI dinamička memorija , kod koje se može početi novi čitano-pisani ciklus, kad su podaci prijašnjeg ciklusa još aktivni - EDO RAM - exteded data out random access memory - - dinamični pomnilnik, pri katerem se lahko začne nov bralno-pisalni cikel, ko so podatki prejšnjega cikla še dejavni dobavljač - supplier - - dobavitelj apsolutna vrijednost - absolute value - - absolutna vrednost čitač apsolutne vrijednosti - absolute value encoder - - čitalnik absolutne vrednosti odašiljač apsolutne vrijednosti - absolute value transmiter - - oddajnik absolutne vrednosti žmiga - blinking - - utripa provjerena sigurnost emisije praha - - Staubgeprüft - preverjena varnost glede prahu (provjerena) otpornost na prah - - Staubgeprüft - (preverjena) odpornost na prah (provjerena) otpornost na prah - - Staubgeprüft - (preverjena) odpornost na prah serijski broj proizvoda pri izlazu iz proizvodnje - serial number - Fertigungslosnummer - serijska ütevilka izdelka ob izhodu iz proizvodnje obrtna sredstva - floating capital - - obratna sredstva obrtna sredstva - net assets - - obratna sredstva obrtna sredstva - working assets - - obratna sredstva skraćenica - abbrevation - - kratica iznad - above - - nad nesreća - accident - - nesreča podavanje - addiction - - vdajanje loša navika - addiction - - naklonjenost - addiction - - navika - addiction - - posvećivanje - addiction - - predavanje - addiction - - sabiranje - addition - - seštevanje popodne - afternoon - - popoldan opet - again - - zopet protiv - against - - proti starost - age - - starost agresivan - aggressive - - napadalen vazduh - air - - zrak avion - airplane - - letalo alkalno - alkali - - alkalija već - already - - že uvijek - always - - vedno vozilo hitne pomoći - ambulance - - reševalno vozilo predak - ancestor - - prednik i - and - - in ljut - angry - - jezen životinja - animal - - žival gležanj - ankle - - gleženj odgovor - answer - - odgovor jabuka - apple - - jabolko kecelja - apron - - predpasnik vojska - army - - vojska doći - arrive - - priti strelica - arrow - - puščica popeti se - ascend - - povzpeti se pepeo - ash - - pepel pri - at - - ob napasti - attack - - napasti sjekira - ax - - sekira dijete - baby - - otrok leđa - back - - hrbet ozadi - back - - zadaj slab - bad - - slab ćelav - bald - - plešast lopta - ball - - žoga balon - balloon - - balon bambus - bamboo - - bambus zavoj - bandage - - povoj banka - bank - - banka brijač - barber - - brivec čamac - bark - - lubje štala - barn - - skedenj kotlina - basin - - kotlina koš - basket - - koš baterija - battery - - baterija biti - be - - biti plaža - beach - - plaža grah - bean - Bohne {f} - fižol medvjed - bear - - medved brada - beard - - brada lijep - beautiful - - lep jer - because - - ker krevet - bead - - postelja pčela - bee - - čebela pivo - beer - - pivo prositi - beg - - prositi vjerovati - believe - - verjeti zvono - bell - - zvon pod - below - - pod kaiš - belt - - pas bicikl - bicycle - - bicikel velik - big - - velik ptica - bird - - ptica gorak - bitter - - grenek crn - black - - črn odjeća - blanket - - odeja krvariti - bleed - - krvaveti slijep - blind - - slep krv - blood - - kri proizvođać - fabricator - Hersteller, m - proizvajalec proizvođać - producer - Hersteller, m - proizvajalec proizvođać - manufacturer - Hersteller, m - proizvođać modul-grupa sadržajno povezanih procedura - module - - modul-skupek vsebinsko povezanih procedur povratno upravljanje - feedback control - - povratno krmiljenje negacija - negation - - negacija gigabajt - GB-gigabyte - - gigabajt in gigazlog prikrivena kopija - BBC-blind carbon copy - - prikrita kopija povezanost - convectivity - - povezljivost plava boja - blue - - modra barva nerast - boar - - merjasec vepar - boar - - merjasec hvaliti se - boast - - bahati se čamac - boat - - čoln tijelo - body - - telo kost - bone - - kost rođen - born - - rojen posuditi - borrow - - izposoditi si flaša - bottle - - steklenica dno - bottom - - dno granični - boundary - - mejen luk - bow - - lok nakloniti se - bow - - prikloniti se zdjela - bowl - - skleda kutija - box - Kasten {m} - škatla dječak - boy - - deček grudnjak - bra - - nedrček mozak - brain - - možgani grana - branch - - veja hrabar - brave - - hraber kruh - bread - - kruh slomiti - break - - zlomiti doručak - breakfast - - zajtrk sisa - breast - - dojka disati - breathe - - dihati vjetrić - breeze - - vetrc cigla - brick - - opeka most - bridge - - most blještav - brilliant - - bleščeč slomljen - broken - - zdrobljen brat - brother - - brat obrva - brow - - obrv braon - brown - - rjav četka - brush - - ščetka slikarski kist - brush pen - - slikarski čopič mjehur - bubble - - mehur vedro - bucket - - vedro pupoljak - bud - - brst graditi - build - - graditi bik - bull - - bik goriti - burn - - goreti pokopati - bury - - pokopati autobus - bus - - avtobus zaposlen - busy - - zaposlen puter - butter - - maslo kupiti - buy - - kupiti kupiti - buy - kaufen - kupiti abolicija - abolition - - abolicija teretno vozilo - truck - Lastwagen, m - vlačilec kamion - truck - Lastwagen, m - tovorno vozilo traktor - tractor - Zugmaschine, f - traktor vučna poluprikolica - semitrailer truck - Sattelschlepper, m - vlečna polprikolica branilac - counsel for the defence - - branilec član - article - - člen nacionalna skupština - national assembly - - državni zbor hipoteka - mortgage - - hipoteka IUS-INFO - IUS-INFO - - IUS-INFO brisanje - cancellation - - izbris vanredna pravna sredstva - extraordinary legal remedies - - izredna pravna sredstva istjerivanje - collection - - izterjava izvršenje - execution - - izvršba jurisdikcija - jurisdiction - - jurisdikcija kazna - punishment - - kazen(najsplošnejši izraz) konkludentno dejstvo - conclusive act - - konkludentno dejanje vlasništvo (obićno u značenju: predmet vlasništva) - property - - lastnina (navadno v pomenu: predmet lastništva) notar - notary (public) - - notar notarski zapis - notarial protocol - - notarski zapis obligacije - obligations - - obligacije rješenje (suda, organa uprave) - decision - - odločba(sodišča, upravnega organa) odšteta - damages - - odškodnina advokat - attorney at law - - odvetnik ombudsmen - ombudsman - - ombdusman potpisnik - signatory - - podpisnik podzakonski akt - executive regulation - - podzakonski akt ugovor ( u teoriji); agreement (u praksi); treaty (između država) - contract - - pogodba (v teoriji); agreement (v praksi);treaty (med državami) pomilovanje - pardon - - pomilostitev porota - jury - - porota postupak, proceedings (konkretno); procedure (apstraktno) - proceeding - - postopek, proceedings (konkretno); procedure (abstraktno) pravda - right - - pravica pravednost - justice - - pravičnost pravilnik - rules - - pravilnik pravilnik (kojeg izda ministar ili opštinsko vijeće) - directive - - pravilnik (ki ga izda minister ali občinski svet) pravna praznina - legal gap - - pravna praznina pravna praznina - gap in the law - - pravna praznina pravni savjet - legal caution - - pravni pouk pravnik - lawyer - - pravnik pravno sredstvo ( u najširem značenju) - remedy - - pravno sredstvo (v najširšem pomenu) pravno sredstvo (u značenju: žalba, prigovor) - appeal - - pravno sredstvo (v pomenu: pritožba, ugovor) propis - regulations - - predpis propis - law - - predpis (kadar so mišljeni merodajni predpisi države in/ali lokalne skupnosti in izraz "predpisi" pravzaprav pomeni "pravo", tedaj namesto izraza "reglations" v mnogih primerih lahko uporabimo prekršaj (opšte) - wrong - - prekršek (na splošno) prekršaj (po prekršajnom pravu) - violation - - prekršek (po prekrškovnem zakonu) pritvor - custody (pending trial) - - pripor žalba - appeal - - pritožba proces - procedure - - proces proces - trial - - proces redovna pravna sredstva - regular legal remedies - - redna pravna sredstva registar propisa - register of regulations - - register predpisov revizija - revision (CPP) - - revizija finansijska revizija - revision audit - - finančna revizija rok - time-limit - - rok rok - deadline - - rok rok - period - - rok rok - term - - rok zaključak - conclusion - - sklep rezultat zaključivanja - conclusion - - rezultat sklepanja rezolucija (odluka donešena na zboru, sastanku) - resolution - - odločite sprejeta na zboru, sestanku) odluka državnog organa ili opštinskog organa ili funkcionera) - order - - določitev državnega ali občinskega organa ali funkcionarja) presuda - judgment - - sodba sud - court - - sodišče sud - court of law - - sodišče sudska praksa - court practice - - sodna praksa sudija - judge - - sodnik statut (opštine) - charter - - statut (občine) statut (društva) - statute - - statut (družbe, društva) stranka - party - - stranka troškovi postupka - legal charges or legal costs - - stroški postopka tužba - (legal) action - - tožba tužba - suit - - tožba formalno uložena tužba - complaint - - formalno vložena tožba tuženi - defendant - - toženec tužilac - prosecutor - - tožilec tužitelj - plaintiff - - tožnik upravni postupak - administartive procedure - - upravni postopek upravni postupak - administartive proceeding - - upravni postopek službeni list - official gazette - - uradni list uredba - regulation - - uredba ustav - constitution - - ustava uručenje - service - - vročitev zakon (generično) - statute - - zakon(generično) konkretan propis - act - - konkreten predpis zakon (kada je riječ o konkretniom zakonu ili o zakonima uopšteno, često se upotrebljava izraz) law, laws; ( u značenju: pravo, pravni red) - law - - zakon (kadar je govora o konkretnem zakonu ali o zakonih na splošno, se zelo pogosto uporablja izraz) law, laws; ( v pomenu: pravo, pravni red) zakonodavstvo - legislation - - zakonodaja prispjeće - maturity - - zapadlost prispjeće - expiration - - zapadlost datum dospijeća - due date - - zapadlost datum plaćanja - due date - - datum plačanja rok - due date - - rok zastupnik - representative - - zastopnik ako želite pomć kliknite F1 - press F1 to get help - - če želite pomoč, kliknite F1 jeste li sigurni...? - Are you sure...? - - ali ste prepričani...? Da li želite...? - Do you want to...? - - Ali želite...? ako želite nastaviti kliknite "U redu" - click OK to continue - - če želite nadaljevati, kliknite "V redu" datoteku nije moguće otvoriti - The system cannot open the file - - datoteke ni mogoče odpreti ne prikazuj više tu obavijest - do not show this message again - - tega sporočila ne prikazuj več /Ne kaži več tega sporočila ne da se.... - cannot - - se ne da... ne da se.... - unable to - - se ne da... ne da se.... - could not - - se ne da... ne da se....... - couldnt - - se ne da..... zajednički - common - - skupen upoređivati - compare - - primerjati kompas - compass - - kompas razumijevanje - comprehension - - razumevanje kompjuter - computer - - računalnik kondom - condom - - kondom sadržaj - contents - - vsebina kontinent - continent - - kontinent kuhati - cook - - kuhati prepisati - copy - - prepisati ugao - corner - - vogal pokvarenost - corruption - - pokvarjenost kozmetika - cosmetics - - kozmetika brojati - count - - šteti država - country - - dežela pokrov - covering - - pokrov krava - cow - - krava majstorija - craft - - rokodelstvo ruža - crest - - roža zločin - crime - - zločin krokodil - crocodile - - krokodil žetva - crop - - letina kruna - crown - - krona plakati - cry - - jokati krastavac - cucumber - - kumara šolja - cup - - skodelica zavjesa - curtain - - zavesa kriv - curved - - kriv obićaj - custom - - navada sjeći - cut - - rezati bodež - dagger - - bodalo brana - dam - Damm {m} - jez plesati - dance - - plesati taman - dark - - temen strelica - dart - - puščica kći - daughter - - hči dan - day - - dan gluh - deaf - - gluh smrt - death - - smrt dug - debt - - dolg dubok - deep - - globok jelen - deer - - jelen braniti - defend - - braniti potišten - depressed - - pobit paučina - cobweb - - pajčevina kahva - coffee - - kava hladan - cold - - hladen skupljanje - collection - - zbiranje češalj - comb - - glavnik doći - come - - priti zajednički - common - - skupen upoređivati - compare - - primerjati razumijevanje - comprehension - - razumevanje kompas - compass - - kompas kavez - cage - - kletka kotao - caldron - - kotel imenovati - call - - imenovati kamila - camel - - kamela fotografski aparat - camera - - fotografski aparat logor - camp - - tabor pustinja - desert - - puščava dijamant - diamond - - diamant - diarrhea - - driska rječnik - dictionary - - slovar umrijeti - die - - umreti različit - different - - različen težak - difficult - - težek dinosaurus - dinosaur - - dinozaver prljav - dirty - - umazan bolest - disease - - bolezen činija - dish - Platte, f - skleda nepošten - dishonest - unehrlich - nepošten ne slušati - disobey - missachten - ne ubogati distrikt - district - Kreis, m - okoliš dijeljenje - division - Teilung, f - delenje rezveden - divorced - geschieden - ločen raditi - do - tut - delati doktor - doctor - Arzt, m - zdravnik pas - dog - Hund, m - pes lutka - doll - Puppe, f - punčka darovati - donate - schenken - darovati magarac - donkey - Esel, m - osel zmaj - dragon - Drache, m - zmaj crtati - draw - abzeichen - risati fijoka - drawer - Schubfach, n - predal san - dream - Traum, m - sanje piti - drink - trinken - piti bubanj - drum - Trommel, f - boben pijan - drunk - getrunken - pijan gnojivo - dung - Dung, m - gnoj prah - dust - Staub, m - prah orao - eagel - Adler, m - orel uho - ear - Ohr, n - uho minđuša - earing - Ohrring,m - uhan zemlja - earth - Erde, f - zemlja grnčarija - earthenware - Steingut, n - lončevina zemljotres - earthquake - Erdbeben, n - potres istok - east - Osten, m - vzhod lagan - easy - einfach - lahek jesti - eat - Iss! - jesti jaje - egg - Ei, n - jajce osam - eight - acht - osem struja - electricity - Elektrizität, f - elektrika slon - elephant - Elefant, m - slonslon dizalica - elevator - Fahrstuhl, m - dvigalo vezenje - embroidery - Stickerei, f - vezenje prazan - empty - leer - prazen prilog - enclosure - Beilage, f - priloga neprijatelj - enemy - Feind, m - nasprotnik uživati - enjoy - Viel Spass! - uživati unos - enter - Eintrag, m - vstopiti koverta - envelope - Briefumschlag, m - kuverta jednak - equal - gleich - enak pokretne stepenice - escalator - Fahrtreppe, f - tekoče stopnice ravan - even - eben - enakomeren veče - evening - Abend, m - večer šejtan - evil - Sünde, f - hudoben đavo - evil - Übel, n - demon loš - evil - schlecht - zločest zlo - evil - schlim - zloben primjer - example - Beispiel, n - primer oprostiti - excuse - Entschuldigung, f - oprostiti trošak - expenses - Ausgaben, pl - strošek skup - expensive - teuer - drag oko - eye - Auge, n - oko lice - face - Gesicht, n - obraz fabrika - factory - Fabrik, f - tovarna uvaenuti - fade - bland - oveneti jesen - fall - Herbst, m - jesen lažan - false - falsch - lažen rodbina - family - Familie, f - rod hiper povezivanje - hyperlink - - hiper povezava kutija sredstava - resource box - - predal sredstev rodbina - family - Familie, f - rod slavan - famous - berühmt - slaven daleko - far - fern - daleč imanje - farm - Bauernhof, m - posestvo poljoprivreda - farming - Landwirtschaft, f - poljedelstvo prditi - fart - Furz, m - prdeti moda - fashion - Mode, f - moda mast - fat - Fett, n - mast otac - father - Vater, m - oče slavina - faucet - Hahn, m - pipa greška - fault - Fehler, m - napaka pero - feather - Feder, f - pero govno - feces - Stuhl, m - iztrebek žena - female - Frau, f - ženska ograda - fence - Gatter, n - ograja vročica - fever - Fieber, n - groznica malo - few - wenig - malo polje - field - Feld, n - polje boriti se - fight - Kampf. m - boriti se napuniti - fill - Füllung, f - napolniti peraje - fin - Finne, f - plavut naći - find - finden - najti prst - finger - Finger, m - prst završiti - finish - - končati privesti kraju - finish - Schluss, m - končati terminalski server - terminal server - - terminalski strežnik cinkovo žuta - zinc yellow - Zink gelb - cinkovo rumena signalno žuta - signal yellow - Signal gelb - signalno rumena tamno narančasta - deep orange - tieforange - temno oranžna saobarćajno ljubičasta - traffic purpur - Verkehrspurpur - prometno vijoličasta svijetlo plava - light blue - licht blau - svetlo modra nebesko plava - sky blue - Himmelblau - nebesno modra žuto zelena - yellow green - gelbgrün - rumeno zelena narančasto siva - orange brown - Orange braun - oranžno rjava boja sive vjeverice - squirrel grau - Fehgrau - veveričje siva losos narančasto - salmon orange - Lachsorange - losos oranžna upotreba - application - Anwendung, f - uporaba vatra - fire - Feuer, n - ogenj vatromet - fireworks - Feuerwerk, n - umetni ogenj prvi - first - erst - prvi riba - fish - Fisch, m - riba pet - five - fünf - pet zastava - flag - Fahne, f - zastava meso - flesh - Fleisch, n - meso poplava - flood - Flut, f - poplava pod - floor - Boden, m - pod brašno - flour - Mehl, n - moka teći - flow - Ablauf, m - teči cvijet - flower - Blume, f - cvet flauta - flute - Flöte, f - flavta letjeti - fly - fliegen - leteti muha - fly - Fliege, f - muha magla - fog - Nebel, m - megla hrana - food - Nahrung, f - hrana osiguranje sdržaja sa šifriranjem - ESP-encryption security payload - - zavarovanje vsebine s šifriranjem cipela - foot - Fuss, m - čevelj noga - foot - Fuss, m - noga polje sa listom - list box - - polje s seznamom scenario učinaka - impact scenario - - scenarij učinkov lijeva crtica - backtick - - leva črtica zaustaljanje sistema - system shutdown - - zaustavitev sistema povratno upravljanje - feedback control - - povratno krmiljenje entitetna grupa - entity set - - entitetna množica trifon-glas s tačno odrđenim desnim kontekstom - triphone - - trifon- glas s točno določenim desnim kontekstom dobar - godd - gut - dober faktor kvaliteta - quality factor - Güte, f - faktor kakovosti utor za osiguranje pred pisanjem - write-protect notch - - zatič za zavarovanje pred pisanjem klijent-server - client-server - - odjemalec strežnik noga - foot - - noga za - for - - za snaga - force - - sila stran - foreign - - tuj proreći - foretell - - prerokovati zaboraviti - forget - - pozabiti vile - fork - - vile oblik - form - - oblika bez oblika - formless - - brezobličen četiri - four - - štiri perad - fowls - - perutnina mirišljav - fragrant - - dišeč sloboda - freedom - Freiheit {f} - svoboda svjež - fresh - frisch - svež prijatelj - friend - - prijatelj uplašen - frightened - - oplašen žaba - frog - - žaba od - from - - iz čelo - front - - čelo voće - fruit - - sadje pun - full - - poln zabava - fun - - zabava krzno - fur - - krzno najmještaj - furniture - - pohištvo budućnost - future - - bodočnost igrati za novac - gamble - - igrati za denar igra - game - - igra smjeti - garbage - - smeti vrt - garden - - vrt garnizon - garrison - - garnizija benzin - gas - - bencin gas - gas - - plin vrata - gate - - vrata homoseksualac - gay - - homoseksualec mjenjač - gear - - prestava dobiti - get - - dobiti duh - ghost - - duh poklon - gift - Geschenk {n} - darilo škrga - gill - - škrga žirafa - giraffe - - žirafa djevojka - girl - - deklica dati - give - - dati staklo - glass - - steklo naočari - glasses - - očala rukavica - glove - - rokavica ljepilo - glue - - lepilo ići - go - - iti Bog - God - - Bog bog - god - - bog boginja - goddess - - boginja zlato - gold - - zlato dobar - good - - dober zbogom - goodbye - - zbogom guska - goose - - gos nabosti - gore - - nabosti grožđe - grapes - - grozdje trava - grass - - trava grob - grave - - grob siv - gray - - siv veliki - great - - velik požudan - greedy - - požrešen zelen - green - - zelen mljeti - grind - - mleti grupa - group - - skupina uzgajati - grow - - gojiti rasti - grow - - rasti pogađati - guess - - ugibati gost - guest - - gost kriv - guilty - - kriv biljna smola - gum - - dlesen pištolj - gun - - revolver obićaj - habit - - navada kosa - hair - - lase frizerka - hairdresser - - frizerka polovina - half - - polovica čekić - hammer - - kladivo ruka - hand - - roka srećan - happy - - srečen tvrd - hard - - trd tvrd - not soft - - trd krut - harsh - - krut šešir - hat - Hut {m} - klobuk mrziti - hate - - sovražiti on - he - - on imati - have - - imeti babo - dad - Vater, m - oče otac - father - Vater, m - oče babuka - papa - Vater, m - oče babo - dad - Vater, m - očka otac - father - Vater, m - ata otac - pater - Vater, m - oče otac - begetter - Vater,m - oče otac - sire - Vater, m - oče otac - sire - Vater, m - oče otac - sire - Vater, m - oče otac - sire - Vater, m - oče otac - sire - Vater, m - oče mati - mother - Mutter, f - mati otac - sire - Vater, m - oče sutra - tomorrow - morgen - jutri sutra - tomorrow - Morgen, n - jutri danas - today - heute - danes izvršiv - executable - - izvšljiv glava - head - Kopf, m - glava liječiti - heal - - zdraviti slušati - hear - - slišati srce - heart - Herz, n - srce nebo - heaven - - nebesa helikopter - helicopter - Hubschrauber,m - helikopter pakao - hell - Hölle, f - pekel halo! - hello! - Hallo! - halo! šljem - helmet - Helm, m - šlem pomoć - help - Hilfe,f - pomagati konoplja - hemp - Hanf, m - konoplja kokoš - hen - Huhn, n - kokoš nju - her - sie - jo njen - her - ihre - njen zelen - herb - Kraut, n - zelišče ovdje - here - hier - tukaj junak - hero - Held, m - junak se - herself - sich selbst - se štucanje - hiccup - Schluckauf, m - kolcati se visok - high - Hoch, n - visok brdo - hill - Berg, m - hrib opis - description - - opis dešifriranje - descryption - - dešifriranje visoko brzinski paketni prenos podataka - HSSDPA-High-Speed-Downlink-Packet-Acces - - visoko hotrostni paketni prenos podatkov sistem za upravljanje mrežnog sadržaja - CMS-content managment system - - sistem za upravljanje spletne vsebine nejelujući, koji stoji - idle - - nedejavni, ki stoji otkrivanje znanja - knowledge discovery - - odkrivanje znanja logična jedinica - logycal unit - - logična enota jezik za modeliranje prividne stvarnosti - VRML-virtual relity modeling laguage - - jezik za modeliranje navidezne resničnosti njega - him - ihn - njega se - himself - selbst - se unajmiti - hire - Miete, f - najeti njegov - his - sein - njegov istorija - history - Historie, f - zgodovina udariti - hit - schlug - udariti rupa - hole - Loch, n - luknja praznik - holiday - Feiertag, m - praznik dom - home - Heim, n - dom pošten - honest - ehrlich - pošten kulinarski rječnik - - - kulinarični slovarček bosiljak - - - bazilika heljda - - - ajda batak - - - bedro bjelance - - - beljak šparoga - - - beluš lisnati celer - - - belušna zelena venecijanska - - - beneška bazga - - - bezeg barbun,trilja - - - bradač borovnjak ptica - - - brinovka brokula - - - brokoli kelj pupčar - - - brstični ohrvt prokula - - - brstični ohrvt prokulica - - - brstični ohrvt bundeva - - - buča jestiva tikva - - - buča masirača - - - buča tikvica - - - bučka masiričica - - - bučka cjedilo - - - cedilo cipelj - - - cipal kandirana korica od limuna - - - citronat okruglica - - - cmok karfiol - - - cvetača cvjetača - - - cvetača bijela šlapica - - - čabata luk - - - čebula medvjeđi luk - - - čemaž srijemuš - - - čemaž češnjak - - - česen bijeli luk - - - česen trešnje - - - češnje cherry paradajz - - - češnjevec slanutak - - - čičerka čičika - - - čičerka čičvara - - - čičerka čičvarda - - - čičerka čičvara - - - čičerka čičvarda - - - čičerka naut - - - čičerka slani grah - - - čičerka čili - - - čili crvena ljuta papričica - - - čili djevičansko - - - deviško divljać - - - divljačina medvjeđi luk - - - divlji česen srijemuš - - - divlji česen siten - - - droben kozjak - - - drobnjak vlasac - - - drobnjak sitno - - - drobno sitnina - - - drobovina mrvice - - - drobtine dinstanje - - - dušenje pirjanje - - - dušenje ručni mikser - - - električni ročni mešalnik smokve - - - fige grah - - - fižol gljiva - - - goba gomoljača - - - gomoljika senf - - - gorčica sjemenke gorušice - - - gorčično seme guščija jetra - - - gosja jetra goveđi - - - govej grašak - - - grah grejpfrut - - - grenivka gorko - - - grenko grožđe - - - grozdje leđa - - - hrbet hrskavica - - - hrustanec kruška - - - hruška đumbir - - - ingver iscjedak - - - izvleček patlidžan - - - jajčevac balancana - - - jajčevec anis - - - janež trpezarija - - - jedilnica blagovaonica - - - jedilnica jelovnik - - - jedilnik vrganj - - - jurček kitica zeleni - - - jušna zelenjava grincajg - - - jušna zelenjava lignja - - - kalamar kapare - - - kapre kapari - - - kapre ocat - - - kis ocat - - - kis kvasina - - - kis ukiseljen - - - kisan kiseo - - - kisel kiselica - - - kislica kiselo zelje - - - kislo zelje kineska - - - kitajska dagnja - - - klapavica klinčići - - - klinčki korabica - - - kolerabica mrkva - - - korenček kukuruz - - - koruz kukuruzno brašno - - - koruzna moka ogrozd - - - kosmulja kesten - - - kostanj koštica - - - koščica koljenica - - - krača krosuljica - - - krebuljica krofna - - - krof krafna - - - krof krafen - - - krof pokladnica - - - krof krušne mrvice - - - krušne drobtine krastavac - - - kumara kumin - - - kumina kunić - - - kunec dunja - - - kutina lagano - - - lahko glad - - - lakota vongola - - - lepotka lještarka - - - leščarka lješnik - - - lešnik godišnje doba - - - letni čas lignja - - - ligenj limun - - - limona limunada - - - limonada listić - - - listek raštika - - - lisnati ohrovt kora - - - lupina korica - - - lupinica mažuran - - - majaron mažurana - - - majaron malen - - - majhen kupine - - - maline bademi - - - mandlji pekmez - - - marmelada maslac - - - maslo puter - - - maslo meko - - - mehko dinja - - - melona manić - - - menek metvica - - - meta menta - - - meta pjenjača - - - metlica mljeven - - - mlet kalup - - - model kalup - - - modl brašno - - - moka grdobina - - - morska žaba motar - - - morski koper matovilac - - - motovilec mužar - - - možnar tarionik - - - možnar nadjev - - - nadev punjen - - - nadevan kupovina - - - nakup napojnica - - - napitnina konobar - - - natakar mušmula - - - nešplja gorušica - - - vjivska gorčica postotak - - - odtsotek kelj - - - ohrvt bamija - - - okra masline - - - olive maslinovo ulje - - - olivno olje oguliti - - - olupiti umak - - - omaka kandirana korica od naranče - - - oranžat temeljac - - - osnova kamenica - - - ostriga grgeč - - - ostriž štapić - - - palčka umak od paradajza - - - paradižnikova omaka prašak za pecivo - - - pecilni prašek pećnica - - - pečica pjenušac - - - penina peršin - - - peteršilj sjemenke - - - peške ljut - - - pikanten pileči - - - piščančji limenka - - - pločevinka nakapati - - - pokapljati jakovska kapica - - - pokrovača bakalar - - - polenovka štokfiš - - - polenovka ljeto - - - poletje punomasan - - - polnomasten naranča - - - pomoranča proljeće - - - pomlad tava - - - ponev poriluk - - - por zažutiti - - - porumeniti pastrmka - - - postrv prženje - - - praženje dimljen - - - prekajen sirov - - - presen protisnemo - - - pretlačimo priprema - - - priprava brizla - - - priželjc hlap - - - rarog biljno - - - rastlinsko cikla - - - rdeča pesa crvena repa - - - rdeča pesa rotkva - - - redkev rotkvica - - - redkvica maslačak - - - regrat crveno vino - - - rdeče vino kriška - - - rezina kupine - - - robidinice grožđice - - - rozine rogač - - - rožiči ružmarin - - - rožmarin ružičast - - - rožnat pink - - - rožnat riga - - - rukola rikula - - - rukola žut - - - rumen žumanjac - - - rumenjak žumanjak - - - rumenjak voće - - - sadje nasjeckan - - - sesekljan usitnjen - - - sesekljan usitnjen - - - sesekljan mlaćenica - - - sirotka stepko - - - sirotka lavanda - - - sivka kora - - - skorja svježi sir - - - skuta slastica - - - sladica slatko vrhnje - - - sladka smetana šećer - - - sladkor šljive - - - slive vrhnje - - - smetana suncokret - - - sončnica but - - - stegno flaša - - - steklenica boca - - - steklenica ribež - - - strgalnik mahune - - - stročji fižol mahuna - - - strok režanj - - - strok sirov - - - surov lazarkinja - - - šmarnica svežanj - - - šopek svježnjić - - - šopek špinat - - - špinača šporet - - - štedilnik štednjak - - - štedilnik mužar - - - terilnik tjestenina - - - testenine pašta - - - testenine majčina dušica - - - timijan loza - - - trta fileki - - - vampi tripice - - - vampi grančica - - - vejica bunarska kresa - - - vodna kreša kresica - - - vodna kreša miris - - - vonj začini - - - začimbe doručak - - - zajtrk savijača - - - zavitek štrudla - - - zavitek provrije - - - zavre krupica - - - zdrob celer - - - zelena povrće - - - zelenjava začinske trave - - - zelišča zgušnjavanje - - - zgoščevanje odrezak - - - zrezek savitak - - - zvitek smotuljak - - - zvitek šafran - - - žafran kadulja - - - žajbelj rakija - - - žganje namirnica - - - živilo med - honey - Honig, m - med začin - spice - - začimba cvijetni - flowery - - cvetni voćni - frutty - - sadni - valerian - - šprajka - deposits - - obloge taloženje - precipitation - - obarjanje taloženje - precipitation - - obarjanje hrčak - hamster - Hamster {m} - hrčak analiza prometa - trafic analysis - - analiza prometa rezervni akumulator - backup battery - - rezervni akumulator nepovezani - offline - - nepovezani nepovezani - off-line - - nepovezani mreža za skladištenje podataka - storage area network - - omrežje za shranjevanje podatkov kopito - hoof - Huf, m - kopito kuka - hook - Haken, m - kljuka nadati - hope - hoffen - upati beznadežan - hopeless - hoffnungslos - brezupen rog - horn - Horn, n - rog konj - horse - Pferd, n - konj bolnica - hospital - Krankenhaus, n - bolnišnica analogno digitalni - A/D-analog to digital - - analogno digitalni zupčnik zupčastog remena - coged belt pulley - Zahnriemenrad, m - zobnik zobatega jermena jednosmjerni prenos - - Freilauf, - prosti tek klinasti remen - - Keilriemen, m - klinasti jermen - - Keilriemenrad - zobnik klinastega jermena remenica - pulley - Riemenscheibe - jermenica zupčanik osne ručice - - Kurbelwellenrad - zobnik ročične gredi ručno djelovanje - operation manual - - ročno delovanje disketa za pomoć u hitnim slučajevima - emergency diskette - - disketa za pomoč v sili vruć - hot - warm - vroč sat - hour - Stunde, f - ura kako - how - wie - kako zagrliti - hug - Umarmung, f - ljubkovati sto - hundred - Hundert, f - sto gladan - hungry - hungrig - lačen loviti - hunt - Jagd, f - loviti muž - husband - Ehemann, m - soprog ja - I - ich - jaz led - ice - Eis, n - led ideja - idea - Idee, f - ideja ako - if - wenn - če bolestan - ill - krank - bolan u - in - in - v inč - inch - Zoll, m - inča indeks - index - Index, m - indeks dječačič - infant - Kleinkind, n - otročiček manje vrijedan - inferior - minderwertig - manjvreden obavijest - information - Information, f - obvestilo nedužan - innocent - harmlos - nedolžen lud - insane - irrsinnig - blazen insekt - insect - Insekt, n - žuželka unutrašnji - inside - innen - notranji korist - interest - Interesse, n - korist željezo - iron - Eisen, n - železo ono - it - es - ono se - itself - sich - se žad - jade - Jade, m - žad koplje - javelin - Speer, m - kopje ljubomoran - jealous - neidisch - ljubosumen mlazni avion - jet plane - Düsenflieger,m - reaktivno letalo dragi kamen - jewel - Edelstein, m - dragulj članak - joint - Gelenk, n - zgib suditi - judge - richten - soditi sudija - judge - Amtsrichter, m - sodnik sok - juice - Saft, m - sok kengur - kangaroo - Känguru, n - kenguru udariti - kick - kicken - brcati dnevnik događaja - event log - - dnevnik dogodkov upravljač događaja - event handler - - upavljavec dogodka događaj - event - - dogodek spisak događaja - log list - - seznam dogodkov ubiti - kill - töten - ubiti ubiti - kill - töten - ubiti vrsta - kind - Art, f - vrsta kralj - king - König, m - kralj poljubiti - kiss - Kuss,m - poljubiti kuhinja - kitchen - Küche,f - kuhinja nož - knife - Messer, n - nož udariti - knock - Knick,m - udariti čvor - knot - Knoten, m - vozel znati - know - wiessen - znati kutljača - ladle - Kelle, f - zajemalka jezero - lake - See, m - jezero hrom - lame - lahm - hrom lampa - lamp - Lampe, f - svetilka zemlja - land - Land, n - kopno odron zemlje - landslide - Erdrutsch, m - udor zemlje put - lane - Weg, m - pot jezik - language - Sprache, f - jezik prezime - last name - Nachname, m - priimek kasno - late - spät - pozen smijati se - laugh - lachen - smejati se tata - dad - Vater, m - oče zakon - law - Gesetz, n - zakon lijen - lazy - faul - len list - leaf - Blatt, n - list učiti se - learn - erlernen - učiti se koža - leather - Leder, n - usnje ugođaj tijela misli i duha - wellness - - ugodje telesa misli in duha dobro osjećanje - well-being - - dobro počutje tjelesno kretanje - fitness - - telesno gibanje rastersko pisanje - bitmap font - - rastrska pisava rastersko pisanje - bit-mappet font - - rastrska pisava posebno zaštičeni pristup - fortress approach - - posebej zaščiteni dostop izjednačivać - equalizer - - izenačevalnik ispuštanje memorije - memory leak - - puščanje pomnilnika ispuštanje memorije - memory leak - - uhajanje pomnilnika skriptni jezik i istovremeno tumač za njega - awk - - skriptni jezik in in istoimenski tolmač zanj nestabilan - unstable - - nestabilen nacrt neprekidnog djelovanja - continuity of operations plan - - načrt neprekinjenega delovanja poriluk - leek - - por praziluk - leek - - por lijevi - left - links - levi posuditi - lend - leihen - posoditi leopard - leopard - Leopard, m - leopard pismo - letter - Brief, m - pismo lizati - lick - lecken - lizati život - life - Leben, n - življenje beživotan - lifeless - leblos - neživ svjetlost - light - Licht, n - svetloba bljesak - lightning - Blitz, m - blisk kao - like - wie - kakor dopadati se - like - mögen - ugajati lav - lion - Löwe, m - lev usna - lip - Lippe, f - ustnica karmin - lipstick - Lippenstift, m - črtalnik ruž za usne - lipstick - Lippenstift, m - črtalnik tečnost - liquid - Flüssigkeit,f - tekočina malen - little - klein - majhen stanovati - live - wohnen - stanovati stanovati - to reside - wohnen - stanovati brava - lock - Locke, f - ključavnica montažna skela - scaffolding - - montažni podest bez građevinske skele - scaffoldless - - brez gradbenega odra montažni podest - installation platform - - montažni podest visak - plumb line - - grezilo korisni teret - payload - - koristni tovor korisni teret - payload - - koristni tovor opruženje - suspension - Federung,f - vzmetenje ovješalo - suspension - Gehänge, n - obesek, obešalo ovješenje - suspension - Aufhängung, f - obešenje proba automatskog sistema - automatic acceptance test - - preizkus samodejnega sistema porast - increment - - porast otvaranja - opening - aufklappend - odpiranja labav konopac - slack rope - - ohlapna vrv sigurnosni konopac - safety rope - - varnostna vrv spoj konopca - rope coupling - - spoj vrvi remenica za otklon - deflection pulley - - odklonska vrvenica prevrtanje - tipping - - prevračanje nadvratak - transom - - nadboj - clips - - objemke - snap clips - - zaskočne objemke zadrživač - retainer - - zadrževalnik veze kablova - cable ties - - vezi kablov faktor vješanja - reeving factor - - faktor obešanja prenosni odnos zupčanika - gear ratio - - prestavno razmerje demontaža - dismantling - - demontaža rasklapanje - dismantling - - razklop snop kablova - cable harness - - snop kablov mostičak - jumper - - mostiček prevezati - reconnect - - prevezati magnet zatvaranja - locking magnet - - zaklepni magnet smjer otvaranja - opening side - - smer odpiranja otvaranje - opening - öffnend - odpiranje tipka za otpuštanje - release button - - tipka za sprostitev brojanje - counting - - štetje ispunjavajući - performing - - izvajajoč brzina na startu - tripping speed - - sprožilna hitrost uagaoni potpornik - angle support - - kotni podpornik prilagođavanje - adjustment - - prilagoditev vrijeme vožnje - trip time - - čas vožnje brojač vožnje - trip counter - - števec vožnje očitaje - read out - - odčitajte zapišite - write down - - zapišite popravak održavanja - maintance task - - vzdrževalno popravilo redovan pregled - scheduled onspection - - redni pregled porodiljski dopust - maternity leave - Karenz, f - porodniški dopust roditeljski dopust - parental leave - Karenz, f - starševski dopust neplaćeni dopust - unpaid leave - Karenz, f - neplačen dopust utaknite ključ - insert key - - vstavite ključ popravljati greške - debug - Fehler beseitigen - popravljati napake aktualna dimenzije - - Istmasse - aktuelne dimenzije jedinica izjednačavanja - - Ausrichteinheit - izravnalna enota odsječak - - Abschnitt - odrezek obrezan - - beschnitten - obrezan ispust - nosing - Ausladung, f - izpust model domene - domain model - - model domene građevinski komplet - - Bausatz - izjednačavanja slabljenja - attenuation equalizer - - izenačevalnik slabljenja kofa - bucket - - vedro diskontiranje - discounting - - diskontiranje izbrisati - delete, clear - - izbrisati dobit na uloženi kapital - ROCE-return on capital employed - - donosnost vloženega kapitala protivvirusno programiranje - antivirus software - - protivirusno programiranje povezivanje - connection - - povezava hakerski mališa - script kiddie - - hekerski malček set stezaljki - clamp kit - Klemmset, n - set prižem spajanje navojem povratnog toka - - Rücklaufverschraubung - - - Fastener - zapenjalo trenutni tok - curent environment - - sedanje okolje prilagođavanja - customizations - - prilagodbe umivaonik - - Washtisch - spajanje vijcima - screw joint - - vijačni spoj - screw joint - - zavojna spojnica preljev - overflow - Überlauf - tuš kada - - Brausewanne - vodokotlič - lavatory cistern - Spülkasten - bušilica - drilling machine - Bohrmaschine, f - vrtalnik unaprijed postavljen - preset - - prednastavljen saćast - - - satast saće - - - satje saćast - - - votlinav sigurnosni pojas za cijelo tijelo - full body safety harness - - varnostni pas za celo telo - eccentrics - - izsrednosti uređivanje trešenjem - shaker sort - - urejanje s stresanjem zaključiti - terminate - - zaključiti operator - operator - - operator operator - operator - - operator superskalarni procesor - superscalar processor - - superskalarni procesor cijevljenje - pipeling - - cevljenje hipertekst - hypertext - - hiperbesedilo interpretor - interpreter - - interpretor prenosni kompjuter - notebook computer - - prenosnik prenosni kompjuter - notebook - Klapprechner {m} - prenosnik laptop - laptop - - prenosnik goli tekst - plain text - - golo besedilo mrežni korisnički program - networked application - - omrežni uporabniški program struktura konfiguracije - configuration structure - - struktura konfiguracije korisnički račun - user account - - uporabniški račun korisnički račun - account - - uporabniški račun podprogram - subprogram - - podprogram podprogram - subroutine - - podprogram kontrola veze - call control - - krmiljenje zveze povratna informacija - feedback information - - povratna informacija pozicije vrtanja - drilling positions - - vrtalne lege ulazna - actuating - - vstopna djelujuća - actuating - - delujoča gradilište - site - - gradbišče opruga - compression spring - - vzmet napetosna opruga - tension spring - - napetostna vzmet opružna rscjepka - spring cotter - - vzmetna razcepka postavljena - fitted - - vstavljena stisnut - fitted - - stisnjen - fitted - - zbasan pritisnut - fitted - - stlačen uguran - fitted - - zrinjen - fitted - - podan osiguravajuća žica - locking wire - - varovalna žica držeča opruga - retaining spring - - držalna vzmet poluga regulatora - governor lever - - vzvod regulatorja kočiona obloga - brake shoe - - zavorna obloga propustnost - clearance - - zračnost viseči kabal - traveling cable - - viseči kabel sponka za viseči kabal - traveling cable clamp - - sponka za viseči kabel priprema - preparation - Vorbereitung {f} - pripravek privremeno - provisionally - - začasno - provisionally - - zasilno razmještaj - arrengement - - razmestitev oljuštite - peel - - olupite - panel - - stenska plošča izrez - cut-out - - izrez - slot - - zareza - fits - - ujema kontramatica - lock nut - Kontermutter, f - nasprotna matica spojna ploča - fishplate - - spojna plošča - pin - - sornik rascepka - split pin - Splint, m - razcepka naljepnica - sticker - - nalepka - governor rope - - vrv regulatorja - rope coupling - - spoj vrvi - execute - - izvedi - governor lever - - vzvod regulatorja okidač - trigger - - sprožilec po mjeri - customized - - po meri uputstva za postupanje u hitnim slučajevima - emergency guide - - navodila za ravnanje v sili neuravnotežen - unbalanced - - neuravnotežen vučenje - pulling - - vlečenje - diverting pulley - - odklonska vrvenica ovjeren - certified - - overjen žabica - padlock - - obešanko pločice - shims - - ploščice dispo nacrt - dispo drawing - - dispo načrt raspored - layout - - razpored raspored vodila - rail layout - - razpored vodil konačno - definivitely - - dokončno gladak - smooth - - gladek poravnati - smooth - - zravnati izgladiti - smooth - - zgladiti varen - welded - - varjen potporna cijev - guide tube - - podporna cev prigušni element - damping pad - - dušilni element zasuk - pivoting - - zasuk niveliranje - leveling - - niveliranje zaštita - shield - - zaščita okvir vrata - door jamb - - okvir vrat nivo etaže - floor level - - nivo etaže govorna veza - intercom - - govorna zveza modul snabdjevanja - supply module - - napajalni modul odmor - time out - - premor vješanje kabine - car suspension - - obešenje kabine montažna vožnja - installation travel - - montažna vožnja - recall control station - - krmilna konzola za izvlečno vožnjo napajanje - mains supply - - napajanje mjenjač frekvencije - inverter - - frekvenčni menjalnik uložen - embedded - - vložen bilo šta - anything - - karkoli smjer kretanja - travel direction - - smer gibanja faktično - virtual - - dejanski zatvoren - closed - - zaprt otvori - open - - odpri trepti - blinking - - utripajoč nedostajući - missing - - manjkajoč sekcija - section - - oddelek - penthouse configuration - - pristrešek konfiguracija skidanje programa - download - - nalaganje podmeni - submenu - - podmeni uvijanje - twisting - - zvijanje - retturn pulley - - vračalna vrvrnica terpentin - white spirit - - terpentin klin - wedge - Keil {m} - klin klin - wedge - Stück {n} - zagozda suprotno - opposite - - nasproti sa dva - with two - - z dvema posljednji korak - final operation - - poslednji korak lim - sheet metal - Metallblech {n} - pločevina privremen - temporary - - začasen - locking bolt - - zaklepni vijak strogo - strictly - - strogo bočni - lateral - - bočen potpora motora - machine support - - podpora motorja princip - principle - - načelo prekinuti - disconect - - prekiniti - recall control station - - krmilna konzola za izvlečno vožnjo uklopiti - plug - - vklopiti - anchor rail - - sidrni profil vratna brava - door lock - - vratna ključavnica trouglasti ključ - triangular key - - trikotni ključ donja stanica - bottom landing - - spodnja postaja - baffle - - zbegati - baffle plate - - slepa plošča - settings - - nastavitve sklopka - clutch - Kralle {f} - sklopka označavanje - marking - - označitev kvalifikacija požara - fire homogalation - - požarna kvalifikacija - toe guard - - predpasnik dovršenje kabine - car completion - - kabinska dovršitev šablona - jig - - šablona postaviti - positioning - - postaviti - car panel - - kabinsko tipkalo popravi - fix - - popravi - latch - - zapah - hinge - - zgib rub - skirting - Rand, m - rob šperploča - plywood - Sperrholz, n - šperplošča ručka - handrail - - ročaj ručka - handle - - ročaj matica tuljca - sleeve nut - Hülsenmutter,f - matica puše - Backup of calibrated data - - Shranjevanje vrednosti umerjanja mjerenje opterećenja - load measuring - - merjenje obremenitve pozadi - rear - - zadaj limeni vijak - self tapping screw - Blechschraube, f - pločevinski vijak samourezni vijak - self tapping screw - Blechschraube, f - samorezni vijak vijak za lim - self tapping screw - Blechschraube, f - vijak za pločevino ojačanje - reinforcement - - ojačitev vratni pogon - door drive - - pogon vrat - door control - - krmilnik vrat svjetlosna zavjesa - light barrier - - svetlobna zavesa traka - belt - Gurt, m - trak - base plate - - podložne plošče - car door lock - - ključavnica kabinskih vrat podnožje - socket - Sockel {m} - vtič - enclosed - - priložen - overlap - - preklop otvorena - opened - - odprta zatvorena - closed - - zaprta - entrances - - vhodoma - sensor flag bracket - - konzola za zastavo senzorja - hoistway info kit - - komplet za info jaška ekran - screen - - ekran - pit ladder - - lestev v jamo jaška - installation travel - - montažna vožnja pričvrstiti - affix - befestigen - pritrditi - reversing device - - naprava za spremembo smeri gibanja vrat potpuno - completely - - popolnoma posve - completely - - povsem sistem za mjerenje opterećenja - load measuring system - - sistem za merjenje obremenitve - nominal load - - nazivna nosilnost - error display - - zaslon za prikazovanje napak tipka - push button - - tipka konfigurirati - configure - - konfigurirati svjetlosni signal potvrde - acknowledge lamp - - svetlobni signal potrditve brojanje - counting - - štetje oznaka sprata - floor designation - - oznaka etaže normalno - normally - - normalno preduslov - preconditions - - predpogoj elektro šema - installation wiring diagram - - elektro shema definicija tipke - key definition - - definicija tipke broj - digit - - število kabinski poziv ( u liftu) - car call - - kabinski poziv u radu - in progress - - v delu - illuminated - - osvetljen - supply form - - dobavni obrazec dugačak - long - - dolg gledati - look - - gledati pogled - look - - pogled pogled - appearance - - pogled spušten - loose - weit - spuščen ljubav - love - - ljubiti izgubljen - lost - - izgubljen nizak - low - - nizek nizak sto - low table - - nizek miza sretno - luck - - srečno ručak - lunch - - kosilo mašina - machine - - stroj magija - magic - - čaranje poslati poštom - mail - - poslati po pošti napraviti - make - - napraviti muški - male - - moški čovjek - man - - človek griva - mane - - griva karta - map - - karta koračati - march - - korakati tržnica - market - - trg oženiti se - marry - - poročiti se jarbol - mast - - jambor gospodar - master - - gospodar šibica - match - - vžigalica zreo - mature - - zrel me - me - - me značaj - meaning - - pomen značaj - meaning - - pomen mjera - measure - - mera meso - meat - - meso sastanak - meeting - - sestanek lubenica - melon - - melona metal - metal - - kovina kondenzovano mlijeko - condensed milk - Kondensmilch {f} - kondenzirano mleko proso - millet - - proso milion - million - - milijon mineral - mineral - - mineral ogledalo - mirror - - zrcalo gospođica - miss - - gospodična izgubiti - miss - - zgrešiti projektil - missile - - izstrelek greška - mistake - - napaka promiješati - mix - - premešati moderan - modern - - moderen novac - money - - denar pare - money - - denar mjesec - month - - mesec više - more - - več jutro - morning - - jutro malter - mortair - - malta džamija - mosque - - mošeja mati - mother - - mati motor - motor - - motor gomila - mound - - gomila planina - mountain - - gora miš - mouse - - miš usta - mouth - - usta film - movie - - film gospodin - Mr. - - gospod gospođa - Mrs. - - gospa gospođa - Ms. - - gospa množenje - multiplication - - množenje množiti - multiply - - množiti (se) muzika - music - - glasba brkovi - mustache - - brki nijem - mute - - nem moj - my - - moj tajna - mystery - - skrivnost nokat - nail - - noht ekser - nail - - žebelj go - naked - - nag ime - name - - ime salveta - napkin - - servieta droga - narcotic - - narkotik uzak - narrow - - ozek priroda - nature - - narava vrat - neck - - vrat trebati - need - - potrebovati igla - needle - - šivanka susjed - neighbor - - sosed gnijezdo - nest - - gnezdo mreža - net - - mreža nikad - never - - nikoli nov - new - - nov noć - night - - noč devet - nine - - devet ne - no - - ne klimati - nod - - kimati bučan - noisy - - hrupen nijedan - none - - nobeden rezanci - noodles - - rezanci podne - noon - - poldan sjever - north - - sever nos - nose - - nos sada - now - - sedaj broj - number - - število bolničarka - nurse - - bolničarka ovas - oats - - oves pokoravati se - obey - - ubogati ocean - ocean - - ocean od - of - - od ured - office - - urad službenik - official - - uradnik star - old - - star tuš kada - - Brausewanne, f - vodpkotlić - lavatory cistern - Spülkasten - umivaonik - - Waschbecken - utvrđivač - - härter - preljev, odliv - ovrflow - überlauf - zajednička vrsta - - Hauptzeile - skupna vrstica mjerna površina - - Messebene - merilna površina referenca - - Messebene - referenca pločica upozorenja - - Warnschilder - opozorilna ploščica dostava sadržaja - content delivery - - dostava vsebin razlikovano zaračunavanje - differential charging - - razlikovalno zaračunavanje web-aplikacija - web application - - spletna aplikacija sa mogućnošću osavremenjavanja - upgradeable - - z možnostjo posodobitve logična vrata - port logic - - logična vrata okvirni nacrt za obnovu poslovanja - business recovery plan framework - - okvirni načrt za obnovitev poslovanja brojčani znak - number sign - - številni znak brojčani znak - hash - - številni znak brojčani znak - crosshatch - - številski znak brojčani znak - octothorpe - - številski znak ulje - oil - - olje star - old - - star u - on - - v jednom - once - - enkrat jedan - one - - ena luk - onion - - čebula otvoriti - open - - odpreti ili - or - - ali naranča - orange - - pomoranča noj - ostrich - - noj naš - our - - naš van - out - - ven nadgradnja - outhouse - - stransko poslopje sporedna zgrada - outhouse - - stransko poslopje dogradnja - outhouse - - stransko poslopje vanjski - outside - - zunanji ovalni - oval - - ovalen peć - oven - Ofen {m} - pečica bol - pain - - bolečina boja - paint - - barva par - pair - - par palata - palace - - palača šolja - pan - - ponev - frying - - ponev hlače - pants - - hlače papir - paper - - papir padobran - parachute - - padalo roditelji - parents - - starši papagaj - parrot - - papagaj paviljon - pavilion - - paviljon grašak - pea - - grah mir - peace - - mir pero - pen - - pero narod - people - - narod parfem - perfume - - parfum mjesečnica - period - - mesečno perilo ljubimac - pet - - ljubljenec klavir - piano - - klavir slika - picture - - slika komad - piece - - kos svinja - pig - - svinja jastuk - pillow - - blazina cijev - pipe - Schlauch {m} - cev biljka - plant - - rastlina plastika - plastic - - plastika tribina - platform - - ploščad igrati - play - - igrati molim - please - - prosim izobilje - plenty - - obilica plug - plow - - plug džep - pocket - - žep otrov - poison - - strup policija - police - - policija glancati - polish - - loščiti siromašan - poor - - reven porcelan - porcelain - - porcelan lonac - pot - - lonec naliti - pour - - naliti trudna - pregnant - - noseča pripremiti - prepare - - pripraviti prah - powder - - prah prakticirati - practice - - prakticirati predsednik - president - - predsednik pritiskati - press - - pritiskati cijena - price - - cena svećenik - priest - - svečenik - prime minister - - monistrski predsednik premijer - prime minister - - princ - prince - - princ princeza - princess - - princesa štampati - print - - tiskati zatvor - prison - - zapor zatvorenik - prisoner - - zapornik poseban - private - - zaseben nagrada - prize - - nagrada prostitutka - prostitute - - vlačuga ponosan - proud - - ponosen publika - public - - publika vući - pull - - vleči bodljiv - pungent - - zbadljiv ljubičast - purple - - vijoličast ručna torbica - purse - - ročna torbica gurnuti - push - - potisniti položiti - put - - položiti spor - quarrel - - spor kraljica - queen - - kraljica pitanje - question - - vprašanje zec - rabbit - - kunec radio - radio - - radio kiša - rain - - dež duga - rainbow - - mavrica nasumice - random - - na slepo srečo silovati - rape - - posiliti pacov - rat - - podgan britva - razor - - britev čitati - read - - brati pobunjenik - rebel - - upornik arhiv - records - - arhiv crven - red - - rdeč frižider - refrigerator - - hladilnik odbiti - refuse - - odkloniti rođak - relative - - sorodnik sjetiti se - remember - - spomniti se iznajmiti - rent - - najeti popraviti - repair - - popraviti ležati - rest - - počivati restauracija - restaurant - - restavracija otkriti - reveal - - odkriti nosorog - rhinoceros - - nosorog rebro - rib - - rebro riža - rice - - riž bogat - rich - - bogat jahati - ride - - jahati desni - right - - desni desni - not left - - desni rijeka - river - - reka put - road - - cesta (o)pljačkati - rob - - (o)ropati robot - robot - - robot kamen - rock - - kamen saviti - roll - - zviti krov - roof - - krov soba - room - - soba pijetao - rooster - - petelin korijen - root - - koren - rose - - roža ruža - rose - - okrugao - round - - okrogel trljati - rub - - drgniti lenjir - ruler - - ravnilo lenjir - measure - - ravnilo hod - run - - teči hrđa - rust - - rja žrtvovati - sacrifice - - žrtvovati tužan - sad - - otožen siguran - safe - - varen so - salt - - sol slan - salty - - slan isti - same - - isti pijesak - sand - - pesek higijenski uložak - sanitary napkin - - higienski vložek satelit - satellite - - satelit umak - sauce - - omaka štediti - save - - privarčevati pila - saw - - žaga ljuska - scale - - luska brazgotina - scar - - brazgotina škola - school - - šola makaze - scissors - - škarje grebati - scratch - - praskati šarafciger - screwdriver - - izvijač more - sea - - morje pečat - seal - - pečat drugi - second - - drugi tajna - secret - - skrivnost vidjeti - see - - videti sjeme - seed - - seme sadnica - seedling - - sadika sam - self - - sam prodavati - sell - - prodajati rečenica - sentence - - stavek sedam - seven - - sedem šivati - sew - - šivati spol - sex - - spol sjenka - shadow - - senca plitko - shallow - - plitev oštar - sharp - - oster brijati (se) - shave - - briti (se) ona - she - - ona ovca - sheep - - ovca ćaršaf - sheet - - rjuha kora - shell - - lupina štit - shield - - ščit sijati - shine - - sijati lađa - ship - - ladja košulja - shirt - - srajca cipela - shoe - - čevelj pucati - shoot - - streljati obala - shore - - obala kratak - short - - kratek skupiti - shrink - - skrčiti bojažljiv - shy - - boječ srp - sickle - - srp udahnuti - sigh - - vzdihniti ćutljiv - silent - - molčeč svila - silk - - svila jednostavan - simple - - preprost jednostavan - simple - - preprost pjevati - sing - - peti sestra - sister - - sestra sjediti - sit - - sedeti šest - six - - šest koža - skin - - koža krilo - skirt - - krilo rob - slave - - suženj spavati - sleep - - spati nagib - slope - - nagib Slovenac - Slovene - - Slovenec Slovenka - Slovene-women - - Slovenka Slovenija - Slovenia - Slowenien, n - Slovenija malen - small - - majhen smijati se - smile - - smehljati se dim - smoke - - dim zmija - snake - - kača hrkati - snore - - smrčati snijeg - snow - - sneg sapun - soap - - milo nogomet - soccer - - nogomet zijevati - yawn - - zehati godina - year - - leto žut - yellow - - rumen da - yes - - da juče - yesterday - - včeraj ti - you - - ti mlad - young - - mlad tvoj - your - - tvoj vaš - your - - vaš kratka čarapa - sock - - kratka nogavica tlo - soil - - tla vojnik - soldier - - vojak razriješiti - solve - - razvozlati sin - son - - sin pjesma - song - - pesem žalostan - sorry - - žalosten duša - soul - - duša zvuk - sound - Schall, m - zvok juha - soup - - juha kiseo - sour - - kisel izvor - source - - izvor jug - south - - jug svemir - space - - vesolje svemirski brod - spaceship - - vesoljska ladja prostran - spacious - - prostran govoriti - speak - - govoriti koplje - spear - - kopje govor - speech - - govor potrošiti - spend - - potrošiti začin - spice - - začimba pauk - spider - - pajek kašika - spoon - - žlica proljeće - spring - Federung {f} - pomlad kvadrat - square - - kvadrat stepenice - stairs - - stopnišče kiosk - stall - - stojnica pečat - stamp - - žig mirovati - stand - - stati zvijezda - star - - zvezda krasti - steal - - krasti stablo - stem - - steblo ljepljiv - sticky - - lepljiv kamen - stone - - kamen zaustaviti - stop - - ustaviti oluja - storm - - nevihta peč - stove - - peč ravan - straight - - raven ulica - street - - ulica rastegniti - stretch - - raztegniti konopac - string - - vrvica svući (se) - strip - - sleči (se) snažan - strong - - močen student - student - - študent glup - stupid - - neumen podmornica - submarine - - podmornica oduzimanje - substraction - - odštevanje uspjeh - success - - uspeh šećer - sugar - - sladkor ljeto - summer - - poletje sunce - sun - - sonce superioran - superior - - več vreden večera - supper - - večerja podupirati - support - unterstützen - podpirati lastavica - swallow - - lastovka proždirati - swallow - - požirati sladak - sweet - - sladek plivati - swim - - plavati mač - sword - - meč sto - table - - miza rep - tail - - rep uzeti - take - - vzeti visok - tall - - visok ukroćen - tame - - ukročen strojarnica - tannery - - strojarna porez - tax - - davek čaj - tea - - čaj učiti - teach - - učiti učitelj - teacher - - učitelj televizija - television - - televizija telefon - telephone - - telefon narav - temper - - temperament tempel - tempel - - tempelj deset - ten - - deset šator - tent - - šotor tekst - text - - tekst zahvaliti se - thank - - zahvaliti se torba za alat - wallet - - putnička torba - wallet - - novčanik - wallet - - ranac - wallet - - prosjačka torba - wallet - Portmonee, n - čemer - wallet - - oni tamo - that - - oni tam njihov - their - - njihov njih - them - - njih se - themselves - - se tamo - there - - tam lopov - thief - - tat treći - third - - tretji žedan - thirsty - - žejen ta - this - - ta trn - thorn - - bodica hiljadu - thousand - - tisoč nit - thread - - nit tri - three - - tri tri puta - thrice - - trikrat baciti - throw - - vreči ulaznica - ticket - - vstopnica plima i oseka - tide - - plima in oseka zavezati - tie - - zavezati tigar - tiger - - tiger tijesan - tight - - tesen keramička pločica - tile - - pečnica vrijeme - time - - čas šiljak - tip - - konica umoran - tired - - utrujen titula - title - - naslov danas - today - heute - danes krstasto razrezani - cross slit - - križno razrezani u - to - - v danas - today - - danes sutra - tomorrow - - jutri jezik - tongue - - jezik isto tako - too - - tudi zub - tooth - - zob vrh - top - - vrh kornjača - tortoise - - želva dotaći se - touch - - dotakniti se kula - tower - - stolp grad - town - - mesto igraćka - toy - - igrača voz - train - - vlak prevesti - translate - - prevesti transparentan - transparent - - prozoren putovati - travel - - potovati poslužavnik - tray - - pladenj drvo - tree - - drevo kretanje - trend - - gibanje istinit - true - - resničen tronožac - tripod - - trinožnik truba - trumpet - - trobenta tuka - turkey - - pura tunel - tunnel - - predor okrenuti - turn - - obrniti kornjača - turtle - - želva zub derač - tusk - - čekan dva puta - twice - - dvakrat dva - two - - dve ružan - ugly - - grd kišobran - umbrella - - dežnik razumjeti - understand - - razumeti donji veš - underwear - - spodnje perilo mokraća - urine - - urin nas - us - - nas upotrijebiti - use - - uporabiti bezuspješan - useless - - brezuspešen dolina - valley - - dolina povrće - vegetables - - povrtnina posuda - vessel - - posoda selo - village - - vas sirće - vinegar - - kis vulkan - volcano - - vulkan bljuvati - vomit - - bljuvati glasati - vote - - glasovati čekati - wait - - čakati probuditi (se) - wake - - zbuditi (se) šetati - walk - - hoditi zid - wall - - zid orah - walnut - - oreh željeti - want - - želeti rat - war - - vojna topao - warm - - topel prati - wash - - umiti zahod - washroom - - stranišče sat - watch - - ura voda - water - - voda val - wave - - val mi - we - - mi slab - weak - - slaboten oružje - weapon - - orožje nositi - wear - - nositi vrijeme - weather - - vreme vjenčanje - wedding - - poroka sedmica - week - - teden plakati - weep - - jokati vagati - weight - wiegen - tehtati dočekati - welcome - - sprejeti izvor - well - - izvir zapad - west - - zahod mokar - wet - - moker kit - whale - - kit što - what - - kaj pšenica - wheat - - pšenica točak - wheel - - kolo kolica sa jednim točkom - wheelbarrow - - samokolnica kad - when - - kdaj gdje - where - - kje brkovi - whiskers - - brki bijel - white - - bel ko - who - - kdo zašto - why - - zakaj zloban - wicked - - zloben žena - wife - - žena pobijediti - win - - zmagati vjetar - wind - - veter prozor - window - - okno vjetrobran - windshield - - vetrobran vino - wine - - vino krilo - wing - - krilo zima - winter - - zima telegram - wire - - brzojavka pametan - wise - - pameten željeti - wish - - želeti bez - without - - brez sa - with - - z bez - without - - brez svjedok - witness - - priča vuk - wolf - - vuk žena - woman - - žena divan - wonderful - - čudovit šuma - wood - - gozd vuna - wool - - volna riječ - word - - beseda rad - work - - delo crv - worm - - črv biti zabrinut - worry - - biti zaskrbljen zaviti - wrap - - oviti bora - wrinkle - - guba pisati - write - - pisati pisanje - writing - - pisanje svjetlosna zapreka - - Lichtschranke - svetlobna zapornica odrezak - - Abschnitt, - odrezek poglavlje - - Abschnitt, - poglavje formatiranje - - Formateinstellung, - nastavitev formata ugaono preusmjeravanje - - Eckumlenkung, - kotna preusmeritev obrezan - - beschnitten - obrezan prirast koraka - step range - Schrittweite, - prirastek koraka onemogućiti - disabled - - onemogočiti zagušenje - throttle - - zadušitev prgušni mjerač vremena - throttle timer - - dušilni merilnik časa prigušni ventil - throttle valve - - dušilni ventil direktan pristup memoriji - DMA-direct memory access - - neposreden dostop do pomnilnika upravljač - controller - - krmilnik raspodjela stupca - column split - - razdelitev stolpca skladišni medij - storage media - - hranilni medij memorijski uređaj - storage device - - pomnilniška naprava memorija - memory - - pomnilnik glavna memorija - main memory - - glavni pomnilnik glavna memorija - main storage - - glavni pomnilnik zamjena valjka - - Rollenwechsel - zamenjava valjčka radna svjetiljka - work lamp - - delovna svetilka sistemski administrator - system administrator - - sistemski skrbnik zaštićeni bezžični pristup - WI-FI protective access (WPA) - - zaščiteni brezžični dostop samopredstavljanje - self evaluation - - samopredstavitev polje diska - RAID - - diskovno polje osnovni ulazno-izlazni sistem - BIOS - - osnovni vhodno-izhodni sistem zadržavanje u glavnoj memoriji - caching - - predpomnenje razvrstavanje - quening - - razvrščanje sigurnost protiv skakanja - anti jump safety - - varnost proti poskoku - car toe gard - - kabinski predpasnik krhka ili puknuta - brittle or cracked - - krhka ali počena prilagodbeni vijak - adjusting screw - Stellschraube {f} - prilagodni vijak - switch cam - - odmikač stikala utež za napetost - tension weight - - utež za napetost valoviti remen - undulated belt - - valoviti jermen uređaj koji sprječava uvijanje - anti-twist device - - naprava ki preprečuje vzvoj isteg remena - belt elongation - - raztezek jermena podložna ploča - base plate - - podložna plošča čiščenje - cleanliness - - čiščenje učvrščenja pristajanja - landing fixtures - - pritrditve pristajanja odgovarajuće - properly - - ustrezno krivljenja - tilt - - glatka krpa - lint-free cloth - - gladka krpa zatvarajući valjci - locking rollers - - zaporna valja zatvarajući uteg - closing weight - - zapiralna utež tačnost zaustavljanja - stopping accuracy - - natančnost ustavljanja mašinska oprema - hardware - - strojna oprema rasprava - discussion - - razprava objasnite - explain - - razložite da li ko zna - does someone know how - - ali kdo ve neka se učenici vježbaju - let participants practice - - naj udeleženci vadijo rad po grupama - group work - - delo po skupinah - guide shoe lining - - obloga vodilne čeljusti - splinters - - razcepi br. rada - task no. - - št. opravila po potrebi prilagodite ga tako - if necessary adjust - - po potrebi ga prilagodite tako uradite održavanje - perform maintance work - - opravite vzdrževalno delo zatvorite vrata - close the door - - zaprite vrata umetnite ključ - insert key - - vstavite ključ pročitajte - read out - - preberite opterećenje kabine (lifta) - car load - - obremenitev kabine sigurnosna oprema - safety kit - - varnostna oprema knjižica održavanja - maintance booklet - - vzdrževalna knjižica otpustite polugu - release the lever - - sprostite vzvod - scheduled service - - redna storitev - cleaning task - - čistilno opravilo zaštita od udara - - Prallschutz - zaščita od udara bez učinka - - unwirksam - brez učinka pločica upozorenja - - Warnschilder - opozorilna ploščica prepravke - - Umbauten - pregradnje mjerenje - - Messung - meritev - pre-adjusted - - prednastavljen neuravnotežen - unbalanced - - neuravnotežen povucite gore - pull up - - potegnite gor pred montažu - befor installing - - pred montiranjem poleđina rubne strukture - rear skirting structure - - zaledje robne strukture kavezne matice - cage nuts - - kletne matice pretvarač napetosti - voltage converter - Spanungswandler, m - napetostni pretvornik transformator napetosti - potencial transformer - Spanungswandler,m - napetostni transformator transformator napetosti - voltage transducer - Spannungswandler, m - napetostni transformator kutija za hlađenje - cooler - Kühlbox, f - hladilna škatla prenosni frižider - cooling box - Kühlbox, f - hladilna škatla fuj - fuj - fuj - fuj - - - test odgovornost za proizvod - product liability - Produkthaftung, f - odgovornost za izdelke odvajač - delimiter - - ločilec direktor - executive - - direktor direktor - chief executive officer,CEO - - direktor komunikacioni i informacioni sistemi - CIS-communications and information systems - - komunikacijski in informacijski sistemi južni most - ICH-southbridge, input/out controller hub - - južni most ležajna čahura - bearing bush - Lagerbuchse, f - ležajna puša semering - oil seal - Dichtring, f - tesnilka radijalni zaptivač - sealing ring - Dichtring, m - tesnilni obroč čep sa navojem - screw plug - Ve4rschlussschraube, f - vijačni čep navojni zatik - slotted end hexagon socket - Gewindestift, m - navojni zatič ograničavajući vijak - stop screw - Anschlagschraube, f - omejevalni vijak (naslonski) aksijalna podloška - thrust washer - Anlaufscheibe, f - oporni kolut čivija - - Stift - preklopni ventil - check valve - Rückschlagklappe, f - sjekač grana - chapper - Häcksler - drobilec vej odluka - decision - - odločba rješenje - conclusion - - sklep tesar - carpenter - - tesar klizni zasun - gate valve - Plattenschieber, m - ploščati ventil klizni zasun - gate valve - Plattenschieber, m - ventil z vrljivim oliščatim drsnikom obrazovanje na daljinu - distance learning - - izobraževanje na daljavo mreža podataka - datagrid - - podatkovna mreža nativirusna programska oprema - antivirus software - - protivirusna programska oprema identifikator - ID- identifier - - označevalnik paketna obrada - batch processing - Verarbeitung {f} von Aufgabensätzen - paketna obdelava interaktivni program - interactive program - - interaktivni program sistem datoteke - NTFS- new technology file system - - datotečni sistem šifrirani razdjeljak - encrypted partition - - šifrirani razdelek analiza domene - domain analysis - - analiza domene integracija - integration - - integracija informaciona i telekomunikaciona tehnologija - ICT-information and comunication tecnnology - - informacijska in komunikaijska tehnologija protokol paketnog prijenosa podataka sistema mobilne telefonije, poznat i pod imenom 3,5 G - HSDPA- high-speed down link packet access - - protokol paketenga prenosa podatkov sistema mobilne telefonije, znan pod imenom 3,5 G sistemska programska oprema - system software - - sistemsko programje povezivač - linker - - povezovalnik zatvarajući zasun - - Absperrklappe - Podešavanja prirubnice - - Flanschverbindungen - podešavanja - fittings - Verschraubungen, pl - montaže kolut zasuna - - Klappenscheibe - leptirasti povratni ventil - buterfly check valve - - uključivanje - activation - Freischaltung, f - vključitev uključivanje - work clearance - Freischaltung, f - vključitev - - Gewindestift - navojni zatik navojna šipka - threaded rod - Gewindestange, f - upušteni otvor - counter bore - Gegenbohrung, f - osovinski vod - - Wellendurchführung - poravnati - aligning - Fluchten, n - poravnati zaporna podloška - latch washer - Rastgriff - unutrašnji prečnik ležaja - bearing bore - Lagerbohrung, f - luknja ležaja ležajna čahura - bearing bush - Lagerbuchse, f - ležajna blazinica opterećenje ležaja - bearing force - Lagerkraft, f - obremenitev ležaja zaptivka ležaja - bearing gasket - Lagerdichtung, f - tesnilka ležaja remen - belt - Gurt, m - trak benzinski motor - petrol engine - Benzinmotor, m - bencinski motor vazelin - petrolatum - Petrolatum, n - vazelin faza - phase - Phase, f - faza klipni motor - piston motor - Kolbenmotor, m - batni motor klipna pumpa - piston pump - Kolbenpumpe, f - batna črpalka udaljenost - pitch - Abstand, n - razdalja uspon - pitch - Steigung, f - vzpon udaljenost - pitch - Entfernung, f - oddaljenost podjela - pitch - Teilung, f - razdelek, delitev korak navoja - pitch - Teilung, f - korak navoja, navojni korak osna razdioba puža - pitch - Schneckensteigung, f - osni razdelek polža razmak (vozila) - pitch - Abstand, n (Fahrzeug, n- Schleppvorrichtung, f - razmik (vozičkov tresač - shaker - - vibrator vibrator - vibrator - - vibrator vibrator - vibrator - Rüttler, m - vibrator pored - beside - neben - zraven štoperica - timer - Kurzzeitmesser, m - štoparica protokol za upravljanje povezivanja - LCP-link link control protocol - - protokol za krmiljenje povezave vrteče polje - spin box - - vrtilno polje nezamjenjivi disk - fixed disk - - nezamenljivi disk mrežna priključna tačka - NTP- network termination port - - omrežna priključna točka podijeljeni troškovi - apportioned cost - - porazdeljeni stroški internet prodavnica - online shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - internet shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - web shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - online store - - spletna prodajalna internet prodavnica - e-shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - e-store - - spletna prodajalna prilagođeni razmak - customization distance - - prilagoditvena razdalja bitni znak - bitmap character - - bitni znak podmazivanje - lubrication - - podmazovanje podešavanje - adjustment - Verstellung {f} - nastavitev radovi - operations - - dela gabaritna visina puta izvlačenja - hoistway headroom - - gabaritna višina jaška počisti - clean - - počisti suprotni kotačić - kicking roller - - nasprotno kolesce dnevnik grešaka - error log - - dnevnik napak ne smije - must not to be - - ne sme tipka za zaustavljanje - stop switch - - stikalo za zaustavitev poluga - lever - Schwinge {f} - vzvod okidač - releaser - - sprožilec - snap scatch - - zaskočna zaponka ventil za zaustavljanje - shot-off valve - - ventil za zaustavitev ventil za zaustavljanje - shot-off valve - - ventil za zaustavitev remenica - pulley - Scheibe {f} - vrvenica razmak - gap - Abstand {m} - razmik - pulley shaft - - os vrvenice - wire rope - - žica iz vrvi - wire rope - - žična vrv - lubricate - - podmazati klip - jack - - bat labav konopac - slack rope - - ohlapna vrv labav konopac - slack rope - - ohlapna vrv labav konopac - slack rope - - ohlapna vrv organ veze - coupler - - meč otključan - unlocked - - odklenjen - collector - - Dacar - pit set - - sklop v jami - dipstick - - merilna palica za olje - counter wedge - - "Plomba" v obliki klina - grip wedge - - ročaji v obliki klina - fork-shaped pieces - - kosi v obliki čeljusti govorni modem - voice modem - - govorni modem alatni popis - toolbar - Werkzeugliste, f - orodna vrstica spuštajući meni - pull down menu - - spustni meni spuštajući meni - drop down menu - - spustni meni virtualni - virtual - - virtualni lično prilagođavanje - personalization - - osebna prilagoditev objaviti - publish - - objaviti poslovna godina - financial year - - poslovno leto raspršiti - dither - - razpršiti virtualna privatna mreža - VPN-virtual private network - - navidezno zasebno omrežje baner - banner - - pasica njakati - - - rigati njihalo - - - nihalo njemački - germany - Deutsch - nemški novčanik - - - denarnica novčanica - - - bankovec novajlija - - - novinec nula - - - ničla njuškati - - - vohljati oglasna daska - bulletin board - - oglasna deska registar glavne prekidajuće maske - master interrupt mask register - - register glavne prekinitvene maske stražarski mahanizam - watchdog timer - - stražni mehanizem pejdžer - pager - - osebni kličnik BSD-Berkelejeva programska dictribucija - BSD- Berkeley Software Distribution - - BSD-berkelejska programska distribucija usmjeren znacima - charactre-oriented - - znakovno usmerjen usmjeren znacima - character-based - - znakovno usmerjen komponenta - Component - - komponenta komponenta - asset - - komponenta komponenta - artifact - - komponenta komponentna biblioteka - component library - - komponentna knjižnica zakazano održavanje - predictive maintaince - - napovedno vzdrževanje prevedeni jezik - compiled language - - prevedeni jezik lični organizator - PDA-personal digital assistant - - dlančnik lični organizator - PDA-personal digital assistant - - osebni organizator ručni kompjuter - handheld computer - - ročni računalnik radno opterećenje - workload - - delovna obremenitev reklamiranje na web stranici - webbing - - objavljanje na spletu sjednica preko čitave stranice - full-screen session - - seja čez celoten stran zaštitna obuća - safety shoes - - zaščitna obutev kliješta - pliers - Zange {f} - klešče oprema - kit - - oprema - shaft - - jašek jama - pit - - jama točkalo - punch - - točkalo "bolcn" - bolt - - sornik vijak - bolt - Schraube {f} [vorgesehen für Mutter] - vijak klin - bolt - Dorn {m} - svornik vijak sa maticom - bolt - Donnerkeil {m} - svedrovec - spring pin - - vzmetni zatič vučna greda - traction beam - - vlečna gred čioda - pin - Bolzen, m - zatič pogođen - affected - - prizadet ponjave - tilts - - ponjave cerade - tilts - - cerade - upgraded - - izboljšan - terminal block - - spnčnica prijava greške - callback - - prijava napake ne radi - out of service - außer Betrieb - ni v obratovanju palica - bar - - palica burgija - drill - Bohrer {m} - sveder brusni papir - emery-paper - - brusini papir bežična aplikacija - wireless application - - brezžična aplikacija hladni ponovni start - cold restart - - hladen ponovni zagon metalno oksidni poluprovodnik - MOS- metal oxide-semiconductor - - kovinsko oksidni polprevodnik skupljanje podataka - data aquisition - - zbiranje podatkov skupljanje podataka - collection data - - zbiranje podatkov revizija - audit - - revizija poluprpvodnička tehnologija koja se upotrebljava u digitalnim kamerama i kompjuterima - CMOS-complementary metal oxyde semiconductor - - polprevodnočka tehnologija ki se uporablja v digitalnih kamerah in računalnikih pretraga - search - - pomoć (često postavvljanja pitanja i odgovori) - FAQ - - foto ćelija - photo electric sensor - Lichtschranke, die - foto celica svjetlosni senzor - photo electric sensor - Lichtschranke, die - svetlobni senzor komunikacioni link - communication link - - komunikacijska povezava vučna petlja - towing attachments - Mitnehmer, m - vlečna zanka udarač - kicker - - regulator brzine - overspeed governor - - hitrostni regulator eternet - ethernet - - eternet upravljanje odnosa sa strankama - CRM-customer relationship managment - - upravljanje odnosov s strankami red tipki - button bar - - vrstica gumbov podupirač - - Gegenhalter, - prenos gpvora u realnom vremenu i signalizacija, potrebna za upravljanje tog prenosa u paketnim mrežama sa protokolom IP - VOIP-voice over IP - - prenos govora v realnem času in signalizacija, potrebna za krmiljenje tega prenosa v paketnih omrežjih s protokolom blizinski prekidaö - Nährungsschalter - - pritisni stremen - - Niederhalterbügel - povratni odgovor - acknowledgement - Rückmeldung - potrdilo taktni remen - - Zutaktgurt - svjetlosna rampa - - Lichtschranke - svetlobna zapora izopropilbenzol - cumene - - izopropilbenzol pomićni sto za ulaganje - - Stapelhub - mrežni sistem - PC-net system - - omrežni sistem ključ za šifriranje - encryption key - - šifrirni ključ mrežni upravljački protokol - NCP-network control protocol - - omrežni krmilni protokol pretpostavka - - - domneva PERT-diagram (mrežni diagram projekta) - PERT-diagram - - PERT-diagram (mrežni digram projekta) generatorski gas - generator gas - Generatorgas, n - generatorski plin genarator - generator unit - Generatoreinheit, f - generator izabrati - extract - - izbrati nalogodavac - - Aufraggeber - naručilac - - Auftraggeber - administrator stranice - webmaster - - spletar vebmaster - webmaster - - sistemski administrator spletnega strežnika tanki klient - thin client - - tanki klient tanki klijent - thin client - - lahki odjemalec signalizacija broj 7 (kvaziprifružena signalizacija u digitalnim mrežama) - signalling system no. 7 - - signalizacija številka 7(kvazipridružena signalizacija v digitalnih omrežij) škrob - - Stärke - konopac za preskakanje - skipping rope - - kolebnica ljepljenje jezičaka - - IndustrielIndustrialscheneinleger - nepovezani graf - disconnected graph - - nepovezani graf trenutni snimak (tehnilogija koja omogućuje sigurnosno kopiranje u određenom trenutku) - snapshot - - trenutni posnetek (tehnologija ki omogoča varnostno kopiranje v določenem trenutku) signalizacijska poruka (signalizacijska informacija za upravljanje mrežom te sevisom) - signalling message - - signalizacijsko sporočilo (signalizacijska informacija za krmiljenje in upravljanje omrežja ter storitev) jednokratni upis (postupak, kod kojeg se korisnik jednom prijavi u centralni sistem i pristupa do grupe podsistema) - SSO-single sign-on - - enkratni vpis (postopek, pri katerem se uporabnik enkrat prujavi v centralni sistem in dostopa do množice podsistemov) napredni korisnik - adwanced user - - napredni uporabnik zahtjevniji korisnik - power user - - zahtevnejši uporabnik pritisni stremen - - Niederhaltebügel - pritiskivač - - Niederhaltebügel - ljepljenje jezičaka (kod paker mašina) - - Laschenbeleimung - raspršena tabela (struktura podataka, koja omogućuje vrlo efikasno umetanje i traženje ključeva) - hash table - - razpršena tabela ( podatkovna struktura, ki omogoča zelo učinkovito vstavljanje in iskanje ključev) izrabljivanje izvora (količina izvora za određeni zadatak izražena npr. kod upotrebe procesora ili memorijskih uređaja u broju ulazno izlaznih operacija) - resource sort - - izraba virov (Količina virov za določeno opravilo izražena npr. pri uporabi procesorja ali pomnilniških naprav v številu vhodnih izhodnih operacij) ROCE-povrat uloženog kapitala (pokazivač, koji opisuje efikasnost i povrat kapitalnih ulaganja preduzeća) - ROCE- return om capital employed - - ROCE-donosnost vloženega kapitala (kazalnik, ki opisuje učinkovitost in donosnost kapitalskih naložb podjetja) nuspojave - - - stranske pojave suočavanje sa stresom - coping strategic - - suoačavanje sa stresom - coping with stress - - suočavanje - facing - - strategija suočavanja sa stresom - copping skills - - ploča (tanka ploča od izolacijskog materijala, koja služi kao osnova za izgradnju štampanih veza) - board - - plošča (tenka plošča iz trdega izolacijskega materiala, ki služi kot osnova za izgradnjo tiskanega vezja) veličina pisanja (veličina pisanja izražena u tačkama) - font size - - velikost pisave (velikost pisave izražena v pikah) bjekstvo (tipka koja omogućuje korisniku promjene djelovanja kompjutera) - Esc.(escape) - - ubežnica (tipka ki omogoči uporabniku spreminjanje delovanja računalnika) digitalizirati (pretvoriti analogne signale, podatke u digitalne) - digitize - - digitalizirati (pretvoriti analogne signale, podatke v digitalne valjak, cilindar - cylinder - Zylinder, m - valj, cilinder ventilator - fan - Ventilator, m - ventilator ventilator - fan - Gebläse, n - ventilator izvršavanje - execution - - izvajanje (udejanje zaporedja pravil, operacij, ukazov v računalniškem programu) Ćaba, muslimansko svetište u Meki - - Kaaba, die - spletka - - Kabale, die - trčati - - laufen - kukuruzno brašno - - Meismehl, das - kukuruz - - Mais, der - posrednik - - Makler, der - mešetar - - Makler, der - senzal - - Makler, der - mako, egipatski pamuk - - Mako, die - skuša - - Makrele, die - lokarda - - Makrele, die - moj - - mein - misliti - - meinen - smatrati - - meinen - držati - - meinen - cijeniti - - meinen - s moje strane - - meinerseits - što se mene tiče - - meinerseits - mišljenje - - Meinung, die - nazor - - Meinung, die - mnijenje - - Meinung, die - noć - - Nacht, die - dodatak - - Nachtrag, der - naknadni prinos - - Nachtrag, der - zaostatak - - Nachtrag, der - gornja usna - - Oberlippe, die - gornji tok - - Oberlauf, der - sudac kantonalnog suda (švajcarska) - - Oberrichter, der - viši zemaljski sud - - Oberlandsgericht, das - zvjezdica (zamjenski znak za niz znakova 2. u kompjutorskom programu računski znak za množenje) - asteriks - - zvezdica (1. nadomestni znak za niz znakov 2.v računalniškem programu računski znak za množenje) sistemska memorija - system memory - - sistemski pomnilnik finansijski elemenat predopterećenja - payment plan form - - finančni element predobremenitev modifikacija - retrofit - - modifikovati - retrofit - - vučna osnova - basis drawing - - osnova vleke glavni ured - lead office - - glavna pisarna promjenljiv - mutable - - spremenljiv klizni vodič - sliding guide - - drsno vodilo ukliještiti - shackle - - vkleniti okovati - shackle - - okovati prizemlje - ground floor - - pritličje ekran protutega - counterweight screen - - zaslon protiuteži klizni vodič - sliding guide - - drsno vodilo poravnavajući lanac - compensating chain - - izravnalna veriga zid okna - shaft wall - - stena jaška web servis - web service - - spletna storitev priručnik za predavača - Trainer Manual - - priročnik za predavatelja vremenska tabela - time table - - časovna tabela ciljevi kursa - Course Objectives - - cilji tečaja zaključak busa - bus termination - - zaključek busa u toku montaže - during Installation - - med montažo štampane veze - PCB - - tiskano vezje rotacijski prekidač - rotary switch - Drehschalter {m} - rotacijsko stikalo visina dizanja - travel distances - - višina dviga slika okna - hoistway image - - slika jaška čvor - node - - vozlišče realno vrijeme - Real time - - realni čas električni dijagram - wiring diagram - - električni načrt kratki spoj - short circuit - - kratek stik kiberseks - cybersex - - kiberseks podižuća disketa - bootable diskette - - zagonska disketa vijuga, znak - tilde - - vijuga, znak dodatna oprema - - Nachrüstsatz - dodatna oprema dadatak - Appendix - - dodatek CD-disk - CD-compact disc - - zgoščenka CD-disk - CD-compact disc - - CD-plošča rasterećenje - release - Freigabe,f - sprostitev rasterećenje - release - Freigabe, f - razbremenitev aktiviranje - release - Freigabe, f - sprožitev rosište - - Taupunkt, m - rosište štampana ploča - - Leiterplatte, m - slijepa matica - - Überwurfmutter - ciljna grupa - target group - - ciljna skupina rad na terenu - Field Operations - - delo na terenu očvrščivanje - reinforce - - okrepitev učvrščenje - fixation - - pritrditev klizanje - slip - Ausgleiten {n} - zdrs iskliznuti - slip - Schlupf {m} - zdrs okliznuti se - slip - Rutschung {f} - zdrs omaći se - slip - Panne {f} - zdrs donja haljina - slip - Unterkleid {n} - zdrs omaška - slip - Lapsus {m} - zdrs izduženje - elongation - - podaljšanje sistem za mjerenje opterećenja - Load measurement system - - sistem za merjenje obremenitve šef održavanja - service leader - - vodja vzdrževanja nadzornik - supervisor - - nadzornik predaja - Handover - - predaja - - - navojna matica - - Anzugsmutter - okrugla rebrasta matica - knurled nut - Griffmutter - okrogla rebrčena matica okrugla rebrasta matica - knurled nut - Rändelmutter, f - okrogla rebrčena matica dunja - quince - - kutina korak - step - - korak ukupan - summary - - zbiren upozorenje - caution - - opozorilo bilješka - note - - beležka instalacija - installation - - napeljava sadržaji - contens - - vsebine slovenački - Slovene - - slovenski siva skala - gray scale - - siva skala podcrtano - bold - - polkrepko sačuvati - save - Speichern - shraniti masno pisanje - bold - Fett - polkrepka pisava daljinski nadzor - telemonitoring - - daljinski nadzor čipna kartica - chip card - - čipna kartica kontrola posjetilaca - visitor control - - nadzor obiskovalcev međuspratna udaljenost - interfloor distance - - medetažna razdalja uložen - Embedded - - vložen identifikacija postavki - Identifying features - - identificiranje postavki rješavanje - Resolving - - reševanje evakuacijski uređaj - evacuation device - Evakuierungsgerät {n} - evakuacijska naprava dupli zaštitni znak - dual brand - - dvojna zaščitna znamka servisni tehničar - Service Technician - - sevisni tehnik početna stranica - homepage - - domača stran ulazna stranica - homepage - - vhodna stran softver - software - Software {f} - programska oprema - hexadecimal notation - - heksadecimalni zapis - instruction cache - - predpomnilnik navodil - double buffering - - dvojno medpomnenje - benchmark - - preskusni rezultat - word processing - - obdelava besedila - hit - - zadetek - information retrieval - - inormacijsko poizvedovanje - toolbar - - orodna vrstica analogni signal - analog signal - - analogni signal tračna pila - band saw - Bandsäge - tračna žaga freza - - Fräse - rezkalni stroj freza - - Fräse - rezkalnik rendisaljka (srb) - planer - Dickenhobelmaschine - skobeljni stroj veliki strug - jointer - Abrichthobelmaschine - skobelj daljinska kontrola - remote monitoring - - nadzor na daljavo elektro šema - installation wiring diagram - - elektro shema zaključak busa - bus termination - - zaključek busa - recall control station - - krmilna konzola za izvlečno krmilje - Force a learning travel - - prisilna učna vožnja naslovnica - cover page - - naslovna stran oprema glasovni javljač - Kit voice announcer - - oprema glasovni naznanjevalec susjedna vrata - door nudging - - sosedna vrata završni timer - final timer - - končni timer - Cabinet Interface - - kabinetski vmesnik uložen - Embedded - - vložen vodić - guide - Führung {f} [mechanisch] - vodič priručnik - guide - - priročnik - toggles - - preklopi oslonite se na šeme - refer to schematics - - nanašajte se na sheme upravljački softver - firmware - - - Switch alarm discriminator - - stikalo alarma odziv - Access side - - stran dostopa - Operating Panel - - pozivno tipkalo - Blink interval 2 s - - dvosekundni interval utripanja - SW OK - - programska oprema v redu pomoć dolazi - Help is coming - - pomoč prihaja nazad prema spratu - back to floor - - nazaj k etaži - Emergency lamp - - zasilna luč kondenzator - trimmer - - kondenzator objavljivač - announcer - Ansager {m} - glasovni naznanjevalec prepisan - overwritten - - prepisan linija podataka - data line - - podatkovna linija ručni reset - manual reset - - ročni reset podređeni način - slave mode - - podrejeni način udaljeni - remote - - oddaljeni daljinsko servisiranje - remote servicing - - daljinsko servisiranje - recall control - - izvlečno krmilje alat - tool - Werkzeug {n} - orodje testni konektor - test connector - - testni konektor žaluzine - blinds - - zaslonke uslužan - compliant - - ustrežljiv utikač - plug - - vtič adapter - adapter - - prilagojevalnik virtualni - virtual - - navidezen otvori - open - - odpri odbrojavanje - countdown - - odštetje unijeti - enter - - vnesti uravnotežena kabina - balanced car - - uravnotežena kabina - torque - - navor preurediti - redo - - preurediti obavezan - mandatory - - obvezen - penthouse - - pristrešek kabinski mjerač težine - Car load cell - - kabinski merilec teže opterećenje - load - Belastung {f} - obremenitev - mapping - - preslikava brisanje adrese - address clearing - - odstranitev naslova - position indicator - - pokazatelj položaja taktika - policy - - taktika sabirna kontrola - collective control - - zbirno krmilje - Distinguishes - - razlikuje med ukrcavanje - boarding - - vkrcevanje napuštanje - exiting - - zapuščanje dodan - added - - dodan predotvaranje vrata - Door Pre-opening - - predodpiranje vrat zatvaranje vrata - door locking - - zaklepanje vrat minimalno vrijeme - Debounce Time - - minimalni čas - bounce - - odklonitev vrijeme kašnjenja - delay time - - časovni umik promjena smjera - reversing - - sprememba smeri - elapsed time - - pretečeni čas hod - stroke - - hod pisak - beep - - pisk najmanje - least - - najmanj rasvjeta kabine - car lighting - - razsvetljava kabine napomena - remark - - pripomba omogučiti - enable - - omogočiti - feature - - značilnost prag - threshold - - prag preporučeno - registered - - priporočeno otkazivanje - Canceling - - odpovedovanje kabinski poziv je otkazan - car call is canceled - - kabinski klic je odpovedan - assignment - - dodelitev osim ako - unless - außer wenn - razen če krivina - curve - - zavitje vrednovanje - validation - - vrednotenje obnoviti - restore - - obnoviti protiv - versus - - proti terminalni sprat - terminal landing - - terminalna etaža pristup - approach - - pristop dodjela - assignment - - dodelitev dodjela sprata - Floor assignment - - dodelitev etaže mjerač težine kabine - car load cell - - merilec teže kabine mjerač težine - load cell - - merilec teže zamijenjen - exchanged - - zamenjan pomoćna tastatura - keypad - Kleintastatur {f} - pomožna tipkovnica pomoćna tastatura - keypad - Tastatur {f} - pomožna tipkovnica ne zaboravite - Keep in mind - - ne pozabite programljiv prekidač - key switch - Schlüsselschalter {m} - programabilno stikalo daljinski - remotely - - daljinsko titranje - flickering - Flackern {n} - migotanje u toku - in progress - - v delu smetnja - disturbance - - motnja značaj - Meaning - - pomen vatrogasac - firefighter - - gasilec - Emergency power operation - - delovanje pod zasilnim napajanjem vožnja sa pratiocem - Attendant service - - vožnja s spremljevalcem pratilac - attendant - - spremljevalec - hoistway image - - slika jaška - access control - - nadzor dostopa - test travel - - testna vožnja pogonski motor - hoisting motor - - pogonski motor - startup - - zagon sigurnosni lanac - safety chain - - varnostna veriga nadzornik - watchdog - - nadzornik niveliranje - releveling - - niveliranje prekinut - interrupted - - prekinjen - recovery - - okrevanje povratni - feedback - - povratni prepreka - obstacle - - ovira - unlocking zone - - cona oklepanja zastavica - vane - - zastavica neuklapanje - mismatch - - neujemanje - actuator - - prožilo smetnaj - malfunction - - motnja kočione potpore - braking chopper - - zavorni upori - heat sink - - ponor toplote - motor tacho - - dajalnik motorja pogonski motor - hoisting motor - - pogonski motor prisilna ventilacija - forced ventilation - - prisilno prezračevanje odvodnik toplote - heatsink - - odvodnik toplote naslovna traka - title bar - - naslovni bar mješač - - Rührwerk - mešalnik - Hoistway lighting - - jaškovna razsvetljava ulazne kabine - entrances cars - - vhodne kabine druga strana pristupa - second access side - - druga stran dostopa cupkati - jig - - trnkariti izrez - cut-out - - izrez reza - latch - - zapah slepi element - dummy element - - slepi element zarez - notch - - zareza utor - notch - - utora brazda odvajanja (matica) - delimiter groove - Arretierungsnut {f} - ločilna brazda (matica) stop dugme - stop button - - stop gumb savitljiva cijev - flexible tube - - gibljiva cev rasporediti - allocate - - razporediti alarmna truba - alarm horn - - trobilo alarma ženski konektor - Female connector - - ženski konektor traka - strip - - trak priključiti - plug in - einstecken - vtakniti greda - timber - - gred - Counterweight suspension - - obešenje protiuteži - counterweight frame - - okvir protiuteži lim - sheet metal - Blech {n} - pločevina - Wedge locking - - zaklenitev zagozde - split pin - - razcepni zatič - split pin - - razcepni zatič priručnik za predavača - Trainer Manual - - priročnik za predavatelja - Emergency power supply - - zasilno napajanje vremenski plan - time shedule - - časovni plan balansirana kabina - balanced car - - uravnotežena kabina sigurnosno kopiranje - backup - - varnostno kopiranje - recall control station - - krmilna konzola za izvlečno vožnjo učesnik projekta - stake holder - - udeleženec projekta desni klik - right click - - desni klik desni klik - right click - - klik z desno miškino tipko sistemska analiza - system analysis - - sistemska analiza neisključena parica - UTP-unshielded twisted pair - - neodklopljena parica saglasnost - compliance - - skladnost intelektualno vlasništvo - intelectual property - - intelektualna lastnina VLSI - VLSI- very large scale integration - - VLSI gost branik - bastion host - - gostitelj branik Podešavajuće pomagalo ISA - ICU-ISA configuration utility - - nastavitveni pripomoček ISA zakašnjenje paketiranja - packetization delay - - zakasnitev paketiranja skenirati - scan - - skenirati skenirati - scan - - tipati heksadecimalni zapis - hexadecimal notation - - šestnajstiški zapis - MFC - Mcrosoft Foundation Class Library - - sačuvati - Save - Speichern - shraniti - New Page - Neue Seite - - Preview - Vorschau - - Cut - Ausschneiden - - Copy - Kopieren - priljepiti - paste - einfügen - prilepiti - PasteText - aus Textdatei einfügen - - Paste Word - aus Word einfügen - - Print - Drücken - - Select All - Alles auswählen - - Remove Format - Formatierungen entfernen - - InsertLinkLbl - Link - - Insert Link - Link einfügen/editieren - - Remove Link - Link entfernen - - Anchor - Anker einfügen/editieren - - InsertImageLbl - Bild - - Insert Image - Bild einfügen/editieren - - InsertTableLbl - Tabelle - - InsertTable - Tabelle einfuegen/editieren - - InsertLineLbl - Linie - - Insert Line - Horizontale Linie einfügen - - InsertSpecialCharLbl - Sonderzeichen - - InsertSpecialChar - Sonderzeichen einfuegen/editieren - - InsertSmileyLbl - Smiley - - InsertSmiley - Smiley einfuegen - - About - Ueber FCKeditor - - Bold - Fett - kurziv - Italic - Kursiv - - Underline - Unterstrichen - - StrikeThrough - Durchgestrichen - - Subscript - Tiefgestellt - - Superscript - Hochgestellt - - Left Justify - Linksbündig - - CenterJustify - Zentriert - - Right Justify - Rechtsbündig - - Block Justify - Blocksatz - - Decrease Indent - Einzug verringern - - Increase Indent - Einzug erhöhen - - Undo - Rückgängig - - Redo - Wiederherstellen - - NumberedListLbl - Nummerierte Liste - - NumberedList - Nummerierte Liste einfuegen/entfernen - - BulletedListLbl - Liste - - BulletedList - Liste einfügen/entfernen - - ShowTableBorders - Zeige Tabellenrahmen - - ShowDetails - Zeige Details - - Style - - Style - FontFormat - Format - - FontSize - Size - - TextColor - Textfarbe - - BGColor - Hintergrundfarbe - - Source - Quellcode - - FormProp - Formular Eigenschaften - promijenite - replace - ersetzen - zamenjajte - SpellCheck - Rechtschreibpruefung - - UniversalKeyboard - universelle Tastatur - - Form - Formular - - Checkbox - Checkbox - - RadioButton - RadioButton - - TextField - Textfeld einzeilig - - Textarea - Textfeld mehrzeilig - radijsko dugme - radio button - - radijski gumb kodiranje UU - UUENCODE - - kodiranje UU međusobno djeolvanje mreže PSTN i interneta - PINT- PSTN-and Internet Interworking - - medsebojno delovanje omrežja PSTN in interneta eMule program za p2p izmjenu podataka - e Mule - - E Mule-program za p2p izmenjavo datotek središnje poravnanje - center justification, centering - - sredinska poravnava uporedno adresiranje - immediate addressing - - sprotno naslavljanje particioniranje diska - partitioning - - particioniranje diska raspodjela diska - partitioning - - razdelitev diska iglični štampač - dot-matrix printer - - iglični tiskalnik matrični štampač - matrix printer - - matrični tiskalnik govor u paketnoj mreži podataka - voice over packet data network - - govor v paketnem podatkovnem omrežju tok povezivanja - clickstream - - potek povezav - - Papierkassettte - podajalnik papirja vratna šarka - door hinge - Türanschlag - vraten tečaj kabina - car - Fahrkorb - dvigalo od - from - ab - od na - on - am - na na/do - to - an - na/do pogon - drive - Austeurung - krmiljenje/pogon nisko-momentni indukcijski motor - shaded pole motor - Spaltmotor - isključivač - disconnector - Trennschalter, m - ločitveno stikalo preklopni prekidač - toogle switch - Kipptaster - prekucno stikalo čekrk - crab - Katze, f - vozno vitlo kran - crane - - žerjav - deck crane - - dvižni žerjav - transporter container loading bridge - - kontejnersko dvigalo - lifting crane - - dvižni žerjav - deck crane - - ladijski žerjav - loading bridge/loading platform, gantry - - mostni žerjav - dock crane, jib crane - - žerjav na doku - loading crane - - nakladalni žerjav - floating crane - - pontonski žerjav - periodic inspection - - periodični pregled - protective work - - zaščitna dela - repair work - - generalna popravila - technical preparation for the flight - - tehnične priprave na let - control inspection on the platform - - nadozorni pregled na platformi - maintenance - - vzdrževanje vrijeme - weather - - vreme vozni red - timetable - - vozni red vozila sa vlastitim pogonom - vehicles with their own drive - - vozila z lastnim pogonom vučna sposobnost - traction ability - - vlečna sposobnost tegljač - tugboat - - vlačilec elektrostatičko pražnjenje - - Gleitstielbüschelentladungen - elektrostatično praznjenje opterećenje rušenja - Breaking load - - porušna obremenitev - jack - - bat češalj - comb - - glavnik prije montaže - Before installation - - pred montažo - Rope Pulley - - vrvenica za vrv ploča za zaustavljanje - stop plate - - zaustavitvena plošča - buffer support - - popdpora blažilnika platforma - platform - - podest uputstvo za rukovanje u hitnim slučajevima - emergency guiding - - navodilo za ravnanje v sili - rope clamp - - prižema vrvi - Counterweight rope suspension - - obesišče protiuteži - Counterweight rope suspension - - obesišče protiuteži - rope suspension point - - točka obesišča vrvi e-mail - e-mail - - e-pošta posebno zaštičeni sklop - fortress approach - - posebej zaščiteni sklop diapozitiv - slide - - diapozitiv - bynary search tree - - dvojiško iskalno drevo negativna delta - reverse delta - - negativna delta - address mapping - - preslikava naslova RMS - RMS-root mean square - - RMS smeće - spam - - smetje smeće - junk mail - - smeće neželjena pošta - junk mail - - nezaželena pošta - junk mail - - nadležna pošta tačkasta obrada slika - bitmap image processing - - točkovno obravnavanje slik - corruption of date - - kvarjenje podatkov ponovno uključenje - feedback - - povratno vezivanje - feedback - Reaktion {f} - povraten povratna informacija - feedback - - povratna informacija povratna sprega - feedback - Rückmeldung {f} - odziv povratna sprega - feedback - - povratni vpliv komandni interpreter - command interpreter - - ukazni interpreter razvojni životni ciklus - development life cycle - - razvojni življenski cikel poštanski crv - mass-mailing worm - - poštni črv mrežni crv - mass-mailing worm - - omrežni črv zvučni čip - sound chip - - zvočni čip početni bit - start bit - - začetni bit prijemna-odašiljačka jedinica - transceiver - - sprejemno-oddajna enota obilazni put - workaround - - obhodna pot poslovanje organizacije sa strankama - B2C-business to customer - - poslovanje organizacije s strankami životni vijek - LC-life cycle - - življenska doba rječnik - associative array - - slovar rječnik - map - - slovar rječnik - hash - - slovar rječnik - finite map - - slovar rječnik - look up table - - slovar imenik - index - - imenik rječnik - index file - - slovar rječnik - index - - slovar sistem za upravljanje web sadržaja - CMS-content managment system - - sistem za upravljanje spletne vsebine osiguranje kompjuterskih sistema - COMPUSEC-computer security - - varovanje računalniških sistemov spreman za štampanje - camera ready - - pripravljen za tisk čistopis - plain text - - čistopis čistopis - clair text - - čistopis osnovno upotrebljiv - basic - - tolmačen, splošno uporaben, relativno preprost programski jezik, ki prvotno ni bil struktuiran memorija važeće strojne opreme - DHS-definitive hardware store - - shramba veljavne strojne opreme pomoć kod vožnje uzbrdo - HSA-Hill start assist - - pomoč pri speljevanju v hrib pomoć kod vožnje prema dolje - HDC-Hill down control - - pomoč pri vožnji navzdol aktivni imenik - active directory - - aktivni imenik aktivni imenik - current directory - - aktivni imenik cjelovitost usluge - service integrity - - celovitost storitve dinamično dodjeljivanje adresa IP-a - dynamic IP addres allocation - - dinamično dodeljevanje naslovov IP-ega multipleksor, uređaj koji omogućuje više istovremenih prenosa po telekomunikacionom vodu - MUX-multiplexor - - miltipleksor, naprava ki omogoča več istočasnih prenosov po telekomunikacijskem vodu aktivna zbirka podataka - active database - - aktivna zbirka podatkov modemski priključak - modem jack - - modemski priključak pitanja i odgovori - FAQ-frequently asked questions - - VINO-vprašanja in odgovori, rubrika na spletni strani IT-infrastruktura - IT-Infrastruktura IT-a - - vsa sredstva potrebna za izvedbo storitve: strojna oprema, programska oprema, okolje, dokumenta fds - fsd - fsd - fsd grijač motora - starting heater - - pripravnici - first-time worker - - aneks (ugovora) - Product Rider - - ručica za podešavanje - taper level - - brisanje - flush - - potvrda o isporuci robe - goods issue - - potrebni alati - hands-on-tools - - saglasnost - consent agreement - - prebacivanje kanala - channel-hopping - - broš - broach - - zadatak koji se obavlja van mreže - background job - - kućište - case - - ohišje (zunanji del naprave) tačaka po inču - dpi (dots per inch) - - mera za ločljivost slik upravljanje sredstvima - asset managment - - upravljanje sredstev - suffix notation - - obrnjeni poljski zapis - reverse polish notation - - obenjeni poljski zapis - postfix notation - - obrnjeni poljski zapis pješčana kutija, nadzirana okolina za razvoj i probu programa - sandbox - Sandkasten {m} - peskovnik,nadzorovano okolje za razvoj in preizkus programja poslovno obavještavanje - BI-business inetlligence - - poslovno obveščanje antistatičan - anti-static - - antistatičen uređivanje sa običnim biranjem - straight selection sort - - urejanje z navadnim izbiranjem električni ormar - outlet box - - električna omarica rezolucija - resolution - - razločljivost signalizacija u prenosnom signalu - in band signalling - - signalizacija v prenosnem kanalu nazivni napon - rated voltage - Bemessung Spannung - nazivna napetost pogon opružnog hidrauličnog akumulatora - - Federspeicherantrieb - pogon vzmetnega hidravličnega akumulatorja provodnik - conductor - Leiter - sprevodnik predajni ormar - - Übergabeschrank - prehodna omara opružni skočni pogon - - Federsprungantrieb - vzmetni skočni pogon tipska ploča - rating plate - Leistungsschild, m - tipska plošča brojač impulsa - - Schaltspielzähler - števec impulsov brojač impulsa - - Impulszähler - števec impulsov osigurač - circuit breaker - Leistungsschalter, m - varovalka prevodilački odnos - - Übersetzungsverhältnisse - prevajalno razmerje zatična stezaljka - - Lüsterklemme - telekomunikacija - telecomunication - - telekomunikacija raspored planiranih promjena - FSC-gorward schedule of changes - - razpored načrtovanih sprememb klijent - client - - odjemalec niz oznake sredstva - asset tag string - - niz oznake sredstva upad - intrusion - - vdor G2C- e-uprava za građane - G2C-government to citizens - - G2C-ja e-uprava za občane direktan pristup do memorije - DMA- direct memory access - - neposreden dostop do pomnilnika postavljanje tastature - key map - - postavitev tipkovnice protokol podmreže - SNP-subnetwork protocol - - protokol podomrežja kućno bankarstvo - home banking - - domače bančništvo brašno za paniranje - - Semmelbrösel - moka za paniranje suncokretovo ulje - - Sonnenblumenöl - sončinčno olje kvasac - - Hefe - kvas bijelo brašno - - Weizenmehl - bela moka ječmeni slad - barley malt - Gerstenmalz - ječmenov slad invertni tekući šećer - invert sugar syrup - Invertzuckersirup - invertni tekoči sladkor - - - područje upotrebe - Scope of Application - - območje uporabe uslovi plačanja - payment conditions - - plačilni pogoji zahtjev za plačanje - payment request - - plačilni zahtevek po zaključavanju - After locking - - po zaklenitvi prozor za prijavu - login screen - - pogovorno okno za prijavo povezivanje - connecting - - povezovanje prvenstven - preferred - - prednosten prioritetan - preferred - - prioriteten na raspolaganju - available - verfügbar - na razpolago na raspolaganju - available - - raspoložljiv povezanost - connectivity - - povezanost namještanje - setup - Einstellung {f} - namestitev postupak - procedure - - postopek upotrebljavanje - using - - uporabljanje osoblje održavanja - service personnel - - vzdrževalno osebje upravljanje liftom - elevator control - - krmilje dvigala ipak - however - - vendar bilo kako - however - - kakorkoli kragna - - Kragen - ovratnik sirovina - feedstock - Einsatz, m - surovina rukav - sleeve - Ärmel,m - rokav đžep - pocket - Tasche, f - žep ušiv - gusset - Zwickel, m - všitek kapuljača - hood - Kapuze, f - kapuca čipka - lace - Spitze, f - čipka potkošulja - undershirt - Unterhemd, n - spodnja majica lan - flax - Flachs, m - lan naljepnica - sticker - Klebeschild, n - nalepka pored toga - furthermore - - poleg tega tehnika modeliranja poslovnih procesa - EPC-event-driven process chain - - tehnika modeliranja poslovnih procesov, del metodologije ARIS pomoćno sredstvo za dostup - acces utility - - pripomoček za dostop uvodna anomacija - flash intro - - uvodna animacija navigacijsko drvo - Tree navigation - - drevesna navigacija prekinuti - disconnect - - prekiniti ponovo poveži - re-connect - - ponovno poveži još uvijek ne radi - is still hanging - - še vedno ne deluje preporučeni - recommended - - priporočeni izbor - selection - - izbira prvi put - for the first time - - prvič prečica - shortcut - - bližnjica postavljanje - installing - - namestitev tipka return - return key - - vnašalka tipka return - return key - - tipka return povezan - connected - - povezan ako to nije - If it is not - - če ni tega čarobnjak - wizard - - čarovnik pobuđen - energized - - spodbujen dodjeljivanje - assigning - - dodeljevanje kompletirati - complete - - dokončati pisač (naprav slična peru, koj se upotrebljav u grafici za unos podataka) - stylus - - pisalo (naprava, podobna peresu, ki se uporablja v grafiki za vnos podatkov zakačka - tab - - zavihek osvježi - refresh - - osveži otkucajte - tick - - odkljukajte kontrolno polje - check box - - potrdilno polje spuštajući meni - drop-down menu - - spustni meni sigurna veza - Secure Connection - - varna povezava da zatvorite prozor - to close the window - - da zaprite okno startajte - start-up - - zaženite startovanje - starting - - zagon novonastali - Fledgling - - novonastali prijevremeno - prematurely - - predčasno radni sto - desktop - Schreibtisch {m} - namizje obnova - renewal - - obnova aktivna sinhronizirana veza - ActiveSync connection - - aktivna sinhronizirana povezava i opet pokušajte - and try again - - ter spet poskusite veza - hang-up - - povezava crna lista - Blacklist - - črna lista z6a početak - for the time being - - za začetek samostalni start - bootstrap - - samozagon preglednik - browser - - brskljalnik softver - softwer - - softver kratko ime - Short Name - - kratko ime ID korisnika - User ID - - ID uporabnika namještivač - Installer - - nameščevalnik monter - Installer - - namestitvenik prikrivena kopija - BCC-blind carbon copy - - prikrita kopija - - Scheuerleiste - - - Scheuerleiste - odlagalište - clipboard - - odložišče odlagalište - clipboard - - odlagališče internet stranica - webpage - - spletna stran obrazac - form - - obrazec uređivanje - edit - - urejanje pogled - View - - pogled kursor - cursor - - kazalček kursor - cursor - - kurzor priljepiti - paste - - prilepiti odgovarajući jezik - appropriate language - - primeren jezik to će biti namješteno automatski - it will be installed automatically - - to bo nameščeno samodejno zatvoriti - close - - zapreti administrator za upravljanje - Power administrator - - administrator za upravljanje prikazan - displayed - - prikazan uloga - role - - vloga pronaći - retrieve - - poizvedeti cjelina - whole - - celota ID korisnika - User ID - - ID uporabnika lokalna IT podrška - local IT support - - lokalna iT podpora pomoć - assistance - - pomoč prozor za dijalog - dialog window - - pogovorno okno udubljen - recessed - - poglobljen formatiranje - formatting - - formatiranje čisti start - Clean boot - - čisti zagon uporedna analitička obrada podataka - OLAP-online analytical processing - - sprotna analitična obdelava podatkov potvrdno polje - checkbox - - potrdilno polje potvrdno polje - checkbox - - potrditveno polje potvrdno polje - check box - - potrdilno polje dugme "traži" - search button - - gumb "išči" transfer novca - transfer of money - - nakazilo konstantna brzina - constant speed - - konstantna hitrost smjer kretanja - traveling direction - - smer gibanja vratna brava - door lock - - vratna ključavnica zaustavljanje vrata - door stop - - ustavljanje vrat signalizirajući - flashing - - signalizirajoč čitajućo pišuća memorija - Random Access Memory - - bralno pisalni pomnilnik - - - srecanje fićfirić - toff - - kicoš - toff - - povjerenik - repository - Treuhänder, m - zaupnik ni - n - n - n bx - b - bv - b iskopavanje po internetu - web mining - - rudarjenje po spletu odgovornost - responsiveness - - odzivnost skenirati - scan - - skenirati skenirati - scan - - tipati izvoz podataka - data export - - izvoz podatkov modul jezgra - kernel module - - modul jedra dugme posjeta - about button - - gumb vizitka pričvršćenje sa trenjem - - Spreizdübel - pritrditev s trenjem ITIN-porezni broj - Individual Taxpayer Identification Number - - ITIN-davčna številka EIN-porezni broj - Employer Identification Number - - EIN-davčna številka snimanje - download - - snemanje tabela troškova - cost table - - stroškovna preglednica interfejs za kompjuterski pristup telefonu - TAPI-telephony application programming interface - - vmesnik za telefonske storitve (vmesnik, ki omogoča povezovanje računalnika s telefonskimi storitvami) - TextareaProp - Textfeld mehrzeilig Eigenschaften - - SelectionFieldProp - Auswahlfeld Eigenschaften - - TextFieldProp - Textfeld einzeilig Eigenschaften - - ImageButtonProp - Bildbutton Eigenschaften - - RadioButtonProp - Radiobutton Eigenschaften - - HiddenFieldProp - verstecktes Feld Eigenschaften - - CheckboxProp - Checkbox Eigenschaften - - ButtonProp - Button Eigenschaften - - AnchorProp - Anker Eigenschaften - - ImageProperties - Bild Eigenschaften - - TableProperties - Tabellen Eigenschaften - - CellProperties - Zellen Eigenschaften - - SplitCell - Zelle teilen - - MergeCells - Zellen vereinen - - DeleteCells - Zelle loeschen - - InsertCell - Zelle einfuegen - - DeleteColumns - Spalte loeschen - - InsertColumn - Spalte einfuegen - - DeleteRows - Zeile entfernen - - InsertRow - Zeile einfuegen - - EditLink - Link editieren - - ImageButton - Bildbutton - - SelectionField - Auswahlfeld - - Button - Klickbutton - - HiddenField - verstecktes Feld - - Textarea - Textfeld mehrzeilig - grabilica - - Greifer, m - granica - - Grenze, f - meja izvještaj o probi - test report - Prüfbericht, m - poročilo o preskusu proba - test specimen - Probe, f - preskušanec tkanina - textile - Gewebe, n - tkanina tekstilno ulje - textile oil - Textilöl, n - tekstilno olje šivanje tkanina - textile sewing - nähen (von Textilien, f) - šivanje tkanin nadekati se - - - napokati se nadekati se - - - nažreti se mustra - - - vzorec mušema - - - povoščeno platno mušmula - - - nešplja mušterija - - - kupec mušterija - - - odjemalec mušterija - - - klijent muštikla - - - ustnik muštrati - - - vaditi muštrati - - - učiti muštrati - - - trdo ravnati s kom muštrati - - - urejati mutabdžija - - - izdelovalec odej iz kozje volne nabavka - - - nakup nabavka - - - naročilo nabavljač - - - nakupovalec nadurenko - - - kujavec nadurenost - - - kujavost nadut - - - napihnjen nadut - - - zabuhel nadut - - - ošaben nakastiti - - - nameniti se naklopati se - - - nažreti se naklopati se - - - nakrasti se kompjuterska oprema - hardware - Hardware, f - računalniška oprema struja - flow - Strom, m - tok strujni ventil - flow control valve - Stromventil, n - tokovni ventil upravljač toka (struje) - flow control valve - Stromventil, n - krmilnik toka fluidna konduktanca - fluid conductance - Leitwert, m - fluidna konduktanca fluidna provodnost - fluid coductance - Leitwert, m - fluidna prevodnost hidraulični pogon - fluid drive - hydraulischer Antrieb, m - hidravlični pogon dragi cijenjeni navigacijski klijentu - Dear valued nav-u customer - - Draga cenjena navigacijska stranka pišemo - We are writing - - pišemo nudi mapu - offers map - - ponuja mapo u budućnosti - In future - - v prihodnosti sa prijateljskim pozdravima - With best regards - - s prijateljskimi pozdravi molimo otipkajte ovdje - please tick here - - prosimo odkljukajte tukaj mlaznica - nozzle - Düse, f - šoba kreja - - - šoja krečnjav - - - apnast dijete - kid - - otrok dijete - kiddy - - otrok dijete - child - - otrok dijete - little one - - otrok oblak - cloud - - oblak - nebule - - prostor - area - - prostor - space - - prostor - volume - - motka - bar - - motka - rod - - motka - shaft - - motka - staff - - kućište - box - Gehäuse {n} - kutija - packaging - - kutija - casing - - kutija - reception box - - voz - - Zug [der] - vlak krevet - - Bett [das] - postelja brodski viseći krevet - - Hängematte, f - pokrivač za krevet - - Bettdecke, f - kriv - - schuld, schuldig - biti kriv - - schuld haben (sein) - trava - - Gras,n - trava morska trava - - Seegras, n - morska trava radno vrijeme - - Öffnungszeiten, f (pl.) - delovni čas vrijeme (meteorološki) - - Wetter, n - vreme (meteo.) slobodno vrijeme - - Freizeit, f - prosti čas proteći (vrijeme) - - vergehen - za vrijeme - - während, binnen - vrijeme (sat) - - Zeit, f - starina (vrijeme) - - Altertum, f - potok - - Bach, m - gorski potok - - Wildbach, m - aerodrom - airport - Flughafen, m - letališče kolica - - Karre,f - dječija kolica - - Kinderwagen, - invalidska kolica - - Rollstuhl, m - krava - - Kuh, f - krava tele - - Kalb,n - ovca - - Schaf,n - konj - horse - Pferd, n - konj vodeni konj - - Nilpferd, n - mačka - - Katze, f - tijelo kabine - car body - - telo kabine - 3-phase A.C. current rectifier - - 3-fazni izmenični usmernik apsolutna vrijednost - absolute value - - absolutna vrednost aksijalni ležaj - axial bearing - - aksialni ležaj aksijalni potisak - axial thrust - - aksialni sunek akumulator - accumulator - - akumulator akustična buka - acoustic noise - - akustični hrup akustični javljač - voice announcement - - akustično naznanilo daljinski alarm - remote alarm - - alarm na daljavo alarmni sistem - alarm system - - alarmni sistem alfanumerički pokazatelj - alphanumeric indication - - alfanumerični pokazatelj algoritam - algorithm - - algoritem amplituda - amplitude - - amplituda anti-paralelni strujni krug - anti-parallel circuit - - anti-paralelni tokokrog armaturna ploča - armature plate - - armaturna plošča asinhroni motor - asynchronous motor - - asinhroni motor auto dizalica - automobile elevator - - avto dvigalo automatska vrata - automatic door - - avtomatska vrata autmatska vrata - automatically operated door - - avtomatska vrata automatski povratak - automatic reurn - - avtomatski povratek automatsko niveliranje - automatic re-leveling - - avtomatsko niveliranje automatsko spuštanje u nuždi - automatic emergency lowering - - avtomatsko spuščanje v sili bankovna sigurnosna kontrola - bank security control - - bančna varnostna kontrola malj - ram - - bat hidraulični klip - ram - - bat klip pritiskivač - ram - - bat hidraulički teleskopski cilindar - ram - - bat memorija sa direktnim pristupom - ram - - RAM-bralno pisalni pomnilnik klizać na kratkohodnoj rendisaljki - ram - - baterija - battery - - baterija - ram rod - - batni drog BESE utičnica - BESE plug - - BESE vtičnica bistabilni magnetni prekidać - bistable magnetic switch - - bistabilno magnetno stikalo bistabilni prekidač - rocker switch - - bistabilno stikalo odbijač protutega - counterweight buffer - - blažilnik protiuteži - multi-spring buffer - - blažilnik z večimi vzmetni blokiranje - obstruction - - blokiranje blokiranje etaže - floor blocking - - blokiranje etaže - - - brazda konopca - rope groove - - brazda vrvi zvučni signal preopterećenja - overload buzzer - - brečalo preobremenitve zvučni signal alarma - alarm buzzer - - brenčalo alarma električna brava - buzzer - - zujalica - buzzer - - zvono - buzzer - - zujalica - signal buzzer - - zujalica - buzzer - - bez torzije - free of twist - frei von Verdrehung {f} - brez torzije bezreduktorski - gearless - - brezreduktorski bezreduktorski motor - gearless machine - - brezreduktorski motor bus vodić zgrade - building bus - - bus vodilo zgradbe vrijeme čekanja - call waiting time - - čas čakanja vrijeme čekanja - waiting time - - čas čakanja vrijeme dolaska - access time - - čas dostopa vrijeme natovaranja - loading time - - čas nakladanja vrijeme otvaranja vrata - door opening time - - čas odpiranja vrat vrijeme otvaranja vrata - door open time - - čas odpiranja vrat vrijeme punjenja - boarding time - - čas polnjenja vrijeme pražnjenja - discharge time - - čas praznjenja vrijeme aktiviranja kočnice - brake release time - - čas proženja zavore vrijeme aktiviranja kočnice - time of brake release - - čas proženja zavore vrijeme vožnje - running time - - čas vožnje vrijeme vožnje - traveling time - - čas vožnje vrijeme vožnje putnika - passenger riding time - - čas vožnje potnikov vrijeme zadržavanja vrata - door dwell time - - čas zadrževanja vrat vrijeme zatvaranja vrata - door closing time - - čas zapiranja vrat vremenska konstanta rotora - rotor time constant - - časovna konstanta rotorja čeljust - jaw - - čeljust jama - hoistway - - jašek okno - shaft - - jašek jama - well - - jašek jama - pit - - jama hrpa - heap - - kopica korisnički servis - user sevice - - uporabniška storitev potrebno vrijeme - lead time - - potrebni čas tablični kompjuter, prenosni kompjuter sa ekranom na dodir olovkom i programskom opremom za prepoznavanje pisanja - tablet PC - - tablični računalnik, prnosnik z naslonom na dotik, pisalom in programsko opremo za prepoznavo pisave kod - code - - geslo pravilo - regulation - - pravilo pravilo - rule - - pravilo SAMOSTALNI PREVODILAC - FREELANCE TRANSLATOR - freiberuflicher Übersetzer {m} - SAMOSTOJNA PREVAJALKA - age determination of trees - - ugotavljanje starosti dreves - alder - - jelša (Alnus (spp.)) - arboriculture - - arborikultura; vzgoja drevja - arborvitae - - klek (Thuja (spp.)) - articles of straw and plaiting materials - - pletarski izdelki - ash - - jesen (Fraxinus (spp.)) - assembly (installation, erection) of wooden buildings - - montaža (postavljanje) lesenih zgradb - band saws - - tračne žage - bark - - skorja - beech - - bukev (Fagus (spp.)) - bending or assembling machines - - stroji za upogibanje ali spajanje - bentwood furniture - - upognjeno pohištvo - birch - - breza (Betula (spp.)) - blockboards - - opažne plošče - blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring - - deščice in lamele za parket - boards surfaced with decorative laminates - - plošče, oplemenitene z dekorativnimi laminati - boards, mechanically worked or surfaced covered - - plošče, mehanično obdelane ali površinsko prevlečene - boards, not mechanically worked or surface covered - - plošče, mehanično neobdelane in površinsko neprevlečene - boards, planed or sanded, end-jointed - - plošče, obdelane, obrušene, spojene - boards, surfaced with melamine resin impregnated paper - - plošče, oplemenitene s papirjem, impregniranim z melaminsko smolo - briquettes - - briketi - carob tree/locust bean - - rožičevec (Ceratonia (spp.)) - boards surfaced with decorative laminates - - plošče, oplemenitene z dekorativnimi laminati - boards, mechanically worked or surfaced covered - - plošče, mehanično obdelane ali površinsko prevlečene - boards, not mechanically worked or surface covered - - plošče, mehanično neobdelane in površinsko neprevlečene - boards, planed or sanded, end-jointed - - plošče, obdelane, obrušene, spojene - boards, surfaced with melamine resin impregnated paper - - plošče, oplemenitene s papirjem, impregniranim z melaminsko smolo - cases, boxes, crates, drums and similar packings of wood - - zaboji, škatle, gajbe, sodi in podobna lesena embalaža - casks, barrels, vats, tubs, and coopers - - sodi, čebri, vedra, škafi ipd. - cedar - - cedra (Cedrus (spp.)) - chairs and seats - - sedežno pohištvo - chemical wood pulp - - kemična lesna celuloza - chest of drawers - - predalčniki, komode kesten - chestnut - - kostanj (Castanea (spp.)) - chisels - - dleta - circular saws - - krožne žage - clear-felling - - golosečnja - composition of forest stands - - zgradba gozdnih sestojev - conifers - - iglavci - cork and cork products - - pluta in izdelki iz plute - corks and stoppers of cork - - zamaški in čepi iz plute - crushed, granulated or ground cork - - zdrobljena in mleta pluta - cypress - - cipresa (Cupressus (spp.)) dendrohronologija - dendrochronology - - dendrokronologija dendrologija - dendrology - - dendrologija - dogwood - - dren (Cornus (spp.)) - drilling or morticing machines - - stroji za vrtanje ali poglabljanje - dryers for wood - - sušilnice za les - elder - - bezeg (Sambucus (spp.)) - equipment for felling - - oprema za sečnjo eukaliptus (Eucalyptus (spp.)) - eucalyptus - - evkaliptus (Eucalyptus (spp.)) - false acacia/black locust - - robinija (Robinia (spp.)) - fibre boards - - vlaknene plošče - finishing services of boards and panels - - končna obdelava plošč - fir - - jelka (Abies (spp.)) - flat pallets and pallet collars - - palete - floors of wood - - leseni podi - forestry, logging and related service activities - - gozdarstvo in gozdarske storitve - french windowsfrench windows - - vratna okna drva - fuelwood - - drva - furniture - - pohištvo - gouges - - žlebila - grinding, sanding or polishing machines - - brusilni in polirni stroji - hardwood - - trdi les, les listavcev - harvesting of wood, logging, felling - - sečnja, drvarjenje - hawthorn - - glog (Crataegus (spp.)) - hazel/hazelnut - - leska (Corylus (spp.)) - heartwood - - jedrovina - hemlock - - čuga (Tsuga (spp.)) - hornbeam - - gaber (Carpinus (spp.)) divlji kesten - horse chestnut - - divji kostanj (Aesculus (spp.)) - impregnation of wood - - impregniranje lesa - juniper - - brin (Juniperus (spp.)) - juvenile wood - - juvenilni les - larch - - macesen (Larix (spp.)) - lathes for working wood - - stružnice za obdelavo lesa - lengthwise sawing - - žaganje po dolžini - ligneous materials - - ligninski materiali - linden/lime - - lipa/lipovec (Tilia (spp.)) - logs; sawlogs - - hlodi; hlodovina - longwood - - drogovi, tehnični les - lumber - - stavbni (konstrukcijski) les - machine tools for working wood - - stroji za obdelavo lesa - maidenhair/gingko - - ginko (Gingko biloba) - manufacture of cork products - - obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov iz plute - manufacture of plaiting materials products - - obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov iz protja - manufacture of straw products - - obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov slame - manufacture of wood and wood products - - obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov iz lesa javor - maple - - javor (Acer (spp.)) kreštanje - croak - - - measurements of trees - - merjenje dreves (dendometrija) - mechanical wood pulp - - lesovina - milling or moulding machines - - rezkalni in oblikovalni stroji - mulberry - - murva (Morus (spp.)) - natural cork - - naravna pluta - natural cork, debacked - - naravna pluta, z odstranjeno skorjo - natural cork, in blocks, plates, sheets or strips - - naravna pluta, v blokih, listih, trakovih itd. - natural cork, roughly squared - - naravna pluta, grobo obdelana - non-coniferous hardwood - - les trdih listavcev - non-coniferous softwood - - les mehkih listavcev - non-conifers - - listavci hrast - oak - - hrast - parquet panels of wood for mosaic floors - - parketne deščice, iz lesa, za mozaični parket - parquet; wood block flooring - - parket - particle boards - - iverke, iverne plošče - pellets - - peleti - pine - - bor (Pinus (spp.)) - plane - - platana (Platanus (hybrida)) - planes - - skoblji, obliči - planing of wood - - skobljanje lesa - planing or thicknessing machines - - poravnalni, skobeljni in debelinski stroji - plywood - - vezane plošče, vezan les - plywood of sheets of wood - - vezane plošče iz furnirskih listov topola - poplar - - topol (Populus (spp.)) - prefabricated wooden buildings - - lesene montažne zgradbe - presses for the manufacture of particle board or fibre building board - - stiskalnice za proizvodnjo ivernih ali vlaknenih plošč - pruning of trees - - kleščenje vej - pulpwood - - les, celulozni - pulpwood - - les za celulozo - railway or tramway sleepers - - železniški tramovi - reaction wood - - reakcijski les - regeneration forest stands - - obnova gozdnih sestojev - roundwood - - okrogli les, okroglice prodaja drveta - sale of timber - - prodaja lesa - sanded boards - - obrušene plošče - sapwood - - beljava - sawdust - - žagovina mašine za pilanje - sawing machines - - stroji za žaganje - sawmills - - žage (podjetja) - sawn wood, sawn timber - - les, žagan pile (alati) - saws - - žage (orodje) drvena vuna - wood wool - - lesna volna - seats of bamboo, osier, cane - - sedeži iz bambusa, protja, trstike - seats with wooden frames - - sedeži z lesenim ogrodjem - semi-bleached or bleached wood pulp - - polbeljena ali beljena lesna celuloza - semi-manufactures of wood - - polizdelki iz lesa - sheets for plywood - - listi za vezane plošče - shingles and shakes of wood - - skodle, žagane in klane, iz lesa - shuttering of wood for concrete constructional work - - leseni opaži za betonska dela - silviculture - - silvikultura; gojenje gozdov - softwood - - mehki les, les iglavcev - splitting, slicing or paring machines - - stroji za sekanje, cepljenje, lupljenje - spruce - - smreka (Picea (spp.)) - stackwood - - iveri - storage of wood - - skladiščenje lesa - structure of forest stands - - struktura gozdnih sestojev - tableware and kitchenware, of wood - - lesena namizna posoda in pribor - tending of forest stands and trees - - nega gozdnih sestojev - tending of trees - - nega dreves - thermo-mechanical wood pulp - - termomehanska lesovina - thinning of threes - - redčenje dreves - timber - - les, stavbni les, hlodovi, bruna - timber structures, wooden structures - - lesene konstrukcije, lesene zgradbe - timber trade - - trgovina z lesom - treatment, impregnation and preservation of wood (incl. seasoning and drying) - - impregnacija in sušenje lesa - tree nurseries - - drevesnice - tropical wood - - les tropskih listavcev - unbleached wood pulp - - nebeljena lesna celuloza - unworked boards - - neobdelane plošče furnir - veneer - - furnir listovi furnira - veneer sheets - - listi furnirja - veneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled - - furnir, rezan ali luščen - veneered panels - - furnirane plošče orah - walnut - - oreh (Juglans (spp.)) - wardrobes - - omare za oblačila - wholesale of wood, of timber - - trgovina na debelo z lesom vrba - willow - - vrba (Salix (spp.)) okviri prozora - window frames - - okenski okviri prozori - windows - - okna - windows and their frames, doors and their frames and thresholds, of wood - - okna, vrata, podboji, iz lesa drvo - wood (timber) - - les anatomija drveta - wood anatomy - - anatomija lesa - wood block pavements - - tlak, leseni - wood boards and panels - - lesene plošče drvrni ugalj - wood charcoal - - lesno oglje - wood charcoal, agglomerated (incl. shell or nut charcoal) - - lesno oglje, briketirano - wood flour - - lesna moka - wood in chips or particles - - lesni sekanci in iveri - wood marquetry and inlaid wood - - lesene intarzije in vdelan les - wood paving - - leseni tlak - wood products - - leseni izdelki - wood tar - - lesni katran - wood tar oils - - lesna katranska olja tehnologija drveta - wood technology - - lesna tehnologija - wood technology processes - - postopki v tehnologiji lesa - wood treatment - - obdelava lesa - wood waste and scrap - - lesni ostanki - wood waste and scrap (incl. agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms) - - lesni ostanki (tudi stisnjeni v brikete), okrajki, robljenci drvo,profilirano - wood, continuously shaped along any of its edges or faces - - les, profiliran - wood, densified - - les, zgoščen - wood, densified in blocks - - les, zgoščen v blokih - wood, densified in plates - - les, zgoščen v ploščah - wood, densified in profile shapes - - les, zgoščen v profilih - wood, densified in strips - - les, zgoščen v letvah - wood, end-jointed or sanded - - les, zobčasto dolžinsko spojen - wood, planed - - les, skobljan - wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled - - les, obdelan po dolžini z žaganjem, rezkanjem ali lupljenjem - wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled - - les, vzdolžno žagan ali rezan - wood-based panels - - lesne plošče - wooden containers - - lesena embalaža - wooden footwear - - lesena obutev - wooden frames for paintings - - leseni okvirji za slike drveni držaći - wooden handles - - leseni držaji - wooden poles, wood poles - - leseni drogovi - wooden tools - - leseno orodje - wood-protecting chemicals - - kemikalije za zaščito lesa - woodworking equipment - - oprema za obdelavo lesa, lesnoobdelovalna oprema - woodworking machines - - lesnoobdelovalni stroji - woodworking tools - - lesnoobdelovalno orodje - yew - - tisa (Taxus (spp.)) - - Ablauf, m - potek - - Verlauf,m - potek - chip set - - nabor čipa servis - service - - storitev korisnićki servis - user service - - uporabniška storitev vozačevo sjedište - drivers seat - Fahrersitz,m - voznikov sedež dodavani material - filler metal - Schweisszusatz, m - dodajni material tačka zapaljenja - flash point - Flammpunkt,m - plamenišče tačka zapaljenja - flash point - Flammpunkt,m - vnetišče ravna četverougaona palica - flat - Flachstab, m - ploščata štirioglata palica ležeći motor (bokserski) - flat engine - Boxermotor, m - ležeči motor (boksarski)z nsaproti ležečimi valji isplata - payment - - plačilo znoj - sweat - - guliti kožu - sweat - - hitnja - sweat - - istjerati na znoj - sweat - - iznojiti - sweat - - liječenje znojenjem - sweat - - muka - sweat - - preznojavanje - sweat - - znojenje - sweat - - znojiti se - sweat - - virtualna memorija - virtual memory - - navidezni pomnilnik ulazna stranica - home page - - domača stran vlastita internet stranica - home page - - vhodna stran poslovna registracija - business registration - Gewerbeanmeldung, f - poslovna registracija registracioni certifikat - certificat of registration - Handelsregisterauszug, m - trgovinski register trgovački registar - trade register excerpt - Handelsregisterauszug, m - trgovinski register roda - stork - Storch, m - štorklja plasticizer - plasticizer - - plasticizer - plasticizer - Weichmacher, m - snov katera plastificira knežev kamen - - Fürstenstein, m - knežji kamen - - Sämann - sejalec katedrala slobode - - Kathedrale der Freiheit - katedrala svobode pisac - writer - Schriftsteller, m - pisec digitalna kompetenca - digital competence - - digitalna kompetenca kartica - card - - kartica čip kartica - chip card - - čipna kartica ploča štampanih veza - PCB-printed circuit board - - plošča tiskanega vezja referentna mogućnost procesa - PCB-process capability baseline - - PCB-ja referenča zmožnost procesa nizak napon - low voltage - - nizka napetost vatrogasci - Fire Service - - gasilstvo oznaka sprata - floor designation - - oznaka etaže test preuzimanja - Acceptance Test - - prevzemni test pojednostavljen - simplified - - poenostavljen indiciranje - indicating - - kazanje indiciranje - indicating - - nakazovanje rješavanje - resolving - - reševanje šema - block diagram - - shema upravljanje - navigation - - krmarjenje često upotrebljavan - often used - - pogosto rabljen dvobrzinski - two speed - - dvohitrostno pretvarači - Converters - - pretvorniki grupa usluga - Group Services - - skupina storitev proširenih - enhanced - - razširjenih montaža - installation - - montaža ciljna grupa - target group - - ciljna skupina terenski stručnjaci - Field Specialists - - terenski strokovnjaki priručnik - Handbook - - priročnik vodić za inspektora - Inspector’s Guide - - inšpektorjev vodnik akvizicija - Acquisition - - prevzetje korisnički priručnik - User Manual - - uporabniški priročnik šeme - Schematics - - sheme rezervni dio - spare part - Ersatzteil {n} - rezervni del instrukcija - instruction - - navodilo - Fire service - - požarni program zvućni signal kod dolaska - arrival gong - - zvočni signal ob prihodu strelica smjera - direction arrow - - smerna puščica akustično najavljivanje - Voice announcement - - akustično naznanilo - Floor Passing Chime - - etažno minevajoče zvonjenje ključ za ograničen pristup - restricted access key - - ključ za omejen dostop onemogućiti - disable - - onemogočiti zaključano - lock-off - - zaklenjeno čitač - reader - - čitalnik čitač - reader - - bralec čitać - reader - - bralnik brava sprata - floor lock - - etažna ključavnica ograničen odlazak - restricted egress - - omejen odhod ograničen izlaz - restricted egress - - omejen izhod ispod - underneath - - spodaj udobnost - comfort - - udobnost potreban - required - - potreben hitni servis - emergency service - - nujna služba povratni poziv - callback - - povratni klic djelovanje pod nužnim napajanjem - Emergency power operation - - delovanje pod zasilnim napajanjem slušni signal - audible signal - - slišni signal - misuse - - zloraba sprječavanje smetnji - anti-nuisance - - preprečevanje motenj - travel command - - ukaz za vožnjo višestraničan - miscellaneous - - mnogostranski - disabling - - onemogočenje kompenzacija - compensation - - nadomestilo terminalni sprat - terminal landing - - terminalna etaža - inspection service - - pregled storitev - BIO bus driver - - gonilnik za vodilo BIO nadzor - supervision - - nadzor indikacija - indication - - kazanje očitanje - indication - - odčitek upalite - switch on - einschalten - prižgite uključeno - ON - - vklopljeno isključeno - OFF - - izklopljeno označen - labeled - - označen uključen - plugged - - vklopljen - If present - - če predložite - If present - - če predstavite konverzija - Conversion - - pretvorba konverzija - Conversion - - konverzija - holding brake - - prestrezna zavora jedan ili drugi - Either - - en ali drugi - either - - bodisi jedan ili drugi - either - - en ali drugi kontrola faza - phase control - - kontrola faz sigurnosni kontakt - safety contact - - varnostni kontakt finalna granica - final limit - - končna meja dodatno - extra - - dodaten proširenje - extension - - razširitev servisni kompjuter - service PC - - storitveni računalnik eternet - ethernet - - eternet nije u upotrebi - not used - - ni v uporabi razvoj - development - - razvoj ne upotrebljavajte - do not use - - ne uporabljajte testna vožnja - test travel - - testna vožnja dvosekundni interval blicanja - Blink interval 2 s - - dvosekundni interval utripanja usmjerivač - rectifier - - usmernik niska brzina - slow speed - - nizka hitrost naprijed - forward - - naprej uređaj za spašavanje - rescue device - - reševalna naprava daljinsko upravljanje - remote control - - daljinsko upravljanje daljinski upravljač - demote control - - daljinski upravljalec regulator brzine - speed governor - - hitrostni regulator zastoj - slowdown - - upočasnitev spreman - ready - - pripravljen pritisak ulja - oil pressure - - tkal olja omogućen - enabled - - omogočen kontrola punog tereta - full load control - - kontrola polnega bremena - normal running - - normalen tek - tangible - - otipljiv - door control - - krmilnik vrat - blinks - - utripi premošćenje - bridging - - premostitev - if not used - - če ni v uporabi - automatic car light - - samodejna luč kabine - contact block - - stikalna plošča - powered - - pogonjen zablokiranje - blocking - - zablokiranje blokiranje - blocking - - blokiranje po mjeri napravljen - custom - - po meri narejen - folding door - - zložljiva vrata miješano - mixed - - mešano ručna vrata - hand door - - ročna vrata sačuvajte pažnju - keep attention - - ohranite pozornost suvišan - redundant - - odvečen bezpredmetan - redundant - - brezpredmeten bezsmislen - redundant - - nesmislen balastan - redundant - - balasten - car operating panel - - kabinsko tipkalo potvrda poziva - call acknowledge - - potrditev poziva pokazatelj kabine - hall lantern - - pokazatelj kabine - versus - - proti pritisnut - pressed - - pritisnjen nadzornik - Watch-dog - - nadzornik podesite volumen - adjust volume - - nastavite voumen pomoćna zaštita - auxiliary contactor - Hilfsschütz {n} - pomožna zaščita sve do - up to - - vse do detektor svjetla - light detector - - detektor luči komanda je odbijena - the command is rejected - - ukaz je odbit interfejs popravki grešaka - debug interface - - vmesnik popravljanja napak antena - antenna - - antena antena - antenna - - tipalnica isporućen - delivered - - izporočen - speaker announcement - - zvočno obvestilo otvaranje kočnice - brake opening - - odpiranje zavore punjač - charger - - polnilec neprekidan - uninterruptible - - brezprekinitven napajanje - mains - - napajanje neuspjeh - failure - - spodrsljaj neuspjeh - failure - - neuspeh neuspjeh - failure - - polomija individualan - respective - - individualen individualni - respective - - individualen u pripravnosti - stand-by - - v pripravljenosti upaljen - driven - - zagnan baziran - based - - utemeljen ovisno od - depending - - odvisno od inicijalizacija - initializing - - inicijalizacija - dead time - - mrtev čas periferija - periphery - - obrobje - recall - - izvlek odstranjiv - removable - - odstranljiv sa sobom uzmite ključ - take the key with you - - vzemite ključ s sabo isključiti - unplug - - izklopiti - unplug - - odklopiti stup - pillar - - steber podupirać - pillar - - opornik - applies - - velja zamjenjivost - interchangeability - Austauschbarkeit {f} - zamenjavnost stanite sami - stand alone - - stojte sami preklapanje - switching - Schaltung {f} - preklapljanje korijen drveta - tree root - - koren drevesa unešena - entered - - vnesena otkriven - detected - - odkrit - detected - - zaznan prekid - time-out - - prekinitev hidraulički agregat - hydraulic power unit - - hidravlični agregat pokrenut - commissioned - - zagnan opunomoćen - commissioned - - pooblaščen - blind floor flags - - podrejene etažne oznake - naming - - pravljenje imenovanje - naming - - imenovanje - naming - - poimenoivanje vodena špricaljka - water syringe - Wasserspritze {f} - vodne brizgaljke - unless otherwise noticed - - razen če je drugače opaženo najviše dostupna - highest available - - najvišja dosegljiva objašnjenje - explanation - - pojasnilo označava ga - indicated by - - označuje ga oznaka - designation - - označba pokazatelj položaja kabine - position indicators - - pokazatelj položaja kabine pozivna stanica - recall floor - - pozivna postaja - pawl device - - nasedna naprava - collective control - - zbirno krmilje ciljni sprat - target floor - - ciljna etaža taktika - policy - - taktika - Door hold open time after - - Čas odpiranja vrat po prijemu kombinirani poziv - Combo Call - - kombiniran poziv koincidencija - coincidence - - naključje - handicapped - - oviranje samozapalljiv - autoignite - - samovžge najmanje osjetljiv - least sensitive - - najmanj občutljiv pratilac - attendant - - spremljevalec izbriši sve pozive - delete all calls - - izbriši vse pozive - position indicator - - pokazatelj položja kabine - For 3rd party position indicator - - pokazatelj položaja kabine za drugega proizvajalca - volume adjustment - - nastavite glasnosti - Car Preference Service - - preferenčno izbiranje kabine - car does not serve BF calls - - kabina ne postreže BF klicev - door reverses - - vratnih zavihkov ponašanje - behavior - Handlungsweise {f} - obnašanje pričvrščivanje - fastening - Befestigung {f} - pritrjevanje - versus - - proti - automatic car light - - samodejna luč kabine - total traveling hours - - celotne operativne enote samo za čitanje - read-only - - samo za branje nepoznat - unknown - Unbekannte {f} - neznan tabela - table - - tabela izračunata brzina - calculated speed - - izračunana hitrost - travel distance - - višina dviga startni moment - starting torque - - zagonski moment ignoriran - ignored - - zignoriran otpor - impedance - - upornost termistor - thermistor - - termistor - pre-torque - - prednavor porast - increment - - porast magnetaizacijska struja - Magnetizing current - - magnetizacijski tok ocijeni - estimate - - oceni otpor - resistance - - odpor promjer pogonske koloture - traction sheave diameter - - premer pogonskega škripca pgonska kolotura - traction sheave - - pogonska vrvenica integracija - integration - - integracija obrada - usage - - obraba obnoviti - restore - - obnoviti nadziranje pristupne brzine - approach speed monitoring - - nadzorovanje pristopne hitrosti samo za čitanje - read only - - samo za branje pravilo - rule - - pravilo - start - - zagon - coil - - omot otpornik - resistor - - odpornik rezistor - resistor - - rezistor prekrivanje - overlapping - - prekrivanje ugrađen - embedded - - vložen - hint - - namignite - hint - - nakažite jednakost - parity - - enakost inicijalizacija - initialization - - inicijalizacija - Country-related initialization string - - državna povezovalna inicijalizacijska vrvica slovo - character - - črka kasnijim - subsequent - - poznejšim slijedećim - subsequent - - naslednjim vrijeme čekanja - waiting time - - čakalni čas normalan promet - normal traffic - - normalen promet aneks - annex - - aneks preuzimanje - fetch - - prevzem - dial - - zbiranje odstrani naredbu - clear command - - odstrani ukaz ograničenja - restrictions - - omejitve ograničen pristup - restricted access - - omejen pristop - therefore to climb the car roof - - zato se povzpnite na streho kabine - held - - pridržan - held - - prijet od tada - thereafter - - odtlej od tada - thereafter - - od takrat potrošnja - consumption - - potrošnja - consumption - - poraba funkcija na normalno otvaranje - function of normally open - - funkcija na normalno odpiranje oba moraju - both must be - - oba morata spratna ključavnica - floor Lock - - etažna ključavnica - mapping - - preslikava osnovni nivo - base level - - osnovni nivo odstranite naredbu - clear command - - odstranite ukaz - accept car call - - sprejet kabinski poziv upotrebljivo za - used for - - uporabno za - key switch - - tipka stikala - in 3 sequences - - s tri koraki vodootporna olovka - waterproof pen - - vodoodporni svinčnik unutar prve stranice - inside the cover - - znotraj prve strani - corresponding - - dopisovanje od - since - - od pričekajte do završetka brojanja - Wait until counting has finished - - počakajte do končanja štetja i nastavite sa korakom - and go on with step - - in nadaljujte z korakom zapamti - memorizes - - zapomni si isključenje - power-down - - izključitev odgovarajući - adequate - - ustrezen učite od indikatora uređaja - teach-in of indicator device - - učite od indikatorja naprave sličan - similar - - podoben analogan - similar - - analogen - riser - - dvižni vod isključite - power OFF - - izkjučite nejednak - unequal - - neenak - according - - ujemanje - according - - skladanje preduslov - preconditions - - predpogoj sa dva sinhrona kontakta - with 2 synchronous contacts - - z dvema sinhronima kontaktoma - extras - - dodatki priznati - acknowledge - anerkennen - priznati obavljeno je - has been performed - - opravljeno je do - until - - do preporuka - recommendation - - priporočilo izbrisati - delete - - izbrisati - Restricted Access Key - - tipka zaprt dostop instaliran - installed - - nameščen instaliran - installed - - inštaliran koji treba imati ograničen pristup - which should have restricted access - - kateri treba imeti omejen pristop novije - newer - - novejše kao što je bilo sa - as it was with - - kot je bilo z - proceed - - ravnati stanar - occupant - - stanovalec odobri - approves - - odobri - Lock-OFF - - izklop - switch car call locking - - stikalo zaklenitve kabinskega poziva za listu državnih kodova - for the country codes - - za listo državnih kod asistiran - assisted - - podpiran prijem - acceptance - - sprejem postupak otklona grešaka - troubleshooting procedure - - Postopek odprave napak start - starting - - zagon izrađen - produced - - izdelan napravljen - produced - - narejen prekomjerna struja - overcurrent - Überstrom {m} - čezmeren tok - blinking simultaneously - - hkrati utripajo linearni - linear - - linearen živ - alive - - živ u toku puštanja u pogon - during start-up - - med spravljanjem v pogon najnovija greška - newest error - - najnovejša napaka najstarija greška - oldest error - - najstarejša napaka legenda - legend - - legenda da riješite grešku - to solve the error - - da rešite napako npr. tada kad se otvaraju vrata - e.g. while opening door - - npr. takrat, ko se odpirajo vrata premoščen - bridged - überbrückt - premoščen - mechanical coupling - - mehanska sklopitev zaustavljen - stopped - - ustavljen kvar u prenosu podataka - Data transmission faulty - - okvara v prenosu podatkov smetnje - disturbances - - motnje otkucaj srca - heartbeat - - srčni utrip usporedba - match - - primerjava - contact blocking - - stikalna plošča ožičenje - circuitand - - ožičenje hidraulični klip - hydraulic jack - - hidravlični bat blokiranje - obstruction - - blokiranje zaustavljanju - stopping - - zaustavljanju prekoraćenje temperature - over temperature - - prekoračitev temeperature po vremenskoj jedinici - per time unit - - po časovni enoti mjerać opterećenja kabine - car load cell - - merilec obremenitve kabine - creeping - - plazeč niska (puzajuća) struja - creeping current - Kriechstrom, m - plazeč tok previsoka jačina struje motora - too high current to the motor - - previsoka jakost toka motorja prevelik napon - overvoltage - - prekomerna napetost podnapon - undervoltage - Unterspannung {f} - podnapetost kratke stanke - short breaks - - kratki premori sjekač - chopper - Häcksler {m} - sekač sniženje toplote - heat sink - - ponor toplote protok vazduha za hlađenje - cooling air flow - - pretok hladilnega zraka - decrease motor load - - zmanjšajte motorno obremenitev isključeno - shorted - abgeschaltet - izključeno pouzdan - reliable - - zanesljiv vjerodostojan - reliable - - verodostojen - power unit - - napajalnik lomljivost - breakage - - lomnost posebno - especially - - zlasti posebno - especially - - posebej odbijanju - bouncing - - odbitju uspoređivati - compare - - primerjati signalizacija u prenosnom kanalu - band signalling - - signalizacija v prenosnem kanalu ažuriranje dokumentacije - documentation update - - posodobitev dokumentacije razdijeliti - distribute - - porazdeliti skrivena datoteka - hidden file - - skrita datoteka prijaviti se - login - - prijaviti se prijaviti se - logi on - - prijaviti se elektronsko tržište - elctronic market place - - elektronska tržnica elektronsko tržište - electronic market - - elektronska tržnica android - android - - android nije u skladu - inconsistent - - neskladen nedosljedan - inconsistent - - nedosleden vremensko planiranje - timing - - časovno načrtovanje red - array - - vrsta niz - array - - tabela oznake - flags - - oznake brzina niveliranja - leveling speed - - hitrost niveliranja vrijednost udara - jerk value - - vrednost sunka trzaj - jerk - - sunek nevažeći - invalid - - neveljaven startni moment - starting torque - - zagonski moment kondenzator - capacitor - - kondenzator - - - kondenzator - capacitor - Kondensator {m} - kondenzator mogući razlozi - possible reasons - - možni razlogi zadržan - stalled - - zadržan zadržavan - stalled - - zadrževan nedovoljno opterećenje - underload - Unterforderung {f} , med. - nezadostna obremenitev dižući rub - rising edge - - dvigajoči rob ne potvrdi - does not confirm - - ne potrdi ponovljena obavijest prijava - report repeated occurences - - ponovljeno poročilo prijav prekoračen - exceeded - - presežen inspektorski vodič - Inspector Guide - - inšpektorski vodnik porast - ascending - - prirastek brisanje - cancellation - - brisanje pipa - tap - - pipa vodovodna pipa - tap - - vodovodna pipa greška uzemljenja - earth fault - - napaka ozemljitve napon napajanja - supply voltage - - napetost napajanja prijavljeni - logged in - - prijavljeni nedozvoljen - inadmissible - - nedovoljen čitač motora - motor encoder - - dajalnik motorja donja stanica - bottom stop - - spodnja postaja gornja stanica - bottom top - - zgornja postaja reviziona kontrolna stanica - inspection controll station - - revizijska kontrolna postaja - recall control station - - krmilna konzola za izvlečno vožnjo uključen - turned ON - - vklopljen prekoračena el.struja - over-current - - prekoračen tok zasičenost - saturation - - nasičenost eksperiment - attempt - - poskus - after doing a reset - - po opravljanju ponastavitve bit podatka - data bit - - podatkovni bit - data bus - - podatkovno vodilo - parity rate - - razmerje enakosti - availability - - raspoložljivost - hang-up - - zablokira upaljen - lit - - prižgan - hotline - - neposredna zveza - choke - - dušilka šasija - chassis. - - šasija pretovar - handling - - prekladanje na osnovu - based on - - na podlagi - BOM (Bill of material) - - BOM (kosovnica) zbirka - collection - - zbirka tahometar - tachometer - - merilnik vrtilne hitrosti - run - - zagnati - ramp - - odmikač - browse - - brskati skraćenica - abridgment - Abkürzung {f} - okrajšava programski paket - Software package - - programski paket mapa - folder - - mapa podešavanje motora - motor control - - uravnavanje motorja zahtijevati - request - - zahtevati izvagan - considered - - pretehtan pretpostavljen - assumed. - - predpostavljen mirovanje - standstill - - mirovanje temperatura kućišta - casing temperature - - temperatura ohišja vremensko ograničenje starta - run time limit - - časovna omejitev zagona start - run - - zagon priprema - stand-by - - priprava kretanje - running - - tek trčanje - running - - tek izvršavanje - running - - tek prelazan - transient - - prehoden prelazan - transient - - minljiv odnosi se na - depends on - - zanese se na usporavanje - slowdown - - upočasnitev dostupnost sprata - floor approach - - dostopnost etaže korak po korak - step by step - - korak za korak podešavanje - tuning - - nastavitev sinhron - synchronous - - sinhron sinhron - synchronous - - sočasen lista podataka motora - motor data sheet - - podatkovna lista motorja tabela podataka - data sheet - - podatkovna tabela zaokružen - rounded - - zaokrožen smanjivanje - derating - - zmanjšanje obrnuti - invert - - obrniti poraz - reverse - - poraz dostupnost sprata - floor approach - - dostopnost etaže krivulja puta - travel curve - - krivulja poti dijagram - graph - - diagram prekid - timeout - - prekinitev odgovarajući - suitable - - ustrezen nastavite sa korakom - go on with step - - nadaljujte z korakom - nominal motor current - - nazivni tok motorja pokret - march - - pokret natovariti - upload - - nalaganje - run - - zaženite - in offline mode - - v načinu nepovezanosti poseban zadatak - Specific Task - - posebna naloga ljestvica - bar - - letev uokviren - framed - - uokvirjen naćin prikazivanja - display mode - - način prikaza - Start in display mode - - začeti v načinu prikaza prenos - upload - - prenos stavljanje u pogon - start-up - - spravljanje v pogon elektro šema - installation wiring diagram - - elektro shema treptanje - blinking - - utripanje prilagođen - adjusted - - prilagojen podešen - adjusted - - nastavljen korektura - rectification - Korrektur {f} - korektura lupati - claps - klatscht - ropotati zaglaviti - jam - Hänger {m} - zataknejo vrata prave buku - door makes noise - - vrata delajo hrup blago - slightly - - rahlo lako - slightly - - lahko povećanje - increase - - porast povećanje - increase - Anstieg {m} - povečanje rješenje - solution - - rešitev otopina - solution - - raztopina prekoračena struja - over-current - - prekoračen tok - in stationary running - - v stalnem teku preopterećenje - overload - - preobremenitev magnetni ventil - solenoid valve - - magnetni ventil potrošnja energije - power consumption - Energieverbrauch, m - poraba energije izmjenljiv - interchangeable - - izmenljiv prigušnica - orifice - - ustje cjedilo - strainer - - cedilo para - steam - - para mulj - sludge - - mulj širina cjedila - mesh - Siebweite {f} - širina cedila isisavanje - suction - - izsesavanje za trenutak - for a while - - za trenutek vrata se otvaraju - door opening - - vrata se odpirajo zatvaranje - closing travel - - zapiranje - instant - - takojšnja - car door locking device - - ključavnica kabinskih vrat prekomjerna struja - over current - - prekoračitev toka - door control - - krmilnik vrat - over-heating - - prekomerno ogrevanje prekoračena struja - over-current - - prekoračen tok mikro prekidač - micro switch - - mikro stikalo upravljački ormar - Controller Cabinet - - krmilna omara baza podataka - database - - podatkovna baza baza podataka - database - - podatkovna osnova bez prekida - uninterruptible {adj} - unterbrechungsfrei - brez prekinitve - as well - - prav tako pomaganje - assisted - - pomaganje takt - clock cycle - - takt tekstualna datoteka - text file - - besedilna datoteka datoteka znakova - ascii file - - znakovna datoteka trostruki DES - triple DES - - trojni DES fleksibilnost - flexibility - - fleksibilnost elastičnost - flexibility - - elastičnost integracija aplikacija - EAI- enterprise application integration - - integracija aplikacij - attendant service - - vožnja s spremljevalcem - announcement - - naznanilo biskvit - waffles - Waffeln {pl} - biskvit biskvit - wafers - Waffeln {pl} [dünn] - biskvit obrano mlijeko - skim milk - entrahmte Milch {f} - posneto mleko biljno maslo - vegetable fat - Pflanzenfett {n} - rastlinska maščoba - locust bean gum (LBG) - Johannisbrotkernmehl {n} (JBKM) - moka zrnaste robinije trajanje - duration - - trajanje primite učesnike - Welcome the participants - - sprejmite udeležence dobrodošli - welcome - - dobrodošli kafe pauza - coffee break - - odmor za kavo predstavljen - introduced - - predstavljen praktičan - practical - - praktičen vježba - exercise - - vaja odmor za ručak - lunch break - - odmor za kosilo ovdje se vidi problem - there seems to be a problem with - - tukaj se zdi problem budi specijalist - be a specialist - - bodi strokovnjak određivanje - determination - - ugotovitev rezervacija - reservation - - rezervacija opširan - comprehensive - - obširen često upoterblajvan - often used - - pogosto rabljen učvšćenjima - fixtures - - pritrditvami šta to znači - what does it mean - - kaj to pomeni  ta bi moglo napraviti tu grešku? - What could cause this error? - - Kaj bi lahko delalo to napako? to nije moguće - this is not possible - - to ni možno oprema za mjerenje - measurement equipment - - merilna oprema radno vrijeme - working hours - - delovni čas prethodnik - forerunner - - predhodnik logotip - logo - - logotip nosilac položaja - placeholder - Platzhalter {m} - nosilec položaja terenski priručnik/priručnik za kurs - Field/Course manual - - področni priročnik/priročnik za tečaj objasnite dokumentaciju upravo tako - Explain documentation as well. - - pojasnite dokumentacijo prav tako terenski priručnik - Field Reference Book - - terenski priročnik popodne - afternoon - - popoldan ujutro - morning - - zjutraj praksa - practice - - praksa nova instalacija - new installation - - nova naprava razvoj - evolution - - razvoj evolucija - evolution - - evolucija prvenstveni izbor kabine - car preference service - - preferenčno izbiranje kabine indikator alarma - alarm indicator - - pokazatelj alarma samo za podatak - Just for information - - le za podatek kočioni motor - brake motor - - zavorni motor - terminal strip - - spončnica - optional - - izbirno  ta morate napraviti? - What have you to do? - - Kaj morate narediti? bijeg - escape - - pobeg u toku montaže - during installation - - med montažo najnoviji - newest - - najnovejši najstariji - oldest - - najstarejši razmontiranje - dismounting - - odmontiranje - fatal day - Unglückstag {m} - normalni reset - normally reset - - običajen reset uređaj za isključivanje - Switching Device - - izklopna naprava razdjelna kutija - junction box - - razdelilna škatla obratno - vice versa - umgekehrt - nasprotno strelica dolje - down arrow - - puščica navzdol odgovarajući - relevant - - primeren odgovarajući - relevant - - primeren povzet - summarized - - povzet - Car Call Lock-Off - - izklop kabinskega poziva mjerenje - measurement - - merjenje parvilan postupak - correct procedure - - pravilen postopek prepoznavanje - recognition - - prepoznava kurs montaže - montage course - - montažni tečaj kraj prezentacije - End of Presentation - - konec predstavitve kod otvorenih zaštitnih vrata - bei offener Schutztür - - pri odprtih zaščitnih vratih nedosljednost - inconsistency - - nedoslednost - - Endungen - končnice pomjeranje nulte tačke - - Nullpunktverschiebung - prestavitev ničelne točke - indentation - Einkerbung {f} - zajeda dizanje/spuštanje - - anheben / absenken - dvig/spust litispendencija - suit pending (lis pendens, lat.) - Rechtsanhängigkeit, f - propustnost - throughput - - prepustnost cilindrični vijak - fillister head screw - Zylinderschraube {f} - cilindrični vijak neravna - unevenness - - neravna pridruživanje cjevovoda - joinings of the pipelines - - pridruževanje cevovodov - stufting box - Stopfbuchse, f - tesnilna puša; tesnilka start pogona - putting into operation - Inbetriebnahme {f} - začetek obratovanja osovina - shaft - - gred povjerljivost - confidentiality - - zaupnost struktura mreže - network structure - - struktura omrežja radno optererećenje - workload - - delovna obremenitev podređeni način - slave mode - - podrejeni način vruća ulazna tačka - hot spot - - vroča vstopna točka polubajt - nibble, nybble - - polbajt sigurnosni događaj - security event - - varnostni dogodek nezaštićen - unshielded - - nezaščiten analiza prometa - traffic analysis - - analiza prometa upariv - match - - ujemanje - Digital Crossconnect, DCC - - digitalni prevezovalnik napajanje - power supply - - napajanje profitni centar - profit centre - - profitni center digitalna prilagodljiva ploča - digital versatile disc, DVD - - digitalna prilagodljiva plošča RMS - root mean square, RMS - - RMS binarni sistem - binary system - - dvojiški sistem arhiviranje - archiving - - arhiviranje - portlet - - dverce - name resolution - - pretvorba imena topologija obruća - ring topology - - topologija obroča podnožje ploče - base plate - - plošča podnožja brušenje - grinding - Schleifen {n} - brušenje mehanizem za usitnjavanje - grinder - - ispiranje - flushing - - izpiranje - flushing - - zardenje - flushing - - zardevanje medij brtvljenja - sealant medium - - tesnilni medij podnožje okvira - base frame - - podnožje okvirja da - yes - - ja ne - no - - ne hvala - thank you - - hvala hvala lijepo - thank you very much - - hvala lepa nema zašto - - You are welcome - ni za kaj molim - please - - prosim oprostite - excuse me - - oprostite zdravo - hello - - živjo doviđenja - goodbye - - adijo doviđenja - so long - - na svidenje dobro jutro - good morning - - dobro jutro dobar dan - good afternoon - - dober dan dobro veče - good evening - - dober večer laku noć - good night - - lahko noč ne razumijem - i do not understand - - ne razumem ne razumijem - I do not understand - - ne razumem kako se kaže na engleskom - how do you say this in English - - kako se reče po angleško da li govorite - do you speak - - ali govorite engleski - English - - angleško francuski - French - Französisch {n} - francosko njemački - German - - nemško španski - Spanish - - špansko kineski - Chinese - - kitajsko ja - I - - jaz mi - we - - mi ti - you - - ti vi - you - - vi oni - they - - oni kako se zovete - what is your name - - kako vam je ime lijepo da smo se upoznali - nice to meet you - - lepo, da sva se spoznala kako ste? - how are you? - - kako ste? dobro - good - - dobro slabo - bad - - slabo tako tako - so so - - tako tako žena - wife - - žena muž - husband - - mož kćerka - daughter - - hčerka sin - son - - sin mati - mother - - mama otac - father - - oče nazdravlje! - cheers! - - na zdravje! kruh - bread - - kruh sladoled - ice cream - - sladoled salata - salad - - solata govedina - beef - - govedina svinjetina - pork - - svinjina razglednica - postcard - - razglednica marke - stamps - - znamke otvoreno - open - - odprto zatvoreno - closed - - zaprto malo - a little - - malo puno - a lot - - veliko sve - all - - vse da li imate...? - do you have...? - - ali imate...? želio bih kupiti... - I would like to buy... - - rad bi kupil... primate li kreditne kartice? - do you accept credit cards? - - vzamete kreditno kartico? da li imate? - do you have? - - ali imate? kupiću - I shall buy it - - kupil bom šta je to? - what is this? - - kaj je to? koliko to košta? - how much does this cost? - - koliko to stane? piće - beverage - - pijača signalizacijska tačka - signalling point, SP - - signalizacijska točka savremen - - - sodoben svrdlo - - - sveder šičardžija - - - dobičkar šećer - - - sladkor uputstvo - directive - - navodilo uputstvo - directive - - napotek uputstvo - direction - - navodilo uputsvo - guidance - - navodilo uputstvo - guideline - - navodilo uputstvo - handbook - - navodilo uputstvo - hint sheet - - navodilo uputstvo - instruction - - navodilo uputstvo - introduction - - navodilo uputstvo - pecipe - - navodilo uputstvo - precept - - navodilo uputstvo - receipt - - navodilo uputstvo - recipe - - navodilo uputstvo - suggestion - - navodilo uputstvo - text-book - - navodilo uputstvo - tutorial - - navodilo uskoro - anon - - kmalu uskoro - at short notice - - skoro uskoro - before long - - v kratkem uskoro - betimes - - kmalu uskoro - by and by - - kmalu uskoro - directix - - skoro uskoro - ere long - - kmalu uskoro - erelong - - kmalu uskoro - just now - - kmalu uskoro - nigh - - kmalu uskoro - presently - - kmalu uskoro - shortly - - kmalu uskoro - shortly after - - kmalu uskoro - soon - - kmalu uskoro - upon short notice - - kmalu utikač - - - vtikalo utikač - - - vtikač utučen - - - pobit vajkati se - - - pritoževati se užas - - - groza vinovnik - - - krivec vunen - - - volnen gdje je... - where is... - - kje je... koloko košta prevoz? - how much is the fare? - - koliko stane prevoz? karta - ticket - - karta karta - ticket - - vstopnica kartu do...molim. - one ticket to...please. - - karto do ...prosim. kuda idete? - where are you going? - - kam greste? gdje živite? - where do you live? - - kje živite? voz - train - - vlak autobus - bus - - avtobus podzemna - subway - - podzemna podzemna - underground - - podzemna aedrodrom - airport - - letališče stanica - train station - - kolodvor autobuska stanica - bus station - - avtobusna postaja odlazak - departure - - odhod dolazak - arrival - - prihod iznajmljivanje automobila - car rental agency - - sposojevalnica avtomobilov parkiranje - parking - - parkiranje nema slobodnih soba - no vacancies - - ni prostih sob ima li koja slobodna soba za većeras? - are there any vacancies for tonight? - - je kakšna prosta soba za to noč? pošta - post office - - pošta muzej - museum - - muzej banka - bank - - banka policijska stanica - police station - - policijska postaja bolnica - hospital - - bolnica apoteka - pharmacy - - lekarna apoteka - chemists - - lekarna trgovina - store - - trgovina trgovina - shop - Laden {m} - trgovina restoran - restaurant - - restavracija škola - school - - šola ulica - street - - ulica trg - square - - trg crkva - church - - cerkev zahod - wc - - stranišče brdo - hill - - hrib planina - mountain - - gora dolina - valley - - dolina okean - ocean - - ocean jezero - lake - - jezero bazen - swimming pool - - bazen rijeka - river - - reka stup - tower - - stolp most - bridge - - most metak - bullet - - krogla metak - pellet - - krogla metak - projectile - - krogla metak - missile - - krogla metak - charge - - krogla metak - shot - - krogla metak - cartridge - - krogla ispit - audit - - izpit ispit - exam - - izpit ispit - examination - - izpit izpit - interrogatory - - ispit ispit - question - - izpit ispit - quiz - - izpit ispit - test - - izpit ispit - trial - - izpit programska oprema - software SW - - programska oprema visina gradnje - headroom - Bauhöhe {f} - višina gradnje visina - headroom - Kopffreiheit {f} - višina visina - headroom - Stehhöhe {f} - višina svijetli profil - headroom - lichte Höhe {f} - svetli profil pomoćni dizel motor - auxiliary diesel - Hilfsdiesel {m} [Hilfsdieselmotor] - pomožni dizel motor pomoćni pogon - auxiliary drive - Hilfsantrieb {m} - pomožni pogon pomoćni pogon - auxiliary drive - Nebenantrieb {m} - pomožni pogon pomoćni motor - auxiliary engine - Hilfsmotor {m} - pomožni motor pomoćna izjednačavanja - auxiliary equations - charakteristische Gleichungen {pl} - pomožne enačbe pomoćni uređaj - auxiliary device - Zusatzeinrichtung {f} - pomožna naprava pomoćni uslovi - auxiliary condition - Nebenbedingungen {pl} - pomožni pogoji pomoćna ćelija - auxiliary cell - Hilfszelle {f} - pomožna celica pomoćne zgrade - auxiliary building - Nebengebäude {n} - pomožne zgradbe pomoćna kalkulacija - auxiliary calculation - Nebenrechnung {f} - pomožni izračun pola-bezreduktorski - semo-gearlees - - pol-brezreduktorski brzina zatvaranja - closing speed - - hitrost zapiranja u tu svrhu - - hier zu - v ta namen - - Nullpunktversicherung - prestavitev ničelne točke kvart - quarter - - magarac - - - osel primalac - acceptor - Abnehmer {m} - prejemnik primalac - acceptor - Akzeptor {m} - prejemnik kvart - burgh - - majmunica - she-monkey - Affenweibchen {n} - majmun - monkey - Affe {m} - opica saraj - castle - Burg {f} - dvorec dvorac - manor house - Feste {f} - dvorec dvorac - castle - Kastell {n} - dvorec dvorac - castle - Schloss {n} - dvorec dvorac - castle - Turm {m} - dvorec dvorac - manor-house - - dvorec dvorac - palace - - dvorec saksija - pot - Kanne {f} - cvetlični lonček lonac za kuhanje - pot - Kochtopf {m} - lonec za kuhanje srez - canton - Bezirk {m} - okraj srez - canton - Kanton {m} - okraj kanton - canton - Quartier {n} - okraj struka - profession - Beruf {m} - stroka struka - profession - Berufsstand {m} - stroka svađa - - - prepir svekrva - mother in law - Schwiegermutter {f} - tašča svekrva - mother-in-law - Schwiegermutter {f} - tašča svekar - father in law - Schwiegervater {m} - tast svejedno - all the same - genauso - vseeno svejedno - all the same - ebenso - vseeno svejedno - all the same - dennoch - vseeno svejedno - no matter - ganz gleich - vseeno svejedno - no matter whether - - vseeno urota - - - zarota uticaj - ascendent - Aszendent {m} - vpliv zamarati - - - utrujati zaraza - - - okužba značaj - - - pomen taze - - - sveže taze - - - presno tiče - - - ptiček teferič - picnic - - piknik teg - bob - Pendelgewicht {n} - utež vjenčanje - - - poroka bar kod - bar code - Balkencode {m} - črtni zapis sjednica - session - - seja protokol za opis sjednice - session - - protokol za opis seje međutim - - - medtem mehaničar - - - mehanik mekan - soft - - mehek mekan - cushy - - mehek mekan - delicate - - mekan - flabby - - mehek mekan - flaccid - - mehek mekan - limp - - mehek mekan - meek - - mehek mekan - pulpy - - mehek mekan - sleek - - mehek mekan - squashy - - mehek mekan - tender - - mehek mekan - velvet - Sammet , m - mehek samet - velvet - Sammet ,m - samt mekan - velvety - - mehek mehana - - - krčma meka - - - vaba memla - clamminess - - vlaga memla - clamminess - - trohlina memla - clamminess - - trohnoba mesožder - - - mesojedec minaret - minaret - Minarett {n} - minaret minderluk - ottoman - Sitzkissen {n} - blazinjak mućak - - - zaprtek mućak - - - klopotec nadbiskup - - - nadškof obmana - beguilement - Hintergehung {f} - slepilo obmana - beguilement - Täuschung {f} - slepilo obrada - handling - Bearbeitung {f} - obdelava obrada - handling - Behandlung {f} - obdelava odlivak - mould - Gießform {f} - odlitek balzam - balsam - Balsam {m} - balzam balzam - lotion - Balsam {m} - balzam - balsam apple - Balsamapfel {m} - balzam poslije brijanja - after-shave balm - Rasier-Balsam {m} - balzam po britju ucjena - blackmail - Erpressung {f} - izsiljevanje uđuture - - - pavšalno ugor - - - jegulja uhoda - spy - Spion {m} - vohun špijun - spy - Spion {m} - vohun upaljač - - - vžigalnik urnebes - - - hrup urma - - - datelj utroba - - - drob utrapiti - - - vsiliti utrkivati se - - - tekmovati vaga - libra - Waage {f} - tehtnica vaga - scale - Waage {f} - tehtnica opružna vaga - spring-balance - Federwaage {f} - vzmetna tehtnica vaga - steelyard - Laufgewichtswaage {f} - tehtnica vaga - steelyard - Schnellwaage {f} - tehtnica valov - - - korito varoš - - - mesto vižle - - - psiček vižle - - - gibčen človek vucibatina - hoodlum - Ganove {m} - klatež vucibatina - hoodlum - Raufbold {m} - klatež zagasit - - - temen zaiskati - - - zahtevati zaista - sure - wirklich - zares sura - sura - Sure {f} - sura zaista - indeed - allerdings - zares zajapuren - - - zažarel zaova - sister in law - Schwägerin {f} - svakinja, moževa sestra zvrndati - - - brneti zvrndati - - - godrnjati zvrndalo - - - godrnjavs zvučnik - loudspeaker - Lautsprecher {m} - zvočnik meta - target - Angriffsziel {n} - tarča minđuha - - - uhan mezetiti - - - prigrizovati mezetiti - - - prigrizniti meza - - - prigrizek metalac - metalworker - Metallarbeiter {m} - kovinar tačka zaustavljanja - hold point - Haltepunkt, m - točka zaustavitve povratna kočnica - holdback - Rücklaufbremse, f - zapora vzvratnega teka virtualna zajednica - virtual community - - virtualna skupnost virtualna zajednica - community of practice - - virtualna skupnost međugradski - inter urban - zwischen den Städten - medmestni međugradski - intercity - zwischen den Städten - medmestni međugradski - interurban - zwischen den Städten - medmestni manastir - monastery - Kloster {n} [Mönche] - samostan manastir - cloister - Männerkloster {n} - samostan manastirska crkva - monastery church - Klosterkirche {f} - cerkev samostana napadač - - - napadalec namiguša - - - spogledljivka nakladnik - - - založnik naheriti - - - po strani nositi najednom - at once - sobald - naenkrat najednom - at once - zugleich - naenkrat najednom - bang off - sogleich - naenkrat očajan - hopeless - aussichtslos - obupen očajan - hopeless - hoffnungslos - obupen oćoraviti - strike blind - halb blind - oslepiti hladnjak - cooler - Kühler, m - hladilnik hladiti - cool - kühlen - hladiti ohlađivanje - cooling - Abkühlen, n - ohlajanje vazduh za hlađenje - cooling air - Kühlluft, f - hladilni zrak transportna traka - conveyor - Förderer, m - transportni trak transportna traka - conveyor belt - Fördergurt, m - transportni trak isteg trake - conveyor belt stretch - Gurtdehnung, f - raztezek traku transportni lanac - conveyor chain - Kette, f - transportna veriga vrijeme prenosa, vrijeme transporta - convey time - Hinfahrzeit, f - čas prenosa, čas transporta poklopac transportera - conveyor cover - Förderer-Abdeckung, f - pokrov transporterja struktura transportera - conveyor structure - Bandgerüst, n - ogrodje transporterja širin atransportera - conveyor witdh - Breite des Förderers, m - širina transporterja vrijeme hlađenja - cool time - Kühlzeit, f - čas ohlajanja ventilator za hlađenje - cooling fan - Kühl-Ventilator, m - hladilni ventilator rebra za hlađenje - cooling fins - Kühlrippen, f pl - hladilna rebra sistem za hlađenje - cooling system - Kühlsystem, n - hladilni sistem ravna upogljiva opruga - glat spring - Flachfeder, f - ploščata upogibna vzmet ravni klizni ventil - flat slide valve - Flachschieberventil, n - ploščati drsniški ventil savijanje - flexing - Biegung, f - upogibanje upaliti - ignite (to) - entzünden - vžgati impedanca - impedance - Impedanz, f - impedanca samopodmazujući - lubricated for life - selbstschmierend - samomazalen trajno podmazan - lubricated for life - dauergeschmiert - trajno namazan valjaona - mill - Walzwerk, n - valjarna nosač - bracket - Träger {m} - nosilec konzola - bracket - Konsole {f} - konzola podupirač - bracket - Anschlagwinkel {m} - konzola konzola - bracket - Konsole {f} - konzola držač - bracket - Halter {m} - konzola prepust - bracket - Böckchen {n} - konzola zidna polica - bracket - Wandbrett {n} - konzola potpora - brace - Anker {m} - opornica ojačanje - brace - Versteifung {f} - podpreti oslonac - brace - Stützbalken {m} - opornica upravljanje - Stewardship - Führung {f} - upravljanje - take-up option - Aufwickelvorrichtung, f - zaštita snage - power contactor - Leistungsschütz, n - močnostna zaščita remen za odstranjivanje stranih ulja - belt skimmer - Bandskimmer, m - jermen za posnemanje tujih olj -penovka demo - demo - Demo {f} - vzorčno, npr. vzorčno gradivo ali program, namenjen preskušanju ali spoznavanju oznaka djeljenja - partition label - - oznaka razdelka, niz znakov, s katerim se poimenuje razdelek; sin. oznaka particije glatko - smooth - glatt - gladko talog (ulja) - sludge - Schlamm, m - usedlina (olja) programirane tipke - softkeys - Software-Taster, m - programirane tipke programski završni prekidač - softwer limit switch - Software-Endschalter, m - programsko končno stikalo manometar - presssure gauge - Manometer, n - manometer visina pritiska - pressure level - Druckhöhe, f - tlačna višina potpora - outrigger - Stütze, f - opora nazivni zapremniski tok - nominal flow - Nennvolumenstrom, m - imenski prostorninski tok nazivna snaga - nominal force - Nennkraft, f - imenska sila nazivna frekvencija - nominal frequency - Nennfrequenz, f - imenska frekvenca, nazivna frekvenca nazivno područje - nominal range - Nennbereich, m - imensko območje, nazivno območje frekvencija - frequency(f) - Frequenz (f), f - frekvenca pregledanje - browse - durchsuchen - brskati pojednostaviti - streamline - Stromlinie {f} - poenostaviti uzorak slike - thumbnail - Vorschaubild {n) - vzorec slike vremenski red - time series - Zeitreihe {f} - časovna vrsta atribut - attribute - Attribut {n} - atribut dvostruko obrađivanje - dual processing - - dvojno obdelovanje izlaz - output - Abgabe {f} - izhod upravljačka jedinica bloka - block control unit - - krmilna enota bloka uređenje podataka - data organization - - ureditev podatkov - array multiplier - - matični množilnik depo - pool - Ansammlung {f} - zaloga depo memorije - memory pool - - pomnilniška zaloga rezervoar podataka - data pool - Datenbestand {m} - podatkovna zaloga - unified memory pool - - skupni pomnilniški prostor ponovni start - reboot - Neustart {m) - ponovni zagon ponovni start - to reboot - neu booten - ponovni zagon ponovni start - to reboot - neu starten / hochfahren - ponovni zagon ozbiljnost - severity - Ernst {m} - resnost pohranjivati u predmemorji - cache - Cache-Speicher {m} - shranjevati v predpomnilniku vremenski pečat - time stamp - Zeitstempel {m} - časovni žig kablovska povezivanja - cabling - Verkabelung {f} - kabelske povezave potvrditi - verify (to) - bestätigen - potrditi traka - ribbon - Band {n} - trak multiplikator - multiplier - Multiplikator {m} - množilnik priključiti - plug in (to) - anschließen - priključiti položaj opoziva - recall position - Abberufung {f} Position - položaj preklica prekidač za promjenu smjera - reversing switch - Umschalter {m} - stikalo za spremmebo smeri pričvrščivanje - fastening - Verschluss {m} [Deckel] - pritrjevanje pričvrščujuća bušotina - fastening bore - Befestigungsbohrung {f} - pritrjevalna izvrtina pričvrščujuća brazda - fastening groove - Befestigungsnut {f} - pritrdilna brazda pričvrščujuća matica - fastening nut - Befestigungsmutter {f} - pritrdilna matica umjesto - instead - anstelle - namesto obrazovni modul - training modul - Training {n} modul - izobraževalni modul trenutni sprat - actual floor - tatsächlich Stock {m} - dejanska etaža promijenite vrijednost - change value - Wertewandel {m} - spremenite vrednost potvrdite unešenu vrijednost - confirm entered value - - potrdite vneseno vrednost nadzor - monitoring - Überwachung {f} - nadzor nadzor - monitoring - Beobachtung {f} - nadzor podaci analize - analyze data - daten auswerten (to) - podatki analize opis greške - error code description - Fehlerbeschreibung {f} Code - opis napake korekcijski kod greške - error correcting code - Fehlerkorrekturcode {m} - popravljanje napak v kodi osiguravanje - securing - Absicherung {f} - zavarovanje uvođenje na tržište - rollout - Markteinführung {f} - uvedba, priprava novega sredstva ali storitve za uporabo povuci i pusti - drag and drop - ziehen und loslassen - primi in spusti nadogradljiv - scalable - vergrößerbar - nadgradljiv kalibracija - calibration - Justierung {f} - umerjanje ponovna kalibracija - re-calibration - Nacheichung {f} - ponovna kalibracija - rail clips - - zatiči vodila - edge socket - - zagozdni vtič utičnica - socket - Muffe {f} - vtičnica utičnica - socket - Anschlussdose {f} - vtičnica čvor - hitch - Knoten {m} - zanka moguće je više odgovora - several answers are possible - - možnih je več odgovorov tema - subject - Subjekt {n} - tema trajanje tečaja - instruction time - - trajanje tečaja cilj učenja - learning objective - - učni cilj - overhead projector - - projektor za prosojnice pozdrav - greeting - Gruß {m} - pozdrav pozdrav - greeting - Begrüßung {f} - pozdrav rasprava - discussion - Besprechung {f} - razprava rasprava - discussion - Debatte {f} - razprava rasprava - discussion - Diskussion {f} - diskusija diskusija - discussion - Diskussion {f} - obravnava preglednost - transparency - Transparenz {f} - preglednost neuticajnost - transparency - Codeunabhängigkeit {f} - nevplivnost transparentnost - transparency - Durchsichtigkeit {f} - prosojnica - handouts - - materiali za udeležence može kliziti - can have slip - - zna zdrsevati obnova - overhaul - Überholung {f} - obnovitev revizija - overhaul - Revision {f} - revizija ponavljanje - overhaul - Überholung {f} - obnovitev glavna revizija - major overhaul - Hauptrevision {f} - glavna revizija podešavajući vijak - adjusting screw - Einstellschraube {f} - prilagodni vijak podešavajući vijak - adjusting screw - Justierschraube {f} - prilagodni vijak podešavajući vijak - adjusting screw - Nachstellschraube {f} - prilagodni vijak podešavajući vijak - adjusting screw - Regulierschraube {f} - prilagodni vijak podešavajući vijak - adjusting screw - Verstellschraube {f} - prilagodni vijak - switch cam - - odmikač stikala motorni pričvršćujući vijak - motor fastening bolt - - motorni pritrdilni vijak - locking rollers - - zaporna valja valjčići - rollers - Walzen {pl} - valjčki vrijeme zatvaranja - locking time - Verriegelungszeit {f} - zapiralni čas snaga zatvaranja - locking force - Schließkraft {f} - zapiralna sila samozatvarajući - self-locking {adj} - selbstschließend - samozapiralni mehanizam zatvaranja - locking mechanism - Verriegelungsmechanismus {m - zapiralni mehanizem zatvarajući vijak - locking screw - Verriegelungsschraube {f} - zapiralni vijak raport - report - Bericht {m} - poročilo javljanje - report - Meldung {f} - poročilo probni programi - shareware - Shareware {f} - preizkusno programje raspodjela - shareware (SW) - Shareware {f} - razdelitev - CAN bus - - vodilo CAN - CAN bus termination - - CAN zaključek busa treba konfigurirati - has to be configured - - treba konfigurirarti treba najprije postaviti - has to be set first - - najprej je treba nastaviti moraju biti mogući - should be possible - - morajo biti možni - BIO bus - - vodilo BIO predefinirao - has predefined - - predefiniral potvrditi - acknowledge (to) - bestätigen - potrditi dugme za potvrdu - acknowledgment button - Quittierungstaste {f} - potrdilni gumb potvrda unosa - input acknowledgment - Eingabebestätigung {f} - potrdilo vnosa pozitivna potvrda - positive acknowledgment [abbr.: ACK] - positive Rückmeldung {f} - pozitivno potrdilo - voice announcer - - glasovni naznanjevalec - LED-s blinking - - LED lučke utripajo - always slave - - vedno potrjen može se zamijeniti - can be replaced - - more biti zamenjan/lahko se zamenja može biti povezan - can be connected - - more biti povezan može biti uređen - can be ordered - - more biti urejen mjerač težine kabine - car load cell - - kabinski merilec teže prisilno provjetravanje - forced ventilation - - prisilno prezračevanje može biti - it may be - - more biti može biti urađeno - can be done - - more biti narejeno - has been performed - - opravljen određen - certain - bestimmt - določen međutim - while - indessen - medtem ko neko vrijeme - while - indem [zeitlich] - takrat ko u isto vrijeme - while - zur gleichen Zeit - tačas ko jedno vrijeme - while - während - takrat ko - mode manual reset - - način ročne ponastavitve - within certain time limit - - znotraj trenutne časovne omejitve - if they differ - - če so oni soglasni maora biti urađeno - has to be done - - mora biti narejeno to znači - this indicate - - to pomeni - has started - - začelo znači grešku - would indicate an error - - pomeni napako - until counting has finished - - do končanja štetja urađeno je - has be done - - opravljeno je mora biti urađeno - must be done - - mora biti narejeno servisni spratovi - service floors - - storitvene etaže - but can be changed - - a se le to da spremeniti - debounce time - - odklonitveni čas - three-digit - - tri mestni onemogući/omogući - disable/enable - - onemogoči/omogoči vidi primjer - see example - - glej si primer uzajaman - mutual - beiderseitig - vzajemen obostran - on both sides - beiderseitig - medsebojen neprekidan - eternal - ewig während - neprekinjen vječan - eternal {adj} - ewig - večen vječnost - eternity - Ewigkeit {f} - večnost odavde do vječnosti - film lit. From Here to Eternity [novel: James Jones, film: Fred Zinnemann] - Verdammt in alle Ewigkeit - od tukaj do večnosti - I shall be loving - - ljubil bom/ljubila bom aditivno miješanje - additive mixing - - aditivno mešanje prevara - scam - Betrug {m} - ID sastavnog dijela - component ID - - ID sestavnega dela lokalizacija - localization - Lokalisation {f} - lokalizacija vijak za opruge - spring bolt - Federschraube, f - vijak za vzmeti opružni ležaj - spring bracket - Federlager, n - vzmetni nosilec; vzmetni ležaj opružni poklopac - spring cap - Federkappe, f - vzmetni pokrov tačkasti var - spot weld - Punktnaht, f - točkovni zvar sjedište opruge - spring pad - Federsitz, m - sedež vzmeti kisela nafta - sour crude - saures Rohöl, n - kisla nafta kiseli gas - sour gas - Sauergas, n - kisli plin kiseli benzin - sour gasolines - saure Benzine, n pl - kisli bencin kisela voda - sour water - Sauerwasser, n - kisla voda natrijum - sodium - Natrium, n - natrij čvrsto stanje (agregatno) - solid state - Festzustand, m - trdno stanje (agregatno) vrtenje - slewing - drehen - vrtenje pojedinačni pogon - single drive - Einzelantrieb, m - posamični pogon pojedinačni pogon - single drive - Eintrommelantrieb, m - posamični pogon pričvrščujuća rupa - single bolt hole - Rückenloch, n - pritrdilna luknja klupa - seat - Sitzbank, f - klop terapija - therapy - Therapie {f} - terapija prevencija - prevention - Vorbeugung {f} - preventiva manjak šećera u krvi - hypoglycaemia - Unterzucker {m} - glihemija (povečan nivi šećera u krvi) - glycemia - Glykämie {f} - glikemija (povečan nivo sladkorja v krvi) glikogen (nivo niskog šečera) - biochem. glycogen - Glykogen {n} - glikogen (nivo nizkega sladkorja) komplikacije - complications /med. - Folgeschäden {pl} - zapleti nego - - - temveč mikroprogram - microprogram - Mikroprogramm {n} - mikroprogram mala palica - small rod - Stäbchen {n} - palčka mjerni uređaj - gauge - Messgerät {n} - merilna naprava dinamička memorija - dynamic random access memory, DRAM - - dinamični pomnilnik memorija sa slučajnim pristupom - random access memory, RAM - Direktzugriffsspeicher {m} - pomnilnik z naključnim dostopom memorija sa direktnim pristupom - direct-random access memory, RAM - Direktzugriffsspeicher {m} - pomnilnik z neposrednim dostopom memorija čitanja-pisanja - comp. random access memory (RAM) - frei adressierbarer Festspeicher {m} - bralno-pisalni pomnilnik želudac - anat. stomach - Magen {m} - želodec vrtoglavica - vertigo - Schwindel {m} - vrtoglavica pretvoren - converted - umgesetzt - pretvorjen trnoružica - Sleeping Beauty - Dornröschen {n} - trnuljčica dnevnik - diary - Tagebuch {n} - dnevnik kanila(cjevčica) - cannula - Kanüle {f} - kanila kanila - (drain) tube - Kanüle {f} - kanila kanila - needle (hypodermic) - Kanüle {f} - kanila poslovno obavještavanje - business intelligence.,BI - - poslovno obveščanje dio završenih poziva - call completion rate - - delež dokončanih klicev slom zaštite - crack - Bruch {m} - zlom zaščite USB stik - USB flash drive - USB-Speicherstick {m} - pomnilniška naprava USB USB-stik - thumb drive - USB-Speicherstick {m} - USB-ključ adresa početka pamćenja - memory starting address - - naslov začetka pomnjenja maca - pussycat - Muschi {f} - mucka mada - but - aber - čeprav majstor - craftsman - Handwerker {m} - mojster poreznik - assessor - Taxator {m} - davkar poreznik - tax-collector - Schätzer {m} - davkar prebaciti - overthrow - Sturz {m} - vreči čez - pre-emptive multitasking - - predkupna večopravilnost - preemptive multitasking - vorbeugend Mehrprozessbetrieb {m} - predkupna večopravilnost - comp. multitasking - Mehrprozessbetrieb {m} - višeprocesna obrada - multitasking - Multitasking {n} - večopravilnost višeprocesna obrada - multitasking - Mehrprozessbetrieb {m} - večopravilnost višeprocesni operacijski sistem - multitasking operating system - Mehrprozessbetrieb {m} Betriebssystem {n} - večopravilni operacijski sistem ljubopitan - curious - neugierig - radoveden radoznao - curious {adj} - neugierig - radoveden onda - then - dann - tedaj zabuna - bewilderment - Verwirrung {f} - zmeda zabuna - bewilderment - Irreführung {f} - zmešnjava zabuna - confusion - Konfusion {f} - zadrega zaista - really - wirklich - zares zaista - really - echt - zares sveznalica - smatterer - Stümper {m} - vsevednež piramidalna šema; poncijeva šema - ponzi - Pyramidenspiel {n} - poncijeva shema naložiti - - - zakuriti namirisati - smell (to) - duften - nadišavati miris - parfum - Duft {m} - vonj miris - parfum - Geruch {m} - duh molba - application - Anmeldung {f} - prošnja molba - address - - prošnja zahtjev - request - Antrag {m} - zahtevek molba - request - Bitte {f} - prošnja podnijeti molbu - request - - zahtjev - request - Anforderung {f} - zahtevek molilac - applicator - Applikator {m} - prosilec mokrača - urine - Harn {m} - seč mokrača - urine - Urin {m} - seč moljac - forester - Förster {m} - molj moljac - moth - Motte {f} - molj moljac - mite - Milbe {f} - molj modrica - black eye - blaues Auge {n} - modrica modrica - contusion - blauer Fleck {m} - črnavka uređivanje - editing - Editieren {n} - urejanje uređaja za editiranje - editing device - Editiergerät {n} - naprava za urejanje editiranje - editing - Aufbereitung {f} - spreminjanje vsebine, oblike dokumenta, navadno z uporabniškim programom za urejanje besedil obrada podataka - data processing - Datenverarbeitung {f} - obdelava podatkov (zbiranje, vnos, urejanje, shranjevanje, iskanje in uporaba podatkov, npr. računalniška obdelava podatkov) obrada podataka - processing data - Verarbeitungsdaten {pl} - predelovalni podatki obrada - processing - Bearbeitung {f} - predelava obrada - processing (law) - Abfertigung {f} - predelava obrada znakova - character processing - Zeichenverarbeitung {f} - znakovna obdelava paketna obrada - batch processing (computer) - Verarbeitung {f} von Aufgabensätzen - paketna obdelava asinhrona obrada, pogon - asynchronous processing - Asynchronbetrieb {m} - asinhrona obdelava, pogon obrada bilansa - balance processing (fin.) - Saldenverarbeitung {f} - obdelava bilance brzina obrade - processing speed - - hitrost obdelave visokobrzinski - high-speed {adj}/ tech. - schnelllaufend - visokohitrostni kontrola brzine - speed-controlled {adj} - drehzahlgeregelt - kontrola hitrosti centar za obradu podataka - data processing center [Am.] - Rechenzentrum {n} - center za obdelavo podatkov centar za obradu podataka - data processing centre [Br.] - Rechenzentrum {n} - center za obdelavo podatkov konsultant obrade podataka - data processing consultant - Datenverarbeitungsberater {m} - konzultant obdelave podatkov kurs obrade podataka - data processing course - Datenverarbeitungslehrgang {m} - tečaj obdelave podatkov odjel obrade podataka - data processing department - Datenverarbeitungsabteilung {f} - oddelek obdeave podatkov oprema obrade podataka - data processing equipment - Datenverarbeitungsanlage {f} - oprema obdelave podatkov oprema obrade podataka - data processing equipment - Datenverarbeitungsausstattung {f} - oprema obdelave podatkov računarska obrada podataka - electronic data processing (EDP) - elektronische Datenverarbeitung {f} (EDV) - računalniška obdelava pdatkov geometrijska obrada podataka - geometrical data processing - geometrische Datenverarbeitung {f} - geometrijska obdelava podatkov grafička obrada podataka - graphic data processing - Grafikdatenverarbeitung {f} - grafična obdelava podatkov industrijska obrada podataka - industrial data processing - industrielle Datenverarbeitung {f} - industrijska obdelava poadtkov integrisana obrada podataka - integrated data processing - integrierte Datenverarbeitung {f} - integrirana obdelava podatkov interaktivna obrada podataka - interactive data processing - Dialogdatenverarbeitung {f} - interaktiva obdelava podatkov jezička obrada podataka - linguistic data processing - linguistische Datenverarbeitung {f} - jezikoslovna obdelava podatkov mjerna obrada podataka - measurement data processing - Messdatenverarbeitung {f} - merilna obdelava podatkov nepovezana obrada podataka - off-line data processing - Off-Line-Verarbeitung {f} - nepovezana obdelava podatkov povezana obrada podataka - on-line data processing - Online-Datenverarbeitung {f} - povezana obdelava podatkov priključena obrada podataka - on-line data processing - Online-Datenverarbeitung {f} - priključena obdelava podatkov isključena obrada podataka - off-line data processing - Off-Line-Verarbeitung {f} - izključena obdelava podatkov naučna obrada podataka - scientific data processing - wissenschaftliche Datenverarbeitung {f} - znanstvena obdelava podatkov digitalni sistem obrade mjernih podataka - digital measurement data processing system - digitales Messdatenverarbeitungssystem {n} - digitalni sistem obdelave merilnih podatkov inicializirati - initialize - eröffnen (to) - inicializirati inicializirati - initialize - initialisieren (to) - inicializirati inicializirati - initialize (to) - einleiten - inicializirati peć - furnace through - Feuermulde, f - kapacitet - capacity - Fassungsvermögen, n - zmogljivost simbol za “Ne” - “No” symbol - - 3D efekt - 3-D effect - - crta naglašavanja - accent bar - - pristupne tipke - access keys - - pomagala - accessories - - nenamjerno - accidentally - - akcija - action - - akcijske stavke - action items - - akcijski upit - action query - - aktivne postavke - active settings - - aktivni prozor - active window - - aktivno okno aktivnost - activity - - dodatak - add-in - - programski dodatak - add-in program - - adresa - address - - naslov susjedni - adjacent - - držač za podešavanje - adjustment handle - - administrator - administrator - - napredan - advanced - - savjet - advice - Rat {m} - nasvet zastara - aging - - vazdušni kist - airbrush - Luftbürste {f} - zračni čopič drugi naziv - alias - Pseudonym {n} - pridevek poravnati - align - anpassen - poravnati abecedirati - alphabetize - - izmjenični postupak - alternate process - - dvoznačno - ambiguous - - alati za analizu - Analysis Toolpak - Analysewerkzeug {n} - orodja za analizo analizirati - analyze - - animacija grafikona - animating charts - - animacija - animation - - primjedba - annotation - - dodati na kraj - append - anhängen - pripni program - application - - primijeniti - apply (to) - verwenden - uporabiti obaveza - appointment - Treffen {n} - zmenek arhiva, aarhiva, arhivska (atribut datoteke) - archive - - Želite li zaista … - Are you sure you want … - - područje - area (graph) - Bereich {m} - območje rasporediti - arrange - - pumpa - pump - Pumpe {f} - črpalka namotaj - coil - Wendel {f} - tuljava usisni vod - suction line - Saugleitung, f - vsesalna linija otporan na pritisak - pressure-resistant {adj} - druckfest - tlačno odporen Raynaudova bolest (sindrom bijelih prstiju) - - Raynaudsche Krankheit (Weißfingerkrankheit) - Raynaudova bolezen (sindrom belih prstov) nosač - lug - Haltevorrichtung {f} - nosilec ovijeni postskript - encapsulated postscript, krat. EPS - gekapseltes Postscript {n} - oviti postscript šifrirani - encrypted - verschlüsselt - šifrirani tržišna komponenta - open market component - offenmarktfähig Komponente, f - tržna komponenta direktni pristup do memorije - direct memory access, DMA - direkter Speicherzugriff {m} - neposreden dostop do pomnilnika - Contact Pushbutton - Tippen-Taster - islam - Islam - Islam {m} - Islam mejtef - Islamic school - Koranschule {f} - islamska šoča svemir - - - vesolje tvrdica - curmudgeon - Geizhals {m} - skopuh pukotina - crack - Riß, m - razpoka pukotina - crack - Bresche {f} - poklina naprsnuće - crak - Spalte {f} - špranja aktivna slika - image map - Image {n}Abbildung {f} - aktivna slika aktivna slika - active image - aktiv Abbildung {f} - aktivna slika razvojni alat - development tool - Entwickelung {f} Werkzeug {n} - razvojno orodje pamučna ili lanena tkanina krepovana - seersucker - Seersucker {m} - odmor - pause - Pause {f} - premor odmor - pause - Pause {f} - tišina odmor za predah - pause for breath - Atempause {f} - premor za dih tamponaža - buffering - Pufferung {f} - olajšanje strast - passion - Leidenschaft {f} - strast pletenica, uvojak - tress - Locke {f} - pramen muka - trouble - Schwierigkeit {f} - tegoba porez - tribute - Abgabe {f} - davek rub - verge - Rand {m} - rob praznina - vacancy - Leere {f} - praznina odmor - vacancy - Vakanz {f} - premor slobodne sobe - vacation - freies Zimmer {n} - proste sobe slobodno radno mjesto - vacancy - freie Arbeitsstelle {f} - prosto delovno mesto sluga - valet - Diener {m) - služabnik izvidnica - vanguard - Vorhut {f} - ogledna patrulja skitnica - vagabond - Gammler {m} - potepuh dolina - vale - Tal {n} - dolina apsolutna permeabilnost - abslute permeability - absolute permeabilität, f - absolutna permeabilnost pipalo apsolutnog položaja - absolute position sensor - Absolutmaßsensor, m - tipalo absolutnega položaja pipalo apsolutnog položaja - absolute position sensor - Absolutmaßsensor, m - zaznavalo absolutnega položaja držač za podešavanje - adjustment handle - Handgriff {m} - ročaj za naravnavanje napredan - advanced - fortgeschritten - napredni zastara - aging - Alterung {f} - postaranje drugi naziv - alias - Deckname {m} - vzdevek dvoznačno - ambiguous - doppelsinnig - dvoumen primjedba - annotation - Anmerkung {f} - notacija, zapis igra učetvero - quad play - Quad {n}Spiel {n} - četvorček storitev tipke sa strelicama - arrow keys - - dodijeliti - assign - - podrška - assistance - - pomoćnik - assistant - - pridruženo - associated with - - pridružiti - attach - - prilog - attachment - - sudionik - attendee - - atribut - attribute - - slušateljstvo - audience - - brošure za slušateljstvo - audience handouts - - ispitivanje - auditing - - provjera autentičnosti - authentication - - SamoSkrivanje - Auto Hide - - SamoDopuna - AutoComplete - - Čarobnjak za GotovSadržaj - AutoContent Wizard - - osobina SamoIspravak - AutoCorrect feature - - automatsko pozivanje - autodial - - osobina SamoIspuna - AutoFill feature - - osobina GotovFilter - AutoFilter feature - - osobina GotovObrazac - AutoForm feature - - automatsko oblikovanje - autoformat - - osobina SamoOblikovanje - AutoFormat feature - - automatizovati - automate - - SamoIzbor - AutoPick - - SamoKlizanje - AutoScroll - - osobina GotovOblik - AutoShape feature - - GotovRazmak - AutoSpace - - osobina SamoZbroj - AutoSum feature - - osobina SamoSažetak - AutoSummarize feature - - osobina GotovTekst - AutoText feature - - dostupan - available - - Nazad (dugme) - Back - - podloga - background - - sigurnosna kopija - backup - - unazad - backward - - balončići - balloons - - grupa - band - - transparent - banner - - istaknuti naslovi - banner headlines - - položeni stupčani grafikon - bar chart - - crtični kod - bar code - - osnovni redak - base line - - temeljen - based - - Na znanje - Bcc - - strelica savijena prema gore - bent-up arrow - - slikovni okvir - bevel - - Dvosmjerno - BiDi - - korice - binder - - bitmapa - bitmap - - crno-bijele prezentacije - black and white presentations - - bjelina - blank - - predložak prazne prezentacije - blank presentation template - - trepćući - blinking - - bločni luk - block arc - - tijelo - body - - Pseudo - Bogus - - predloženi tekst - boilerplate text - - podebljan - bold - - knjiženje - booking - - knjižna oznaka - bookmark - Buchzeichen {n} - knjižni znak rub (prozora), obrub (tablice, ćelije) - border - - vezan - bound - - granica - boundary - - granični okvir - bounding box - - okvir - box - - vitičasta zagrada - brace - - (uglate) zagrade - brackets - - grana - branch - - grananje - branching - - Prekini vezu prema naprijed - Break forward link - - svijetlo osvjetljenje - bright lighting - - sjajnost - brightness - - letimični pregled - browse - - objekt za pregled - browse object - - preglednik - browser - - brkljalnik mjehurićni grafikon - bubble chart - - budžet, proračun - budget - - ugrađen - built-in - - opsežan - bulk - - grafička oznaka - bullet - - označeni popis - bulleted list - - oglasna ploča - bulletin board - - dugme - button - - priručna memorija - cache - - izračun - calculation - - kalkulator - calculator - - oblačić - callout - - crta do oblačića - callout line - - okvir teksta oblačića - callout text box - - valjak - can - - Odustani - Cancel - - prekliči otkazati sastanak - cancel meeting - - otkazivanje - cancellation - - opis slike - caption - - kartoteka - card file - - oznaka kraja retka - carriage return - - kaskadno - cascade - - katalog - catalog - - nadoknaditi - catch up - - kategorija - category - - opomena - caution - - Kopija - Cc - - CD zapis - CD track - - potvrda - certificate - Bescheinigung {f} - potrdilo ćelija - cell - - Poštovani klijentu - - Verehrter Kunde - fini veš - gentle wash - Schonwäsche, f - vanjski podaci - external data - Außendaten {pl} - zunanji podatki obrada podataka - edit data (to) - Daten aufbereiten - urejanje podatkov simbol lanca - chain symbol - - VELIKA/mala slova - change case - - poglavlje - chapter - - znak - character - - razmak između znakova - character spacing - - značajka - characteristic - - grafikon - chart - Grafik {f} - objekt grafikona - chart object - - list grafikona - chart sheet - - alatna traka Grafikon - Chart toolbar - - Čarobnjak za grafikon - Chart Wizard - - potvrdni okvir - check box - - kvačica - check mark - - provjera pravopisa - check spelling - - kontrolni zbroj - check sum - - provjerava ima li pogrešaka - checks for errors - - ševroni - chevrons - - odabrati - choose - - kružno pozivanje - circular - - kružna strelica - circular arrow - - razred - class - - očistiti - clear - - pritisnuti - click - - pritisnite - click on - - klijent - client - - crtežni isječak - clip art - - Međuspremnik - Clipboard - - zatvaranje - close - - oblačić - cloud callout - - kôd - code - - saradnja - collaboration - - sažeti - collapse - - obojene poruke (pravilo) - color messages (rule) - - šema boja - color scheme - - stupac - column - - stupčani (grafikon) - column (chart) - - naslov stupca - column heading - - spajanje - combining - - kombinovani okvir - combo box - - naredba - command - - Čarobnjak za dugme naredbe - Command Button Wizard - - naredba nije uspjela - command failed - - linija naredbe - command line - - komentar - comment - - zbijanje - compact - - kompaktni disk - compact disk - - uspoređivanje - comparing - - kompatibilnost - compatibility - - prevesti - compile - übersetzen - prevesti komponenta - component - - komprimirati - compress - - računalo - computer - - uslov - condition - - uvjetno oblikovanje - conditional formatting - - tajnost - confidentiality - - povezati - connect - - povezivač - connector - - uzastopni - consecutive - - dosljednost - consistency - - ograničenje - constraint - - savjetnik - consultant - - kontakt - contact - - popisi kontakata - contact lists - - baza podataka za upravljanje kontaktima - contact management database - - spremnik - container - - sadržaj - content - - predlošci sa sadržajem - content templates - - kontekstna pomoć - context sensitive help - - kontrola (na obrascu), nadzor - control - - alatni okvir Kontrola - Control toolbox - - pretvoriti - convert - - pretvornik - converter - - kopirati, kopija - copy - - ugao - corner - - ispravan - correct - - ispravljanje pogrešaka pri upisu - correcting typos - - ispravka - correction - - naslovna strana - cover sheet - - saradnik - co-worker - - krah - crash - - napravite - create - - vjerodajnica - credential - - kriterij - criterion - - obrezivanje - crop - - unakrsne reference - cross-references - - unakrsni upit - crosstab query - - unakrsno tabeliranje - cross-tabulation - - šifriranje - crypt - - valuta - currency - - trenutačno označeno, trenutačni datum - current (selection, date) - - aktivni prozor, aktivna mapa - current (window, folder) - - strelica zakrivljena udesno - curved right arrow - - vrpca zakrivljena prema gore - curved up ribbon - - korisnička naredba - custom command - - korisnički oblik - custom format - - korisnička instalacija - custom installation - - korisnička inventarna baza podataka - custom inventory database - - korisnički rječnik - custom spelling dictionary - - korisnička alatna traka - custom toolbar - - prilagoditi - customize - - izrezati - cut - - odsjeći - cut off - - nadzorna ploča - dashboard - - podaci - data - - unos podataka - data entry - - natpis nad podacima (grafikon) - data labels (chart) - - podatkovna oznaka - data marker - - skup podataka - data series - - odzračivati - deaerate - entlüften - odvajati zrak programi baze podataka - database applications - - Čarobnjak za bazu podataka - Database Wizard - - podatkovna tablica - datasheet - - tablični pogled - datasheet view - - datum - date - - ljetno/zimsko računanje vremena - daylight saving time - - krajnji rok - deadline - - traženje pogrešaka - debugging - - odbiti - decline - - zadan - default - - zadana vrijednost - default value - - odgoditi - defer - - definirati - define - - umanji - deflate - - odgoda - delay - - delegirati, delegat - delegate - - izbrisati, brisanje - delete - - razgraničena tekstna datoteka - delimited text file - - graničnik - delimiter - - isporučiti - deliver - - degradirati - demote - - ukinuti označenost - deselect - - dizajn - design - - konstruiranje pogled dizajna - design view - - radna površina - desktop - Arbeitsfläche {f} - namizje simbol lanca - chain symbol - - VELIKA/mala slova - change case - - dizajn - design - - snovanje pogled dizajna - design view - - odredište - destination - - odvojiti - detach - - detaljan - detailed - - razvojni programer - developer - - upravljački programi - device drivers - - biranje telefonskih brojeva - dialing phone numbers - - dijaloški okvir - dialog box - Dialogfenster {n} - sporočilno okno prigušeno posvjetljenje - dim lighting - - blijed - dimmed - - memorija direktnog pristupa - direct access storage - - smjer - direction - - tipke za usmjeravanje - direction keys - - imenički servis - directory service - - Rastaviti - disassemble - - odbaciti - discard - - prekinuti vezu sa - disconnect - - raspodijeliti razmak - distribute space - - popis raspodjele - raspodijeliti razmak - - usidren - docked - - dokument - document - - dokumentna datoteka - document file - - simbol dokumenta dijagrama toka - document flowchart symbol - - karta dokumenta - document map - - osobina Karta dokumenta - Document Map feature - - prsten - donut - - matrični - dot-matrix - - dvaput pritisnuti - double-click - - dvakratni klik prstenski grafikon - doughnut (graph) - - strelica nadolje - down arrow - - preuzimanje - download - - skica - draft - - skica ispisa - draft output - - vući - drag - - vuci i ispusti - drag and drop - - alatna traka Crtanje - Drawing toolbar - - alati za crtanje - drawing tools - - jedinica - drive - Laufwerk {n} - diskovni pogon upravljački program - driver - - inicijal - drop cap - - padajući popis - drop-down list - - datum krajnjeg roka - due date - - mutan - dull metal - - duplikat - duplicate - - dinamički - dynamically - - dinamički skup slogova (dynaset) - dynaset - - rub - edge - - urediti - edit - - uređivanje - editing - - uređivač teksta - editor - - elektronska prezentacija - electronic presentation - - elemenat - element - - nagib - elevation - - e-pošta - e-mail - - uložiti - embed - - reljefan - embossed - - obuhvatiti - enclose - - Kodirati - Encode - - krajnja bilješka - endnote - - unijeti, unos - enter - - stavka - entry - - okolina - environment - - jednadžba - equation - - oprema - equipment - - ekvivalentan - equivalent - - izbrisati - erase - - brisalo - eraser - - pogreška - error - - stupci pogreške - error bars - - poruka o pogrešci - error message - - vrednovati - evaluate - - događaj - event - - program upravljan događajima - event-driven program - - razmjena informacija - exchange information - - isključivanje - exclude - - isključiv - exclusive - - izlaz - exit - - širenje, proširiti - expand - - krivulja eksponencijalnog rasta - exponential growth curve - - eksponencijalno izglađivanje - exponential smoothing - - izvoz, izvesti - export - - proteže se, produžuje drugog (kontekst) - extend - - vanjski podaci - external data - - izdvajanje - extract - - izbacivanje - extrusion - - nasuprotne stranice - facing pages - - faks (kad se radi o poruci) - facsimile (ili fax) - - Favoriti - Favorites - - faksni uređaj (kad se radi o uređaju) - fax - - naslovna stranica faksa - fax cover sheet - - osobina - feature - - povratna informacija - feedback - - polje - field - - slika (Word), podaci (Excel) - figure - - datoteka - file - - atribut datoteke - file attribute - - datotečni nastavak - file extension - - oblik datoteke - file format - - struktura datoteke - file format - - mjesto datoteke - file location - - naziv datoteke - file name - - ispuna - fill - - držač za ispunu - fill handle - - ispuni praznine - fill-in-the-blanks - - vlasnička programska oprema - propriety software - Anständigkeit {f} sortware - lastniška programska oprema filtriranje - filtering - - traženje - find - - uvlačenje (ili uvlaka) prvog retka - first-line indent - - zastavica - flag - - zrcaljenje - flip - - plutajući objekt - floating object - - disketa - floppy disk - - disketa dijagram toka - flowchart - - letak - flyer - - presavijeni ugao - folded corner - - mapa - folder - - zastavica prosljeđivanja - follow-up flag - - font - font - - podnožje - footer - - fusnota - footnote - - npr. - for example - - za detaljnije informacije - for more information - - planiranje - forecasting - - strani ključ - foreign key - - obrazac - form - - pogled dizajna obrasca - form design view - - polje obrasca - form field - - pismo obrazac - form letter - - Čarobnjak za obrazac - Form Wizard - - alatna traka Oblikovanje - Formatting toolbar - - alatna traka Obrasci - Forms toolbar - - traka formule - formula bar - - forum - forum - - veza prema naprijed - forward link - - djelić - fragment - - skup okvira - frameset - - okosnica - framework - - slobodno/zauzeto - free/busy - - prostoručni (oblik) - freeform - - zamrznuti - freeze - -  alje - From (e-mail) - - ispočetka - from scratch - - pristupni - front-end - - pogled punog zaslona - full screen view - - funkcija - function - - PR - FW - - opšte - generally - - uopšten - generic - - dobivanje pomoći - getting assistance - - globalni predložak - global template - - glosarij - glossary - - traženje cilja - goal seeking - - stupnjevita ispuna - gradient fill - - sveukupni zbroj - grand total - - dodijeliti - grant - - grafikon - graph - - grafika - graphic - - u sivim tonovima - grayscale - - rešetka - grid - - crta rešetke - gridline - - grupa, grupirati - group - - okvir grupe - group frame - - grupiranje - grouping - - trend rasta - growth trend - - grafičko korisničko sučelje - GUI - graphical user interface - - smjernica - guideline - - vodilice - guides - - uvezna margina - gutter - - držač - handle - - rukovalac - handler - - brošura - handout - - praktični vodič - hands-on tutorial - - disk - hard disk - - ručni prijelom stranice - hard page break - - hardver - hardware - - prestalo važiti - has expired - - zaglavlje - header - Kopfzeile {f} - glava naslov - heading - - visina - height - - tekst pomoći - Help text - - sakriti - hide - - skrivanje - hiding - - osvijetliti - highlight - - osvjetljavanje teksta - highlighting text - - držati pritisnuto - hold down - - praznici - holidays - - kućna imovina - home assets - - polazna stranica - home page - - Peterokut - HomePlate - - aktivno mjesto - hot spot - - kućni inventar - household inventory - - koliko duboko 3D produžava označeni objekt - how deep3-D extends on the selected object - - nijansa - hue - - hiperveza - hyperlink - - tronogi roštilj - spider - - roštilj - barbecue - - roštilj - grill - - roštilj preklapanje - switching - Umschaltung {f} - preklapljanje portal - portal - Portal {n} - portal čest - incessantly - - često - incessantly - - zemljospoj - ground fault [Am.] - Erdschluss, m - uzemljenje - earth fault - Erdschluss {m} - ozemljitev profil izvora - resource profile - Ressourceprofil, n - profil vira prepravka - alteration - - rascjepka - split pin - - sigurnosna svijest - Safety Awareness - - varnostna zavest sigurnosni uslovi - Safety Requirements - - varnostni pogoji područje i frekvencija testova - Scope and Frequency of Tests - - Območje in frekvenca preizkusov - maintenance visit - - vzdrževalni obisk nazivna brzina - rated speed - - nazivna hitrost radni test - Performance test - - delovni preizkus funkcijski test - Function test - - funkcijski test priprema - preparation - Vorbereitung {f} - priprava lift nije u upotrebi - Elevator Out of Service - - dvigalo ni v uporabi - Get familiar - - Seznanjenje - - - - - - smjernice - guidelines - - smernice kontrolni popis - checklist - - kontrolni seznam kočioni bubanj - brake drum - Bremstrommel {f} - zavorni boben planetarni reduktor - planetary geared - - planetarni reduktor kočioni disk - brake disk - - zavorni disk ručica za ispust kočnice - brake release lever - - ročica za proženje zavore kočione obloge - brake pads - - zavorne obloge sklopni članci - linkages - - sklopni členi - lifting rod - - dvižni drog uzdizanje - lifting - - izvlakač - lifting piece - - klip - plunger - - bat masivan čep - plunger - - kružni grafikon - pie diagram - - krožni grafikon - too loose - - prerahle drugo pravilo - second rule - - drugo pravilo isključite - switch off - abschalten - izklopite uključite - switch on - einschalten - vklopite upalite - turn on - anschalten - prižgite ručni točak - hand wheel - Handrad {n} - ročno kolo isključen - switched off - - izključen bezreduktorski motor - gearless machines - getriebeloser Maschine, f - brezreduktorski motor pipajući mjerač - feeler gauge - - tipalni merilnik razmak klizanja - slide distance - - razmik zdrsnjenja vremensko područje - Time Range - - časovno območje ocjena - approximation - - ocena vožnja konopca - travel of rope - - vožnja vrvi vrijeme kretanja konopca - time of movement rope - - čas gibanja vrvi obilazak gradilišta - site visit - - obisk gradbišča ručna pumpa - hand pump - - ročna črpalka spuštanje - lowering - - spuščanje električni šematski dijagrami - electrical schematic diagrams - - električni shematski diagrami - dislocking device - - naprava za odklepanje otključavanje - unlocking - Entriegeln {n} - odklepanje poravnavajuće uže - compensating rope - - izravnalna vrv nadzorni uređaj za usporavanje - slowdown monitoring device - - nadzorna naprava za upočasnjevanje terminalna etaža - terminal landing - - terminalna etaža - if any - - če poljubni - Test appropriate inputs - - Preizkusite primerne vhode - bi-directional safety gears - - dvosmerne lovilne naprave gdje su namještena - where used - - kjer so nameščena regulator prekoračenja brzine - overspeed governor - - regulator prekoračitve hitrosti - safety gear wedge - - konus lovilne naprave čitljivo - readable - - bralno krhke - brittle - leicht zerbrechlich - krhke testiranje - testing - - preizkušanje ovjerene - stamped - - overene ako je navedena - if available - - če je navedena sklapljanje - coupling - Muffe {f} [Verschraubung] - sklopitev odjel - department - - oddelek obuhvat - grip - - objem u skladu sa planom - as designed - - v skladu z načrtom signal za opominjanje - nudging circuit - - signal za opominjanje centralna vrata - center opening door - - centralna vrata povezani dokumenti - related documents - - povezani dokumenti - anti-creep - - proti-plazenja - if applicable - - če je uporaben automatska vrata - automatic door - - avtomatska vrata prekidač za hitne slučajeve - emergency switch - - zasilno stikalo indirektno hidrauličko dizalo - Roped Hydraulic Elevator - - indirektno hidravlično dvigalo postavljanje - alignment - - podprtja vodeći točkići - roller guide - - vodilna kolesa - pull-through force - - vlečenja skozi silo prekid užeta - rope brake - - pretrganje vrvi ako postoji - if existing - - če obstaja sigurnost vrata - Door Safety - - varnost vrat portfelj - portfolio - - portfelj kontrolni popis - checklist - - kontrolni seznam kontrolni popis zadataka - task checklist - - kontrolni seznam nalog izazov - challenge - - izziv kompatabilan - consistent - - kompatabilen - consistent - - združljiv opšte potpore - generic overrides - - splošne podpore viseći - pending - - viseč objašnjenje - clarification - - pojasnilo važeći izuzetak - valid exception - - veljavna izjema vezivo - binder - - vezivo planetarni reduktor - planetary gear - - planetarni reduktor starija oprema - older equipment - - starejša oprema odgovarajući - applicable - - primeren važeći - applicable - - veljaven pogon vrata - door drive - - pogon vrat trenje užeta - rope friction - - vrvno trenje mala brzina - low speed - - nizka hitrost izvještaj o izvođenju projekta - project management report - - poročilo o izvajanju projekta datoteka uređaja - device file - - datoteka naprave pasivno područje - passive area - - pasivno območje rad naterenu - field operations - - delo na terenu inženjer - engineer - - inženir kočiona udaljenost - braking distance - - zavorna razdalja postupni sigurnosni uređaj - progressive safety gear - - postopna lovilna naprava kao iznimka - as an exception - - kot izjema obaveza - engagement - - obveza određen - due - - določen primjenjivost - applicability - - uporabnost - Investigate and correct until it passes - - Preiščite in popravite dokler ne opravi. pratnja - follow up - - dobavljač - provider - - dobavitelj sudionik - attendee - - udeleženec kvalifikacija - proficiency - - usposobljenost podešavanje popravaka - patching - Flickerei {f} - namestitev popravkov izvesti - implement - ausführen - izvesti kriptogram - ciphertext - Geheimtext {m} - kriptogram kriptogram - cryptogram - Geheimtext {m} - kriptogram pražnjenje - emtying - Entladen, n - praznenje snaga motora - engine power - Motorleistung, f - moč motorja okretni moment - engine torque - Motordrehmement, n - navor motorja obrtni moment - engine torque - Motordrehmoment, n - vrtilni moment torzioni moment - torque - - moment sile - torque - - moment - torque - - okidajuća osovina - torque bar - - rasteg - elongation - Streckung, f - razteg produženje - elongation - Verlängerung, f - podaljšek istezanje - elongation - Dehnung, f - raztezek istezanje - elongation - Dehnung, f - rastezanje dobavljač - provider - Anbieter {m} - dobavitelj snabdjevač - provider - Lieferant {m} - dobavitelj dobavljač namjenskih usluga - application service provider - - osiguravatelj usluge održavanja - maintenance service provider - - pribavljač poboljšane usluge - enhanced service provider - - pružatelj financijskih usluga - financial service provider - - pružatelj usluga - service provider - - davatelj usluga - service provider - - davalac usluge - service provider - - davatelj usluga Interneta - Internet service provider - - dobavljač internet usluga - Internet Service Provider - - ponuđač usluge pristupa Internetu - Internet service provider - - osiguravatelj usluge održavanja - maintenance service provider - - održavatelj (sistema) - maintenance service provider - - davatelj usluga održavanja - maintenance service provider - - financijska usluga - financial service - - interfejs dobavljača telefonskih usluga - telephony service provider interface - - davatelj usluge elektronske trgovine - electronic commerce service provider - - davatelj IP telefonskih usluga - Internet telephony service provider - - dobavljač opreme - equipment provider - - opskrbljivač podacima - data provider - - davatelj pristupa Internetu - Internet access provider - - dobavljač - provider - Provider {m} - dobavitelj mrežni dobavljač - network provider - Netzbetreiber {m} - omrežni dobavitelj nepredviđen - unsolicited - - nagnut - inclined - - naklonast - inclined - - naklonjen - inclined - - sklon - inclined - - sadržaj - Table of Contents - - kazalo edicija - edition - - izdaja edicija - edition - - edicija sigurnosne naočari - Safety Goggels - - varnostna očala preduslovi - prerequisites - - predpogoji rekurzivni, koji se odnosi na rekurziju - recursive - rekursiv - rekurzivni,ki se nanaša na rekurzijo rekurzivna funkcija - recursive function - berechenbare Funktion {f} - rekurzivna funkcija rekurzivni podprogram - recursive subroutine - rekursives Unterprogramm {n} - rekurzivni podprogram najtopliji pozdrav - warmest regards - - sabah - morning - Vormittag {m} - jutro - morning - Vormittag {m} - sposoban - capable - fähig - zmogljiv,sposoben nekega opravila ali funkcije - - - bratkovič - dual in-line socket - zweireihiger Stecksockel {m} [für ICs] - postolje - socket - Sockel, f - goveđe pečenje - roast beef - - pečen - roast - - biftek - beef - - goveče - beef - - govedina - beef - - mesni - beef - - rugati se - roast - - junetina - baby beef - - goveđa supa - beef soup - - vo - beef animal - - pržiti - roast - - kuditi - roast - - ismijavati se - roast - - I-crta - I-beam - - ikona - icon - - ustanoviti - identify - - pripravan - idle - - slika - image - - IMAP-spremište - IMAP store - - primijeniti - implement - - uvoz, uvesti - import - - utisnut - imprint - - Pomoćnik za ulaznu poštu - Inbox Assistant - - uključiti - include - - korak povećanja - increment - - uvlaka, uvući - indent - - uvlačenje podataka u radnom listu - indenting worksheet data - - pokazivač - indicator - - pojedinačni primjerak - individual copy - - nedogled - infinity - - uvećaj - inflate - - izvor informacija - information resource - - tintni pisač - ink jet printer - - u istoj razini - inline - - upis - input - - upisna maska - input mask - - upisna poruka - input message - - upis teksta - insert mode - - umetnuti grafikon - inserted chart - - umetanje - inserting - - tačka unosa - insertion point - - instalirati, instaliranje - install - - pojava - instance - - uputa, instrukcija (programski kod) - instruction - - integracija - integration - - cjelovitost - integrity - - interaktivni - interactive - - razmjena - interchange - - unutrašnja memorija - internal storage - - Internet, internetni - Internet - Internet {n} - internet sjecište - intersection - - Intranet - Intranet - - faktura - invoice - Faktura {f} [österr.] [schweiz.] - račun pretpostavlja se - it assumes - - funkcioniše - it works - - stavka - item - - spoj - join - - Dnevnik - Journal - - skočiti - jump - - dugme skoka - jump button - - bezvrijedna e-pošta - junk e-mail - - sljubljivanje para znakova - kern character pairs - - sljubljivanje - kerning - - tipka - key - - tastatura - keyboard - - ključna riječ - keyword - - ukloni nit - kill thread - - natpis, naljepnica (kontekst) - label - - etiketa (u programima) programska oznaka - label - - Čarobnjak za adresnu naljepnicu - Label Wizard - - obilježen - labelled - - pejzaž - landscape - - posljednje (zadnje samo ako nakon toga nema više ničega) - last - - zadnjkrat zadnji redak - last row - - posljednji spremio - last saved by - - poslije (ne kasnije) - later - - vodeći znak - leader character - - strelica ulijevo - left arrow - - legenda - legend - - čitkost dokumenata na zaslonu - legibility of on-screen documents - - slovna kartica - letter tab - - predlošci pisama - letter templates - - Čarobnjak za pismo - Letter Wizard - - zaglavlje pisma - letterhead - - razina - level - Niveau {n} - nivo svjetlo osvjetljuje - light shines on - - znak munje - lightning bolt - - crta - line - - iscrtavanje - line art - - linijski oblačić - line callout - - linijski grafikon - line chart - - prored - line spacing - - povezivanje, veza - link - - povezava popis - list - - popisni okvir - list box - - napuniti, učitati (kontekst) - load - - bremeniti locirati - locate - - mjesto - location - - prijava - log on - - logotip - logo - - pogled s jedne pozicije - look from single location - - polje vrijednosti - lookup field - - funkcija povezivanja vrijednosti - lookup function - - labav - loose - ungebunden - kurent - lowercase - - makronaredba - macro - - Graditelj makronaredbi - Macro Builder - - povećati - magnify - - skupno pismo - mail merge - - Pomoćnik za skupno pismo - Mail Merge Helper - - poštanski sandučić - mailbox - - skupno pismo - mailing - - adresna naljepnica - mailing label - - Čarobnjak za adresiranje pisama - Mailing Label Wizard - - popisi skupnog pisma - mailing lists - - upravljati - manage - - upravitelj (za alate i programe), rukovoditelj (za zaposlenike) - manager - - upravitelj rukovati - manipulate - - priručnik - manual - - ručna veza - manual link - - ručna obrada - manual operation - - ručna obnova veza - manually updating links - - karta, zemljovid (kontekst) - map - - uparivanje ćelija radnog lista s poljima baze podataka - mapping worksheet cells to database fields - - margina - margin - - bilješke u margini - margin notes - - obilježi kao pročitano - mark as read - - oznaka - mark, marker - - obilježavanje pri reviziji - marking revisions - - pomični tekst - marquee - - nadzornik - master - - nadzorni dokumenti - master documents - - nadzorni slajd - master slide - - nadzorni stil - master style - - uskladiti - match - - ispunjavati (kriterij) - match (criteria) - - odgovarajuća omotnica - matching envelope - - dugme za maksimiziranje - maximize button - - medijski isječak - media clip - - sastanak - meeting - - Podsjetnik sastanka - Meeting Minder - - dopis - memo - - Čarobnjak za dopis - Memo Wizard - - memorija - memory - - meni - menu - - meni traka - menu bar - - naredba menija - menu element - - spojiti - merge - - spojno polje - merge field - - poruka - message - - postupak - method - - umanjeni prozor - miniature window - - dzgme za minimiziranje - minimize button - - zrcalne margine - mirror margins - - neslaganje - mismatch - - neusklajenost obavezan - modal - - uvjetan - modeless - - modem - modem - - parametri - modifiers - - promijeniti - modify - - modularni - modular - - monitor - monitor - - s najmanjim razmakom među znakovima - most compact character spacing - - pritisak miša - mouse click - - pokazivač miša - mouse pointer - - pomicanje - move around - - premještanje (datoteka), pomicanje (miša) - moving - - pokretni prosjeci pokretni prosjeci - moving averages - - višestruki dokument - multidocument - - multimedija - multimedia - - multimedijski efekti - multimedia effects - - višestruko poništavanje - multiple undo - - baza podataka glazbene zbirke - music collection database - - naziv - name - - imenovani raspon - named range - - imenovane ćelije u radnom listu - named worksheet cells - - formula prirodnog jezika - natural language formula - - navigacija - navigate - - negativne uvlake - negative indents - - gniježdenje podzbrojeva - nesting subtotals - - mreža - network - - novi redak - new line (Word) - - interesna grupa - newsgroup - - novinska brošura - newsletter - - Čarobnjak za novinsku brošuru - Newsletter Wizard - - novinski stil - newspaper-style - - novinski stupci - newspaper-style columns - - sljedeći koraci - next steps - - Dalje - Next> (u čarobnjacima) - - neodvojiva rastavnica - nonbreaking hyphen - - neodvojiv razmak - nonbreaking space - - neispisiv znak - nonprinting character - - običan pogled - normal view - - urezana strelica udesno - notched right arrow - - bilješka, napomena (u datotekama pomoći) - note - - osobina Bilješka - Notes feature - - Tok bilježaka - Notes Flow (menu) - - stranica bilješki - notes page - - pogled stranice bilješki - notes page view - - obavijest - notification - - upozori - notify - - nulmodemski kabel - null modem cable - - numerisan - numbered - - numerisani popis - numbered list - - stranica bilješki - notes page - - pogled stranice bilješki - notes page view - - brojčani dio tipkovnice - numeric keypad - - Office traka prečaca - Office Shortcut Bar - - objekt - object - - neumrežena mapa - offline folder - - vanjska memorija u dijagramu toka - offline storage flowchart - - neumreženo spremište - offline store - - izvanstranični poveznik - off-page connector - - prilikom prispijeća - on arrival - - u vaše ime - on your behalf - - računalni dokument - online document - - umrežena mapa - online folder - - računalni obrazac - online form - - računalna pomoć - online Help - - računalni izvori informacija - online information sources - - računalni pogled izgleda - online layout view - - mrežni sastanak - online meeting - - prezentacija na zaslonu - on-screen presentation - - neproziran - opaque - - otvoreno povezivanje baza podataka - open database connectivity - - operacijski sistem - operating system - - postupak - operation - - mogućnost - option - - opcijsko dugme - option button - - grupe izbora - option groups - - neobavezan - optional - - redoslijed - order - - hakerski malac - script kiddie - - hekerski malček izvodljivi kompjuterski program - executable, executable program - - izvršljiv računalniški program remont - overhaul - Instandsetzung {f} - popravilo generalka - overhaul - Überholung {f} - generalka - overhaul - Revision {f} - organizacijski dijagram - organization chart - - organiziranje dokumenata - organizing documents - - usmjerenje - orientation - - izvorni - original - - originalna datoteka - original file - - pošiljatelj - originator - - Ostalo - Other (tab) - - izvlaka - outdent - - kontura - outline - - alatna traka Kontura - Outlining toolbar - - izlaz - output - - elipsa - oval - - preljev - overflow - - prozirnice - overhead transparencies - - precrtavanje - overstrike - - pisanje preko postojećeg - overtype mode - - pregled - overview - - Čarobnjak za prezentaciju na putu - Pack and Go Wizard - - stranica - page - - prijelom stranice - page break - - osobina Pregled prijeloma stranice - Page Break Preview feature - - stranično polje - page field - - pogled izgleda stranice - page layout view - - usmjerenje stranice - page orientation - - postava stranice - page setup - - numeriranje stranica - pagination - - paleta - palette - - okno - pane - - pomicanje okna - panning - - zastoj papira - paper jam - - odlomak - paragraph - - oznaka odlomka - paragraph mark - - parametarski upit - parameter query - - analiza, analizirati - parse - - sudionik - participant - - lozinka - password - - zalijepiti - paste - - Specijalno zalijepi - Paste special - - put - path - - uzorak - pattern - - slaganje uzorka - pattern match - - pauza, pauziranje - pause, pausing - - PauzirajSnimalo - PauseRecorder - - crtanje olovkom za vrijeme pokaza prezentacije - Pen drawings in slide shows - - olovka - pencil - - neriješeno - pending - - obod - perimeter - - trajno - permanently - - dozvola - permission - - osobni kontakti - personal contacts - - osobni popis za raspodjelu - personal distribution list - - telefonski imenici - phone books - - izraz - phrase - - pika (pl. pike) - pica (pl. picas) - - crtež - picture - - tortni grafikon - pie chart - - razmak - pitch - - stožerna tablica - pivot table - - Čarobnjak za StožernuTablicu - PivotTable Wizard - - StožerneTablice - PivotTables - - smjestiti - place - - instalacija ptograma - program installation - Programminstallation {f} - namestitev programa električna instalacija - wiring - elektrische Installation {f} - električno ožičenje instalacija - installation - Installation {f} - namestitev instalacija - installation - Anlage {f} - namestitev instalacija - installation - Aufstellung {f} - namestitev montaža - installation - Montage {f} - napeljava instalacija - installation - Installation {f} - inštalacija instalacija - installation - Aufstellung {f} - namestitev instalacija - installation - Anlage {f} - vojaški objekt haos - havoc - Chaos {n} - Čarobnjak za parnice - Pleading Wizard - - iscrtati - plot - - područje crtanja - plot area - - uključi i radi - plug and play - - pokazati, tačka - point - - pokazivač - pointer - - pokazivalo - pointing device - - polinomna regresija - polynomial regression - - skočni - pop-up - - priključak - port - - priključna odprtina prijenosni kompjuter - portable - - oglasiti - post - - iskusni korisnik - power user - - Praksa - practice - - unaprijed definirani postupak - predefined process - - povlastice - preferences - - prezentacija - presentation - - Čarobnjak za prezentacijsku konferenciju - Presentation Conference Wizard - - prezentacijska konferencija - presentation conferencing - - dsd - dsd - ds - dsd bilješke predavača - presenter-s notes - - unaprijed postaviti - preset - - pritisnuti - press - - pregled - preview - - predogled unaprijed napisana poslovna pisma - pre-written business letters - - osnovni ključ - primary key - - ispisati - print - - otisnuti crtež - print graphic - - Pogled izgleda ispisa - Print layout view - - pregled prije ispisa - print preview - - Pregled prije ispisa - Print Preview - - ispisati tekst - print text - - ispisani obrazac - printed form - - štampač - printer - - pisač - printer - - ispis - printing - - pravo (prava pisanja) - privilege (write privileges) - - postupak - process - - profil - profile - - granice zarade - profit margins - - programska datoteka - program file - - program vas zatraži - program prompts you - - stepenasto otkrivanje - progressive disclosure - - projekt - project - - projekcija - projection - - unaprijediti - promote - - odzivnik - prompt - - korekturno čitanje dokumenata - proofreading documents - - svojstvo - property - - list svojstava - property sheet - - zaštititi - protect - - protokol - protocol - - kontrola protokola - protocol handle - - dobavljač - provider - - pt (samo kao kratica) - pt - - javna mapa - public folder - - publikacija - publication - - objaviti - publish - - Čarobnjak za objavu na Webu - Publish to the Web Wizard - - izdavač - publisher - - bušena vrpca - punched tape - - pročistiti - purge - - gumb na pritisak - push button - - četverosmjerna strelica - quad arrow - - upit - query - - Čarobnjak za upit - Query Wizard - - završiti - quit - - kvota - quota - - predračun - quote - - radarski grafikon - radar (graph) - - nazubljen lijevi rub - ragged left edge - - raspon - range - - rangiranje - ranking - - VR - RE - - obavijesna datoteka - readme file - - samo za čitanje - read-only - - spreman za korištenje - ready-for-use - - preurediti - rearrange - - opozvati (poruku) - recall (message) - - potvrda - receipt - - nedavni - recent - - primatelj - recipient - - ponovno obojiti - recolor - - slog, snimiti - record - - snimalo - recorder - - snimanje makronaredbi - recording macros - - oporavi - recover - - pravougaonik - rectangle - - ponavljanje - recurrence - - menadžement znanja - knowledge management, KM - - menedžment znanja - apply - - zaprositi za zatezna opruga - tension spring - Zugfeder {f} - vučna opruga - mainspring - Zugfeder {f} - opruga - tongue - Feder, f - vzmet obaveza - bonding - Haftung, f - obaveza - bonding - Haftung, f - sigurnosna petlja - security loop - Sicherheitsschleife - prekidač za aktiviranje - actuating switch - Betätigungsschalter {m} - aktivacijsko stikalo objesiti - to hang out - aushängen - obesiti oglasiti - - aushängen - izvjesiti - - aushängen - - clamp - Klampe {f} - prižema stezaljka - clamp - Klemme, f - spojka - allocation command - - dodelitveni ukaz dodijeljena komanda - allocation command - - dodelitveni ukaz prekrivač - overlay - Einblendung {f} - prosojnica dio programa koji se ucitava po potrebi - overlay - - dometak - overlay - - dopuna - overlay - - obloga - overlay - - obložiti se - overlay - - prekoračiti - overlay - - preklapanje - overlay - - prekoračiti - overlay - - prekrivanje - overlay - - prevući - overlay - - tehnika prenosa rutina u brzu - overlay - - upis podatka na ranije mesto - overlay - - - overlay - višeemitorski tranzistor - prekrivanje - overlay - Überlagerung {f} - čelična presvlaka - steel overlay - Stahlauflage {f} [Überzug] - preklopni nož (ćakija) - overlay knife - Zurichtemesser {n} - odbijač udara - jounce bumper - Anschlagpuffer {m} - analiza posljedica kvara komponenti - component failure impact analysis, CFIA - - analiza posledic okvar komponent, CFIA redefinisanje stilova - redefining styles - - preoblikovati - redesign - - ponovo učiniti - redo - - referenca - reference - - referencijalni integritet - referential integrity - - reflektirajuća svojstva - reflective properties - - obnovi - regenerate - - područje - region - - prijaviti - register - - Čarobnjak za prijavu - Registration Wizard - - registar - registry - - Čarobnjak za prijavu - Registration Wizard - - regresijska analiza - regression analysis - - uobičajen - regular - - običan - regular (font) - - vježba - rehearse - - probni pokaz prezentacije - rehearsing presentation - - povezan - related - - relacijski - relational - - odnos - relationship - Beziehung {f} - odnos otpustiti - release - Auslösung {f} - važnost - relevance - - napomena - remark - - opomba podsjetnik - reminder - Erinnerung {f} - opomin udaljena pošta - remote mail - - udaljena poštanska usluga - remote mail service - - udaljeni alati - remote tools - - udaljena pošta - remote tools - - udaljena poštanska usluga - remote mail service - - udaljeni alati - remote tools - - ukloniti - remove - - poništava sve promjene - removes any changes - - preimenovati - rename - - popraviti - repair - - ponoviti - repeat - - ponavljajući - repetitive - - zamjena - replacement - - replikacija - replication - - pogled dizajna izvještaja - report design view - - Čarobnjak za izvještaj - Report Wizard - - zahtijevaj odgovor - request responses - - ponovno poslati (poruku) - resend (message) - - vrati izvorno - reset - - odstrani promjene - reset changes - - vrati izvorni izgled crteža - reset picture - - preoblikovati - reshape - - razlučivost - resolution - - skup dodataka - resource kit - - reagirati - respond - reagieren auf - odgovoriti odgovor - response - - vraćanje - restore /to - zurückerstatten - povrniti životopis (u kontekstu knjige) - resume - - Čarobnjak za životopis - Resume Wizard - - sačuvati - retain - behalten - obdržati zadržava zadani odnos visine i širine - retains its default height-to-width ratio - - dohvat - retrieve - - reverzni - reverse - - ponovni pregled - review - - alatna traka Pregled komentara - Review Comments toolbar - - revizija - revision - - vrpca - ribbon - Band {n} - trak strelica udesno - right arrow - - oblačić sa strelicom udesno - right arrow callout - - ševron udesno - right pointing -chevron - - pravougaoni trougao - right triangle - rechtwinkliges Dreieck {n} - pravokotni trikotnik pritisnite desnu tipku - right-click - - plan - road map - Entwicklungsplan {m} [für ein Projekt] - načrt autokarta - road map - Autokarte {f} - rotirati - rotate - - zaobljen - rounded - rundlich - zaokrožen kružno slanje - route - - redoslijed kruženja - routing slip - - redak - row - - R-kvadratna vrijednost - R-squared value - - pravilo - rule - - ravnalo - ruler - - Čarobnjak za pravila - Rules Wizard - - izvoditi - run - Ablauf {m} - izvajati kumulativni zbrojevi - running totals - - ogledni tekst - sample text - - zasićenost - saturation - - spremiti, spremanje - save /to - abspeichern - shraniti spremio - saved by - - razmjer - scale - - kružno slanje - route - - redoslijed kruženja - routing slip - - redak - row - - R-kvadratna vrijednost - R-squared value - - pravilo - rule - - ravnalo - ruler - - Čarobnjak za pravila - Rules Wizard - - izvoditi - run - - kumulativni zbrojevi - running totals - - ogledni tekst - sample text - - skeniranje - scanning - - raspršni grafikon - scatter chart - - scenarij - scenario - - raspored obveze - schedule appointment - - zakazivanje sastanka - schedule meeting - - šema - scheme - - naučni - scientific - - doseg - scope - - zaslon - screen - Bildschirm {m} - zaslon izgled zaslona - screen appearance - - zaslonski prikaz - screen display - - ZaslonskiOpis - ScreenTip - - m.r. skript (akuz. skript), množina skripti - script - - pomicati, svitak (grafički lik) - scroll - - klizač - scroll bar - - dugme klizača - scroll button - - pretraživanje - search - - sekcija - section - - Pogledajte (knjiga) - See - - odsječak - segment - - označiti, označavanje - select - - upit izdvajanja - select query - - selektor - selector - - vlastitim tempom - self-paced - - sjenčano oblikovanje - shadow formatting - - oblik, lik (kontekst) - shape - - dijeljenje - share - - dijeljena baza podataka - shared database - - kršenje prava dijeljenja - sharing violation - - list - sheet - Blatt {n} - pomak - shift - - sjaj - shininess - - prečac - shortcut - - traka prečaca - shortcut bar - - prečac tastaturom - shortcut key - - izbornik prečac - shortcut menu - - osobina Stisni da stane - Shrink to Fit feature - - naslovi u margini - side heads - - rubni stupac - sidebar - - usporedni stupci - side-by-side columns - - postrance - sideways - - potpis u elektroničkoj pošti - signature in electronic mail - - značajan - significant - - Čarobnjak za jednostavni upit - Simple Query Wizard - - istodobno - simultaneously - - hkrati držač za promjenu veličine - size handle - - promjena veličine prema rešetki - size to grid - - držač za promjenu veličine - sizing handle - - skica - sketch - - slajd - slide - - mikroporozan, dišući materijal - breathable {adj} [fabrics] - atmungsaktiv - mikrporozen geganje - waddle - watschelnder Gang {m} - pokaz prezentacije - slide show - - pogled pokaza prezentacije - slide show view - - pogled razvrstavanja slajdova - slide sorter view - - pogled slajdova - slide view - - klizni meni - sliding menu - - reklamne poruke zaglavlja pisma - slogans for letterhead - - mali verzal - small caps - - pametni navodnici (“ ”) - smart quotes - - smješko - smiley face - - poravnanje s rešetkom - snap to grid - - snimka stanja - snapshot - - softver - software - - profinjen - sophisticated - - razvrstati - sort - - redoslijed razvrstavanja - sort order - - zvučni objekti - sound objects - - izvor - source - - izvorišna datoteka - source file - - razmak - space - - neželjena pošta - spam - - bilješke predavača - speaker notes - - specijalni efekt - special effect - - određen - specific - - navesti - specify - - pravopis - spelling - - pravopisna pogreška - spelling error - - okretno dugme - spin button - - podijeliti - split - - okvir podjele - split box - - red čekanja - spooler - - proračunska tablica - spreadsheet - - SQL (strukturni upitni jezik) - SQL (structured query language) - - omatanje teksta oko kvadrata - square wrapping - - stog objekata - stack of objects - - samostalan - standalone - - standardna devijacija - standard deviation - - standardna pogreška - standard error - - pasivno stanje - standby - - pokreni, započni (kontekst) - start - - pokrenuti program - start program - - polazni obrazac - startup form - - šablona - stationery - - traka stanja - status bar - - ukorači - step in - - iskorači - step out - - prekorači - step over - - spremiti, spremište - store - - jednoliko rastezanje - stretch justify - - precrtati - strikethrough - - prugasta strelica udesno - striped right arrow - - potez kistom - stroke (Far East) - - stil - style - - podmapa - subfolder - - Predmet - Subject (e-mail) - - dostaviti, ponuda - submit - - podređeni - subordinate - - indeks - subscript - - podskup - subset - - podzbroj - subtotal - - primjerice - such as - - prijedlog - suggestion - - sažetak (teksta), sumarni (izvještaj) - summary - - stjecište - summing junction - - eksponent - superscript - - datoteka podrške - supporting file - - izostaviti - suppress - - površinski grafikon - surface chart - - zamjenska datoteka - swap file - - zamijeni vremenske zone - swap time zones - - uzorak - swatch - - prijelaz, skretnica (u naredbama) - switch - - preklopna ploča - switchboard - - stikalna plošča kartica (u dijaloškom okviru), tabulator (tipka tastature) - tab - - tablica - table - Tabelle {f} - Čarobnjak za analizu tablice - Table Analyzer Wizard - - pogled dizajna tablice - table design view - - tablica izvora - table of authorities - - tablica slika - table of figures - - Čarobnjak za tablicu - Table Wizard - - tabulatori - tabs - - obilježavanje - tagging - - prospekti - take-aways - - zabilježiti - tally - - cilj - target - - zadatak - task - - popis zadataka - task list - - seznam nalog programska traka - taskbar - - ListićZadataka - TaskPad - - tehnička podrška - technical support - - predložak - template - - šablona Čarobnjak za predložak i evidenciju podataka - Template Wizard with Data Tracking - - provizorno - tentative tentative - - kraj (grafički lik) - terminator - - provjera - test - - tekstni okvir - text box - - tekstni efekt - text effect - - tekstno polje - text field - - Čarobnjak za uvoz teksta - Text Import Wizard - - oblikovanje omatanja teksta - text wrapping formatting - - tekstura - texture - - Licencirani korisnik ovog proizvoda jest: - This product is licensed to: - - nit - thread - - sličica - thumbnail - - oznaka na osi grafikona - tick mark - - zbijeno omatanje - tight wrapping - - nagib - tilt - - razdoblje - time period - - vremenska skala - timeline - - vremensko ograničenje - timeout - - vremenska oznaka - timestamp - - savjet - tip - - naslov - title - - nadzornik naslova - title master - - naslovna stranica - title page - - Prima - To (e-mail) - - popis poslova - to do list - - učiniti da izgleda kao - to make look like - - postaviti unutra (u istoj razini) - to place inline - - postaviti unutra (u istoj razini) - TOC – table of contents - - tablica sadržaja - TOC – table of contents - - preklopni dugme - toggle button - - token - token - - alat - tool - Hilfsmittel {n} - alatna traka - toolbar - - dugmad alatne trake - toolbar buttons - - alatni okvir - toolbox - - naziv alata - tooltip - - ukupni zbroj - total - - reci zbrojeva - total rows - - traganje za pogreškama - tracing errors - - evidentiraj promjene - track changes - - prijenos - transfer - - preobraziti - transform - - prolazan - transient - - prijelaz - transition - - proziran - transparent - - putovanje s prezentacijom - traveling with presentation - - ladica pisača - tray - - trend - trend - - trik - trick - - okresati - trim - - triput pritisnite - triple-click - - rješavanje problema - troubleshoot - - True Type Font - True Type Font - - odrezati - truncate - - Tekstni telefon - TTY/TDD (Telecomunication Device for the Deaf) - - isključiti - turn off - - dvosmjerna strelica - two-headed arrow - - upisati, vrsta - type - - vrsta objekta - type of object - - oblik fonta - typeface - - pogreška pri upisu - typo - - nenadziran - unattended - - slobodan - unbound - - vrati izbrisano - undelete - - podcrtati - underline - - poništiti - undo - - opozvati - undone - - odmrzavanje - unfreeze - - razgrupiranje - ungroup - - deinstalirati - uninstall - - isprazniti - unload - - otključavanje - unlocking - - skinuti oznaku s - unmark - - odjaviti - unregister - - ukinuti označenost - unselect - - otkazati pretplatu - unsubscribe - - strelica gore - up-arrow - - ažurirati, ažuriranje - update - - nadograditi - upgrade - - otprema - upload - - verzal - uppercase - Großschrift {f} - velika slova - uppercase letters - Versalien {pl} - korisnička postavka - user setting - - korisnički definiran - user-defined - - korisnički vodič - users guide - - uslužni program - utility - - strelica u obliku slova “U” - U-turn arrow - - valjan - valid - - provjera valjanosti - validation - - vrijednost - value - - varijanta - variant - - različica provjeriti, ovjeriti (kontekst) - verify - - verzija - version - - verzija xxx ili novija - version xxx or later - - vrh (mnogougla), hvatište (krivulje) - vertex - - postavka vrlo zbijena razmaka među znakovima - very compact character spacing setting - - video isječak - video clip - - pogled - view - - razglednik - viewer - - prividno - virtual - - vizualni ispis - visual printing - - glasanje - voting - - kupon - voucher - - Želite saznati više? - Want to know more? - - nadzor - watch - - vodeni žig - watermark - - val - wave - - Web - Web - - Čarobnjak za Web stranicu - Web Page Wizard - - Web-lokacija - Web site - - Web-lokacija - Web site - - radni dan - weekday - - jačina (obruba) - weight (border) - - Za što vam treba pomoć? - What do you need help with? - -  to želite učiniti? - What do you want to do? - - analiza što-ako - what-if analysis - - kotačić - wheel - - dok vučete miša - while you drag - - zaslonska ploča - whiteboard - - proširenje stupaca - widening columns - - širina - width - - zamjenski znak - wildcard character - - žičani okvir - wire frame - - istog naziva - with this name - - čarobnjak - wizard - - balončić s riječima - word balloon - - omatanje riječi - wordwrap - - Rad - Work (menu) - - radna knjiga - workbook - - radna grupa - workgroup - - radni list - worksheet - - ćelija radnog lista - worksheet cell - - radni prostor - workspace - - World Wide Web - World Wide Web - - omatanje teksta oko grafika - wrapping text around graphics - - zaštićen od pisanja - write protected - - neodgovarajući broj argumenata - wrong number of arguments - - zumiranje - zoom - - tinjati - smolder - glühen - polako goriti - smolder - glimmen - pritajena vatra - smolder - es glömme - gorucava vatra - smolder - schwelen - gorucati - smolder - motten [schweiz.] [südd.] - statistika prometa poruka - message traffic statistics - - statistika prometa sporočil ponuđač usluga - service provider - - ponudnik storitev propustnost memorije - memory bandwidth - - prepustnost pomnilnika jedinica učenja - learning unit - - učna enota aktivno učenje - active learning - handlungsorientierter Unterricht {m} - aktivni displej - active display - - aktivni zaslon indeks naplinjenosti - blowholes - - podstava - - das Futter - stočna hrana - - das Futter - krma - - Futter, n - podstava - - Futter, n - stočna hrana - - Futter, n - krmno brašno - - Futtermehl, n - sud - tribunal - - tačka paljenja - point of ignition - - točka vžiga paljenje - ignition - - upaljač - ignition - - zažarenje - ignition - - palilo - ignition - - vijak sa udubljenom glavom - countersunk bolt - Senkkopfschraube, f - vijak z ugrezno glavo naizmjenična struja - rotary current - Drehstrom, m - trostepeni - three-stage - dreistufig - trostopenjski protokol za upravljanje šifriranjem - Encryption Control Protocol, ECP - - protokol za krmiljenje šifriranja Ženske fitnes cipele - - Damen Fitnesschuhe - Muške fitnes cipele - - Herren Fitnesschuhe - Laka njega gornjeg materijala - - Pflegeleichtes Obermaterial - Gornji potplat i podstava iz mikroporoznog tekstila - - Decksohle und Futter aus atmungsaktiven Textil - Donji potplat iz mekanog pilona - - Laufsohle aus gut dämpfenden Phylon - Ortopedske dječije švedske klompe - - Orthopädische Kinder Schweden Clogs - Gornji materijal koža - - Obermaterial Leder - Potplat drvo/guma - - Sohle Holz/Gummi - Originalno skandinavsko drvo - - Original Skandinavien Holz - 4-puta sortirati - - 4-fach sortiert - 4-krat sortirati antikno srebro - - antik-silber - antično srebro pčela - bee - Biene, f - čebela plav - blue - Blau, n - moder cvijetna svjetiljka - hanging basket - Blumenampel, f - cvetlična luč cvijetne police - etagere - Blumenetagere, f - cvetlične police - - Blumenhocker, m - cvetlična pručka naljepnica - sticker - Hocker {m} - nalepka - - Blumenkarre - cvetlične samokolnice - - Blumenstützring - cvetlični obroč patina - patina - Edelrost, m - patina vratno krilo - door leaf - Türblatt {n} - fiksirano krilo - fixed leaf - Standflügel - celularni beton - cellular concrete - Porenbeton {m} [Zellbeton] - presuda - adjudge - - presuda - adjudication - - presuda - arbitrament - - presuda - arbitration - - presuda - award - - presuda - determination - Beschluss {m} - ugotovitev presuda - doom - Todesurteil {n} [fig.] - poguba presuda - judgement - Beurteilung {f} - obsodba presuda - judgment - Urteil {n} - sklep presuda - opinion - Beurteilung {f} - stališče presuda - sentence - Urteil {n} - obsodba presuda - verdict - Erkenntnis {f} [Urteilsspruch] - razsodba životna radost - - Lebensfreude, f - čaplja kašikara - white spoonbill [Platalea leucorodia] - Löffler {m} - bijela čaplja - great white egret [Egretta alba] - Silberreiher {m} - grad tartufa - - Trüffelstadt - crno vino - red vine - Rotwein, m - črno vino unutrašnjost - inland - Binnenland, n - notranjost vinova loza - grapevine - Weinrebe, f - vinogradarstvo - winegrowing - Weinbau, m - ostrvski svijet - - Inselwelt - šampanjac - - Schaumwein, m - zagonetka - puzzle - Rätsel,n - roza vino - rosé wine - Roséwein, m - protočni senzor - flow sensor - Durchflusssensor, m - tipalo toka senzor protoka - flow sensor - Durchflusssensor {m} - senzor toka prednji - forward - Vorlauf, m - predtok povratni tok - return travel - Rücklauf, m - povratni tok prednji - forward - Vorlauf, m - predtok tip konstrukcije - type of construction - Baumuster {n} - tip graditve potvrda - certificate - Bescheinigung,m - potrdilo brojilo - counter - Zählwerk {n} - števec smjer toka - flow direction - Fließrichtung {f} - smer toka diobni krug - pitch circle - Teilkreis {m} - razdelni krog visoki napon - high voltage current - Starkstrom {m} - visoke napetosti nadpritisak - overpressure - Überdruck - nadtlak kavitacija - cavitation - Kavitation {f} - kavitacija razređivanje - cavitation - Kavitation {f} - razredčenje spojni vijak - binding screw - Klemmschraube,f - privojni vijak vezivni vijak - binding screw - Klemmschraube {f} - privojni vijak vijak za stezanje - terminal screw - Klemmschraube {f} - prižemni vijak kompjuterska jedinica - computer unit - Rechenwerk {n} - računalniška enota mrežni model podataka - relational data model - - mrežni podatkovni model relacijski model podataka - relational data model - - relacijski podatkovni model povezani ključ - concatenated key - - povezani ključ gromobran - lightning protection - Blitzschutz {m} - zaščita pred strelo prehrambeno siguran - food-safe {adj} - lebensmittelechtem - prehrambno varen vodovodna pipa - tap - Zapfstelle {f} - vodovodna pipa potapajuća cijevka pipala - thermowell - Tauchhülse {f} - potapajoča cevka tipala krajnji rok - deadline - Stichtag {m} - skrajni rok protok - percolation - Durchfluss {m} - pretok krilo ventilatora - fan wheel - Flügelrad {n} - krilo ventilatorja klin - dowel - Dübel, m - moznik skidanje izolacije - stripping - Abisolieren {n} - snemati izolacijo skidanje - skinning - Abisolieren {n} - lupljenje podešavanja - - Einstellungen - Nastavitve brzo šifriranje programske opreme - fast software encryption, FSE - - hitro šifriranje programske opreme integrisan nadzor alata - - Integrierte Werkzeugüberwachung - Integrirano nadzorovanje orodij Na koga se odnosi? - - Wer ist angesprochen? - Na koga se nanaša? - - Fräser Bahnbetrieb - rezkar tirno delovanje snaga vretena - - Spindelleistung - moč vretena podešavati - - beeinflussen - uravnavati prelom alata - - Werkzeugbruch - prelom orodja sila pomaka - feed force - Vorschubkraft, f - sila podajanja sila bočnog pomjeranja - feed force - Vorschubkraft {f} - sila podajanja meka tipka - softkey - - mehka tipka Pritisnite meku tipku. - Softkey actuating. - Softkey betätigen. - Pritisnite mehko tipko. djelovanje nadzora - - Überwachungsbetrieb,f - delovanje nadzora kontrola preloma - - Bruchüberwachung - nadzor preloma Kontrola rezanja deaktivirana. - - Anschnittkontrolle deaktiviert. - Kontrola rezanja deaktivirana. Deaktiviranje kontrole preopterećenja. - - Überlastüberwachung deaktiviert. - Deaktiviranje nadzorovanja preobremenitve. događaj kontroliranja - - Überwachungsereigniss - dogodek nadzorovanja prikazivanje kontrolnih podataka - - Überwachungsdaten anzeigen - Prikazovanje nadzornih podatkov prezentacija - presentation - Darstellung, f - predstavitev unos - to fade in - einblenden - vnos upravaljanje alata - - Werkzeugverwaltung - upravljanje orodja krivulje nadziranja - - Überwachungskurven, pl. - krivulje nadzorovanja zaglavlje - heading line - Kopfzeile,f - vrstica glave crvena linija - - Rote Linie - rdeča črta kontrolisana granica - - Überwachungsgrenze - nadzorovana meja potezni pokazivač - drag indicator - Schleppzeiger,m - potezni kazalec preklopna funkcija - - Toggle-Funktion - preklopna funkcija uređivać metoda - - Methoden-Editor - urejevalnik metod nadzirani događaji - - überwachenden Ereignisse - nadzorovane dogodki svrdlo - drill bit - Bohrer, m - sveder dinamička memorija - error correcting code random access memory, ECC RAM - - dinamični pomnilnik metalostrugar - - - kovinostrugar obrazloženje elemenata - - Erläuterung der Elemente - razlaga elementov unosno polja - input field - Eingabefeld, n - vnosno polja preklopna tačka - - Umschaltpunkt - preklopna točka probni rez - - Probeschnitt - poskusni rez tolerantno polje - - Toleranzschlauch - tolerančno polje pojam - headword - Stichwort, n - pojem uređivač metoda - - Methodeneditor - urejevalnik metod preuzet je - - wird übernommen - je sprejet po potrebi - - Gegebenenfalls - po potrebi određeno - - beliebigen - poljubno otvori se izborni meni - - Das Auswahlmenü klappt auf. - odpre se izbirni meni kontrolni prozor - checkbox - Kontrollkästchen, n - kontrolno okence - - erscheint ein Häkchen. - prikaže se kljukica ovisno o tome - - je nachdem - odvisno od tega postupite jednako - - gehen Sie wie vor - postopajte enako podpoglavlje - chapter - Abschnitt, m - podpoglavje manipulisanje - handling - Handhabung, f - ravnanje - - siehe hierzu - v ta namen glej preko - - per - prek obrada grešaka - error treatment - Fehlerbehandlung,f - obdelava napak prijenos podataka - File Transfer - Datenübertragung, f - prenos podatkov lijeva tipka na mišu - - linken Maustaste - leva mišična tipka odpustiti - - loslassen - sprostiti narudžba - purchase order - Auftrag, m - naročilo registarska karta - - Registerkarte - registrska karta veličina - bigness - Größe {f} - velikost Izabrani pogon se unese. - - Das gewählte Laufwerk wird eingetragen. - Izbrani pogon se vnese. ime datoteke - file name - Dateiname, m - ime datoteke nosilac podataka - data carrier - Datenträger, m - nosilec podatkov protokol - protocol - Protokoll, n - zapisnik zaključen - finished - abgeschlossen - zaključen - countersink - Senker, m - stožčasti rezkar podaci su prepisani - - Daten wurden überschrieben - podatki so prepisani adresno područje - - Adressbereich - adresno področje stupac - column - Spalte, f - stiolpec čitanje aktuelnih podataka čitanja - - Aktuelle Überwachungsdaten lesen. - Branje aktualnih podatkov nadzorovanja. izbor metode nadzora - - Überwachungsmethode wählen. - Izbira metode nadzorovanja. - - Ausweichlabel schreiben. - Pisanje izogibnih označb. - - Schneide wählen. - Izbira rezila. - - mitlaufende Schwelle - sotekoči prag - - Alle "Überlast"-Alarme zurücksetzen. - Ničliranje vseh "alarmov za preobremenitev". - - restliche restliche Bits sind dann nicht relevant - preostali biti potem niso merodajni - - Vorbesetzung nach NC-Reset - Nastavitev po resetu NC ojačanje - reenforcement - Verstärkung, f - okrepčilo - - Grenze für Luftschnitterkennung - Meja za zaznavanje zračnosti reza bledenje - fading - abfärbend - presih informacioni sistem za direktore - executive information system, EIS - - informacijski sistem za direktorje informacioni sistem za upravljanje - executive information system, EIS - - informacijski sistem za upravljanje dijelovi opreme - fittings - Beschläge {pl} [z.B. an Möbeln] - namještaj - fittings - Beschläge {pl} [z.B. an Möbeln] - opremni predmeti - fittings - Beschläge {pl} [z.B. an Möbeln] - ujemanja reza - catch - Riegel, m - zapah sidrište - anchoring - Verankerung {f} - žlijeb - rabbet - Anschlag {m} - žlijeb brtvila - seal channel - Dichtungsnut {f} - ivica brtvila - lip seal - Lippendichtung {f} - zaštitna sklopka pogrešne struje (FI-sklopka) - earth leakage circuit breaker - Fehlerstromschutzschalter,m - zaščitno stikalo napačnega toka (FI-stikalo) komponenta - component - Komponente {f} - komponenta dobitak - asset - Gewinn {m} - pridobitev proizvod - artifact - Produkt {n} - artefakt vijak sa poluokruglom glavom - round-head screw - Halbrundschraube {f} - vojak s polokroglo glavo vrtna prskalica - - Gartenbrause - vrtna prskalica - - Gartenbrause - pištola za zalivanje kompjuterska pismenost - computer literacy - - računalniška pismenost kodirani - encoded - codierte - kodirani pomoćne šine - Halfen rail - Halfenschienen {pl} - podlucje vrata ili prozora - embrasure - Laibung {f} - podlucje vrata ili prozora - embrasure - Laibung {f} [Fenster, Tür] - udubljenje u zidu - embrasure - Laibung {f} - - lower yoke - - spodnji jarem vezna poluga - connecting link - Verbindungslasche {f} - spojna poluga - connecting link - Verbindungslasche {f} - spojna tračnica - connecting link - Verbindungslasche {f} - spona - connecting link - Verbindungslasche {f} - okvir - frame (fr) - Tragwerk {n} - padajuća težina - falling weight - Fallgewicht {n} - ozubljeni nož - serrated knife - Wellenschliffmesser {n} - probosti - gore (textil) - Zwickel {m} - kvadra od krečnog pijeska - lime-sand brick - Kalksandstein {m} - utični kolčak - plug-in sleeve - Steckmuffe {f} - LCD-ekran - liquid crystal display - - LCD-zaslon ekran sa tekućim kristalima - liquid crystal display, LCD - - zaslon s tekočimi kristali ARIS, metodologija modeliranja poslovnih procesa - architecture of integrated information systems, ARIS - - ARIS, metodologija modeliranja poslovnih procesov NAS, mrežno priključena memorija - NAS, network attached storage - - NAS,omrežno priklopljeni pomnilnik dizalo - elevator [Am.] - Lift {m} - dvigalo priča - story - Geschichte {f} - potreban - necessary - nötig - potreben potrebno - necessary - erforderlich - potrebno potrebno - necessary - notwendig - potrebno neodloživo - notwendig - unerlässlich - neodložljivo treba - necessary - unumgänglich - treba neophodan - necessary - unvermeidlich - nepogrešljiv potreban - required - - potreben potreban - necessary - vonnöten - potreben važan - necessary - wichtig - pomemben potreban - needded - - potreban - needed - - potreban - needful - - potreban - needy - - potreban - qualifying - - potreban - required - - acetatno vlakno - acetat - - akrilno vlakno - acrylic - - alpaka - alpaca - - druga vlakna - other fibres - - angora - angora - - cupro vlakno - cupro - - elastinsko vlakno - elastane - - kašmir - kashmir - - vuna - wool - - lan - flax - - modakrilno vlakno - modacrylic - - modalno vlakno - modal - - moher - mohair - - poliamidno vlakno - polyamide - - poliesterno vlakno - polyester - - polipropilensko vlakno - polypropilene - - poliuretansko vlakno - polyurethane - - čista vuna - fleece wool - - svila - silk - - viskozno vlakno - viskoza - - juta - jute - - koža - leather - - vanjski dio - outside - - kragna - neck - - grudnjak - cups - - unutrašnjost - inside - - rebro - rib - - ispred - front - - iza - back - - podstava - lininig - - podstava - wadding - - umetak - insert - - perje - down - - paperje - feather - - rami - ramie - - metal - metal - - krzno - hair - - material - fabric - - pregradni zid - bulkhead - Schott, m - pregrada - bulkhead - Schott, m - pregradna stijena - bulkhead - Schott, m - razdvajanje - decoupling - - rastavljanje - decoupling - Entkoppelung {f} - ekspanzioni klin - expansion plug - Spreizdübel {m} - potporna struktura - support structure - Tragwerk, n - upravljanje logičnog povezivanja - LLC, logical link control - - krmiljenje logične povezave patlidžan - - - jajčevec mahune graha - - - fižol v strokih ankerno bušenje - core drilling - Kernbohrung {f} - mrkva - - - korenček karfiol - cauliflower - Blumenkohl {m} - cvetača karfiiol - cauliflower - Karfiol {m} [österr.] - cvetača zgusnuta tabela - hash table - Hashtabelle {f} - zgoščena tabela aparati - devices - Geräte, pl - naprave stalna memorija - non-volatile memory - - obstojni pomnilnik stalna memorija - non-volatile storage - - obstojni pomnilnik eteričan - volatile - - halapljiv - volatile - - isparljiv - volatile - - izvjetriv - volatile - - koji leti - volatile - - koji može da leti - volatile - - koji se kreće kao da leti - volatile - - kratkotrajan - volatile - - lakomislenost - volatile - - leteći - volatile - - nestalan - volatile - - pretvoriv u paru ili gas - volatile - - prolaznost - volatile - - nestalan - volatile - unbeständig - nestanoviten ocetna kiselina - volatile acidity - Essigsäure {f} - hlapna kislost opravdan interes - vested interests - rechtmäßiges Interesse {n} - upravičen interes perle - beads - Perlen {pl} - kroglice ženska bicikl majica - - Damen-Fahrradshirt - iverica - chipboard - Spanplatte, f - laminatna iverica - laminated blockboard - Tischlerplatte, f - bez napona - - stromlos - neposredan - immediate - unmittelbare - ručni točak - handwheel - Handrad, n - ročno kolo vitlo - winder - Kurbel {f} - ugao klinastog reza - miter square [Am.] - Gehrungswinkel {m} - ugao klinastog utora - mitre square [Br.] - Gehrungswinkel - klinast utor - - Gehrung, f - kosi rez - - Gehrung, f - donji okvir - underframe - Untergestell, n - stolna kolutna pila - bench saw - Tischkreissäge, f - rez klinastog utora - miter cut [Am.] - Gehrungsschnitt {m} - kljunasti ključ - jaw spanner [Br.] - Maulschlüssel, m - imbus ključ - - Innensechskantschlüssel - rukavac - trunnion - Zapfen, m - rupa sa navojem - threaded hole - Gewindebohrung, f - konjunkcija - conjunction - - konjunkcija pojednostaviti - streamline - rationalisieren - poenostaviti racionalizirati - to streamline - rationalisieren - racionalizirat strujnica - streamline - Strömungslinie {f} - aerodinamicka linija - streamline - - modernizovati - streamline - - osavremeniti - streamline - - strujnica - streamline - Stromlinie {f} - sjenčeno zapisivanje - shadow recording - - senčeno zapisovanje snimanje - recording - Aufnahme {f} - snemanje zapisivanje - recording - Aufzeichnen {n} - zapisovanje zapisivanje podataka - data recording - Datenaufzeichnung {f} - podatkovno zapisovanje zapisivanje sa diska - disc recording - Schallplattenaufnahme {f} - diskovno zapisovanje DVD-disk - DVD- digital video disc - DVD {f} - DVD-plošča CD disk - CD compact disc - Compact Disc {f} (CD) - plošček alge - algae - Algen {pl} - ananas - pineapple - Ananas {f} - anis - anis - Anis {m} - anđeoski koren - angelica - Echte Engelwurz {f} - artičoka - artichoke - Artischocke {f} - australijski orah - macadamia nut - Macadamianuss {f} - avokado - avocado - Avocado {f} - bakalar - cod - Dorsch {m} - bamija - gombo; okra - Okra {f} - bamija - okra - Okraschote {f} - bamija - okra - Essbarer Eibisch {m} - banana - banana - Banane {f} - banana za pečenje - plantain - Kochbanane {f} - baštenska masirača - pumpkin - Kürbis {m} - bijeli senf - white mustard - Senf {m} - celer-bijeli - blanching celery - Sellerie bleichen - dud - bijeli - mulberry, white - Maulbeerbaum {m} weiß - luk-bijeli, češnjak - garlic - Knoblauch {m} - grah-bijeli - kidney bean-white - weiße Bohne {f} - blitva - swiss chard - Mangold {m} - bob - broad bean - dicke Bohne {f} - borovnica - blueberry; bilberry - Blaubeere {f} - borovnica - bilberry - Heidelbeere {f} - bosiljak - sweet basil - Basilienkraut {n} - brazilski orah - brazil nut - Paranuss {f} - brašno - wheat flour - Weizenmehl {n} - brokula - broccoli - Brokkoli {m} - brusnica - cranberry - Preiselbeere {f} - brusnica - lingonberry - Preiselbeere {f} - celer - celery - Sellerie {m} [österr. nur {f}] - radič-divlji - wild chicory - Chicoree {m} -wild - cikorija - chicory - Chicoree {m} - cimet - cinnamon - Zimmet {m} [veraltet] - crna ribizla - black currant - Schwarze Johannisbeere {f} - crni dud - mulberry, black - Maulbeerbaum {m} , schwarze - crni korijen - black salsify - Schwarzwurzel {f} - crni grah - cowpea - Kuhbohne {f} - crveni kupus - red cabbage - Rotkohl {m} - crveni grah - scarlet bean - Scharlachbohne {f} - crveni grah - scarlet bean - Feuerbohne {f} - crvena cikla - red beet - rote Rübe {f} - crvena cikla - red beet - Betenrot {n} - dagnja - mussel - Miesmuschel {f} - dimljena so - smoked salt - Rauchsalz {m} - sortiranje - sorting - Sortierung {f} - razvrščanje sortiranje - sort - Sortierung {f} - razvrščanje online prijava - online application - Online-Anwendung {f} - online prijava online pristup - online access - Online-Zugang {m} - online dostop online pomoć - online help - Online-Hilfe {f} - online pomoč online - online {adv} - online - online online verzija - online version - Webfassung {f} - online različica online analist - search analyst - Online-Rechercheur {m} - online analist online učenje - learning on-line - Online-Lernen {n} - elektronsko učenje online obrada podataka - on-line data processing - Online-Datenverarbeitung {f} - online obdelava podatkov online aparat za unos - on-line input device - Online-Eingabegerät {n} - online naprava za vnos online pogon - on-line mode - Online-Betrieb {m} - online pogon internet kupovina - comp. online shopping - Onlineshopping {n} - spletno nakupovanje internet prodavnica - online shop - Internetshop {m} - spletna prodajalna internet banka - online bank - Internetbank {f} - elektronska banka internet plačanje - online payment - Online-Zahlung {f} - elektronsko plačanje - cyberjunkie - Online-Süchtiger {m} - online prijevod - online translation - Online-Übersetzung {f} - online prevod online rječnik - online dictionary - Online-Wörterbuch {n} - online slovar izmjenjivač - inverter - Wechselrichter {m} - menjalnik agregat za nužno napajanje - emergency generator - Notstromaggregat, n - divlja patka - duck-wild - Wildente {f} - dunja - quince - Quitte {f} - salata-zimska - endive - Endiviensalat {m} - endivija - endive - Endivie {f} - estragon - tarragon - Estragon {m} - fazan - pheasant - Fasan {m} - feferon - hot pepper - Pfeffer {m} - golub - pigeon - Taube {f} - govedo - cattle - Vieh {n} - grašak - green pea - Erbsengrün {n} - grdobina - frogfish - anglerfisch - webmaster - webmaster - Seitenverwalter {m} - skrbnik spletišča webmaster - webmaster - Webmaster {m} [Verantwortlicher für eine Website] - spletni skrbnik grejp - grapefruit - Grapefruit {f} - grejp - grapefruit - Pampelmuse {f} - grožđe - grape - Traube {f} - grozdje guska - goose - Gans {f} - haringa - herring - Hering {m} - sledj - herring - Hering {m} - heljda - buckwheat - Buchweizen {m} - kruh - bread - Brot {n} - hobotnica - octopus - Tintenfisch {m} - jabuka - apple - Apfel {m} - jaje - egg - Ei {n} - jastog - lobster - Hummer {m} - jegulja - eel - Aal {m} - jelen - deer - Hirsch {m} - ječam - barley - Gerste {f} - jogurt - yoghurt - Joghurt {m} - kahva - coffee - Kaffee {m} - paprika-ljutica - cayenne pepper - Cayennepfeffer {m} - kajena biber - cayenne pepper - Cayennepfeffer {m} - marelica - apricot - Aprikose {f} - kakao - cocoa - Kakao {m} - kaki-šljiva - kaki - Kaki {f} - kaki-šljiva - Japanese persimmon - Kakipflaume {f} - šljiva-kaki - persimmon - Kakipflaume {f} - karanfilić - clove - Gewürznelke {f} - kardamom - cardamom - Kardamom {m} {n} - cvjetača - cauliflower - Blumenkohl {m} - karfiol - cauliflower - Karfiol {m} [österr.] - kasatka - catfish - Seewolf {m} - kavijar - caviar - Kaviar {m} - korabica - kohlrabi - Kohlrabi {m} - keleraba - kohlrabi - Kohlrabi {m} - kelj - savoy cabbage - Wirsingkohl {m} - ribolov - fishing - - kikiriki - peanut - Aschanti {f} [österr.] - kikiriki - groundnut - Erdnuss {f} - kim - caraway - Kümmel {m} - vrhnje - sour cream - Sauerrahm {m} - kivi - kiwi - Kiwi {m} - borovica - juniper berry - Wacholderbeere {f} - klice bambusa - bamboo shoots - Bambussprossen {pl} - klice pšenice - wheat germ - Weizenkeim {m} - klice soje - soybean sprouts - Sojabohneschösslinge {pl} - kokosov orah - coconut - Kokosnuß {f} [alt] - kokoš - hen - Huhn {n} - komorač - fennel - Fenchel {m - konjski jezik - halibut - Heilbutt {m} - kopriva - nettle - Nessel {f} - korijen celera - celeriac - Knollensellerie {f} - kovrdžavi kupus - savoy cabbage - Wirsingkohl {m} - koza - goat - Ziege {f} - krastavac - cucumber - Gurke {f} - krava - cow - Kuh {f} - krompir - potato - Kartoffel {f} - kruška - pear - Birne {f} - kukuruz - maize - Mais {m} - kukuruz - corn - Korn {n} - kupina - blackberry - Brombeere {f} - leblebija - chick pea - Kichererbsen {pl} - ledena salata - iceberg lettuce - Eisbergsalat {m} - lješnjak - hazelnut - Haselnuss {f} - lješnjak - filbert - Haselnuss {f} - lignja - squid - Kalmar {m} - limun - lemon - Zitrone {f} - limun - lemon - Zitrone {f} - lisičarka - chanterelle - Pfifferling {m} - losos - salmon - Lachs {m} - lovorov list - laurel - Lorbeer {m} - lovorov list - bay-leaf - Lorbeerblatt {n} [Gewürz] - lubenica - water melon - Wassermelone {f} - luk-crveni - onion - Zwiebel {f} - luk-vlasac - chives - Schnittlauch {m} - mažuran - majoram - Majoran {m} - majska trava - sweet woodruft - Waldmeister {m} - lazarkinja - sweet woodruft - Waldmeister {m} - mak - poppy - Mohn {m} - mak - poppy-seed - Mohnsamen {m} - margarin - margarine - Margarine {f} - maslina - olive - Olive {f} - med - honey - Honig {m} - matičnjak - balm - Balsam {m} - melisa - lemon balm - Zitronenmelisse {f} - metvica-paprena - peppermint - Pfefferminz {n} - mirođija - dill - Dill {m} - mladi luk - stone leek - Frühlingszwiebel {f} - mlijeko - milk - Milch {f} - mleko muškatni orašćić - nutmeg - Muskatnuss {f} - mušmula - medlar - Mispel {f} - nar - pomegranate - Granatapfel {m} - nektarina - nectarine - Nektarine {f} - ogrozd - gooseberry - Stachelbeere {f - orah - walnut - Walnuss {f} - orah-europski - walnut - Baumnuss {f} [schweiz.: Walnuss] - origano - oregano - Oregano {m} - oslić - hake - Seehecht {m} - oslič ostriga - oyster - Auster {f} - kamenica - oyster - Auster {f} - ovčetina - mutton - Schaffleisch {n} - janjetina - lamb - Lammfleisch {n} - janje - lamb - Lamm {n} - ovca - mutton - Hammel {m} - papaja - papaya - Papaya {f} - paradajz - tomato - Tomate {f} - pastrmka - rainbow trout - Regenbogenforelle {f} - pastrmka - trout - Forelle {f} - patka-domaća - duck-domestic - Hausente {f} - patlidžan - egg-plant - Aubergine {f} - informacijski proces - information process - - informacijski proces glavne prekidne maske - master interrupt mask register - - register glavne prekinitvene maske korekcijsko održavanje - corrective maintenance - - korektivno vzdrževanje planiran - scheduled - - načrtovan stanje lifta - condition of elevator - - stanje dvigala radovi održavanja - maintenance tasks - - vzdrževalna opravila objašnjenje priručnika - manual explanation - - pojasnilo priročnika Kako da upotrijebite ovaj priručnik? - How to use this manual? - - Kako da uporabite ta priročnik? automatska evakuacija - automatic evacuation - - avtomatična evakuacija energija baterije - power battery - - energija baterije kontrolna jednica za jamu - hoistway control unit - - nadzorna enota za jašek akšam - - - mag - - - nesvjestica - unconsciousness - Bewusstlosigkeit {f} - nezavest skaldištenje grešaka - error storage - - skladiščenje napak najkasnija greška - latest error - - najpoznejša napaka trenutno opterećenje kabine - current car load - - trenutna obremenitev kabine - guide rail fastenings - - pritrjevanje vodil obloga - lining - Belag {m} - obloga podupirači - uprights - - podporniki krov kabine - car roof - - streha kabine zidni pano - wall panel - - stenski pano - wedge rod - - zagozdni drog - car return pulley - - vračalna vrvenica kabine - insulation pad - - izolacijska blazinica pozivno dugme - call button - - klicni gumb - rail clearance - - odmik vodila pričvrščujući vijak - fastening screw - - pritrjevalni vijak - suspension and traction media - - obesišče in vlečni mediji - captive roller - - zajeti valjček krov auta - car roof - Autodach {n} - streha avta vijak za nivelisanje - leveling bolt - - nivelirni vijak vučno vreteno - traction shaft - - vlečni jašek - landing floor - - pristajalna etaža umetnut - inserted - eingesetzt - vstavljen prilagođavanje vrata - door alignment - - poravnava vrat pejsmejker - pacemaker - - srčni spodbujevalnik uzvalovit - undulated - - vzvalovljen probadanje - piercing - - preluknjanje slijepljenost - adherence - - zlepljenost greda - beam - Balken {m} - gred visina dizanja - travel height - - višina dviga OR-simbol za logično ILI - OR - - OR -simbol za logični ALI simbol - dogovoren znak ili slika što predstavlja nešto - symbol - - simbol -dogovorjen znak ali slika, ki nekaj predstavlja učenje na internetu - web based learning - - učenje na spletu pogrešno - false - - napačno ovješenje - roping - - obešenje postupak skeniranja - scan procedure - - procedura preiskanja pozovite - call - - prikličite - failed - - spodletel izjalovljen - failed - - izjalovljen propao - failed - - propadel prvi nivo traženja grešaka - first level troubleshooting - - prvi nivo iskanja napak sekundarno napajanje - secondary supply - - sekundarno napajanje unutrašnje napajanje - internal supply - - notranje napajanje okvir vrata - door frame - - okvir vrat raspršivač - sprinkler - Berieseler {m} - pršilnik - backup power - - varnostno napajanje pad napona - power down - - padec napajanja skladištenje grešaka - error storrage - - skladištenje napak uznemiren - disturbed - - vznemirjen zapinjanje - stumbling - Fehltritt {m} - zatikanje proklizavanje - slipping - Abgleiten {n} - spodrsavanje providna komponenta - clear-box component - - prozorna komponenta providna komponenta - clear-box asset - - prozorna komponenta trganje - laceration - Lazeration {f} - trganje iščašiti - sprain - Verrenkung {f} - zvin budi pažljiv - be aware - gewahr sein - bodi previden smrtni električni udar - electrocution - Tod {m} durch Stromschlag - smrtni električni udar smrt od udara električne struje - electrocution [causing death] - Stromtod {m} - smrtni električni udar signalni znak - signal word - Signalwort {n} - signalni znak značaj - meaning - Bedeutung {f} - pomen relacijski atribut - relational attribute - Relation {f} Attribut {n} - relacijski atribut brokat - brocade - Brokat {m} - brokat Zahtjev za dozvolu boravka - application for residence permit - - istraživać - investigator - Untersucher {m} - preiskovalec pronalazač - investigator - Ermittler {m} - poreski istraživač - tax investigator - Steuerfahnder {m} - istraživač - investigator - Erforscher {m} - padobranac - paratrooper - Fallschirmspringer {m} - padalec hemijska olovka - biro - Stift {m} [Kugelschreiber] - kemični svinčnik hemijska olovka - biro - Kuli {m} [ugs.] - kemični svinčnik hemijska olovka - biro - Kugelschreiber {m} - kemični svinčnik trupa padobranaca - paratrooper detachment - Fallschirmjägertrupp {m} - olovka - pencil - Bleistift {m} - svinčnik jelo - dish - Gericht {n} - jed pička - pussy [vulg.] - Fotze {f} - pizda pička - snatch [Am.] [vulg.] - Fotze {f} [vulg.: Frau] - muca tekija - moslem monastery - - povratni tok - upstream - stromaufwärts - povratni tok prijemni tok - upstream - flussaufwärts - sprejemni tok sofra - dining-table - - somun - large flat soft roll - - spahiluk - landed estate - - spahija - land-owner - - sob - reindeer - - sob - caribou (Am.) - - količina sjemena - - Die Saatmenge - sjeme - seed - Saat {f} - seme upravljanje pokazivača vrste - - Spuranzeigersteuerung - regulacija đubriva - - Düngerregelung - rezervoar za sijanje - - Sätank - poklopac - cover - Abdeckung {f} - pokrov nepovezani graf - disconnected graph - - nepovezani graf rekla-kazala - hearsay - - razvod - divorce - Ehescheidung {f} - ločitev rastava - divorce - Scheidung {f} - razveza rasist - racist - Rassist {m} - rasist opunomoćen - authorized - ermächtigt - pooblaščen opunomoćenik - authorized person - zugelassene Person {f} - pooblaščen človek opunomoćenik - attorney - Bevollmächtigter {m} - pravni zastopnik advokat - attorney - Anwalt {m} - odvetnik opunomoćenik - plenipotentiary - Bevollmächtigter {m} - pooblaščen človek plaža - beach - Strand {m} - plaža pletač - knitter - Stricker {m} - pletilec tabla - tablet - Tablett {n} - tableta ploča - slab - Platte {f} - plošča pločnik - sidewalk - Fußweg {m} - pločnik pločnik - sidewalk [Am.] - Trottoir {n} - pločnik pločnik - sidewalk [Am.] - Gehweg {m} - pločnik pločnik - sidewalk [Am.] - Gehsteig {m} - pločnik pločnik - sidewalk [Am.] - Bürgersteig {m} - pločnik plesanje - dancing - Tanzen {n} - plesen plesačica - dancing girl - Tänzerin {f} - plesalka ljaga - blemish - - ljaga - blot - - ljaga - spot - - ljaga - stain - - ljaga - taint - - ovlašteni zajednički potpisnik - authorized joint signatory - Gesamtprokurist - pregled unosa - Summary of entries - VOLLZUGSÜBERSICHT - POSLOVNI SLUČAJ - business case - Geschäftsfall {m} - zakonski zakonom zaštičen programski softver - proprietary software - - zakonsko zaščitena programska oprema vlasnički račun - proprietary account - Eigenkapitalkonto {n} - žeton - token - Spielfigur {f} - žeton WMS-internet usluga za prikaz prostornih podataka - WMS, web mapping service - - WMS-spletna storitev za prikaz prostorskih podatkov tkalac - weaver - Weber {m} - tkalec tkalka - weaver [female] - Weberin {f} - tkalka tkalac tekstila - cloth-weaver - Leineweber {m} - tkalec sukna šešir za sunce - sun hat - Sonnenhut {m} - sončen klobuk čaršija - market - - čaršija - bazaar - - čaršija - market-place - - čaršija - local gossip - - čaršija(čaršijsko mišljenje) - street opinion - - mišljenje - opinion - Meinung {f} - džezva - coffee-pot - - džilit - javelin - - džersej - jersy - - đumbir - ginger - - đuveć - sauted rice with meat and vegetables - - lud - mad - - mort - mortar - - opasnost - danger - - pobočan - lateral - - reptil - reptile - - renta - annuity - - ribati - scrub - - ribati - rub - - stezalica - clasp - - stezalica - brace - Klammer {f} - opornica oslonac - brace - Anker {m} - opornica veža - brace - Gurt {m} - naramnica potpora - brace - Stütze {f} - opornica stezaljka (el.) - terminal - - nazadovanje - come down - - pad - come down - - propadanje - come down - - sići - come down - - svoditi se - come down - - pička - asshole - Vulva {f} - vulva pička - beaver - - žensko spolovilo pička - cocksucker - - mucka pička - creep - - mačka pička - cunt - - mačkica pička - fuck - - mucek pička - fucker - - pička - fur pie - - pička - honey pot - - pička - prick - - pička - snatch - - pička - tail - - poslovan - business - Handel {m} - poslovati - busy - - poslovati - deal - - poslovati - occupy oneself - - poslovati - occupy oneself with - - poslovati - occupy-oneself - - poslovati - occupy-oneself with - - poslovati - stirred - - poslovati - to deal with - - poslovati - to do business - - poslovati - to transact - - poslovati - transact - - poslovati - work - - poslovati - make business - - poslovati - run a business - - poslovati - manage a business - - poslovati - deal in goods - - poslovati - handle a trade - - poslovati - attend to business - - poslovati - carry on a trade - - poslovati - be in business - - poslovati - handle a trade - - poslovati - have dealings with - - poslovanje - doing business - - poslovanje - running a business - - poslovođa - manager - - poslovodnik napraviti reklamaciju - reclaim - Rückforderung {f} - načiniti obradljivim - to reclaim - regenerieren - zahtijevati povraćaj - reclaim - - tražiti natrag - reclaim - - opadati - decline - Minderung {f} - maloprodaja - retail - Einzelhandel {m} - maloprodaja prihod od maloprodaje - retail sales - Einzelhandelsumsatz {m} - maloprodaja - retail - Kleinverkauf {m} - maloprodaja Hodgkinova bolest - Hodgkin-s disease - Hodgkinsche Krankheit {f} - Hodgkinsova bolezen štitna žlijezda - shield gland - - žlijezda - gland - Drüse {f} - žleza štit - shield [defensive] - Schild {m} - ščit (obrambni) štit - shield - Schutzschild {m} - ščit virusi - viruses - Viren {pl} - virusi kolona - colon - Kolon {n} - dvotačka - colon - Doppelpunkt {m} - dvopičje debelo crijevo - colon - Dickdarm {m} - debelo črevo kolona - column - - kolona - file - - kolona - pillar - - sojin lecitin - soy lecithin - Sojalecithin {n} - sojin lecitin aditiv za sprječavanje prekomjernog isušivanja - humectant (agent) - Feuchthaltemittel {n} - aditiv za preprečevanje prekomernega izsuševanja potpisani tekst - subscript - Subskript - podpisano besedilo potpisani tekst - subscript - tiefgestelltes Zeichen {n} - podpisano besedilo podcrtano - subscript {adj} - tiefgestellt - indeksirati - subscript - - napisan ispod - subscript - - indeks - subscript - - oznaka - subscript - - potpisan znak - subscript - - supskript - subscript - - upis - subscript - - indeks - to subscript - indexieren - besedilo, zapisano pod osnovnico črkovne vrstice, ki navadno označuje indeks indeks lista - subscript list - Indexliste {f} - vertikalna tokarska mašina - vertical turning and boring machine - Karusseldrehmaschine {f} - postrojenje za pjeskarennje - - Sandstrahlanlage - građevinski čelici - constructional steels - Baustähle {pl} [allg.] - sitno zrnasti čelik - fine-grained steel - Feinkornstahl - hidraulička presa za ivice - bend press - Abkantpresse {f} - snaga prešanja - pressing force - Presskraft {f} - mašina za savijanje - - Rundbiegemaschine - - notched-bar impact-bending test - Kerbschlagbiegeversuch {m} - zaptivajući malter - plugging mortar - Abdichtungsmörtel, m - tesnilna malta cementna podloga - cement plaster - Zementputz {m} - cementni mavec vrijeme sazrijevanja - maturing time - Reifezeit {f} - čas dozorevanja zidarska kašika - trowel - Kelle, f - zidarska žlica, ometača lijevak - funnel - Einfülltrichter {m} - lijak udaljenost - distance - - razdalja udaljenost - distance - - oddaljenost požarni zid - firewall - Brandmauer {f} - požarni zid grudobran, računarska oprema koja štiti kmpjutor od upada - firewall - Schutzwall {m} - vdorobran,računalniška oprema, ki varuje računalnik pred vdori z-međumemorija - Z buffer - - z-medpomnilnik memorija tastature - keyboard buffer - Tastaturspeicher {m} - pomnilnik tipkovnice - buffer head - Pufferteller {m} - - brake buffer - Bremsanschlag {m} - relacijska šema - relational schema - relational Schema {n} - relacijska shema dijagram - diagram - Schema {n} - diagram model - model - Schema {n} - model relacija - relational - Relation {f} - relacijski sistem baze podataka - relational database system - relationales Datenbanksystem {n} - radni radijus - nosing - Ausladung {f} - delovni obseg kloniranje - cloning - Klonen {n} - kloniranje bežična lokalna mreža - WLAN,wireless local area network, - - brezžično lokalno omrežje trgovina - trade - Handel {m} - trgovina trgovina - bussiness - - trgovina - commerce - - trgovina - commerse - - trgovina - market - - trgovina - merchantibility - - trgovina - merchantry - - trgovina - selling - - trgovina - shop - - trgovina - trade - Geschäft {n} - aparat za reprodukciju zvuka - audio player - Audio-Spieler {m} [Abspielgerät, -software] - predvajalnik zvoka premazan prahom - - pulverbeschichtet - natkrita vrtna ljuljačka - garden swing - die Hollywoodschaukel - znak čitanja - bookmark - Lesezeichen {n} - bralni znak čitalački znak - bookmark - Lesemarke {f} - bralno znemenje pipa za vodu - water tap - Wasserhahn, m - piment - allspice - Piment {m} {n} - pinija - pine nut - Pinienkern {m} - riža - rice - Reis {m} - pistacija - oraščić - pistachio nut - Pistazie {f} - kesten-pitomi - chestnut - Kastanie {f} - pivo - beer - Bier {n} - gujava-plod - guava - Guave {f} - poljska salata - lambs lettuce - Feldsalat {m} - naranča - orange - Apfelsine {f} - poriluk - leek - Lauch {m} [= Porree] - proso - millet - Hirse {f} - putar - butter - Butter {f} - kakao-maslac - cocoa butter - Kakaobutter {f} - puževi - snails - Schnecken {pl} - pšenica - wheat - Weizen {m} - rabarbara - rhubarb - Gemeiner) Rhabarber {m} - račić - large shrimp - Garnele {f} - raž - rye - Roggen {m} - hren - horse radish - Rettich {m} - repa - rutabaga - Kohlrübe {f} - rak-riječni - crayfish - Flusskrebs {m} - ribizla - red currant - Rote Johannisbeere {f} - rogač - carob - Johannisbrot {n} - rotkva - radish - Rettich {m} - rotkvica - little radish - klein Rettich {m} - ruzmarin - rosemary - Rosmarin {m} - salata-glavatica - head lettuce - Salatkopf {m} - laneno sjeme - linseed - Leinsamen {m} - masirača-sjeme - pumpkin seed - Kürbiskern {m} - pamuk-sjeme - cotton seed - Baumwollsamen, m - suncokret-sjeme - sunflower seed - Sonnenblumenkern {m} - sezam-sjeme - sesame seed - Sesamsamen {m} - sir - cheese - Käse {m} - badem-slatki - almond (sweet) - Mandel {f} (Süße {f} ) - kupus-bijeli - white cabbage - Weißkohl {m} - smuđ - pikeperch [Stizostedion lucioperca] - Zander {m} - soja - soy - Soja {n} - leća - lentil - Linse {f} - špinat - spinach - Spinat {m} - svinja - pig - Schwein {n} - tartuf, gomoljaca - truffle - Trüffel {m} - trešnja - cherry - Kirsche {f} - datulja - date - Dattel {f} - vanilija - vanilla - vanilla Vanille {f} - višnja - sour cherry - Sauerkirsche {f} - zec - rabbit - Kaninchen {n} - zec - hare - Hase {m} - zelena paprika - green pepper - grüne Paprika {f} [Schote] - zob - oat - Hafer {m} - soja-zrno - soybean - Sojabohne {f} - tuka - turkey - Truthahn {m} - čaj - tea - Tee {m} - čokolada - chocolate - Schokolade {f} - đumbir - ginger - Ingwer {m} - šafran - saffron - Safran {m} - šampinjon - mushroom - Champignon {m} - šarani - carp {pl} - Karpfen {pl} - mrkva - carrot - Möhre {f} - šećer - sugar - Zucker {m} - šećerna trska - sugar cane - Zuckerrohr {n} - šipak - rose hip - Hagebutte {f} - šlag - whipped cream - Schlagobers {n} [österr.] - šljiva - plum - Pflaume {f} - šparoga - garden asparagus - Spargel {f} [schweiz.] [südd.] - jagoda šumska - wild strawberry - wilde Erdbeere {f} - kvark - curd cheese - Topfen {m} [österr.] - švapski sir - curd cheese - Quark {m} - žablji kraci - frog legs - Froschschenkel {pl} - kadulja - sage - Salbei {m} {f} - žalfija - sage - Salbei {m} {f} - želatin - gelatin - Gelatine {f} - proširenje - enhancement - Anreicherung {f} - razširitev srdačan pozdrav - best regards - beste Grüße {pl} - jednosmjerno komuniciranje - one-way communication - einseitiger Informationsfluss {m} - enosmerno komuniciranje jednosmjerno komuniciranje - one-way communication - einseitige Datenvermittlung {f} - enosmerno komuniciranje jednosmjerno komuniciranje - one-way communication - Einwegfernmeldeverkehr {m} - enosmerno komuniciranje jednosmjerni ventil - one-way valve - Einwegventil {n} - enosmerni ventil jednosmjerni sistem - one-way system - Einwegsystem {n} - enosmerni sistem jednosmjerna prigušnica - one-way-restrictor - Drosselrückschlagventil {n} - enosmerni dušilnik jednosmjerna ulica - one way street - Einbahnstraße {f} - enosmerna ulica - - - zajednička upotreba - overhead - Gemeinkosten {pl} - skupna uporaba sektor informatike - systems division - System Sektor {m} - sektor informatike kolege - colleagues - Kollegen {pl} - kolege akaricid - acaricide - Akarizid {n} - akaricid ugrađeno upravljanje servera - embedded server management - - vdelano upravljanje strežnika čvrsta vrijednost - embedded value - - umetnuti objekt - embedded object - - hardver umetnut na čip za ispitivanje - embedded test - - ugrađena hiperveza - embedded hyperlink - - umetnuti dokument - embedded document - - baza za čvrstu vrijednost - embedded value basis - - dobit od čvrste vrijednosti - embedded value profit - - ugrađeni sistemi - embedded systems - - dodatna delta modulacija - embedded delta modulation - - platni promet - payment operations - - radne operacije - work operations - - započinjanje djelovanja - setting-up of operations - - mrežno nadzorno središte - network operations center - - operativni menedžment - operations management - - dokumentna baza - document base - - dokumentna baza prevodilac - translator - Übersetzer {m} - prevajalec prevodilac - translator - Umsetzer {m} - prevajalec prevodilac - translator - Umwerter {m} - prevajalec prevodilac - translator - Umwandler {m} - prevajalec s poštovanjem - Yours faithfully - hochachtungsvoll - s spoštovanjem crtni kod - bar code - Strichkode {m} - črtni kod - Link-State Advertisement- LSA - - naznanilo stanja povezave - service level management, SLM - - upravljanje ravni storitve sastav - composite - Zusammensetzung, f - sestav zaporni točak - ratchet - Ratsche {f} - zapornjak - ratchet - Ratsche {f} - jednosmjerni zaporni mehanizam - ratchet - Ratsche {f} - ustavljač - ratchet - Ratsche {f} - obrtni točak - thumb wheel - Rändelrad, n - leptir navrtka - thumb-lock - - hidraulično vitlo - tub-wheel - - učvrsnica - dovel - Dübel, m - sretan Božić - Merry Christmas! - Frohe Weihnachten - sretab Božič - Happy Christmas! - Frohe Weihnachten - pozdravi svoju porodicu - - Grüß deine Familie - mislite na vašu porodicu - Keep your family in mind! - Denke an deine Familie! - zdravo! - Greetings! - Grüß Gott! [südd.] [österr.] - zdravo! - Hello! - Grüß dich! [südd.] [österr.] - nazdravlje! - Cheers! - Auf deine Gesundheit! - na vaš trošak - at your expense - auf deine Kosten - Na vašu odgovornost! - You take the responsibility! - Auf deine Verantwortung! - Uzmite vaš izbor! - Take your choice! - Triff deine Wahl! - Vzemite vašo izbiro! vaša verzija - your version - deine Darstellung {f} - dodatne materije - excipients - - pomožne snovi zaustavni ekscentar - stop-cam - Anschlagnocken {m} - BCP - BCP, budget change proposal - - BCP terazlog, jedinica informacije, koja obuhvata 1024 gigabajta; sin. terabajt - terabyte, TB - - terazlog, enota informacije, ki obsega 1024 gigabajtov; sin. terabajt - compulsory mixer - Zwangsmischer, m - prisilni mešalnik natezna tvrdoća savijanja - bending tensile strength - Biegezugfestigkeit {f} - natezna trdnost zvijanja - - Frühfestigkeitsklasse - razred zgodnje trdnosti udarni zvuk - impact noise - Trittschall {m} - udarni trušč - - Trittschallverbesserung - izboljšan pohodni zvok toplotna provodljivost - - Wärmeleitzahl λ - toplotna prevodnost λ pokriti - covering - Abdecken, n - pokriti pažljivo - carefully - sorgfältig - pazljivo hladni start - cold boot - - hladni zagon hladni start - hard boot - - hladni zagon model - model - Model {n} - model - mailing list - - poštni seznam - web beacon - - spletni svetilnik udarni moment pritezanja - - Drehmomentanschlag - momentni ključ - torque wrench - Drehmomentschlüssel, m - momentni ključ kardanska osovina - cardan shaft - Gelenkwelle {f} - kardanska osovina - propeller shaft - Gelenkwelle {f} - kardanska osovina - universal shaft - Gelenkwelle {f} - glavčina točka - wheel hub - Radnabe {f} - stezni uređaj - clamping device - Spannvorrichtung, f - potisna ploča kuplunga - clutch pressure plate - Kupplungsdruckplatte {f} - kilometraža - mileage [of tyres, vehicles] - Laufleistung, f - - downgraded version - - predsodobljena različica učvršćijuća spona - mounting bracket - Befestigungsklammer {f} - pritrjevalna prižema neuračunljiv - insane - unzurechnungsfähig - neprišteven - jacket - - pregrade - crash barriers - Leitplanken {pl} - zapornice nosač - volume - Datenträger {m} - nosilec paket održavanja - service pack - Service-Pack {n} - vzdrževalni paket prenosni kompjuter - notebook computer - Notebook {n} - prenosni računalnik laptop - notebook - Klapprechner {m} [ugs.] - prenosnik laptop - laptop - Laptop {m} {n} - prenosnik BCP,budget change proposal - BCP,budget change proposal - - BCP,budget change proposal mobitel - cellular phone - Mobiltelefon {n} - mobilnik hendi - mobile phone - Handy {n} - prenosni telefon konzervans - preservative - Konservierungsstoff {m} - konzervans limunska kiselina - citric acid - Zitronensäure {f} - citronska kislina hakiranje - hacking - hackend - hekiranje ikona diska - disk icon - Plattenikone{f} - ikona diska zaštita - protection - Sicherung {f} - zaščita ontologija - ontology - Ontologie {f} - ontologija zakašnjenje - latency - Latenzzeit {f} - zakasnitev - - - varnejše pjenjenje - foaming - ausschäumen - penjenje - - Mechanische Befestigung (Dübel) - mehansko pritrjevanje (sidra) - - Schlagdübel - udarno sidro - - Nageldübel - žebeljno sidro - - Tellerdübel - sidro s krožnikom nastavak - attachment - Aufsatz, m - nastavek složljiv - folding - zusammenlegbar - zložljiv onaj ko brine o stranicama - webmaster - Seitenverwalter {m} - skrbnik spletišča vebmaster/onaj ko brine o stranici - webmaster - Webmasterin {f} - spletni skrbnik informaciona tabla - message board - Informationstafel {f} - razpravljalnica slabo povezani graf - weakly connected graph - - šibko povezani graf adresa polja - address field - Adressenfeld {n} - naslovno polje modeliranje - modelling - Modellierung {f} - modeliranje SQL, struktuiran ispitujući jezik za rad sa bazama podataka - SQL,structured query language - - SQL,strukturiran povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi bazami govor preko IP - VOIP,voice over IP - - govor po IP namjenski uređaj za skladišta podataka - DW appliance - DW - Gerät {n} - namenska naprava za podatkovna skladišča 1. uključenje - klik - 1 click - klicken - 1. vključitev - klik 2. gl.lijevi klik - 2 left-click - - 2. gl. levi klik prazno mjesto - space bar - Leertaste {f} - preslednica prazno mjesto - space bar - Zwischenraumtaste {f} - preslednica upravljanje kapacitetom izvora - resource capacity management - - upravljanje zmogljivosti virov višeprocesorski sitem - multiprocessor system - Mehrprozessorsystem {n} - večprocesorski sistem multiprocesor - multiprocessor - Mehrfachrechner {m} - multiprocesor metodologija - methodology - Methodologie {f} - metodologija nepredznačeni cijeli broj - unsigned integer - vorzeichenlose Ganzzahl {f} - nepredznačeno celo število nepravilan - invalid - falsch [ungültig] - nepravilen priklopiti - mount - anbringen - priklopiti protokol graničnih usmjerivača - border gateway protocol - - protokol mejnih usmerjalnikov administracija - administration - Verwaltung {f} - upravljanje ali izvajanje postopkov antirefleksijski - antiglare - Blendschutz {f} - antirefleksijski prijetnja - threat - Bedrohung {f} - grožnja DAc, digitalno analogni pretvarač - DAC, digital to analog converter - - DAC, digitalno-analogni pretvornik izdanje - release - freigeben - izdaja padajuće kombinirano polje - drop-down combo box - - padajoče kombinirano polje komisija za hitne promjene - CAB/EC, change advisory board emergency committee - - komisija za nujne spremembe konstrukcija - design - Konstruktion {f} - zasnova ulazna tačka - access point - Eintrittspunkt {m} - točka dostopa tačka dostupa - access point - Zugangspunkt {m} - točka dostopa dostupna tačka - access point - Zugriffspunkt {m} - točka dostopa elektronsko glasanje - electronic voting - elektronisch Abstimmen {n} - elektronske volitve elektronsko glasanje - e-voting - elektronisch Stimmabgabe {f} - elektronske volitve elektronsko glasanje - electronic voting - elektronisch Stimmabgabe {f} - elektronske volitve uputstvo za evakuaciju - evacuation instruction - - evakuacijsko navodilo izvedi - execute - ausführen - izvedi premoščenje - overbridge - - premostitev čujni signal - audible signal - akustisches Signal {n} - slišni signal prerađen - processed - verarbeitet - predelan alkohol tester - alcohol tester - Alkoholtester, m - tester alkohola neposredno rukovanje - direct manipulation - direkte Manipulierung {f} - neposredno rokovanje kompjuterska sposobnost - computational ability - Rechenfähigkeit {f} - računalniška sposobnost kompjuterska lingvistika - computational linguistics - Computerlinguistik {f} - računalniška lingvistika lingvistička obrada podataka - computational linguistics - linguistische Datenverarbeitung {f} - lingvistička obdelava podatkov potka - weft - Einschuss {m} - votek zrno drveta - wood grain - Holzmaserung {f} - lesno zrno zanovjetati - - - vodootporno - repellency - waserabweisende - vodoodporno vodotijesna - waterproof - auftrocknende - vodotesna predviđena mjesečna potrošnja - duty cycle - Arbeitszyklus {m} - predvidena mesečna raba kompenzacija proklizavanja - slip compensation - Schlupfkompensation - kompenzacija za zdrs zaštičeno od kratkog spoja - short-circuit proof - kurzschlussfest - zaščiteno pred kratkim stikom set podataka - dataset - Datei {f} [auf IBM-Großrechnersystem] - nabor podatkov set podataka - data set - Datei {f} [auf IBM-Großrechnersystem] - nabor podatkov sumrak - twilight - Dämmerung {f} - somrak sumrak - twilight - Dämmerlicht {n} - mrč polumrak - twilight {adj} - zwielichtig - polmrak siva zona - twilight area - Grauzone {f} - siva cona upravljački menadžment - key management - Schlüsselverwaltung {f} - upravljanje ključev CD-ROM-ploča - CD-ROM, compact disc read only memory - CD-ROM {f} - CD-ROM-plošča CD-ROM - CD-ROM, - CD-ROM {f} - CD-ROM cederom - CD-ROM - CD-ROM {f} - cederom insan - man - der Mensch - človek čovjek - man - der Mensch - človek srednje brtvilo - - Mitteldichtung - srednje tesnilo stolarija - joineries - Tischlerarbeiten {pl} - mizarstvo - header - - nadboj potpora praga - sill support - - podpora praga montaža - mounting - Montage {f} - montaža okvir vrata - door jamb - - okvir vrat - fixing bracket - - poravnalna konzola rub krila vrata - door panel edge - - rob krila vrat rezni vijak - self-tapping screw - Schneidschraube {f} - rezalni vijak visina vrata - Door Height - - vratna višina - coupling roller - - kolesce meča - lock plate - - zaklepna plošča popuštanje - loosening - - popuščanje sklopka - coupler - - sklopka - Coupler Curve - - krivulja sklopke - magnetic switch unit - - magnetno stikalo - with open doors - - z odprtimi vrati - with the open door - - pri odprtih vratih - boot sequence - - sekvenca zagona priprema gradilišta - site preparation - - priprava gradbišča zaključni rad - Concluding work - - sklepno delo pogrešna montaža - False Installation - - napačna montaža - pit lader - - lestev v jamo jaška licem prema dolje - up side down - - s sprednjo stranjo navzdol kukasti vijak - clip bolt - Hakenschraube, f - kljukasti vijak navojno stablo - stud bolt - Gewindebolzen m - navojno steblo vijak stablo - stud bolt - Stehbolzen, m - stebelni vijak - stud bolt - Stiftschraube, f - zatični vijak sidreni vijak - anchor bolt - - sidrni cijak zavarena potpora - support welded - - varjena podpora - groove - - utor - - Stulpendichtung - tesnilo z zavihkom - damping element - - dušilni element - gland - - mašilnik - car sling - - okvir kabine - undersling - - spodnje obešenje - stud screw - - stebelni vijak - brake lining - - zavorna obloga pod kabine - car floor - - kabinski pod - bumper rail - - odbojna letev spoj na kraju konopca - rope end connection - - spoj na koncu vrvi prazna rupa - vacant hole - - prazna luknja uopštenja - generalities - - posplošitve - Oil Buffer - - oljni blažilnik osiguranja - Cutouts - Sicherungen {pl} - zavarovanja - compensating chain - - izravnalna veriga sječivo - blade - Klinge {f} [eines Messers] - rezilo - top view - - vrhnji pogled prvi uslov - prerequisites - - prvi pogoj pogonski motor - hoisting motor - - pogonski motor odgovarajući transformator - matching transformer - - ustrezen transformator zaštićen - shielded - - zaščiten - circuit breakers - - prekinjevalnik tokokroga - bridging plug - - premostitven vtič test ocijenjenih parametara motora - Motor Parameter Estimation Test - - test ocenjenih parametrov motorja sinhrini motor sa permanentnim magnetima - Permanent Magnet Synchronous Motor - - sinhroni motor s permanentnimi magneti pogon lančanika - drive sprocket - Antriebsritzel {n} - pogon verižnika pogon transportne trake - conveying belt drive - Bandfördererantrieb - pogon transportnega traku - - Geberrad - dajalno kolo - - standesamt - gusti indeks - dense index - dicht Index - gosti indeks mrežna domena - network domain - Netzwerk {n} Domain {f} - omrežna domena protokol koji se temelji na sistemu primalac-server - FTP, File Transfer Protocol - - protokol, ki temelji na sistemu odjemalec-strežnik globalni distribucijski sistem - GDS, global distribution system - - globalni distribucijski sistem beztračni način - band-free mode - - brezpasovni način kreker - cracker - Aufbrecher {m} - kreker provalnik - cracker - Knacker {m} - vdiralec obrada teksta - word processing - Textbearbeitung {f} - obdelava besedila tekstovno polje - text box - Textfeld {n} - besedilno polje normalizacija - normalization - Normalisierung {f} - normalizacija razvoj na temelju ponovo upotrijebljenih proizvoda - ABSD, Asset Based Software Development - - razvoj na temelju ponovnih uporabnih izdelkov oblasna mreža - LAN - - krajevno omrežje server autentičnosti - password authentication server - - avtentikacijski strežnik mreža memorijskih uređaja - SAN, Storage area network - - Omrežje pomnilniških naprav znak koji se može štampati - printable character - druckbares Zeichen {n} - natisljivi znak vidljiv znak - printing character - druckbares Zeichen {n} - vidni znak akademija - academy - Akademie {f} - akademija škola višeg ili najvišeg stepena - academy - Lehranstalt {f} - šola višje ali najvišje stopnje škola ili srednja škola za osebno obrazovanje ili osposobljavanje (npr. vojna akademija) - academy - Bildungsanstalt {f} - šola ali srednja šola za posebno izobraževanje in usposabljanje na določenem področju (npr. vojaška akademija) najviša naučna ili umjetnička ustanova - academy - Anstalt {f} - najvišja znanstvena ali umetniška ustanova stalno poboljšavanje IT usluga - continual IT service improvement - - stalno izboljševanje storitev IT upravljanje digitalnim pravima - DRM, digital rights management) - - upravljanje digitalnih pravic - - - - - - - - - rašireni SCSI-2 - fast wide SCSI-2 - - razširjeni SCSI -2 pričaonica - chatroom - Chatraum {m} - klepetalnica lomljeno drvo - splay tree - - lomljeno drevo metod razvoja informacijskih sistema - systems development methodology - - metoda razvoja informacijskih sistemov uništiti, izbrisati bazu podataka - drop database - - uničiti, izbrisati podatkovno bazo snimak diska - disk snapshot - Diskette {f} ,Augenblicksaufnahme {f} - posnetek diska sistem za upravljanje baze podataka - DBMS, database management system - - sistem za upravljanje podatkovnih baz trošak jedinice - unit cost - Stückkosten {pl} - strošek enote ulje za trake i klizne staze - track (lubricating) oil - Bettbahnöl - olje za vodila in drsne steze masta za polove (na akumulatoru) - - Polfett - mast za pole - - Türschlossenteiser - odmrzovalo vratnih ključavnic finansijsko upravljanje informacijskih usluga - financial management for IT services - - finančno upravljanje informacijskih storitev sredstava pri upotrebi informacijskih usluga - financial management for IT services - - upravljanje finančnih sredstev pri uporabi informacijskih storitev batak - - - bedro bjelanjak - - - beljak boreč - - - boraga listnati celer - - - belušna zelena bob - - - bob barbun, trilja - - - bradač klekove bobice - - - brinove jagode borovnjak ptica - - - brinovka kelj pupčar - - - brstični ohrovt tikvica - - - bučka bučino ulje - - - bučno olje cjedilo - - - cedilo cipal - - - cipelj kandirana korica od limuna - - - citronat okruglica - - - cmok cvjetača, karfiol - - - cvetača bijela šlapica (ital. ciabatta) - - - čabata pčelinji proizvodi - - - čebelji proizvodi lukovičasto povrće - - - čebulnice medvjeđi luk, srijemuš - - - čemaž trešnje - - - češnje cherry rajčica - - - češnjevec slanutak, čičika, čičvara, čičvarda, naut, slani grah - - - čičerka chili papričica, crvena ljuta papričica - - - čili djevičansko - - - deviško začinske trave - - - dišavnice divljać - - - divjačina medvjeđi luk, srijemuš - - - divji česen sitan - - - droben kozjak, vlasac - - - drobnjak sitno - - - drobno sitnina - - - drobovina mrvice - - - drobtine dinstanje, pirjanje - - - dušenje ekstra djevičansko - - - ekstra deviško blender, ručni mikser - - - električni ročni mešalnik smokve - - - fige lungić - - - file bezbeli - - - prav zares bezbeli - - - prav gotovo bezbeli - - - seveda slezena - - - vranica priključak - port - Anschluss {m} - priključek puno određivanje troškova apsorpcije - full absorption costing - - polno določanje stroškov absorbcije pohranjivati u predmemoriji - cache - zwischenspeichern - shranjevati v predpomnilniku privremeno zapisati podatke, naredbe u predmemoriju radi bržeg pristupa - cache - puffern - začasno zapisati podatke, ukaze v predpomnilnik zaradi hitrejšega dostopa - Towing instructions Wagon - - Navodila za vleko vozila - Parking instructions Wagon - - Navodila za parkiranje vozila - Towbar levelling Wagon - - Ravnanje vlečnega droga vozila - Interior lighting - - Notranja razsvetljava bez ograničenja - no restrictions - - brez omejitev električna pumpa za snabdjevanje gorivom - Electric refuel pump - - Električna črpalka za oskrbo z gorivom hladnjak zraka za punjenje - Aftercooler - - Hladilnik polnilnega zraka uvijek pazite na važeće sigurnosne mjere - Always observe the applicable safety precautions - - Vedno glejte veljavne varnostne ukrepe upravljački ventil - regulating valve - - krmilni ventil - lock nut - - varovalna matica sigurnosni ventil koji se otvara na povišeni pritisak - relief valve - - varnostni ventil ki se odpira na povečani pritisk zaštitni tlačni uređaj - pressure-relief - Druckentlastung {f} - zaščitna tlačna naprava glavonošci - - - glavonožci gljiva - - - goba gomoljača - - - gomoljika gorušica, muštarda, senf; gl. njivska gorčica - - - gorčica sjemenke gorušice - - - gorčično seme guščja jetra - - - gosja jetra gusto - - - gosto goveđi - - - govej šumsko voće - - - gozdni sadeži grašak - - - grah grejpfrut - - - grenivka gorko - - - grenko grožđe - - - grozdje rakija od grožđa - - - grozdno žganje leđa - - - hrbet hrskavica - - - hrustanec kruška - - - hruška đumbir - - - ingver izop, sipan - - - izop iscjedak - - - izvleček jabuka - - - jabolka jaje - - - jajce balancana, patlidžan - - - jajčevec anis - - - janež aniseta - - - janeževec blagovaonica - - - jedilnica jelovnik - - - jedilnik jestivo - - - jedilno vrganj - - - jurček grincajg, kitica zeleni - - - jušna zelenjava lignja - - - kalamar kapare, kapari - - - kapre kvasina, ocat - - - kis ukiselit - - - kisan kiselo povrće - - - kisla zelenjava kiseo - - - kisel kiselna - - - kislica kiselo zelje - - - kislo zelje kineska - - - kitajska dagnja - - - klapavica klaoničke životinje - - - klavna živina klinčići - - - klinčki korabica - - - kolerabica iđirot - - - kolmež kopar - - - koper mrkva - - - korenček korijandar - - - koriander koromač - - - koromač kukuruz - - - koruza kukuruzno brašno - - - koruzna moka ogrozd - - - kosmulja kesten - - - kostanj koštica - - - koščica koštunjavo voće - - - koščičasto sadje koljenica - - - krača krosuljica - - - krebuljica potočarka - - - kreša krafna, krafen, krofna, pokladnica - - - krof kruhovac - - - kruhovec, Jakobov sadež krušne mrvice - - - krušne drobtine krastavac - - - kumara kumin - - - kumina kunić - - - kunec dunja - - - kutina lagano - - - lahko lahko - - - lahko glad - - - lakota vongola - - - lepotka lještarka - - - leščarka lješnjak - - - lešnik godišnje doba - - - letni čas lignja - - - ligenj limun - - - limona limunada - - - limonada listić - - - listek lisnato povrće - - - listnata zelenjava raštika - - - listnati ohrovt kora - - - lupina korica - - - lupinica mažuran, mažurana - - - majaron malen - - - majhen kupine - - - maline bademi, bajami - - - mandlji pekmez - - - marmelada maslac, puter - - - maslo meko - - - mehko mehko - - - mehko dinja - - - melona manić - - - menek menta, metvica - - - meta pjenjača - - - metlica mliječne prerađevine - - - mlečni proizvodi mljeven - - - mlet kalup - - - model, modl brašno - - - moka grdobina - - - morska žaba motar - - - morski koper matovilac - - - motovilec mužar, tarionik - - - možnar nadjev - - - nadev nadjeven, punjen - - - nadevan kupovina - - - nakup napojnica - - - napitnina prirodna hrana - - - naravna hrana prirodna rakija - - - naravno žganje konobar - - - natakar mušmula - - - nešplja gorušica - - - njivska gorčica čvarci - - - ocvirki postotak - - - odstotek neven - - - ognjič kelj - - - ohrovt bamija - - - okra masline - - - olive maslinovo ulje - - - olivno olje maslina - - - oljka oguliti - - - olupiti umak, šugo - - - omaka kandirana korica od naranče - - - oranžat mravinac - - - origano temeljac - - - osnova kamenica - - - ostriga ostriga - - - ostriga grgeč - - - ostriž štapić - - - palčka štapni mikser - - - palični mešalnik paradajz - - - paradižnik umak od rajčice, šalša - - - paradižnikova omaka rajčica, paradajz - - - paradižnik prašak za pecivo - - - pecilni prašek pećnica - - - pečica zubovac - - - pehtran šampanjac - - - penina perad - - - perutnina peršin - - - peteršilj sjemenke - - - peške ljut - - - pikanten pileći temeljac - - - piščančja osnova pileći - - - piščančji limenka - - - pločevinka nakapati - - - pokapljati jakovska kapica - - - pokrovača bakalar, štokfiš - - - polenovka ljeto - - - poletje punomasan - - - polnomasten puž - - - polž naranča - - - pomaranča proljeće - - - pomlad tava - - - ponev biber - - - poper poriluk, praziluk - - - por tušt - - - portulak zažutiti, zažutjeti - - - porumeneti pastrva - - - postrv prženje - - - praženje dimljen - - - prekajen preljev - - - preliv sirov - - - presen protisnemo - - - pretlačimo priprema - - - priprava brizla - - - priželjc rabarbara - - - rabarbara patka - - - raca rakovi - - - raki hlap - - - rarog biljno - - - rastlinsko cikla, cvekla, crvena repa - - - rdeča pesa crveno vino - - - rdeče vino rotkva - - - redkev rotkvica - - - redkvica maslačak - - - regrat čičak - - - repinec cikla - - - rdeča pesa crno vino - - - rdeče vino kriška, ploška - - - rezina riža - - - riž smeđi - - - rjav kupine - - - robidinice grožđice - - - rozine rogač - - - rožiči ruzmarin, ružmarin - - - rožmarin ružičast - - - rožnat riga, rikula, rokula, rukola - - - rukola žut - - - rumen žumanjak - - - rumenjak voće - - - sadje zagrijte - - - segrejte kosan, nasjeckan, usitnjen - - - sesekljan mlaćenica; stepko - - - sirotka lavanda - - - sivka kora - - - skorja svježi sir - - - skuta slastica - - - sladica slatko vrhnje - - - sladka smetana šećer - - - sladkor šljive - - - slive vrhnje, šlag - - - smetana suncokret - - - sončnica stabličasto povrće - - - stebelna zelenjava but - - - stegno boca - - - steklenica ribež - - - strgalnik mahune - - - stročji fižol mahunarke - - - stročnice mahuna, režanj - - - strok suhe gljive - - - suhe gobe suho voće - - - suho sadje suho povrće - - - suha zelenjava sirov - - - surov svježe meso - - - sveže meso prasetina, svinjetina - - - svinjina školjkaši, školjke - - - školjkarji lazarkinja - - - šmarnica svežanj, svježnjić - - - šopek slanina - - - špeh špinat - - - špinača štednjak - - - štedilnik mužar - - - terilnik tjestenina, pašta - - - testenine tijesto - - - testo majčina dušica - - - timijan loza - - - trta fileki; tripice - - - vampi grančica - - - vejica bunarska kresa, kresica - - - vodna kreša miris - - - vonj mirođije, začini - - - začimbe doručak, zajutrak - - - zajtrk savijača, štrudla - - - zavitek provrije - - - zavre krupica - - - zdrob celer - - - zelena povrće - - - zelenjava povrtni sokovi - - - zelenjavni sokovi začinske trave, začinsko bilje - - - zelišča kupus - - - zelje zgušnjavanje - - - zgoščevanje smrznute ribe - - - zmrznjene ribe odrezak - - - zrezek savitak, smotuljak - - - zvitek safran, šafran - - - žafran kadulja, žalfija - - - žajbelj žestoka alkoholna pića - - - žgane alkoholne pijače rakija - - - žganje namirnica - - - živilo guma za žvakanje - - - žvečilni autor - developer - Entwickler {m} - razvijalec / kdor razvija računalniške programe pronalazač - developer - Erschließer {m} - stvaralac - developer - - redukciono sredstvo u fotografiji - developer - Entwickler {m} - razvijač - developer - Entwickler {m} - razvijalec pronalazač - developer - - izazivač - developer - - razvijalka EPROM-trajne memorije koje se mogu više puta puniti i brisati - EPROM-erasable programmable read-only memory - - programirljiv bralni pomnilnik kompatabilnost - compatibility - Kompatibilität {f} - združljivost memorije koje se mogu reprogramirati za to posebno napisanim programom - flashrom - - PCI - PCI-peripheral component interconnect - - PCI PCC - PCC-Portland composite cement - Portlandkompositzement {m} - PCC PCC - PCC-production cell control - PZS-Produktionszellensteuerung {f} - PCC rok plaćanja - payment date - Zahlungstermin {m} - datum plačila rok plaćanja - deadline for payment - Datum {n} der Zahlung - datum plačila plaćanja - payment - Zahlung {f} - plačilo regres - regress - Rückgriff, m - vrnitev regres - fallback - Rückgriff {m} - zajamčena plača baterija u obliku dugmeta - coin cell battery - Knopfbatterie {f} - gumbasta baterija pripremljen za štampanje - camera ready - - pripravljen za tisk kontrola pristupa - access control - Zugangskontrolle {f} - kontrola dostopa nadzor pristupa - access control - Zugangsbeschränkung {f} - nadzor dostopa praćenje pristupa - access control - Zugangsbeschränkung {f} - spremljanje dostopa dom - house - Heim, n - dom samoplatiša - self-payer - Selbstzahler {m} - samoplačnik direktni platiša - direct payer - Selbstzahler {m} - neposreden plačnik grudna kost - sternum - Brustbein {n} - prsnica metabolizmi - metabolisms - - presnove podna svjetiljka - Floor lamp - - talna svetilka oznaka vremena - time stamp - Zeitstempel {m} - oznaka časa implementacija - implementation - Durchführung {f} - izvedba uvođenje - implementation - Einführung {f} - uvajanje čitač - reader - Leser {m} - bralnik glavni procesor - master processor - Hauptprozessor {m} - glavni procesor razjašnjenje - clarification - Aufklärung {f} - razjasniti izazivanje gušenja - urge to gag - Würgereiz {m} - spodbujanje k davljenju jednjak - - die Speiseröhre - požiralnik dvanaestopalačno crijevo - duodenum - der Zwölffingerdarm - dvanestopalačno črevo bitno popunjavanje - padding - Abpolsterung {f} - bitno zapolnjevanje dikan - - - ljubček debelguza - - - debeloritnica debelguzan - - - debeloritnik muhur - - - pečat marama - handkerchief - - musav - - - umazan kijamet - - - sodni dan nakastiti - - - nameniti se PDF - PDF,printer description file - PDF - PDF opis datoteke - file description - Dateibeschreibung {f} - datotečen opis nosač za djecu - baby carrier - Babytrage {f} - otroški nosač preplavljenost - overrun - überflutet - preplavitev - instruction cache - - ukazni predpomnilnik - instruction cache - - predpomnilnik navodil predmemorija datoteke - instruction cache - - podatkovni predpomnilnik - cache memory - Cache-Speicher {m} - pohranjivati u prememoriji - cache - Zwischenspeicher {m} - shranjevati v predpomnilniku preimenovanje - renaming - Umbenennung {f} - preimenovanje promjena imena - change of name - Umbenennung {f} - preimenovanje - - - šamija - scarf - Tuch {n} - naglavna ruta poročenih žensk marama - handkerchief - - marama - scarf - - marama - kerchief - - marama - wrap - - mala pamučna marama - small cotton scarf - Nickituch {n} - majhna bombažna ruta pivnica - ale house - - dom za siromahe - almshouse - - pekara - bakehouse - - pansion - boarding house - - spremište za čamce - boat-house - - podvaljivati - chouse - - sud - courthouse - Gerichtshof {m} - sodišče varati - chouse - - zgrada suda - courthouse - Gerichtsgebäude {n} - sodišče sudnica - courthouse - Gerichtshof {m} - sodišče zgrada suda - courthouse - Amtsgericht {n} [Gebäude] - zgradba sodišča carinarnica - custom house - Zollhaus {n} - carinsko skladište - customs warehouse - Zollverschlusslager {n} - Skladišta podataka - Data Warehouses - - prenočište - doss house - - konačište - doss house - - porodična kuća - family house - - poljoprivredno domačinstvo - farm household - - seoska kuća - farmhouse - - financijska kuća - finance house - - staklenička proizvodnja - glasshouse cultivation - - stakleni vrt - greenhouse - - staklenik - greenhouse - - učinak staklenika - greenhouse effect - - staklenički plin - greenhouse gas - - glava porodice - head of household - - kokošinjac - henhouse - - stakleni vrt - hothouse - - kućanski predmet - household article - - porodični budžet - household budget - - potrošnja kućanstava - household consumption - - stvari kućanstva - household contents - - kuæanski električni aparat - household electrical appliance - - porodično poljoprivredno dobro - household farming - - prihod kućanstva - household income - - kućni inventar - household inventory - - veš - household linen - - domaćin zgrade - housekeeper - Haushälterin {f} - hišnik domaćica - housekeeper - - kućne rutine - housekeeping - - kućanski - housekeeping - - ekonomija domaćinstva - housekeeping economy - - domaćica - housewife - - kućni posao - housework - - svjetionik - lighthouse - - dvorac - manor house - - nadstrešnica - penthouse - - dogradnja - outhouse - - nadgradnja - outhouse - - pozorište - playhouse - - sirotište - poor house - - štamparija - printing house - - električna centrala - power house - - gostionica - public house - - krèma - public house - - preseljavati - rehouse - - Japanski servis - round house floater serve - - lelujavi servis punom rukom - round house floater serve - - spojene dvije porodične kuće - semi-detached house - - klaonica - slaughter house - - magazin - storehouse - - skladište - storehouse - - vrtna kuća - summer house - - gornji dom - Upper House - - plataa za kućanske poslove - wages for housework - - skladišta - warehouse - - perionica - wash-house - - meteorološka stanica - weather house - - kabina dizalice - winch-house - - sirotinjski dom - workhouse - - sirotište - workhouse - Armenhaus {n} - pritisni štampač - impact printer - Anschlagdrucker {m} - pritisni tiskalnik pritisni štampač - impact printer - Impakt-Drucker {m} - pritisni tiskalnik megabajt - MB, megabyte - Megabyte {n} - megabajt megabajt - MB, Mbyte - Megabyte {n} - MB, megazlog prepisati naviše - upload - hochladen - naložek naložak - upload - Upload {m} - naložek - upload, you have 1 upload pending - - naložek; na čakanju je 1 naložek - please, let us know - - Prosim, obvestite nas - invoicing instructions - - Navodila za fakturiranje narudžba - order - - Naročilo - aforementioned / above mentioned - - Zgoraj navedeno - separate invoice - - Samostojni račun - joint invoice - - Skupni račun - invoice for goods - - Račun za blago - make out an invoice - - Izstaviti račun Carinska deklaracija - customs declaration - - Carinska deklaracija - request - - Iskati, zahtevati - as given below - - Kot je navedeno spodaj - by return - - S prvo pošto Dokumenti - documents - - Dokumenti - customs clearance - - Ocarinjenje Klauzula - clause - - Klavzula Postavka - item - - Postavka rabat - deduction - Rabatt {m} - odbitek - price - - Cena - markup / surcharge - - Pribitek - according - - V skladu s - order confirmation - - Potrditev naročila - last order - - Zadnje naročilo - when making out the invoice, an error has been made - - Pri izstavitvi računa je prišlo do napake - ... should correctly read - - ... v resnici bi moralo biti navedeno - ... v resnici bi moralo biti navedeno - - ... should correctly read - the total value of invoice is thus changed to ... - - Celotna vrednost po računu se spremeni za znesek... - the price remains unchanged - - Cena se ne spreminja - alternation of the invoiced amount - - Sprememba zneska na računu - please note, that ... - - Dovolite, da vas opozorim, da ... - forwarding agent - -  pediter - weight - abwägen - Teža - volume - - Obseg - in order to avoid any difficulties - - Da bi se izognili možnim težavam ... - pleas, consider our invoice null and void - -  tejte naš račun za neveljavnega Dobropis - credit note - - Dobropis - if necessary - - V kolikor je potrebno - correction - - Popravek - in accordance with ... - - V skladu s ... - we refer to ... - - Sklicujemo se na ... - correspondence - - Dopisovanje - specimen - - Vzorec, primer potvrda o porijeklu - certificate of origin - - Potrdilo o izvoru - insurance policy - - Zavarovalna polica potvrda - receipt - - Potrdilo Izvozni račun - consular invoice - - Izvozni račun Kupac - customer - - Kupec otprema robe - dispatch of the goods - - Odprema blaga - by next mail - - S prvo pošto - final invoice - - Zaključitveni račun - following documents were enclosed with the consignment - - Pošiljki so priloženi naslednji dokumenti Kamion - truck / lorry - - Kamion - advice note - - Napoved - unsolicited offer - - Nenaročena ponudba Prodajno pismo - sales letter - - Prodajno pismo - placement of an order - - Dajanje naročila Administracija - paperwork - - Administracija - process / fill an order - - Vzeti naročilo - please indicate ... - - navedite, molim... - please, would you send ... - - Pošljite prosim - confirm, that the payment has been received - - Potrditi, da je bilo plačilo prejeto - method of payment - - Način plačevanja - order form is made in duplicate - - Naročilo se naredi v dvojniku - check the order against the goods received - - Preveriti dano naročilo in prejeto blago - invoice itemizes the goods ordered and shipped - - Račun izkazuje naročeno in dobavljeno blago - cost of packing - - Stroški embalaže - insurance expenses - - Stroški zavarovanja - country of destination - - Ciljna država - handle - - Manipulirati - we don´t handle that type of product - - S to vrsto blaga ne poslujemo - send / mail - - Poslati - commision - - Provizija - settle an account - - Poravnati račun - ship - - Poslati Dobropis - credit memo - - Dobropis - submit an invoice - - Predložiti račun - due date - - Datum zapadlosti - please, deliver the consginment to the address below - - Prosim, da nam pošiljko dostavite na spodaj navedeni naslov - the invoice contains an overcharge - - Zaračunani znesek je večji od dejanskega zneska - payable in arrears - - Plačljivo kasneje Valuta - currency - - Valuta - immediate delivery - - Takojšnja dobava - shipping department - - Transportni oddelek - stock on hand - - Zaloge v skladišču - carry in stock - - Imeti v skladišču - we were impressed by ... - - Smo zainteresirani za - place an order - - Naročiti - we would expect ... discount - - Pričakujemo ... popust - goods on approval - - Blago na preizkušnjo - thank you for your enquiry of ... 2007 in which you asked about - - Zahvaljujemo se Vam za pismo iz ... 2007. v katerem ste pokazali zanimanje za - we were pleased to hear that you were impressed - - Veseli smo, da vas zanima - we are looking forward to your next order - - Pričakujemo vaše naslednje naročilo - if you have any further questions, please contact .. - - V primeru kakršnih koli vprašanj se obrnite na - please find enclosed our Order No. ... - - Prilagamo naročilnico številka - covering letter - - Spremni dopis - discount for prompt settlement - - Popust brez takojšnjega plačila - we advise ... - - Želimo opozoriti na - delay - - Zamuda - scheduled delivery - - Dobava v skladu s terminskim načrtom - thank you for your order No. ... which we received today - - Zahvaljujemo se vam za vaše naročilo številka…, ki smo ga prejeli danes - we would be grateful - - Zelo bi vam bili hvaležni - at your earliest possible convenience - - Čim prej - earliest delivery date for .... - - Najhitrejši rok dobave je - please, inform us, whether you can deliver these items within (ten) days - - Sporočite nam, če lahko dobavite te proizvode v roku 10 dni - thank you in advance for you attention to our order / inquiry - - V naprej se vam zahvaljujemo za pozornost, katero ste posvetili našemu naročilu - with reference to our telephone call this morning - - Na podlagi današnjega telefonskega razgovora - we are pleased to let you know that ... - - Z zadovoljstvom vam sporočamo, da - please, feel free / do not hesitate to contact us - - Brez okrevanja nas podvprašanje - our expectations - - Naša pričakovanja - provided that ... - - Pod pogojem da - owing to / because / since - - Glede na - you will be held liable for any damages caused! - - Odgovorni boste za povzročeno škodo - we would appreciate a prompt reply - - Hvaležni vam bomo za hiter odgovor - we look forward to doing business with you again in the future - - Veselimo se nadaljnjega sodelovanja v prihodnje - this is to notify you of the cancellation of the contract between - - S tem vas obveščamo o prekinitvi dogovora med - general conditions of sale - - Splošni pogoji prodaje - clause 8 of the business contract - - Člen 8 pogodbe - any delay entitles customer / contractor to cancel the order - - V primeru zamud je kupec upravičen do preklic naročila - we have no alternative but to ... - - Nimamo druge možnosti - we accept your terms of delivery - - Pristajamo na vaše pogoje dobave - payment will be made by bank transfer - - Plačilo bo na transakcijski račun - we have passed on your order to our dispatch department - - Vaše naročilo smo prenesli našemu oddelku za odpravo - we trust that the goods will meet your expectations - - Prepričani smo, da bo blago izpolnilo naša pričakovanja - the order will be dispatched tomorrow - - Naročilo bo izpolnjeno jutri - we will unfortunately be obliged to cancel the order - - Na žalost bomo morali preklicati to naročilo - on the basis of the terms quoted in your offer dated April 9, we are pleased to place an order - - V skladu s pogoji, navedenimi v ponudbi z dne 9. aprila, smo veseli da naročamo - we refer to your offer of June 3, and would like to place an order for - - Sklicujemo se na vašo ponudbo iz dne 3. junija in bi radi naročili Gotovinski popust - cash discount - - Gotovinski popust u iznosu - amounting to ... - - V znesku posjeta - visit - Besuch {m} - obisk kontrola procesa - process control - Prozeßsteuerung {f} - nadzor procesa - domestic waterworks - Hauswasserwerk {n} - peškir - towel - Handtuch {n} - brisača prekoračenje memorije - memory overflow - - prekoračitev pomnilnika CRS, centarlni rezervacijski sistem - CRS, central reservation system, computer reservation system - - CRS, centralni rezervacijski sistem planiranje neprekidnog poslovanja - business continuity planning - - načrtovanje neprekinjenega poslovanja ocjenjivanje - validation - Bewertung {f} - vrednotenje provjera valjanosti - validation - Überprüfung {f} - vrednotenje - - Wegeeinbauventil - Potni vložni ventil Razvodni ventil - - Wegeventil - Razvodni ventil - - Wegehahn - Potna pipa - - Wegeeinbauventil - potni vložni ventil - - Abblaseinrichtung - Izpihovalna naprava - - abblasen - izpihati - - abblasen seitlich - izpihati ob strani - - abblasen Werkstück - izpihovanje obdelovanca - - Abblasluft - Izpihovalni zrak - - Abblaspistole - Abblaspistole - - Abdeckzylinder - Pokrov valja - - abdocken - razdružiti - - abgehoben - privzdigne - - Abhebung - Dvigovanje - - abheben - dvigniti - - abgelegt - odloži - - Ablagevorrichtung - Naprava za odlaganje - - Ablassventil - Izpustni ventil - - Abpumpstation - Črpna postaja - - abschalten - izklopiti - - Abschaltung - Izklop - - Abschlussdeckel - Zaključni pokrov - - Abschnitt - Podpoglavje spustiti - - absenken - spustiti - - Absenksperre - Spustna zapora komunicirati - communicate - kommunizieren - komunicirati sporzumijevati se - communicate - korrespondieren - sporazumevati se - - Abluftdrossel - Odzračevalna dušilka - - Abpumpstation - Črpna postaja - - Absicherung - Zavarovanje - - Absperrhahn - Zaporna pipa - - Absperrklappe - Zaporna loputa - - Absperrschieber - Zaporni drsnik isprati - - abspülen - izprati - - Abstreifer hinten - Strgalo zadaj - - Abstreifring - Brisalni obroček - - Abstützelement - Podporni element - - abstützen - podpreti - - Abstützer - Podpornik - - Abstützzylinder - Podporni valj - - abtasten - otipati - - Abtastzylinder - tipalni valj SISD - SISD, single instruction, single data - - SISD - - Alarm überfluten - Alarm za prelitja - - Aktivkohlefilter - Filter z aktivnim ogljem - - alles lösen - vse sprostiti mjenjać paleta - - Palettenwechsler - izmenjevalnik palet - - am Rundtisch - na krožni mizi - - Anschlag vorn - Omejevalnik spredaj Priključna letvica - pinboard - Anschlussleiste {f} - Priključna letvica Priključna mazalica - connecting nipple - Anschlussnippel {m} - Priključna mazalka - attaching plug - Anschlussstecker {m} - Priključni vtič Pogonska osovina - driveshaft - Antriebswelle {f} - Pogonska gred Pogonska osovina - driveline - Antriebswelle {f} - Pogonska gred kontrola prisutnosti - attendance check - Anwesenheitskontrolle {f} - Kontrola udeležbe kontrola prisutnosti - check on attendance - Anwesenheitskontrolle {f} - kontrola udeležbe - - Anzahl Betriebsstunden -  tevilo obratovalnih ur - catch basin - Auffangwanne {f} - prestrezna posoda relaksacija - relaxation - Entkrampfung {f} - sproščanje direktive - guidelines - Hinweistext {m} - smernice zvučna informacija - sound information - Toninformation {f} - zvočna informacija multimedijalnost - multimedia - Medienverbund {m} - multimedialnost multimedija - multimedia - multimedial - večpredstavnost životni ciklus incidenta - incident lifecycle - - življenjski cikel incidenta životni ciklus - lifecycle - - življenjski cikel životni ciklus - life cycle - Lebenszyklus {m} - življenjski cikel trajanje života - life cycle - Lebensdauer {f} - življenjski krog životni vijek - life span - Lebensdauer {f} - življenjska doba životni vijek - lifespan - Lebenserwartung {f} - življenjska doba dvotačka (:) - colon (:) - - dvopičje (:) - Prevodself-checking code - - samokontrolna koda tačka - - - pika pikantan - - - pikanten začinjen - - - pikanten zagrada - - - oklepaj upitnik - - - vprašaj zarez - - - vejica Oprostite - Sorry... - - Oprostite volim te - I Love You - - ljubim te Sretno! - Good luck! - - Srečno! Hvala - Thank you - - Hvala Sretna nova godina! - Happy New Year! - - Srečno novo leto! Sretan rođendan! - Happy Birthday! - - Srečen rojstni dan! Sretan praznik! - Happy Holliday! - - Srečen praznik! Super!!! - Great!!! - - Super!!! Imajte lijep dan! - Have a nice day! - - Imejte lep dan! Vi ste najbolji! - You are the best! - - Vi ste najboljši! segmentacija - segmentation - Segmentierung {f} - segmentacija simetrično šifriranje - symmetric encryption - symmetrisch Chiffrierung {f} - simetrično šifriranje slad od ječma - barley malt - Gerstenmalz {n} - ječmeni slad ekstrakt ječmenovog slada - - GERSTENMALZEXTRAKT - ekstrakt ječmenovega slada ženske natkoljenice - Damen Overknees - Damen Overknee-Stiefel {pl} - ženske nadkolenke sladno pivo - malt beer - Malzbier, n - sladno pivo SUV, vozila za sportsku namjenu - SUV, sport utility vehicle - - SUV, sportski model vozila - SUV, utility vehicle - - terenac - SUV,sport utility vehicle - Geländewagen {m} - terenac - automot.SUV, sport utility vehicle - Geländelimousine {f} - terenac - SUV, utility vehicle - SUV {n} {m} - priključni ormarić - patch panel - Verbindungstafel {f} - priključna omarica intelektualno vlasništvo - intellectual property - geistiges Eigentum {n} - intelektualna lastnina intelektualno vlasništvo - intellectual property (law) - Immaterialgüterrecht {n} - intelektualna lastnina intelektualno vlasništvo - intellectual property right (law) - Leistungsschutzrecht {n} - intelektualna lastnina zidna pipa - bib tap - Wandauslaufventil - stenska pipa pas čuvar - watch dog - Wachhund {m} - pes čuvaj rastopljeno maslo - clarified butter - Butterreinfett {n} - razstopljeno maslo sok od naranče - orange juice - Orangensaft {m} - pomarančni sok prepisivanje datoteka - overwriting files - überschreibend Dateien {pl} - prepisovanje datotek - - Ösen - očesca UV otpornost - UV resistance - UV-Beständigkeit {f} - UV odpornost razgradiv - degradable - verrottbar - razgradljiv nerazgradiv - undegradable - unverrottbar - nerzagradljiv ploveći - - Schwimmfähig - plavajoči razgradiv - mineable - abbaubar - razgradljiv otpornost na trganje - tear resistant - reißfest - odpornost na trganje abrazivna otpornost - abrasion resistance - Scheuerfestigkeit {f} - abrazijska odpornost prekidno opterećenje - breaking load - Bruchlast {f} - porušitvena obremenitev zahrdža - rusts - rostet - rja pocrnit - blackened - geschwärzt - počrnjen poniklovan - nickelplated - vernickelt - ponikljan pomesingovano - brass-plated - vermessingt - medenjinano bronirano - - brüniert - bronirano mesingovano - - vermessingt - medeninjeno - drilling screw - Bohrschraube {f} - vrtalni vijak uvojna matica - screwed insert - Einschraubmutter {f} - uvojna matica uvrnuti - - einschrauben - transportni vijak - carriage bolt - Schlossschraube {f} [techn.] - transportni vijak standardizirani opšti jezik označavanja - SGML, standardized generalized markup language - standardisiert generalisiert Auszeichnungssprache {f} - standardizirani splošni označevalni jezik Maloprodaja - - Einzelverkauf - Maloprodaja Tako to ide! - - So geht’s! - Tako to gre! - - Schrauben in Tüte füllen - Vijake polniti v vrečko - - Ein Preisetikett vom Block abtrennen - Ločiti od bloka etiketo s ceno - - Stückzahl notieren - Zapisati število kosov - - Etikett in die Tüte - Etiketo v vrečko - - waschbar bis max. 30° C - pralno do maks. 30° C - - Berechnung der benötigten Rollladengurtlänge: - Izračun zahtevane dolžine roletnega traku - - Materialeigenschaften - Lastnosti materiala - - befriedigend - zadovoljivo - - nur schwarz befriedigend - le črno zadovoljivo da - yes - ja - da - - sehr gut - zelo dober - - gegen einige empfindlich - občutljiv na nekatere - - überwiegend gut - večinoma dobro - - Edelstahl, rostfrei - Žlahtno jeklo, nerjaveče - - Zierketten - Okrasne verige - - Absperrketten - Zaporne verige - - Knotenketten - Vozlaste verige - - Rundstahlketten - Jeklene okrogle verige - - Mehrzweckseile - Večnamenska vrv - - Naturseile - Naravna vrv - - Polyamid-Seile - Poliamidna vrv - - Polypropylen-Seile - Polipropilenska vrv - - Polypropylen-Schnüre - Polipropilenska vrvica - - Starterleine - Startna vrv - - Jalousienschnüre - Vrvica za žaluzine - - Gummi-Seile - Gumijasta vrv - - Klett-/Flauschbänder - Ježast/pliš trak - - Gurte - Naramnice Polipropilen - - Polypropylen - Polipropilen - - Polyester-Schotleinen - Poliesterska napenjalna vrv - - Polypropylen-Schotleinen - Polipropilenska napenjalna vrv - - PP-Hohlflechtschnüre - Polipropilenska spletena vrvica - - Drahtseile - Žične vrvi - - Schraubhaken - Vijačne kuke - - Wäscheleinenhaken - kljuke za vrv za sušenje perila pocinčano - - verzinkt - pocinkano - - Ankernägel - Sidrni žeblji - - Flachkopf - valjasta glava - - Dachpappstifte - Zatiči za strešne lepenke - - Flachkopfstifte - Zatiči z valjasto glavo - - Messing - medenina - - Fußleistenstifte - Zatiči za talne letve - - Hakennägel - Kljukasti žeblji - - Krampen/Schlaufen - Žeblji v oblik črke U - - Kupfernägel - Bakreni žeblji - - Nägel - Žeblji - - Polsternägel - Tapecirni žeblji - - Rundkopfstifte - Zatiči z okroglo glavo - - Schraubnägel - Vijačni žeblji - - Stahlnägel - Jekleni žeblji - - Linsensenkkopf - ugrezna lečasta glava - - Stahlrillennägel - Jekleni žlebasti žeblji - - Ziernägel - Dekorativni žeblji - - Bauscheiben - Gradbeni koluti - - Blechschrauben - Pločevinski vijaki - - Bohrschrauben - Vrtalni vijaki - - Halbrundkopf - polokrogla glava - - Einschlagmuttern - Zasučne matice - - Einschraubmuttern - Privijne matice - - Federringe - Vzmetni obročki - - Federstecker - Vzmetni zatič - - Splinte - razcepka - - Federringe - Vzmetni obročki - - Flügelmuttern - Krilate matice - - Flügelschrauben - Krilati vijaki - - Gewindeschrauben - Navojni vijaki - - Zylinderkopf - valjasta glava zaobljena slijepa matica - cap nut - Hutmutter, f - slepa matica - - Hülsenmuttern - Matice puše - - Justierschrauben - Justirni vijaki - - Senkkopf - ugrezna glava - - Karosseriescheiben - Karoserijske podložke - - Kunststoffkappen - Plastični pokrovčki slijepi vijci - - Madenschrauben - zatični vijaki - - Maschinenschrauben - Strojni vijaki - - Möbelgriffschrauben - Vijaki za pohištvo - - Möbelrückwandschrauben - Vijaki za zadnji panel pohištva - - Schlossschrauben - Transportni vijaki - - Flachrundkopf - nizka polokrogla glava - - Schraubenrosetten - Rozete za vijake - - Sechskantmuttern -  estrobe matice - - Sicherungsmuttern - Varnostne matice - - Sicherungsringe - Varnostni obroči - - Stockschrauben - Obešalni vijaki - - Türunterlegscheiben - Vratni podložni koluti - - Unterlegscheiben - Podložni koluti - - Verbindungsmuttern - Povezovalne matice - - Zahnscheiben - Zobata podložka - - Holzschrauben - Leseni vijaki - - Zierkopfschrauben - Vijaki z okrasno glavo - - Abdeckkappen - Prekrivne kape - - Winkelhaken - Kotno zapenjalo - - Zugfedern - Potezne vzmeti strukturni krug - pie diagram - Kreisdiagramm {n} - strukturni krog kružni grafikon - chart - Tortendiagramm {n} - krožni grafikon sistemski administrator - system administrator - Systemadministrator {m} - sistemski skrbnik administrator - system administrator - Systemadministrator {m} - administrator administrator - system administrator - Systemadministrator {m} - skrbnik nadzornik - system administrator - Überwacher {m} - skrbnik sistemski administrator - system administrator - Systemadministrator {m} - skrbnik sistema proždrljiv - ravenous - heißhungrig - pogolten mrtav gladan - ravenous - ausgehungert - požrešen halapljiv - ravenous - räuberisch - grabljiv - ravenous - raubgierig - gladan - ravenous - unbändig - - - Abstützungen - Podpore - - Abstützzylinder - Podporni valj - - abtasten - otipati - - Abtropfblech - Odkapna pločevina - - Abzweigmodul - Ločilni modul - - Schlitteneinheit - drsna enota - - Vorschubantrieb - pogon podajanja - - Achsensteuerung - Osi krmiljenja - - Adapterblock - Blok adapterja - - Aktivkohlefilter - Filter z aktivnim ogljem - - Alarm überfluten - Alarm za prelitja - - am Rundtisch - na krožni mizi - - Andockeinrichtung - spojna naprava - - Andrücker - Potiskivalec - - andocken - spojiti - - Andockeinrichtung - spojna naprava - - Anfahrventil - Premični ventil - - angebaut an - vgrajen na - - angedockt - pripet - - angehoben - dvignjen - - Anhubeinrichtung - Naprava za dvigovanje - - Anhubzylinder - Dvižni cilinder - - ankuppeln - pripeti - - - - - anlegen - namestitev - - Anschläge - Omejevalniki - - Anschlag oben - Omejevalnik zgoraj - - Anschlagzylinder - Omejevalni valj - - Zwischenflansch - Vmesna prirobnica - - Zweidruckregler - Dvotlačni regulator - - Zylinderrollenlager - Kotaljčni kotalni ležaj cilindra - - Winkelbohrkopf - Kotna vrtalna glava kvalifikator - qualifier - Kennzeichner {m} - kvalifikator označnica - qualifier - Kennzeichner {m} - označnica ulazni uređaj - input device - Eingabegerät {n} - vhodna naprava ulazna jedinica - input device - Eingabegerät {n} - vhodna enota izlazni uređaj - output device - Ausgabegerät {n} - izhodna naprava ulazno-izlazni uređaj - input-output device - Ein-Ausgabegerät {n} - vhodno-izhodna naprava bankarski broj, IBAN - International Bank Account Number - Bankleitzahl - IBAN matični podaci - master data - Stammdaten {pl} - matični podatki rok trajanja - shelf life - Haltbarkeit {f} - rok uporabnosti rok trajanja - shelf life - Haltbarkeitsdauer {f} - rok trajanja rok trajanja - shelf life - Lagerbeständigkeit {f} - rok trajanja rok trajanja - shelf life - Lagerfähigkeit {f} - rok trajanja rok trajanja - shelf life - Lagerungsbeständigkeit {f} - rok trajanja rok trajanja - shelf-life - Verfallsdatum {n} - rok trajanja Izbor klijenta - - Mandantwahl -  ifra vozila - - KFZ-Code - Ugovor o izgradnji - - Bauauftrag - Oznaka prikolice - - Anhängerkennzeichen - Dodati artikal - - Artikel hinzu... - Ukloniti poziciju - - Position entfernen - Ažurirati cijene! - - Preise aktualisieren! - dostava - - Lieferung - tok mjerenja težine - - Wägeablauf - mjerenje težine - - Wägung - Izaberite ponovljeno mjerenje težine - - Wiederholungswägung auswählen - Nadzorna kamera - - Überwachungskamera - Startovati upravljanje maticnim podacima - - Stammdatenverwaltung starten - Izvesti skriptu - - Script ausführen - Naknadno pronalaženje upaljeno! - - Nacherfassen an! - Obraditi - - Bearbeiten - Nacin isporuke - - Lieferart - Odgovarajuca šifra - - Matchcode - Faktor konverzije - - Umrechnungsfaktor - Obavezno zbrinjavanje otpada - - Entsorgungsnachweispflichtig - Važi od: - - Gültig ab: - Važi do: - - Gültig bis: - Održavanje baze podataka - - Datenbankwartung - Pregled tabela - - Tabellenübersicht - Letvica sa maticnim podacima - - Stammdatenleiste - odatke ponovo uspostaviti - - Daten wiederherstellen - ured za sprječavanje pranja novca - Office for Money Laundering Prevention - - sprječavanje - suppression - Unterdrückung {f} - kompatabilnost strojne opreme - hardware compatibility - Hardwarekompatibilität {f} - združljivost strojne opreme prekid - interrupt - Interrupt, n - prekinitev interval - interval - Folgezeit, f - interval interval - interval - Folgezeit, f - časovni razmik unutrašnja oksidacija - internal oxidation - innere Oxidation, f - notranja oksidacija unutrašnji senzor - internal probe - Innensensor, m - notranji senzor impulsni pogon - inching - Kriechgeschwindigkeit, f - lezenje postupni pogon - inching - Kriechgeschwindigkeit, f - lezenje usipni lijevak - hopper - Aufgabetrichter, m - vsipni lijak uređaj za dizanje sa vitlom - hoist - Heben, n - dvigalna naprava z vitlom podići vitlom - hoist - Heben, n - dizalica - hoist - - lift - hoist - - uzdizanje - hoist - - atomarnost - atomicity - - atomarnost Caps Lock uključen - Caps Lock on - Feststelltaste {f} ein - Caps Lock vklopljen - portlet - - dverce šifrirati - encrypt - chiffrieren - šifrirati šifrirati - encrypt - verschlüsseln - šifrirati ponovo uspostaviti - recover - retten - ponovno vzpostaviti uspostavviti - recover - wiedererhalten - vzpostaviti usmjeravati - coach - einpauken - usmerjati trener - coach - Trainer {m} - trener točak bicikla - bicycle wheel - Fahrradfelge {f} - univerzalno sredstvo za čišćenje - - Allzweckreiniger - sredstvo za odleđivanje - de-icing agent - Enteisungsmittel, n - statična analiza - static analysis - statische Analyse {f} - statična analiza RCS - RCS, revision control system - RCS - RCS mjerna čaša - measuring cup - Messbecher, m - merilni kozarec mjerna kapa - - Messkappe - materije koje pospješuju gorenje - oxidizing - brandfördernd - snovi, ki pospešujejo gorenje alt. oksidativne snovi divan - lovely - reizend - dražestan - charming - reizend - - - - - - - mehastim tesnenjem znak na sekundu - cps, characters per second - - znak na sekundo automatsko ponovni start - autorestart - Selbstanlauf {m} - samodejni ponovni zagon ponovni start - autoreboot - - ponovni zagon šalter - switch - Schalter {m} - stikalo kontinuiran - continuous - durchgehend - zvezni konntinirano - continuous - kontinuierlich - zvezni, ki je, poteka brez presledkov, prekinitev BASTA - BASTA - - BASTA = projekt  vedska-EU Life projekt za prepoved nevarnih kemikalij v gradbenih proizvodih - REACH - - REACH zakonodaja = Cilj nove kemijske zakonodaje REACH (Registracija, Evalvacija, Avtorizacija) je izboljšanje varovanja zdravja za človeka in okolje pred tveganji, ki so povezani z uporabo kemikalij rebrasti lim - - Riffelblech, n - kutija za ispiranje - sluice box - Waschrinne {f} - izpiralna škatla Koncentrat sapunastog sredstva za čiščenje - - Seifenreinigerkonzentrat - Sredstvo za čiščenje kupatila i WC-a - - Bad- und WC-Reiniger - Univerzalno sredstvo za čišćenje - - Allzweckreiniger - Univerzalno sredstvo za čišćenje sa svežim mirisom - - Allzweckreiniger mit Frischeduft - Pasta za pranje i čišćenjePasta za pranje i čišćenje - - Wasch- und Reinigungspaste - Mirisno sredstvo za čišćenje - - Duftreiniger - Sredstvo za čišćenje stakala i plastičnih površina - - Reiniger für Glas und Kunststoffoberflächen - Sredstvo za čišćenje metala - - Metallputzmittel - Ekološko sredstvo za odleđivanje - - Umweltfreundliches Enteisungsmittel - Snažno alkalno osnovno sredstvo za čišćenje poda - - Hochalkalischer Grundreiniger für Boden - Osnovno sredstvo za čišćenje osjetljivih podova - - Grundreiniger für empfindliche Fußböden - Ručno sredstvo za pranje posuđa - - Manuelles Geschirrspülmittel - Koncentrat sredstva za čišćenje - - Reinigungskonzentrat - Omekšivač vode - - Wasserenthärter - Omekšivač - - Weichspüler - Sredstvo za štirkanje veša - - Wäschestärke - Sredstvo za bijeljenje i dezinfekciju - - Bleich- und Desinfektionsmittel - Mirisno ulje - - Duftöl - Doziranje - - Dosierung - Mjerni poklopac - - Messkappe - Mjerna čaša - - Messbecher - Opasnost od požara - - Hochentzündlich - Opasnost od požara - - Leichtentzündlich - Opasnost od oksidirajuće materije - - Brandfördernd - Opasnost od iritirajućih materijala - - Gesundheitsschädlich - Opasnost od nagrizanja - - Ätzend - Opasnost od iritirajućih materijala - - Reizend - imanje - property - - imovina - property - - vlasništvo - property - - posjed - property - - imetak - property - - vebmaster-uređivać stranice - webmaster - Seitenverwalter {m} - skrbnik spletišča vebmaster-odovoran za web stranicu - webmaster - Webmaster {m} [Verantwortlicher für eine Website - spletni skrbnik automatsko pohranjivanje - autosave - - samodejno shranjevanje pogonska osovina - driveline - Antriebswelle {f} - pogonska os događajno programiranje - event-driven programming - ereignisgesteuert Programmierung {f} - dogodkovno programiranje aplikacijsko programiranje - application programming - Anwendungsprogrammierung {f} - sistem programiranja - programming system - Programmiersystem {n} - kompjutersko programiranje - computer programming - maschinelle Programmierung {f} - podijeljeni troškovi - apportioned cost - aufgeteilt Kosten {pl} - porazdeljeni stroški xDSL - xDSL, digital subscriber line - xDSL - xDSL menedžement odnosa sa klijentima - customer relationship management - - menedžment odnosov z odjemalci upravljanje odnosa sa strankama - customer relationship management - - upravljanje odnosov s strankami zrcaljenje diska - mirroring disk - spiegelnd Diskette {f} - zrcalni disk zrcaljenje diska - mirror disk - spiegelnd Diskette {f} - zrcalni disk kopiranje krutog diska (bit po bit) - hard-disk mirroring - - postupak održavanja rezervne preslike podataka - hard-disk mirroring - - upisivanje istih podataka u više spremnika - mirroring - - zrcaljenje - mirroring - - čvrsti disk - hard disk - - izvorni disk - source disk - - sektor diska - sector of disk - - pločica s imenom i podacima vojnika - identity disk - - laserski disk - laser disk - - sistemski disk - system disk - - isječak diska - sector of disk - - uklonjivi disk - removable disk - - optički disk - optical disk - - feritni disk - ferrite disk - - diskovna jedinica - disk unit - - diskovni pogon - disk drive - Diskettenlaufwerk {n} - disketa za podizanje sistema - boot disk - - predavanje - transfer - - predavanje - recital - - predavanje - reading - - predavanje - lesson - - predavanje - lecture - - predavanje - convection - - predavanje - communication , pape - - pratiti (predavanje) - attend - - plenarno predavanje - plenary - - imati predavanje - have(a lesson) - - saopštenje - communication , pape - - komuniciranje - communication - - komunikaciji - communication - - komunikacijske - communication - - pismeno - communication - - prijenos podataka - communication - - komunikacija s kraja na kraj - end-to-end communication - - veza - communication - - dvostrana veza - two-way communication - - interaktivna komunikacija - interactive communication - - interkulturna komunikacija - intercultural communication - - intermolekulska komunikacija - intermolecular communication - - interpersonalna komunikacija - interpersonal communication - - komunikacija između procesa - interprocess communication - - grafičko komuniciranje - graphical communication - - komunikacijske tehnologije - communication technologies - - komunikacijska tehnologija - communication technology - - komunikacijska tehnologija komunikacija bez spajanja - connectionless communication - - prijenos podataka - data communication - - satelitska komunikacija - satelite communication - - digitalna serijska komunikacija - digital communication - - diseminativno komuniciranje - dissemminative communication - - emocionalna komunikacija - emotional communication - - četverožična komunikacija - four-wire communication - - sloboda komuniciranja - freedom of communication - - geoprometni položaj - Geo-communication position - - valjak - roller - - valjček cilindar - roller - - parni valjak - roller - - snažan val - roller - - val - roller - - zlatovrana - roller - - peškir na valjku - roller towel - - klizno ravnalo - roller rules - - obrtni valjčić - belt roller - - koturaljke - roller-skates - - silikonizirano šuplje vlakno - - silikonisierte Hohlfaser - svinjska gripa - swine flu - Schweinegrippe {f} - svinja - swine - Schwein {n} - svinja prljava svinja - dirty swine - Mistkerl {m} - grda svinja pištolj za letovanje - soldering gun - Lötpistole {f} - spajkalna pištola prekrivna mreža - covering net - Abdecknetz {n} [techn.] - prekrivajoča mreža gubitak prava - foreclosure - Zwangsvollstreckung {f} - gubitak prava - foreclosure - Aufkündigung {f} - gubitak prava - foreclosure - Rechtsausschließung {f} - gubitak prava na imovinu pod hipotekom - foreclosure - Kündigung {f} einer Hypothek - gubitak prava - foreclosure - Verfall {m} des Grundstücks an den Gläubiger - držač alata - tool holder - Werkzeugaufnahme - nosač alata - tool mount - Werkzeugaufnahme {f} - strugač - scraper - Schaber {m} - mrežni vod - mains - Netzleitung, f - mrežni vod metal oksidni poluprovodnik - MOS, Metal Oxide-Semiconductor - - kovinsko oksidni polprevodnik zajednički memorijski prostor - unified memory pool - - skupni pomnilniški prostor kaitaliziranje doplataka u premiji - capitalizing margins in premiums - - pogonsko sredstvo - blowing agent - Treibmittel {n} - pogonsko sredstvo njuškalo - sniffer - Schnüffler {m} [ugs.] - vohljač uvođenje - implementation - Durchführung {f} - uvajanje uvođenje - implementation - Einführung {f} - uvajanje izvođenje - implementation - Durchsetzung {f} - izvedba uvođenje - implementation - Einführung {f} - uvedba implementacija - implementation - Implementation {f} - uvajanje nepovezana datoteka - flat file - flache Datei {f} - nepovezana datoteka nepovezana datoteka - flat-file - Flachfeile {f} - nepovezana datoteka nepovezana datoteka - flat file - Einfachdatei {f} - nepovezana datoteka nostrifikacija - nostrification - Nostrifikation {f} [österr.] - nostrifikacija ni mukajet - does not turn attention - - nurija - county - Landkreis {m} - županija ćanifa - lavatory - WC {n} - stranišče hala - restroom [Am.] - Klosett {n} [veraltet] - stranišče nužnik - toilet - WC {n} - stranišče njupati - - - jesti obiknuti se - get used to - sich an etw. gewöhnen - navaditi se oblazak - - - darilo, ki ga prinese gost gostitelju uzorčni - demo - Vorführung {f} - vzorčni demo - demo - Demo {f} - vzorčni pripadajući iznosi - related amounts - - pripadki hipoteka - mortgage - Hypothek {f} - hipoteka usklađenost - compliance - Übereinstimmung {f} - usklađenost - compliance - Einhaltung {f} - usklađenost - compliance - Erlaubnis {f} - uskalđenost - compliance - Regelbefolgung {f} - usklađenost - compliance - Erlaubnis {f} - saglasnost - compliance - Zustimmung {f} - povladivanje - compliance - Einwilligung {f} - pristajanje - compliance - Erfüllung {f} - sukladnost - compliance - Konformität {f} - pristajanje - compliance - Willfährigkeit {f} - prijemna letva - - Griffleiste - prijemna letev fluoroscentna cijev - fluorescent tube - Leuchtstoffröhre {f} - fluoroscentna cev složljiva vrata - folding door - Falttür {f} - zložljiva vrata ranjivost - vulnerability - Verwundbarkeit {f} - ranljivost laserski disk - laser disc, LD - Scheibenlaser {m} - laserska plošča laserski disk - disc laser - Laserdisc {f} - optična plošča - forest chips - - gozdni sekanci upravljanje znanjem - knowledge management, KM - Wissensmanagement {n} - upravljanje znanja rezanci - chips - Hackschnitzel {pl} - sekanci čips - chips - Bratkartoffeln {pl} - čips čips - chips [Br.] - Pommes {pl} [ugs.] - čips MIS, informacijski sistem za upravljanje - MIS, management information system - MIS - MIS, informacijski sistem za upravljanje upravljački informacijski sistem - MIS, management information system - Managementinformationssystem {n} - upravljalni informacijski sistem pasvord administratora - administrator password - Verwalter Kennwort {n} - geslo skrbnika lozinka administratora - administrator password - Passwort {n} Administrator {m} - skrbniško geslo pasvord - password - Berechtigungscode {m} - pasvord - password - Erkennungswort {n} - pasvord - password - Losung {f} - pasvord - password - Losungswort {n} - pasvord - password - Parole {f} - pasvord - password - Schutzwort {n} - zaštićen pasvord - password-protected {adj} - passwortgeschützt - komjuterski pasvord - computer password - Rechnerkennwort {n} - administrator - administrator - Nachlasspfleger {m} - administrator - administrator - Nachlasspfleger {m} - administrator - administrator - Nachlassverwalter {m} - administrator - administrator - Testamentsvollstrecker {m} - administrator domene - domain administrator - Domänenverwalter {m} - jedanput-pasvord - one-time password - Einmal-Passwort {n} - boot pasvord - boot password - Boot-Passwort {n} - uredski administrator - office administrator - Bürokaufmann {m} - administrator imovine - property administrator - Vermögensverwalter {m} - administrator stranice - web administrator - Seitenverwalter {m} - urednica stranice - web administrator [female] - Seitenverwalterin {f} - administratorka ureda - office administrator [female] - Bürokauffrau {f} - administrator podataka - data base administrator - Datenbankverwalter {m} - upravljanje sjednicom - session control - - krmiljenje seje kontrolni elemenat - control - Steuerelement {n} - upravljanje - control - Steuerung {f} - nadzor - control - Überwachung {f} - vazdušna kontrola - air control - Luftregler {m} - treking hlače - hiking pants - Trekkinghose {f} - treking hlače trekihg hlače - hiking trousers - Trekkinghose {f} - treking hlače Termo podstava - - Thermogefüttert - Dječja zimska jakna - - Kinder-Winterjacke - DDR RAM - DDR, double data rate - - DDR RAM toplotna postojanost - thermostability - Wärmebeständigkeit, f - toplotna obstojnost otpornost na paranje - tearing strength - Reißfestigkeit, f - vlačna čvrstoča - tensile strength - Zugfestigkeit, f - tvrdoča - stiffness - Steifheit, f - skupljanje - shrinkage - Schrumpf, m - naboranost - - Schrumpf, m - smežuravanje - - Schrumpf, m - vodena para - steam - Wasserdampf, m - vodena para - water vapor [Am.] - Wasserdampf, m - vodena para - water vapour [Br.] - Wasserdampf, m - propustljivost - permeability - Durchlässigkeit {f} - otpornost na udar - impact resistance - Stoßfestigkeit {f} - okolina - environment - Umwelt, f - otpornost na plijesan - - Schimmelbeständigkeit - gipsana ploča - plasterboard - Gipskartonplatte {f} - pojavni - pop-up - Pop-up {n} - pojaven dijalog prozor - pop-up window - Dialogfenster {n} - pop-up-prozor - pop-up window - Pop-up-Fenster {n} - pop-up - pop-up - Werbeeinblendung {f} - pop-up - pop-up - aufklappendes Fenster {n} - automatska obrada podataka - EDP, electronic data processing - elektronische Datenverarbeitung {f} - avtomatska obdelava podatkov kompjuterska obrada podataka - electronic data processing - elektronische Datenverarbeitung {f} - računalniška obdelava podatkov kompjuterska obrada podataka - EDP,electronic data processing - elektronische Datenverarbeitung {f} - računalniška obdelava podatkov - - Kreuzschraubendreher - križni izvijač centimetar - measuring tape - Maßband {n} - centimeter mjerna traka - tape measure - Maßband {n} - merilni trak detektor kablova - cable detector - Leitungssuchgerät {n} - kabelski detektor petlja naručioca - subscribers loop - - naročniška zanka askorbinska kiselina - ascorbic acid [E-300] - Ascorbinsäure {f} [fachspr.: Vitamin C] - askorbinska kislina mašina za sortiranje - screening machine - Siebmaschine {f} - gustoća grešaka - defect density - - gostota hib puštanje u rad - start-up - Anlauf {m} - začetek obratovanja kratkospojni motor - squirrel cage motor - Käfigläufermotor {m} - kavezni motor - electr. squirrel cage motor - Käfigläufermotor {m} - pokretanje - start up - - puštanje u rad - start-up - Inbetriebnahme {f} - očigledno - Self-evident - offensichtlich - prekinuti - shut down - Stilllegung {f} [eines Unternehmens, einer Anlage] - pokretljivosti - movableness - Beweglichkeiten {pl} - gibljivosti nepropustnost - tightness - Dichtigkeit {f} [Undurchlässigkeit] - zbijenost - tightness - Dichtheit {f} - gustoća - tightness - Festigkeit {f} - Nilos prsten - Nilos ring - Nilosring {m} - Nilos obroč gustoća - density - Raumgewicht {n} - gostota proizvoljan - arbitrary - eigenwillig - svojevoljan - arbitrary - eigenmächtig - moguće zaključavanje - lockable - arretierbar - prekidač - cutout - Sicherung {f} - slučajno - accidental - zufällig - nenamjerno - accidental - versehentlich - točak grabilice na bageru - bucket wheel - Schöpfrad {n} - pužni transporter - screw conveyor - Schneckenförderer {m} [Fördertechnik] - sopstvena težina - dead weight - Eigengewicht {n} - tara - dead weight - Leergewicht {n} - natpisna pločica - name plate - Namensschild {n} - tačka - point - Punkt {m} - pika virtualna memorija - virtual memory - virtueller Arbeitsspeicher {m} - navidezni pomnilnik virtualna memorija - virtual memory - virtueller Speicher {m} - virtualni pomnilnik virtualna memorija - virtual memory - virtueller Speicher {m} - logični pomnilnik virtualna memorija - virtual memory - virtueller Speicher {m} - virtualni pomnilnik antivirusni program - antivirus program - Antivirus-Programm {n} - antivirusni program protuvirusni program - antivirus program - Antivirus-Programm {n} - protivirusni program planiranje usluga IT - IT service design - - načrtovanje storitev IT izvlačenje - extraction - Herausziehen {n} - izvlečenje ekstrakcija - extraction - Extraktion {f} - ekstrakcija consciousness - - - pogon diskete - drive - Diskettenlaufwerk {n} - diskovni pogon uravnoteženo drvo - balanced tree - ausgewuchtet Baum {m} - uravnoteženo drevo namjenski sistemi - embedded systems - eingebettete Systeme {pl} - namenski sistemi analiza prometa - traffic analysis - Verkehrsanalyse {f} - analiza prometa pritegnutost - tightness - - neprobojnost - tightness - - samopodešavajući - self-aligning - - format za kompjutersku obradu slika - GIF, graphic interchange format - GIF {n} [Grafikformat] - format za računalniško obdelavo slik blok ležaja - bearing block - Lagerbock {m} - vrtljivi ležaj - swivel - Drehlager {n} - vrtljivi ležaj utikač s čepištem - jack plug - Klinkenstecker {m} - vtič z kljuko - screensaver - Bildschirmschoner {m} - Ohranjevalnik zaslona balija - - - primitiven muslimanski kmet balija - - - posmehljiv naziv za bosenskohercegovske muslimane balinče - - - muslimanski kmetiški otrok anketa - poll - Ansammlung {f} - anketa web sajt anketa - pool - - spletna anketa baza podataka - pool - Datenbasis {f} - Federacija - Federation - Föderation {f} - Federacija nekretnine - real estate - Immobilien {pl} - potražnja - demand - Nachfrage {f} - ponuda - offer - Angebot {n} - zakodiranje - encoding - Codierung {f} - zakodiranje izvorno kodiranje - source encoding - Quellencodierung {f} - izvorno kodiranje - source encoding - Quellenkodierung {f} - kodiranje - encoding {adj} - verschlüsselnd - kodiranje mjerenje - measurement - Messung {f} - merjenje bankrot - bankruptcy - Bankrott {m} - bankrot stečaj - bankruptcy - Konkurs {m} - stečaj finasijski slom - bankruptcy - Pleite {f} - finančni polom bankrot - bankruptcy - Falliment {n} [veraltet: Bankrott] - bankrot bankrot - bankruptcy - Konkursfall {m} - finančni polom raspad sistema - system crash - Systemabsturz {m} - razpad sistema ispad postrojenja - system crash - Anlagenausfall {m} - zrušitev kompjuterski raspad - computer crash - Absturz {m} - računalniška zrušitev savršenstvo oblika - perfection of form - Formen in Vollendung - popolnost oblik oprema za trgovine - shop equipment - - oprema za trgovine metalni namještaj - metal furniture - - kovinsko pohištvo metalni garderobni ormari - metal cabinets - - kovinske garderobne omare metalne plafonske obloge - metal ceilings - - kovinske stropne obloge - stainless steel products for nautical equipment - - izdelke iz nerjavečega jekla za plovila - powder coating, 3D tube bending, laser cutting - - prašno lakiranje, 3D krivljenje cevi, laserski razrez završiti - quit - beenden - končati razmak - spacing - Abstand {m} - razmik prazno mjesto - spacing - Leerraum {m} - razdalja med natisnjenimi, prikazanimi elementi besedila skijaš na dasci - snowboarder - Snowboarder {m} - deskar tipka PG DN - PG DN - - tipka PG DN brzo šifriranje programske opreme - fast software encryption, FSE - schnell Software -Chiffrierung {f} - hitro šifriranje programske opreme brz razvoj aplikacija - rapid application development, RAD - schnelle Applikationsentwicklung {f} - hiter razvoj aplikacij umetanje - insertioninsertion - Einfügung {f} - vstavljanje umetanje - insertion - Einbringen {n} - vstavljanje vrijeme upotrebe - working life - Topfzeit, f - čas uporabe zaključi CD - finalize CD - abschließen CD-Schacht {m} - zaključi CD nadograđivanje - upgrade - nachrüsten - posodabljanje rastreseno usmjeravanje - sparse-mode routing - - raztreseno usmerjanje odstranjivanje utisnute boje - de-inking - Druckfarbenentfernung {f} - anionski tenzid - anionic surfactant - anionische Tenside {pl} - tenzid, površinsko-aktivna tvar - surfactant - Tensid {n} - ispiranje gasova pomoću tecnosti koje teku u protivstruji - scrubbing - - raspršivanje - spattering - - mlak - lukewarm - - upravljački softver - firmware - - ventil sigurnosti - relief valve - Entlastungsventil {n} - ventil za sprostitev programski interfejs - application program interface - Programmierschnittstelle {f} - programski vmesnik interfejs za programiranje - application programming interface, API - Programmierschnittstelle {f} - vmesnik za programiranje tabela - spreadsheet - Tabellenkalkulation {f} - preglednica fumkcija tabele - spreadsheet facility - Tabellenkalkulationsfunktion {f} - program za tabele - spreadsheet software - Tabellenkalkulationsprogramm {n} - program za preglednico statička struktura podataka - static data structure - - statična podatkovna struktura kupovina preko interneta - online shopping - Einkaufen {n} übers Internet - spletno nakupovanje uspostavljanje tunela - tunelling - untertunnelnd - vzpostavljanje tunelov tuneliranje - tunelling - Untertunnelung {f} - tuneliranje odziv - feedback - Rückmeldung {f} - odziv uzorkovanje - sampling - probierend - vzorčenje kamatna stopa - interest rate - Zinssatz {m} - obrestna mera upravljanje greškama - error management - - upravljanje napak savladavanje grešaka - error management - - obvladovanje napak pojednostavljen CMMI model - capability maturity model integration, CMMI - - poenoten CMM model lično obrazovanje - personal learning - - osebno izobraževanje samodetekcija - auto detection - - samodejno zaznavanje udružujući pretraživač - federated search engine - - združevalni iskalnik portal elektronske uprave - e-government portal - - portal elektronske uprave bombardiranje sa reklamama - spamming - Bombardierung {f} mit Werbung - smetenje spam - spamming - Spamming {n} - smetenje net art, izložba likovnih umjetnina na internetu - net art - net art - net art, razstavljanje likovnih umetnin na spletu instalirati - install - installieren - namestiti vlasnička programska oprema - proprietary software - - lastniška programska oprema drugi nivo potpore - second level support - - drugi nivo podpore šav - seam - Nutzschicht {f} - šiv gurabija - gurabija, bosnian cake - gurabija, bosnische Kuchen {m} - gurabija, bosanski kolač emulacija, oponašanje drugog računarskog sistema - emulation - Emulation {f} - posnemanje,oponašanje obnašanja drugega računalniškega sistema PDF - PDF, printer description file - PDF - PDF LCD, ekran LCD, ekran sa tekućim kristalima - LCD, liquid crystal display - LCD, Flüssigkristallanzeige {f} - LCD, zaslon LCD , zaslon s tekočimi kristali PNP, tačka na inč - PNP,dots per inch - PNP, Punkte {pl} je Zoll - PNP, pik na palec štampana kola - printed circuit - gedruckte Schaltung {f} - tiskano vezje ogrebotina - scrape - Schramme {f} - povzetek, o stanju torrentov normalna servisna operacija - normal service operation - Normalbetrieb {m} - normalno delovanje storitve sektor informatike - systems division - - sektor informatike finansijski elemenat predopterećenja - payment plan form - Teilzahlungsplan {m} - finančni element predobremenitev enter tipka - return key - Enter [Taste] - vnašalka elektronska uprava za preduzeće - G2B, government to business - - elektronska uprava za podjetja tabela simbola - symbol table - - tabela simbolov normalni pogled - normal view - - navadni pogled invertna mreža, mreža izvora - inverted network - - invertno omrežje, omrežje virov povezani graf - connected graph - verbunden Graph {m} - povezani graf ekstrakcija - extraction - Extraktion {f} - luščenje zlonamjerni program - malicious program - schädlich Programm {n} - zlonamerni program zlonamjern kod - malicious code - maliziös Code {m} - zlonamerna koda maliciozni program - malicious program - - programski vsiljivec klirinška kuća - clearing house - Clearinghaus {n} - klirinška hiša veličina slova - font size - Fontgröße {f} - velikost pisave požarna pregrada - firewall - Brandspant {m} - požarna pregrada CLEC, konkurentni ponuđač lokalnih telekomunikacija - CLEC, competetive local exchange carrier - CLEC - CLEC, konkurenčni ponudnik krajevnih telekomunikacij oslobađanje poziva - call release - - sprostitev zveze TCO - TCO, Tjänstemännens Central-Organisation - TCO, - TCO,krovna organizacija z 20 švedskimi sindikati, ki je leta 1992 v normi "TCO 92" določila mejne vrednosti za sevanje ekrana računalnika samoplatiša - self-payer - - samoplačnik program brze izmjene poruka na internetu - shoutbox - - kričač skriven - hidden - versteckt - skrit u / i, ulaz / izlaz - input/output, krat. i/o - Ein- / Ausgabe {n - v/ i , vhodno/izhodno ravnanje krivulja - anti-aliasing - Kantenglättung {f} - glajenje krivulj ravnanje krivulja - anti-aliasing - Anti-Treppeneffekt {m} - glajenje krivulj radno vrijeme potpore - support hours - - delovni čas podpore izjava - proposition - Aussage {f} - izjava dijalog-prozor - dialog box - Dialogfenster {n} - pogovorno okno buba - bug - Käfer {m} - hrošč programska greška - bug - Programmfehler {m} - programska napaka projektna kancelarija - project coordination office - - projektna pisarna projektna kancelarija - project support office - - projektna pisarna projektna kancelarija - project implementation office - - projektna pisarna projektni biro - project office - Büroprojekt {n} - projektna pisarna imenski server - name server - - imenski strežnik sloj domaćin-domaćin - host-to-host layer - - sloj gostitelj-gostitelj upravljanje tokom podataka - flow control - Datenflusskontrolle {f} - krmiljenje toka identifikacija - identification - Identifizierung {f} - istovetenje identifikacija - identification - Identifikation {f} - identifikacija portal elektronske uprave - e-government portal - - portal elektronske uprave - I want to go to the washroom - - NTFS, New Technology File System - NTFS, New Technology File System - - NTFS, New Technology File System NTFS, sistem podataka - NTFS - - NTFS, datotečni sistem brojčana tastatura - numeric keypad - Nummernblock {m} - številska tipkovnica numerička tastatura - numeric keypad - Ziffernblock {m} - številčnica ismijavati - twit - auslachen - twitanje povjerljivost - confidentiality - Vertraulichkeit {f} - zaupnost tajnost - confidentiality - Diskretion {f} - zaupnost inkluzivna ovisnost - inclusion dependency - - inkluzivna odvisnost radni imenik - current working directory - - delovni imenik aktivni imenik - current working directory - - aktivni imenik trenutni imenik - current working directory - - dejavni imenik namotavanje - threading - Einfädelung {f} - nitenje namotavanje - threading - einfädelnd - nitenje digitalno-analogni pretvarač - DAP, digital to analog converter - Analog-Digital-Wandler {m} - digitalno-analogni pretvornik digitalno-analogni pretvarač - analog-to-digital converter [Am.] - Analog-Digital-Umsetzer {m} - digitalno-analogni pretvornik digitalno-analogni pretvarač - digital-to-analog converter [Am.] - Digital-Analog-Umwandler {m} - digitalno-analogni pretvornik DAP,digitalno-analogni pretvornik - digital-(to-)analog converter - Digital-Analog-Konverter {m} - DAP,digitalno-analogni pretvornik server slijedećeg koraka - NHS-next-hop server - - strežnik naslednjega hopa server slijedećeg koraka - NHS, next-hop server - - strežnik naslednjega koraka - - messtechnik - sesijski ključ - session key - - sejni ključ elektronska pošta - electronic mail - electronic mail - elektronska pošta elektronska pošta - e-mail - elektronische Post {f} - elektronska pošta e-pošta - email - 25E-Mail {f} {n} [kurz für Elektronische Post] - e-pošta analogni zapis - analog record - Analog Aufnahme {f} - analogni zapis fizikalna baza podataka - physical database - physikalisch Datenbank {f} - fizična podatkovna baza pregled ulaznog niza - message digest - - povzetek vhodnega niza mrežni čvor - network node - Netzknoten {m} - omrežno vozlišče CD-disk - compact disk - Kompakt-Diskette {f} - tlačenka CD-disk - CD, compact disk - Kompaktplatte {f} - CD-plošča prijateljev prijatelj - friend of a friend, FOAF - Freund {m} eines Freundes - prijateljev prijatelj HDLC - high level data link control, HDLC - HDLC - HDLC LPT vrata - LPT port - - LPT vrata priključak kabla - cable port - Kabelanschluss {m} - kabelski priključek nestrukturirani programski jezik - unstructured programming language - - nestrukturirani programski jezik sveprisutno računarstvo - ubiquitous computing, krat. ubicomp - ubiquitäres Computing {n} - vseprisotno računalništvo sveprisutna kompjuterizacija - pervasive computing, - durchdringender Computing {n} - vseprisotno računalništvo sveprisutna kompjuterizacija - everyware, krat. ubicomp - - vseprisotno računalništvo ciljna mogućnost - target capability - Target {n} Fähigkeit {f} - ciljna zmožnost e-observatorij - e-observatory - e-Observatorium {n} - e-observatorij usluge informacijske tehnologije - information technology service - - storitev informacijske tehnologije usluge informacijske tehnologije - IT service - - storitev informacijske tehnologije MIDI - MIDI, musical instrument digital interface standard - - MIDI-ja, standard za zapis ukazov za proženje zvoka rasterska slika - raster graphics image - Rastergrafik {f} image - rastrska slika digitalna slika - digital image - digitalisiertes Bild {n} - rastrska slika rasterska slika - bitmap - Punktegrafik {f} - rastrska slika rasterska slika - bitmap image - Bitmap-Bild {n} - rastrska slika rasterska slika - bitmapped image - Bitmap-Bild {n} - rastrska slika rasterska slika - pixmap - Bitmap {f} - rastrska slika sistemska sabirnica - system bus - Bussystem {n} - sistemsko vodilo personalizacija - personalization - Personifizierung {f} - osebna prilagoditev personalizacija - personalization - Personifizierung {f} - osebna nastavitev šift - shift - - dvigalka terminal - terminal - Terminal {n} - terminal pretvoriti - convert - umwandeln - pretvoriti disk sa fleš memorijom - flash-memory disk - - disk z bliskovnim pomnilnikom učinkovitost - performance - Leistungsfähigkeit {f} - zmogljivost radna svojstva - performance - Leistung {f} - zmogljivost kapacitet - capacity - Kapazität {f} - kapaciteta uspostava pogona - setup mode - Einrichtbetrieb {m} - menadžment - management - Geschäftsführung {f} - vodenje menadžment - management - Geschäftsleitung {f} - menedžment vođenje - management - Handhabung {f} - ravnanje upravljanje znanja - knowledge management, KM - Wissensmanagement {n} - upravljanje znanja menadžment znanja - knowledge management - Wissensverwaltung {f} - menedžment znanja periferni uređaj - peripheral device - Peripheriegerät {n} - periferna naprava periferna jedinica - peripheral device - Zusatzgerät {n} - periferna enota sistem za pozicioniranje - GPS, Global Positioning System - Globales Positionsbestimmungssystem {n} - sistem za pozicioniranje pametan popis - smart list - - brihtni seznam - car toe guard - - predpasnik kabine elemenat za prenošenje tereta - load carrying element - - element za prenašanje bremena - Plumbing tool - - orodje grezila - plumb - - grezilo - plumb - - svinčnica - setting gauge - - nastavljiva šablona - car center line - - srednjica kabine drveni vijak - wood screw - Holzschraube {f} - leseni vijak - Honeycomb floor - - sendvič etaža u toku montaže - during installation - - med montažo okasti vijak - eye bolt - - očesni vijak po narudžbi - on commission - - po naročilu - installation platform - - montažni podest stiskajuća opruga - compression spring - - vzmet - retaining spring - - držalna vzmet - chain hoist - - verižno dvogalo uputstva za postupanje u hitnom slučaju - emergency guide - - navodila za ravnanje v sili potporna cijev - guiding tube - - podporna cev sigurnosne žice - safety wires - - varnostne žice - - - - Disc spring - - diskovna vzmet - Hexagonal nut - - šestrobna matica - Anti creep device - - Proti lezenja naprava - swing lever - - vrtljivi vzvod - travelling cable - - viseči kabel - jamb - - podboj - baffle - - loputa - baffle - - varovalo vijak za podešavanje - set screw - Feststellschraube {f} - nastavljivi vijak - Toe guard bracket - - konzola predpasnika - Drilling jig - - vrtalna šablona - sliding clips - - drsna kanjeta - cut-out - - izrez - cladding - - obloga kamena vuna - rockwool - Steinwolle {f} - kamena volna protivpožarna traka - Intumescent strip - - protipožarni trak - virtual layout - - vizualni predogled vijak sa pljosnatom glavom - pan head screw - Flachkopfschraube {f} - vijak s plosko glavo - secondary supply - - pomožno napajanje - continuos - - zvezni - buzzer is intermittent beeping. - - brenčalo piska, v presledkih - Open Loop Mode - - način odprte zanke - Light switch box - - stikalna omarica za luč - DO NOT USE THE OLD PROCEDURES ANYMORE - - NE UPORABLJAJ STARE POSTOPKE NIKOLI VEČ - Finished Floor Level - - nivo gotovih tal - Car Information Panel - - Kabinsko tipkalo za informacije - locking screw - - zaklepni vijak - Call Station - - klicna postaja - Long Inter-floor Distance - - Dolga interna medetažna razdalja - Installation Instruction - - navodila za montažo - Installing car suspension point - - Montaža kavlja za obešenje kabine - over speed governor - - regulator prekoračitve hitrosti - Car position indicator - - pokazatelj položaja kabine - Landing door unit - - enota jaškovnih vrat - technical specialist - - tehnični specialist - light barrier - - svetlobna zapora - light curtain - - svetlobna zavesa šablone za vrata - Door gages - - šablone za vrata - Door gages - - vratni merilniki centralna vrata - center opening door - - centralna vrata - Set the plumb lines - - Nastavite viskanje - plumb table - - tabela viskanja - Ladder step - - Pohodna lestev - Pre-drilled hole - - prej zvrtana luknja mazalica - oil cup - Ölkanne {f} [zur manuellen Ölschmierung] - mazalka - gland - - mašilnik - Car Sling Installation - - Montaža okvirja kabine - Compensation Chain - - kompenzacijska veriga - Cable tie - - vezica - Kick plate - - obroba - cable tie - - Kabelska vezica - Buffer Sockets - - Podstavki blažilnika - Freight Ceiling - - Tovorni strop - Complete Installation - - Končna montaža - Screen sheet - - Pločevina zaščite - carry out - - zaključite - Light unit - - Razsvetljava - Fastening - - Pritrditev - Risk of crushing - - Tveganje lomljenja - Control and Drive - - krmilje in pogon funkcionalni - operational - - funkcionalni - cabling - - ožičenje kontrola toka - flow control - Datenflusskontrolle {f} - krmiljenje toka pascal, opšte upotrebljiv strukturni programski jezik - PASCAL - Pascal {n} [Programmiersprache] - pascal ,splošno uporaben strukturirani programski jezik provajder - identity provider - Provider {m} - ponudnik identitete - sparse index - - redki indeks - service pack - - vzdrževalni paket spisak urađenog - to do list - - seznam opravil pogled - view - Anblick {m} - pogled poruka - message - Nachricht {f} - sporočilo prebiranje - screening, SCR - Untersuchung {f} - pregled ustreznosti programska greška - bug - Programmfehler {m} - spregled programska greška - bug - Defekt {m} - programska napaka buba - bug - Käfer {m} - hrošč istraživanje o zadovoljstvu klijenata - customer satisfaction survey, CSS - - raziskava o zadovoljstvu strank internet policajci - cybercops - - spletni kriminalisti graf bez ciklusa - acyclic graph - azyklisch Graph {m} - graf brez ciklov hitna promjena - urgent change - dringend Abwechslung {f} - nujna sprememba e-novac - electronic money - elektronisch Geld {n} - e-denar elektronski novac - e-money - elektronische Geld - elektronski denar CD-pisač - CD-writer - CD-Schreiber {m} - zapisovalnik CD CD-zapisivač - CD-writer - CD- Schreiber {m} - CD-zapisovalnik pržač - CD-writer - CD-Schreiber {m} - pekač snimač - CD-writer - CD-Schreiber {m} - snemalnik snimač - CD-writer - CD-Schreiber {m} - snemalnik izvor podataka - data source - Datenquelle {f} - izvor podatkov dostava sadržaja - content delivery - - dostava vsebin Bernoullijeva kutija - Bernoulli box - - Bernoullijeva škatla anulirati - undo - annullieren - razveljaviti planiranje izvora preduzeća - Enterprise Resource Planning, ERP - - načrtovanje virov podjetja slogovna datoteka - stylesheet - Stylesheet - slogovna datoteka memorijsko mapiranje - memory mapping - - pomnilniško preslikavanje - memory mapping - - pomnilniško preslikavanje - memory mapping - - pomnilniška preslikava troškovi kapitala - capital costs - Investitionskosten {pl} - stroški kapitala - multicast internet - - internet z oddajanjem več prejemnikom - root filesystem - - korenski datotečni sistem stručnjak - knowledge worker - Wissensarbeiter {m} - znanjski delavec stručnjak - knowledge worker - Wissensarbeiter {m} - strokovnjak - net assembly - - programska komponenta NET zrnatost - granularity - Granularität {f} - zrnatost moderator - moderator - Moderator {m} - moderator podebljano - boldface - Fettschrift {f} - polkrepko podebljano - boldface - fetter Druck {m} - polkrepko internet prijevara sa besplatnim antivirusnim softverom - scareware - Scareware {f} - - embedded - - vgnezden, -a, -o - shareware - - preizkusna programska oprema - point to point conference - - dvotočkovna konferenca Vratilo lijevo - Shaft LH - Welle links - Gred leva Opružna čivija - Rollpin - Spannstift - Zatič prožni Mazalica - Greasing Nipple - Schmiernippel - Mazalka Osovinski zaptivač - Oil Seal - Wellendichtring - Tesnilo osno Uskočnik vanjski - Circlip - Sicherungsring - Vskočnik zunanji Rascepka - Cotterpin - Splint - Razcepka Distančna čaura - Spacer - Distanzbüchse - Puša distančna Konusni zupčanik - Bevel Gear - Kegelrad - Zobnik stožčasti Kučište reduktora - Gearbox Housing - Getriebegehause - Ohišje gonila Vratilo - Shaft - Welle - Gred Zaštita kardana - P.T.O. Shaft – Protection - Schutztrichter - Zaščita kardana Zaptivni prsten - Oil Seal - Wellendichtring - Obroč tesnilni podloška - Washer - Unterlegscheibe {f} - podložka Nosač - Holder - Halter - Nosilec Luk var. - Bow welded - Bogen geschw. - Lok var. Svornjak - Bolt - Bolzen - Sornik Osiguravajući klin - Spring Clip - Klappvorstecker - Zatič varovalni Natezna opruga - Spring - Feder - Vzmet natezna navrtka (srb) - Nut - Mutter - Matica Zavjesa var. - Cropdevider welded - Verteilblech geschw. - Zavesa var. Uho var. - Plate welded - Platte geschw. - Uho var. Svornjak sa osiguračem - Bolt with Spring Clip - Bolzen mit Sicherungsstecker - Sornik z varovalko Noga var. - Jack Stand welded - Stützfuss geschw. - Noga var. Vratilo var. - Shaft welded - Welle geschw. - Gred var. Čahura - Sleeve - Büchse - Puša Plastična čahura - Plastic sleeve - Plastik büchse - Puša plastična Odbijač - Buffer - Stossdämpfer - Odbijač Opružni prst - Spring Tine - Federzinke - Prst vzmetni adapterna ploča - adapter plate - Die Adapterplatte - adapterna plošča adapterna ploča - adapter plate - Adapterplatte {f} - adapterna plošča - - Abstreifplatte - strgalna plošča pregovarači - negotiators - - površinsko-aktivna materija - surfactant - - anonski tenzid - anionic surfactant - - pascal - pascal - pascal - pascal -plošno uporaben strukturirani programski jezik obavezni znak - mandatory character - - obvezni znak strukturirani - structured - strukturiert - strukturirani aktivni prozor - active window - aktiv Bildschirmfenster {n} - aktivno okno aktivan prozor - active window - aktiv Bildschirmfenster {n} - aktivno okno - active window - - aktivno območje - active window - - pasivno območje pasivno područje - passive area - - pasivno območje znak za euro - euro sign - Eurozeichen {n} <€> - znak za evro dodatak - add-on - Add-on {n} - dodatek dodatak - plug-in - Plugin {n} - dodatek dodatak - add-in - Plugin {n} - dodatek kibernetički prostor - cyberspace - Cyberspace {m} - kibernetični prostor kibernetski prostor - cyberspace - künstlicher Raum {m} - kibernetski prostor napredna pretraga - advanced search - - zahtevnejše iskanje stolar - master carpenter - Zimmermeister {m} - mizar aktivna kontrola zvuka - active noise control - Active Noise Control {f} [Antischallsystem] - visoko aktivan - highly active {adj} - hochaktiv - površinsko aktivan - surface-active {adj} - grenzflächenaktiv - filmska biografija - biopic - Filmbiographie {f} - koraljni greben - coral reef - Korallenbank {m} - koralni greben koraljni greben - coral reef - Korallenriff {n} - koralni greben obim podataka - data volume - Datenumfang {m} - obseg podatkov automatska obrada podataka - computer data processing - - avtomatska obdelava podatkov mašinska obrada podataka - computer data processing - - strojna obdelava podatkov računarska obrada podataka - computer data processing - - računalniška obdelava podatkov obrada podataka - data processing - Datenverarbeitung {f} - obdelovanje podatkov obrada podataka - processing data - Verarbeitungsdaten {pl} - obdelovanje podatkov gambuzija, Gambusia affinis - mosquito fish ,Gambusia affinis - - uputsvo za upotrebu - - Gebrauchsanweisung [die] - - Corrosive - - Jedko - Explosive - - Eksplozivno - Highly flammable - - Lahko vnetljivo - Extremely flammable - - Zelo lahko vnetljivo - Dangerous for the environment - - Okolju nevarno - Oxidizing - - Oksidativno - Toxic - - Strupeno - Very toxic - - Zelo strupeno - Irritant - - Dražilno - Harmful - - Zdravju škodljivo - Explosive when dry - - Eksplozivno v suhem stanju. - Flammable - - Vnetljivo - Highly flammable - - Lahko vnetljivo. - Causes burns - - Povzroča opekline - Causes severe burns - - Povzroča hude opekline - Irritating to eyes - - Draži oči - Irritating to respiratory system - - Draži dihala - Irritating to skin - - Draži kožo - Danger of very serious irreversible effects - - Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja. identifikacicioni broj - ID number - Ausweisnummer {f} - identifikacijska številka vruća stranica - hot site - Hot Site {f} [Website] - vroča lokacija koš - Recycle Bin [Microsoft Windows] - Papierkorb {m} [Microsoft Windows] - koš - Toxic to flora - - Strupeno za rastline - Toxic to soil organisms - - Strupeno za organizme v zemlj - Toxic to bees - - Strupeno za čebele - Dangerous for the ozone layer - - Nevarno za ozonski plašč - May impair fertility - - Lahko škoduje plodnosti - Quick Reference Card - - referenčna kartica za hiter pregled - EU Harmful: May cause lung damage if swallowed. [risk phrase R65] - Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. [Risikosatz R65] - Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč - Irritating to eyes and skin - - Draži oči in kožo - When using do not smoke - - Med uporabo ne kaditi. - When using do not eat or drink - - Med uporabo ne jesti in ne piti. čuvati od toplote - Keep away from heat - - Varovati pred toploto slatka sirutka u prahu - Sweet Whey Powder - Süßmolkenpulver {n} - sladka sirotka v prahu - corporate governencea - - upravljanja podjetij Delaware, prva američka savezna država - Delaware [The First State] - Delaware {n} [US-Bundesstaat] - trgovački račun - merchant account - Händlerkonto {n} - prolaz - gateway - Durchgang {m} - prehod digitalizacija - digitization - Digitalisierung {f} - digitalizacija - triple play - - trojček storitev rješenje - resolution - Auflösung {f} - rešitev autorsko pravo - copyright - Verlagsrecht {n} - avtorska pravica copyleft , slobodna licenca - copyleft - freie Lizenz {f} [z.B. GNU-Lizenzen] - copyleft, politika licenciranja, ki podeljuje vsakemu uporabniku pravico do rabe programov kompjuterski specialist - computer specialist - Computerspezialist {m} - računalnikar ovojnica - wrapper - Verpackung {f} - ovojnica ovojnica - wrapper - Hülle {f} - ovojnica hakiranje - hacking - hackend - hekiranje etiketiran - tagged - verschlagwortet - etiketiran etiketiran slikovni format datoteteke TIF - Tagged Image File Format - Tagged Image File Format {n} [Standard der digitalen Bildverarbeitung] - Etiketiran Slikoven Datotečen Format pepeljara - ashtray - Aschenbecher {m} - pepelnik upaljač - lighter - Feuerzeug {n} - vžigalnik - - - - - - - Adware - - oglaševalsko programje - Spyware - - vohunsko programje - tension force - - napetostna sila sila aktiviranja - Engaging force - - sila sprožitve - operatiing speed - - delujoča hitrost - application range - - prijavno območje regulator brzine - overspeed governor - Geschwindigkeitsbegrenzer - hitrostni regulator njihalo - pendulum - - nihalo sila trenja - frictional force - - sila trenja sigurnosni prekidač - safety switch - - varnostno stikalo detalji - details - - podrobnosti istraživanja - examinations - - raziskave preglede - examinations - - vpoglede - rope friction force - - sila trenja vrvi - engagement of safety gear - - sprožitev lovilne naprave povratni poziv - call back - - povratni klic - control cabinet - - krmilna omarica - weight block - - utež plosnati izvijač - flat screwdriver - - ploščati izvijač krstasti izvijač - cross screwdriver - - križni izvijač ključevi - wrenches - - ključi bilješke - notes - - zapiski adaptacija - adaptation - - prilagoditev ponovna obrada - rework - - ponovna obdelava nije primjenjiv - not applicable - - ni uporaben testni instrumenti - testing instruments - - testni inštrumenti pogon - traction - Kraftschluss {m} - vleka trajanje izvođenja - runtime - - trajanje izvajanja izolacijski otpor - Insulation resistance - - izolacijska upornost - lighting fixtures - - pritrdilo razsvetljave montažni načrt - layout drawing - - montažni načrt - car guide rail - - kabinsko vodilo - landing door sill - - prag jaškovnih vrat - car door sill - - prag kabinskih vrat - instantaneous safety gear - - trenutna lovilna naprava - underneath - - spodnja stran - anti-jump device - - naprava proti poskakovanju lijevano željezo - cast iron - - lito železo - lighting supply - - napajanje za razsvetljavo dno jame - pit floor - - dno jame - inspection operation - - revizijsko delovanje kip prekidač - toggle switch - - kip stikalo - light switch - - stikalo za luč sigurnosni prostor - safety space - - varnostni prostor osoblje za održavanje - maintenance personnel - - vzdrževalno osebje - jump distance - - razdalja poskoka - wedge socket - - zagozdni vtič - inspection cutout - - kontrolni izrez - - - - imperforate - - nepreluknjan - door contact - - vratni kontakt - balanced - - uravnotežen - test ready to run - - preizkus pripravljen za zagon pogonski nosač - traction beam - - pogonski nosilec - tool box - - škatla z orodjem upaljen - lit - - prižgan - recall - - izvlečna vožnja - recall mode - - izvlečni način put kočenja - braking mark - - pot zaviranja - plug in - - vtakniti - plug in - - vtakniti - Inspection Mode - - revizijski način sprej - spray - - pršilec - slippage - - zdrs - slippage - - padec - slippage - - zamudo - repair - - popravilo pokazatelj - overload indicator - - pokazatelj automatska vrata - automatic doors - - avtomatska vrata - balancing - - uravnoteženje - reset inspection - - reset revizija utičnica - power outlet - Steckdose {f} - vtičnica - power circuit - - napajalni tokokrog - light switches - - stikala za luč - circuit breaker - - prekinjevalnik tokokroga - power input - - vhodna moč - ground - - ozemljitev - chain-driven elevator - - dvigalo gnano z verigo šubler - caliper - Messschieber {m} - kljunasto merilo - light meter - - svetlomer zvjezdica na tastaturi - asterisk - - zvezdica na tipkovnici - door opening - - odpiranje vrat - door stopped - - ustavljanje vrat - overtravel - - rezervni hod - progressive safety gear - - postopna lovilna naprava - gripper - Greifer {m} - grabilec - hoisting device - - dvižna naprava - placing - - namestitev - car structure assembly - - sestavljanje ogrodja kabine - floor structure - - ogrodje poda - car structure - - ogrodje kabine - working platform - - montažni podest - working platform - - delovni podest - removing of hoisting device - - demontaža dvigalke - removing - - odstranjevanje - - - - traveling cable suspension - - obešenje visečega kabla - lifting tool - - dvižno orodje - tension weight - - napenjalna utež - tension device - - napenjalna naprava - car traveling cable hitch - - zanka visečega kabla - fastening support - - podpora - landing doors - - jaškovnim vratom - notified body - - priglašeni organ - EC Type-Examination Certificate - - EC certifikat o pregledu tipa - screening - - pregled ustreznosti - behavior - - način uporabe pogonski plin - blowing agent - Treibgas {n} - pogonski plin promjer dizne - - Düsendurchmesser - premer šobe - - Spannvorrichtung - vpenjalna priprava - Product Data Sheets - - proizvodni podatkovni list - Car Positioning for Accessing the Car Roof - - Kabinsko pozicioniranje za dostop kabinske strehe - Fire service type 3 - - Požarni program 3 - Extended inspection service - - podaljšani pregled storitev - not available yet - - ni še v uporabi - Flickering - - Migetanje - downloaded - - naložen - adapter - - prilagojevalnik - special command - - poseben ukaz - current service running - - potek trenutne storitve - Software Update - - Posodobitev programske opreme - Software Download - - nalaganje programske opreme - appropriate card holder - - ustrezen nosilec za kartico - on PCB - - na PCB-ju - lights up - - zasveti - After finishing the download - - Po končanju nalaganja - improvement - - izboljšanje - Oil spill - - razlito olje - Parking floor - - parkirna etaža prekidač na ključ - key switch - - ključno stikalo - It could be that - - Lahko je da - basic principle - - osnovno načelo - nodes inputs - - vhodna vozlišča skraćenice - abbreviations - - okrajšave - addressing - - naslavljanje - indicated by - - označuje ga - stores addresses - - shrani naslove - Main Floor Policy - - taktika glavne postaje - but can be changed - - a se le-to da spremeniti - return to parking floor - - vrnitev na parkirno postajo - return to parking floor - - vrnitev na parkirno etažo - do not edit this parameter - - ne urejajte ta parameter - automatic car light - - avtomatska kabinska svetloba - logging - - beleženje - logging in - - prijavljanje - set back to default - - nastavite nazaj na predefinirano vrednost - clear command - - ukaz za izbrisati - torque top - - vrh navora - failure limit - - meja okvare - initialization string - - inicijalizacijska vrvica - initialization - - inicijalizacija - reservation control - - rezervacijsko krmilje - Device Address Clearing - - naprava odstranitev naslova - Zero carload frequency calibration - - Umerjanje frekvence ničelne obremenitve kabine - Zero Carload Frequency Configuration - - Konfiguracija frekvence ničelne obremenitve kabine - Parallel card reader - - Paralelni čitalnik kartic - nominal load car - - nazivna nosilnost kabine - carload frequency - - frekvenca obremenitve kabine - Version Handicapped - - Verzija hendikepiranih - Key Switch - - stikalo na ključ - card reader - - čitalnik kartic - Plug Assignments - - Dodelitve vtičev - service PC - - servisni osebni računalnik - external line phase detector - - fazni detektor zunanje linije - car blocking device - - naprava za blokiranje kabine - light beam - - svetlobni žarek - Self configurating capacitive keyboard - - Samostojna konfiguracija kapacitete tipkovnice - lift key - - programabilno dvigalo - landing Indicator - - etažni pokazatelj - Not used at the moment - - Ni uporabljen v trenutku - door controller - - krmilnik vrat - elevator controller - - krmilnik dvigala - sensitive type - - občutljiva vrsta - can be replaced by - - lahko se zamenja s - - gewöhnt - nijedan - none - - noben - in working order - - v obratovanju - backlight - - vir svetlobe na zadnji strani - door heatbeat service - - vratni srčni utrip storitev - suite - - programski nabor - parametrization of CLC Redo - - preurediti parametrizacijo CLC-ja - braking chopper - - zavorni upori - shaft image - - slika jaška nestalan - inconstant - - - failed - - ni uspelo - last - - zadnjič - Lamp Alarm Memory Car - - Lučka pomnjenja alarma v kabini - Alarm acknowledge - - Alarm potrditve - Lamp Alarm Registered Car - - Lučka zaznavanja alarma v kabini - beside many small corrections - - za nekaj majhnih korekcij - tips and tricks - - nasveti in zvijače - Door System - - vratni sistem - closing edge - - rob zapiranja - Fire rated - - požarno ocenjen - door tracks - - vodila vrat - DIN = German Industrial Norm - - DIN=Nemške industrijske norme - coupling roller - - kolesce meča - door hinges - - tečaje na vratih - unlocking key - - ključ za odklepanje - telescopic doors - - teleskopska vrata - coupler - - sprežnik - car door panel - - krila kabinskih vrat - In this position adjust a gap of 1mm. - - V tem položaju nastavite režo od 1mm. - car flush - - poravnana kabina - collision - - trčenje - collision - - trk - collision - - nalet - emitter - - oddajnik - strike jamb - - udarni podboj - door lock - - vratna ključavnica - Self Learning Cycle - - Cikel samostojnega učenja - See Parameter List - - glej listo parametrov - Closed parking mode - - Zaprt način parkiranja - Operating device - - operativna naprava dimenzija - Dimension - - mera - rendered inoperative - - spremenjen v stanje nedelovanja - main power switch - - glavno stikalo napajanja - emergency unlocking key - - ključ za zasilno odpiranje - intermittent - - občasnih hitna služba - emergency service - - nujni servis - reassure the passengers - - potolažite potnike - proceed with step 15 - - nadaljujte z korakom 15 - call the repair service - - pokličite servis za popravilo - repair service - - servis za popravilo u vezi toga - about this - - v zvezi tega - It must not be possible - - Ne sme biti možno - competent persons - - pristojne osebe - safety components - - varnostne komponente - safety components - - zaščitne komponente - Intended use - - namen uporabe - leveling inaccuracy - - nenatančnost ustavljanja - fulfillment - - izpolnitev - Notification to the maintenance company - - obvestilo podjetju za vzdrževanje - Handling of emergencies - - ravnanje v nujnih primerih - escalator - - pomične stopnice in steze - escalator - - pomočne stopnice - subassemblies - - podsklopi - service kits - - servisni kompleti - Shut down switches - - Stikala za izklop - further information - - nadaljnje informacije - Zone Support Commodity EU - - Cona podpore potrošne dobrine EU - fireman s control - - gasilska vožnja - Motor current - - Tok motorja - Resolving Errors - - reševanje napak - Service Visit - - Storitveni obisk - Only for 10-keypad COPs - - Samo za 10-tipkovnico COP-ov - Country-related initialization string - - Inicijalizacijska vrvica povezanih držav - Logo backlight - - Logotip osvetlitev od zadaj - check brake and its contacts - - preverite zavoro in njune kontakte - - - obavijest monteru - notification to the installer - - obvestilo monterju - Declaration of conformity - - Izjava o skladnosti - Handover of the installation - - Predaja napeljave - List of favorites - - Seznam priljubljenih pogonsko sredstvo - traction media - - pogonsko sredstvo - logbook - - kontrolna knjiga bezreduktorski lift - gearless elevator [Am.] - getriebeloser Aufzug {m} - brezreduktorsko dvigalo bezreduktorski lift - gearless lift [Br.] - getriebeloser Aufzug {m} - brezreduktorsko dvigalo bezreduktorski - gearless {adj} - getriebelos - brezreduktorski - Comm. No.: - - Naročilo št. - data plate - - napisna ploščica - instruction manual - - navodilo za uporabo - emergency procedure - - nujni postopek - conformity - - skladnost - without reservation - - brez zadržka - instruction manual - - priročnik za uporabo - Allowable Load - - dopustna obremenitev - formic acid - - mravljična kislina - odour - - vonj - door interlock - - vmesno zapiranje vrat - Whenever the receiver determines that the limit value is exceeded, ... - Immer wenn der Empfänger eine Grenzwertüberschreitung feststellt, - ko sprejemnik ugotovi da je presežena mejna vrednost - safety pin - - varnostni zatič - safety pin - - varnostna zaponka - Pick-up control - - kontrola meča - learning objectives - - predmeti učenja - trainer - - predavatelj - trainees - - pripravniki - training - - usposabljanje projektor - projector - Beamer {m} - projektor - hand out - - oddaja - Informing - - informiraj - verifying - - potrjuj - appreciating - - ocenjuj - master - - vodilni - Please review the course - - Prosimo ocenite tečaj - Quick Reference - - kratka navodila - originator - - začetnik - Welcoming to the training - - Sprejetje k usposabljanju - job site - - delovišče - Technical Features - - tehnične značilnosti dubina - depth - - globina - Useful lifetime - - uporabna življenska doba - installation manual - - priročnik za montažo - Final Limit Switch - - končno stikalo - bottom yoke - - spodnji jarem - center door - - centralna vrata - telescopic door - - teleskopska vrata - door lock rollers - - koleščka vratne ključavnice - fixation screw - - vijak za pritrjevanje - Adjustable Lock Plate - - nastavljiva zaklenitvena plošča - Fix Lock Roller - - Popravi zaklenitveni kolešček niveliranje - levelling - - naravnavanje - levelling - - uravnavanje - fixation - - pritrditev - landing sill - - prag jaškovnih vrat preuzak prostor - too narrow space - - preozek prostor - frame - - okvir važne teme - important topics - - pomembne teme - Switch Slide - - drsno stiklao - locking plate - - zaklepna plošča - Teaching Plan - - načrt poučevanja - Teaching Plan - - učni načrt - Introduction to the Training - - Uvod k usposabljanju - Product Introduction - - Predstavitev izdelka po stranici - per page - - po strani - Recommendation - - priporočljivo - basement - - klet - down call - - poziv navzdol - landing calls - - zunanji pozivi - Group control - - krmilje grupe - allocate - - razporediti prekid napajanja strujom - power failure - Stromausfall {m} - prekinitev napajanja - Fire emergency control - - požarno krmilje - with closed doors - - z zaprtimi vrati - subtype - - podtip - out-of service - - ni v obratovanju - Further travel indicator - - pokazatelj nadaljnje vožnje - Floor light control - - etažna kontrola luči automatski povratak - automatic return - - avtomatski povratek - shut OFF - - prekinjen algoritam - algorithm - - algoritem - intercom system - - govorna zveza - LiftKey - - ključno dvigalo - emergency power operation - - delovanje pod zasilnim napajanjem - emergency power control - - krmilje za zasilno napajanje ciljna etaža - destination floor - - ciljna etaža - Landing call push button - - Etažni pozivni gumb - door reversing device - - naprav aza spremembo smeri gibanja vrat - Work done on the floor - - Delo začnite na etaži viljuškar - forklift - - viličar pomoć - Assistance - - pomoč - interfacing - - prepletanje - emergency service - - nujna storitev - repair service - - storitev za popravilo - insufficient strength - - nezadostna jakost - Hardware description - - opis strojne opreme - Inspection Mode - - način pregleda - normal mode - - normalen način - inspection switch - - revizijsko stikalo - inspection travel - - revizijska vožnja u smjeru prema gore - up direction - - smer navzgor - triangle lock - - trikotna kljčavnica - bottom landing - - spodnja postaja - inspektion reset - - reset revizija - Car and LDUBuzzer - - Brenčalo kabine in LDU-ja - INSPECTION RESET - - RESET REVIZIJA - buffer stroke - - hod blažilnika - Instructions manual - - priročnik z navodili - free maintenance - - vzdrževanje zastonj - safety precautions - - varnostni ukrepi - enclosure - - ohišje - car lining - - kabinske obloge - vandal resistant - - odpornost na vandalizem - Inspection control - - revizijsko krmilje - hall call - - zunanji poziv - inspection control station - - revizijska kontrolna postaja - gear oil - - olje za reduktorje odstranjivanje - disposal - Beseitigung {f} - odstranjevanje - rework - - ponovno obdelani - ride comfort - - kakovost vožnje - crankcase - Kurbelwellengehäuse {n} - ohišje ročične gredi - crankcase - Kurbelgehäuse {n} - ohišje ročične gredi odgovornost - liability - - odgovornost obligacija - liability - - zaveza - by the installer - - s strani monterja - counterweight diverting pulleys - - odklonske vrvenice protiuteži - locking device - - ključavnica tipka - touch button - - tipka - emergency stop - - zasilna zaustavitev - Temporary Safety Device - - začasna varnostna naprava - lubrication - - podmazovanje - Suspension and traction media condition - - pogoj obesišča in vlečnega medija - Suspension traction media - - obesišče vlečnega medija - issue - - sporno vprašanje - issue - - izdaja emisija - issue - - emisija kontramatica - counternut - Gegenmutter {f} - kontramatica - stopping accuracy - - zaustavitev natančnosti - Suspension and traction media Adherence - - Zlepljenost obesišča in vlečnega medija - working instruction - - delovna navodila - It must always be obeyed - - to mora biti vedno ubogano - brake coil - - tuljava zavore - resistance - - upornost - resistance - - odpornost privijte - screw in - - privijte - fixation nut - - pritrdilna matica bilo koji rad - any work - - kakršno koli delo sila trenja - friction force - - sila trenja - tension Force - - napenjalna sila - rope tension device - - napenjalna naprava vrvi - return pulley - - vračalna vrvrnica - tension device - - napenjalec - pivoting tension device - - vrtljiva napenjalna naprava - rope groove - - brazda vrvi zabrana - prohibition - - prepoved - safety examinations - - varnostne preiskave - precaution - - varnostni ukrep - precaution - - prevodnostni ukrep - precaution - - previdnost - Weight of counterweight frame - - Masa okvirja protiuteži - rope compensation - - izravnava vrvi - roller cage - - kletka - stopping distance - - razdalja ustavljanja - pull rod - - vlečni drog kontramatica - counter nut - - nasprotna matica - play - - zračnost - bearing play - - zračnost ležaja - cantilever - - konzola - running surface - - tekoča površina - hex socket screw - - šestkotni vijak - preliminaries - - predhodna - examination certificate - - certifikat o pregledu nacrt - layout - - načrt - slack-rope - - ohlapna vrv - tripping device - - sprožilna naprava - pulling strap - - vlečni trak - braking roller - Fangrolle - zavorno kolesce - lift drive - - pogon dvigala - idle position - - položaj prostega teka - maintenance instructions - - vzdrževalne inštrukcije - compression spring - - vzmet - oil level indicator - - indikator nivoja olja - pressure cylinder - - tlačni cilinder - throttling port - - dušilna odprtina - slowdown monitoring device - - nadzorna naprava za upočasnjevanje - plinth - - podstavek - before installation - - pred montažo - putting into service - - vstavljanje v pogon - travel speed - - hitrost vožnje servisni interval - service interval - - servisni interval - buffer stand - - postavek blažilnika - oil dipstick - - merilna palica za olje pod pritiskom - pressurized - unter Druck - pod pritiskom - Door lock rollers - - Koleščka vratne ključavnice - ordinary lay - - običajno ležišče - lay - - ležišče - General disposal instructions - - splošna navodila za odstranjevanje - printed circuit boards - - tiskano vezje - worm gear - - polžni reduktor - scrap iron - - odpadno železo - metal scrap - - odpadne kovine - Valuable secondary raw - - koristne sekundarne surovine - foundrie - - livarna - Landing operating panels - - Pozivna tipkala pristajanja besplatno - free of charge - - brezplačno - High-alloy steel - - močno legirano jeklo - High-alloy steel - - visoko legirano jeklo - non-alloy - - nelegiran lijevano gvožđe - cast iron - - siva litina - passenger elevator - - osebno dvigalo - the alarm device responds to the call - - alarmna naprava odgovori na klic - residential building - - stanovanjska zgradba - pager - - pozivnik nevladine organizacije - NGOs-non-governmental organizations - Nichtregierungsorganisationen {pl} - nevladine organizacije pogon - drive - - pogon kandidat za ključ - candidate key - - kandidat za ključ glavni ključ - primary key - - glavni ključ - VOIP -voice over IP - - govor po IP - triple play - - trojček storitev - double click - - dvoklik - Gopher - - Gopher-menijski strežnik na internetu - mail server - - poštni strežnik - Unshielded Twisted Pair, UTP - - neoklopljena parica - Purpose-Built Key, PBK - - namenski ključ - virtual path - - navidezna pot - business rule engine - - orodje za delo s poslovnimi pravili - network attached storage, NAS - - omrežno priklopljeni pomnilnik - imaging - - slikovna obdelava - I/O port logic - - logična vrata V/I - system planning - - načrtovanje sistema - contingency reserve - - rezerva za nepredvidene dogodke - feed rate - - hitrost nalaganja - learning unit - - učna enota - servlet - - spletni programček popodne - PM, post meridiem - - popoldne - expanded memory, EM - - razširjeni pomnilnik - what you see is what you get, WYSIWYG - - tak kot je dokument na zaslonu, takšen bo tudi na papirju, internetu - hack - - hekati - computer supported - - računalniško podprt - computer aided - - računalniško podprt - product - - proizvod serijski proizvod - product off-the-shelf - - serijski proizvod - video random-access memory, VRAM - - videopomnilnik transportni sloj - transport layer - - transportni sloj - diskette unit - - disketna enota - floppy disk drive - - disketnik - webcam - - spletna kamera - stop bit - - končni bit pauza - pause - - zastanek - pause - - postoj - administator password - - skrbniško geslo - administator password - - geslo skrbnika - face to face education - - izobraževanje v živo - IT availability metrics model, ITAMM - - model merjenja razpoložljivosti storitev IT - hexadecimal system - - šestnajstiški sistem - native - - domoroden - superconducting memory - - superprevodni pomnilnik - off-line - - nepovezani - offline - - nepovezani - online - - povezani - on-line - - povezani - on line - - povezani priključeni - online - - priključeni - online - - priklopljeni - relational schema - - relacijska shema - dial in - - klic strežnika - blue-ribbon campaign - - kampanja modrega traku - messenger - - sporočilnik - open systems interconnection, OSI - - medsebojno povezovanje odprtih sistemov - backbone network - - hrbtenično omrežje - web document - - spletni dokumentspletni dokument - business process management, BPM - - upravljanje poslovnih procesov - tablet PC - - tablični računalnik - proprietary program - - lastniški program - public domain program - - javni program - open source program - - odprtokodni program - public domain software - - javno programje sposobnost preživljavanja - survivability - Überlebensfähigkeit {f} - sposobnost preživetja - survivability - Überlebensfähigkeit {f} - obstojnost - Semantic Web - - semantični splet - back end - - hrbtni del sistema - disposable - - odstranljiv zabava - entertainment - Unterhaltung {f} - zabava - - nach links drehen - zasukajte v levo tačka rosišta - dew point - Taupunkt {m} - rosišče tačka rosišta - dewpoint - Taupunkt {m} - rosišče - Electronic regulating system - - Sistem elektronskega krmiljenja - flow - - pretok - stepper motor - - koračni motor blizinski prekidač - proximity switch - - bližinsko stikalo - electronic proximity switch - - elektronsko bližinsko stikalo - bypass - - obvod - bypass - - obvozen - bypass - - izogniti se - bypass - - obvoznica - rear fog light - - zadnja meglenka matica za točak - lug nut - Radmutter {f} - matica za kolo - - leckage - izpuščanje - Landtransport (ADR, RID) - - Zemeljski transport: ADR / RID ni nevarna snov - hairpin - - španga - release valve - - izpustni ventil vakuumski ventil - vacuator valve - - vakuumski ventil - towing eye shaft - - os vlečne čeljusti - ball coupling - - kroglični sklop - oil stop valve - - zaporni ventil za olje - breather filter - - oddušni filter - oil scavenge line - - čistilna linija za olje - service intervals - - časovni intervali vzdrževanja usporite - Slow down - - upočasnite - road speed - - cestna hitrost - - Streifentyp - tip proge - - Messfeld - kontrolno polje - - Druckkontrollstreifen - kontrolna sled na tiskovni progi - - Streifenerkennung - prepoznavanje prog - - Farbregelung - reguliranje barve - - Feuchtwerk - vlažilna naprava - - Messschiene - merilna tirnica - - Andrückleiste - pritisna letva - - Einrichtbetrieb - nastavitveno obratovanje - - Stapeltragplatte - nosilna plošča za skladanice - - Reststapel - preostala skladanica - dome nut - - kronska matica - Safe Harbor Privacy Principles - - načela privatnosti varnega pristana - Online Privacy Policy - - spletna izjava o privatnosti - Privacy Policy - - izjava o zasebnosti link - link - - povezava tvrdi disk - hard drive - - trdi disk - - Schwenkwinkel - kot zasuka - - Schwenkwinkelbegrenzung - omejitev kota zasuka - - Abreinigung - čiščenje želudac - stomach - - želodec - read, write head - - bralno, pisalna glava - add-on - - dodatek - add-in - - dodatek - plug-in - - dodatek - palmtop - - dlančnik laptop - handheld computer - - dlančnik - personal digital assistant - - osebni organizator - handheld computer - - ročni računalnik - corrective action - - popravljalni ukrep - identifier, ID - - identifikator poslovni sistem - business system - - poslovni sistem resetovati - reset - - ponastaviti - data cache - - operandni predpomnilnik - data cache - - podatkovni predpomnilnik - anonymous remailer - - anonimni ponovni pošiljatelj probirna - screening - - - tightening mechanism - - mehanizem za zategnitev - Sheet thongs - - Jermeni za ponjave - Repair of the sheet - - Popravilo ponjave - Permanently-secured sheets - - Trajno pritrjene ponjave - eyelets in the edge of the sheet, - - očesca na robu ponjave; potvrda poruke - confirmation message - Sicherheitsabfrage {f} - okno s potrdilom zakašnjenje paketiranja - packetization delay - - zakasnitev paketiranja nastavak - stub - Stumpf {m} - nastavek kodirani - encoded - codierte - kodirani pritisni štampač - impact printer - Anschlagdrucker {m} - pritisni tiskalnik pritisni štampač - impact printer - Impakt-Drucker {m} - pritisni tiskalnik matrični štampač - impact matrix printer - Nadeldrucker {m} - matrični tiskalnik nematrični štampač - non-impact printer - anschlagfreier Drucker {m} - nematrični tiskalnik nematrični štampač - non-impact printer - nichtmechanischer Drucker {m} - nematrični tiskalnik imenik - directory - Verzeichnis {n} - imenik imenik - directory - Adressbuch {n} - imenik imenik - directory - Inhaltsverzeichnis {n} - imenik imenik - directory - Directory {m} - imenik imenik - directory - Dateiverzeichnis {n} - imenik imenik - folder - Leitfaden {m} - imenik mapa - folder - Mappe {f} - mapa mapa - folder - Ordner {m} [für Dokumente] - mapa e-potvrda - electronic certificate - - e-potrdilo elektronska potvrda - e-certificate - - elektronsko potrdilo - device handling - - ravnanje z napravo u smjeru kazaljke na satu - clockwise - - v smeri urnega kazalca - yeast fungus - - gliva kvasovka - one of the slavic characters with circumflex - - šumnik vizualizacija - visualization - - vizualizacija - service integrity - - neokrnjenost storitve rododendron - Rhododendron - - sleč rododendron - rhododendron - - rododendron - static indexing - - statično indeksiranje - demiphone - - demifon - frame check sequence, FCS - - niz za preverjanje bloka - asset tag code - - koda oznake sredstva - sidebar - - stranska orodna vrstica pasivna matrika - passive matrix - passive Matrix {f} - pasivna matrika aktivna matrika - active matrix - aktiv Matrix {f} - aktivna matrika matrika - array - Matrix {f} - matrika - drop-down list box - - spustno polje s seznamom paketna obrada - batch processing - Verarbeitung {f} von Aufgabensätzen - paketna obdelava paket - batch - Bündel {n} - paket desni klik - right-click - Rechtsklick {m} - desni klik desni klik - right click - Rechtsklick {m} - desni klik polubrat - sibling - Schwester {f} - sorojenec sestra - sibling - Schwester {f} - sestra brat - sibling - Bruder {m} - brat korisni teret - payload - Nutzlast {f} - koristni tovor korisni podaci - payload - Nutzdaten {pl} - koristni podatki opterećenje - payload - Traglast {f} - obremenitev ulošci i cipele - - Einlagen und Schuhe - vložki in čevlki - - Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? - Imate kakšna vprašanja? - - Kontaktieren Sie uns einfach - Kontaktirajte nas - - Kompressionsstrümpfe - medicinske kompresijske nogavice - - Medizinische Hilfsmittel - medicinsko tehnični proizvodi - - Messtechnologie - meritvena tehhnologija - - Prothesenpassteile und Materialien - protetični deli in materiali kretanje je život - Motion is life - Bewegung erleben - gibanje je življenje - - Bandagen und Orthesen - opornice in ortoze zapreminski protok - - Förderstrom - volumni protok - - Förderstrom - isisni ventil - purge valve - Absaugventil {n} - usisni ventil - purge valve - Absaugventil {n} - vsesalni ventil usisni ventil - suction valve - Absaugventil {n} - vsesalni ventil dugme - - Schaltfläche - gumb - Geodatabase, GDB - - geopodatkovna baza obnoviti - restore - zurückstellen - obnoviti obnoviti - recovery - umspeichern - obnovitev kvalitet servisa - quality of service, QoS - Dienstgüte {f} - kakovost storitve kvalitet usluge - grade of service, GoS - Qualität {f} der Dienstleistung - kakovost storitve diagram protoka - flowchart - Ablaufdiagramm {n} - diagram pretoka dijagram toka - flowchart - Flussdiagramm {n} - diagram poteka skalabilnost - scalabilty - - skalabilnost,prilagodljivost računalniškega sistema, omrežja zahtevam uporabnika ponuđač aplikacijskih usluga - application service provider, ASP - Anwendungsdienstleister {m} - ponudnik aplikacijskih storitev ponuđač programskih usluga - application service provider, ASP - Anwendungsdienstleister {m} - ponudnik programskih storitev - bubble sort - - mehurčno urejanje standardno određivanje troškova - standard costing - - standardno določanje stroškov određivanje apsorbiranih troškova - absorption costing - Umlegung {f} der Kosten - določanje vsebovanih stroškov otvoren tekst - plaintext - Klartext {m} - odkrito besedilo čist tekst - cleartext - Klartext {m} - čistopis - postmaster - Postmeister {m} - poštni skrbnik kompjuterski dizajn - computer-aided design, CAD - rechnerunterstützte Konstruktion {f} - računalniško oblikovanje - customer-programmable options - - možnosti programiranja za stranke mentor - mentor - Mentor {m} - mentor - Network Address Translation, NAT - - prevajanje omrežnega naslova - drag and drop - ziehen und ablegen - primi in spusti - drag and drop - ziehen und loslassen - primi in spusti - immediate addressing - - sprotno naslavljanje - partition boot sector - - zagonski sektor razdelka - boot sector - - zagonski sektor razdelka - integrated communication system, ICS - - integrirani komunikacijski sistem - mail merge function - Serienbrieffunktion {f} - spajanje dokumentov klon - clone - Klon {m} - klon kloniranje - cloning - Klonierung {f} - kloniranje - service quality plan - Service Qualitätsplan {m} - načrt kakovosti storitve ljestvica menija - menu bar - Menüleiste {f} - izbirna letev memorisati preko - overwrite - - graničnik - stop pin - Anschlagbolzen {m} - omejevalni zatič granični vijak - stop bolt - Anschlagbolzen {m} - omejevalni sornik dozirni zupčanik - cellular wheel (feeder) - Zellrad - podajalnik dovodni zupčanik - cellular wheel (feeder) - Zellrad - celično kolesce Pomocna sklopka - - Hilfsschalter - reguliran - - geregelt - sređen - - geregelt - mrežni filter - - Netzfilter - prigušni modul - - Drosselmodul - izvedba - - Ausführung - izvođenje - - Ausführung, f - izvršavanje - - Ausführung, f - izradba - - Ausführung, f - provedba - - Ausführung, f - žarulja - - Glühlampe, f - servo uređaj - - Servoeinheit - feritna jezgrica - - Ferritkern, m - zaključni otpor - - Abschlusswiderstand - dijagnostički prsten - - Diagnose-Ring - modul nosača - - Trägermodul - emulacija davača - - Geberemulation - emulacija kodera - - Geberemulation - traka za uzemljenje - - Masseband - - intercept stop valve - Abfangschnellschlussventil {n} - sidrena tračnica - - Abfangschiene - sabirnica - - Sammelschiene, f - upravljacki kontaktor - - Steuerschütz - sklopnik - contactor - - kontaktor - contactor - - rastavna sklopka - - Lasttrenner - uložak osigurača - fuse link - Sicherungseinsatz {m} - kontramatica - - Gegenmutter - vijak sa šestobridnom glavom - - Sechskantschraube, f - šestorokutni vijak - - Sechskantschraube, f - - - Fleece Decke - rjuha iz flisa - - Ösenschal - zavesa z deko obročki - - - opcijski - optional - - izbirni kompakt disk - compact disc - - CD-plošča cede, CD - compact disc - - cedejka - compact disc - - kompaktna plošča - compact disc - - zgoščenka DVD-disk - digital versatile disc - - DVD-plošča DVD-disk - digital video disc - - DVD-plošča - pipelining - - cevljenje - pipelining - - cevenje virtualni kanal - virtual channel - - navidezni kanal virtualni vod - virtual circuit, krat. VC - - navidezni vod smetnja - interference - Störung {f} - motnja smetnja - disturbance - Störung {f} - motnja lagan klijent - thin client - - lahki odjemalec zaključiti - terminate - abbrechen - zaključiti poslovna aplikacija - business application - kommerzielle Anwendung {f} - poslovna aplikacija adresni znak - address character - Adressezeichen {n} - naslovni znak ispad - failure - Ausfall {m} - odpoved izokretanje - scrambling - Verwürfelung {f} - premešanje kodiranje signala - scrambling - Geheimverschlüsselung {f} - kodiranje signala uređenje podataka - data organization - Dateiorganisation {f} - ureditev podatkov virtualna mašina - virtual machine - virtueller Rechner {m} - navidezni stroj remećenje - scrambling - - komandna kazaljka - command prompt - Eingabeaufforderungsfenster {n} - ukazna kazalka sudionik projekta - stakeholder - Anspruchsberechtigter {m} - udeleženec projekta sudionik - stakeholder - Mitglied {n} einer Interessengruppe - deležnik sektor - sector - Sektor {m} - sektor satni period - clock period - - urina perioda korisnički prostor - user space - - uporabniški prostor adresni prostor - kernel space - - jedrni prostor rezidentni dio upravljačkog prostora - kernel - Betriebssystemkern {m} - obuka - tutorial - Übung {f} mit Anleitung - vadnica uputstvo za rad - tutorial - - uputstvo - tutorial - - integracija aplikacija - enterprise application integration, krat. EAI - - integracija aplikacij disketa/pogon trake - diskette/tape drive interface - Diskettenlaufwerk {n} /Bandantrieb {m} - vmesnik za disketni/tračni pogon - cascading style sheet, krat. CSS - kaskadierte Stylesheets {pl} - prekrivni slogi, CSS prevodilački program - compiler - Compilerprogramm {n} - prevajalni program prevodilac - compiler - Übersetzer {m} - prevajalnik makaze za lim - tinsnips - Blechschere {f} - škarje za pločevino benzinske makaze za živu ogradu - benzin hedge trimmer - Benzin Heckenschere - bencinske škarje za živo mejo društvo sa ograničenom odgovornošću - limited liability company - - kako se kladiti - how to bet - - kolovrat - spinning wheel - - mašina za predenje - spinning-frame - Spinnmaschine {f} - stroj za predenje predilica - spinning wheel - Spinnmaschine {f} - predilni stroj poslovni portal - enterprise portal - - poslovni portal uglavljen - embedded - eingebettet - vdelan učvršćen - embedded - eingeschlossen - vdelan bežični - wireless - drahtlos - brezžični - mail transfer agent, krat. MTA - - agent za prepošiljanje e-pošte binarna datoteka - binary file - - dvojiška datoteka rubna mreža - edge network - - robno omrežj rubna mreža - network edge - - robno omrežje primjer upotrebe - use case - Anwendungsfall {m} - primer uporabe ovisnost atributa - atribute dependency - - odvisnost atributa upravljanje mrežnim sadržajem - content management, krat. CM - Content-Management {n} - upravljanje spletne vsebine - content management, krat. CM - Content-Management {n} - ravnanje s spletno vsebino demifon - demiphone - - demifon semifon - demifon - - semifon korisnički terminal - user terminal - Benutzerstation {f} - uporabniški terminal korisnički terminal - user terminal - Benutzerstation {f} - uporabniški vmesnik ID korisnika - user identification code - Anwenderidentifikation {f} Code - ID uporabnika korisnički identifikacioni kod - user ID - Benutzerkennung {f} - uporabniška identifikacijska koda deskripcija - decryption - Dekodierung {f} - deskripcija dešifriranje - decrypting - Dechiffrierung {f} - dešifriranje autor - author - Autor {m} - avtor mogućnost nadogradnje - upgradeability - Erweiterungsfähigkeit {f} - možnost posodobitve start - start - Start {m} - začetek mrežni servis - network service - Netzwerkdienst {m} - omrežna storitev mrežna usluga - network service - Netzwerkvermittlungsdienst {m} - omrežna storitev audiovizuelni - audiovisual - audiovisuell - avdiovizualni diagram protoka podataka - data flowchart - Datenflussplan {m} - diagram pretoka podatkov diagram protoka podataka - data flow diagram, krat. DFD - Datenflussschaubild {n} - diagram toka podatkov obavezni znak - mandatory character - - obvezni znak upravljanje kalendarom - calendaring - - upravljanje koledarja grafički korisnički interfejs - graphical user interface, krat. GUI - - grafični uporabniški vmesnik grafički interfejs - graphical user interface, krat. GUI - - grafični vmesnik interfejs slika - graphical user interface, krat. GUI - - slikovni vmesnik instalirati - install - installieren - namestiti prebaciti - switch - umschalten - preklop - barrier - - probir - screening test - - skrining novorođenčadi - newborn screening - - probir - screening test - Ausleseprüfung {f} - screening preizkus servis za kupce - customer service - Kundendienst ( m) - služba za stranke razina snage - - Leistungsstand, m - autom. prekidač - cut-out - - isključivač - cut-out - - isključeno - cut-out - - osigurač - cut-out - - prorez - cut-out - - procep - cut-out - - ocrt - cut-out - - kontura - cut-out - - izrezati - cut-out - - Balansni jastuci - - Balancekissen - Ravnovesne blazine Za povećanje od - - Zur Steigerung von - Snaga i protok krvi - - Kraft und Durchblutung - Pogodno za - - Eignet sich zur - Masaža stopala - - Fußmassage - Masaža stopal Jastuci za sjedenje - - Sitzkissen - Sedežne blazine kuglični ventil - ball valve - - ravni zaporni ventil - globe valve - - loptasti ventil - Globe valve - - kuglični ventil - Ball valve - - zamjenjiv - interchangeable - - građevisnek mašine - earth moving machine - - brineliranje, prekrivanje metalnih površina sa tankim filmom metalnog oksida - - - brineliranje, prekrivanje kovinskih površin s tanko plastjo kovinskega oksida brkljarjenje mazalica - - Schmierstoffgeber - jednosmjerni prijenos - free wheel - Freilauf {m} - zajednički pothvat - joint venture - - mešano podjetje zajedničko preduzeće - joint venture - gemeinsame Gesellschaft {f} - mešano podjetje konfigurator - configurator - Konfigurator {m} - konfigurator ponovna upotreba - konfigurator - Wiederverwendung {f} - ponovna uporaba raspad sistema - system crash - Systemabsturz {m} - razpad sistema raspad - crash - Absturz {m} - sesutje raspad sistema - system crash - Anlagenausfall {m} - razpad sistema tehnologije informacijskog društva - information society technologies, IST - Informationsgesellschaft {f} ,Technologien {pl} - tehnologije informacijske družbe sistem za gradnju programa - build system - - sistem za gradnjo programja elektronska demokratija - electronic democracy - - elektronska demokracija e-demokratija - e-democracy - - e-demokracija natkoljenica - thigh - Schenkel {m} - podlaktica - lower arm - Unterarm, m - lov - hunt - Jagd, f - lov podešavanje - adjustment - Justierung, f - nastavitev djelimično odmaščeno - partly skimmed {adj} - teilentrahmt - delno posnet obrano mlijeko - skim milk [Am.] - Magermilch {f} - posneto mleko ulje iz uljane repice - rape oil - Rapsöl {n} - repično plje zakeralo - faultfinder - Besserwisser {m} - kritik zakeralo - nagger - Nörgler {m} - kritik zamjeranje - scold - Drachen {m} - zmerjanje povezani iznosi - related amounts - - pripadki zaobljena slijepa matica - acorn nut - Hutmutter {f} - zaobljena slijepa matica - dome nut - Hutmutter {f} - slepa matica - recurring - - okružni sud - District Court - Kreisgericht {n} - okrožno sodišče džep sa klapnom - flap pocket - Pattentasche {f} - pneumatski udarni odvijač - impact screwdriver - Schlagschrauber {m} - pnevmatski udarni izvijač zakretni moment - torsional moment - Drehmoment {n} - navor zakretaj - torque - Drehmoment {n} - navor klizavost šiva - seam slippage - Gleitfähigkeit {f} beim Nähen - zdrs šiva klizavost - - Gleitfähigkeit - drsnost zadnja osovina - rear axle - - bregasta osovina - camshaft - - pomična osovina - sliding axie - - bregasta osovina - cam shaft - - osovina - swivel - - osovina - axis - Achse {f} - os osovina - axie - - osovina zamašnjaka - flywheel shaft - - pomoćna osovina - timing rod - - puna osovina - solid axie - - osovina za bušenje - boring bar - - osovina točka - boss - - koljenčasta osovina - crankshaft - - glavna osovina - pivot - - tečaj klipna osovina - wrist pin - - okidajuća osovina - torque bar - - čelična osovina (puna) - solid steel shaft - - osovina, stup, šaht (lifta) - shaft - - osovina - arbor - - osovina - spindle - - pokret osovina - shifting axle - - zadnja antena - after-antenna - - klin - axle pin - - osovinska težina - axle weight - - dodatna osovinska težina - additional axle weight - - proizvedeno za - - Hergestellt für - izdelano za proizvedeno - produced - hergestellt - izdelano proizvedeno - manufactured - hergestellt - izdelano proizvedeno u Njemačkoj - German-produced - in Deutschland hergestellt - izdelano v Nemčiji trajno - permanently - für immer - trajno bračno stanje - wedlock - Ehestand {m} - zakonski stan ljekarsko uvjerenje - medical certificate - ärztliches Zeugnis {n} - zdravniško spričevalo dešifriranje - decrypting - entschlüsselnd - dešifriranje uravnoteženo drvo - balanced tree - - uravnoteženo drevo revizija - audit - Revision {f} - revizija akronim - acronym - Akronym {n} - akronim uzorak - pattern - Muster {n} - vzorec metaračunarstvo - metacomputing - - metaračunalništvo kompjuterska sposobnost - computational ability - Rechenfähigkeit {f} - računalniška sposobnost kompjuterska pismenost - computer literacy - Computerkompetenz {f} - računalniška pismenost kom pjuterska lingvistika - computational linguistics - Computerlinguistik {f} - računalniško jezikoslovje kompjuterska lingvistika - computational linguistics - linguistische Datenverarbeitung {f} - računalniška lingvistika prorez - slot - Spalte {f} - reža prorez na poštanskom sandučetu - slot - Schlitz {m} - utor analiza - analysis - Analyse {f} - analiza poddrvo - subtree - Teilbaum {m} - poddrevo rootkit - rootkit - - rootkit, Programska oprema, ki skuša legalnim uporabnikom in vzdrževalcem prikriti obstoj zlonamerne programske opreme jedinica diska - disk drive - Diskettenlaufwerk {n} - diskovna enota diskovna jedinica - disk drive - Platteneinheit {f} - diskovna enota glasnik - messenger - Bote {m} - sporočilnik glasonoša - messenger - Melder {m} - sporočnik izlazna struja - output current - Ausgangsstrom {m} - izhodni tok nestrukturirani programski jezik - unstructured programming language - unstrukturiert Programmiersprache {f} - nestrukturirani programski jezik naredbodavni kod - opcode - Befehlscode {m} - ukazna koda mašinski naredbodavni kod - opcode - Maschinenbefehl {m} - strojna ukazna koda govorni raširitveni jezik označavanja - voice extensible markup language, krat. VXML - - govorni razširljivi označevalni jezik tipka miša - mouse key - Maustaste {f} - miškina tipka bezkabelski miš - cordless mouse - schnurlose Maus {f} - brezvrvična miška kompjuterski miš - computer mouse - Computermaus {f} - računalniška miška sintaktička greška - syntax error - Syntaxfehler {m} - sintaktična napaka procesna obrada transakcija - on-line transaction processing, krat. OLTP - on-line Dialogverarbeitung {f} - sprotna obdelava transakcij dinamičko raspršivanje - dynamic hashing - - dinamično razprševanje melanžiranje - hashing - Streuspeicherverfahren {n} - razprševanje - Dual-Port-RAM - - dvojna vrata bralno pisalnega pomnilnika - Dual-Port-RAM - Dualband- Port {m} - dvojna vrata bralno pisalnega pomnilnika pohranjivanje u međumemoriju - buffering - Zwischenspeichern {n} - shranjevanje v medpomnilnik glavna memorija pohranjivanja - main memory buffering - Arbeitsspeicherpufferung {f} - glavni pomnilnik shranjevanja međumemorisanje - buffering - Pufferung {f} - medpomnjenje strukturirano programiranje - structured programming - strukturierte Programmierung {f} - strukturirano programiranje modularno programiranje - structured programming - strukturiertes Programmieren {n} - modularno programiranje - one-way communication - - enosmerna komunikacija - project coordination office - - projektna pisarna - project support office - - projektna pisarna - project implementation office - - projektna pisarna - project office - - projektna pisarna - personalization - - osebna nastavitev - personalization - - osebna prilagoditev - personalization - - osebna nastavitev - personification - - poosebitev - Comite Consultatif International Telegraphique et Telephonique,CCITT - - mednarodna komisija - user programmable option - - uporabniško nastavljiva možnost - customer programmable option - - uporabniško nastavljiva možnost - presentation program - - predstavitveni program - application - - aplikacija - application program - - uporabniški program - application program - - namenski program - application program - - uporabniški program - number sign - - številski znak - hash - - številski znak - crosshatch - - številski znak - octothorpe - - številski znak - numero sign - - številski znak - number sign - - lojtra - number sign - - ograjica - hash - - ograjica - crosshatch - - ograjica fokus - focus - - fokus - focus - - žarišče - active control - - aktivni gradnik - transform - - preoblikovati - extract - - izbrati - load - - naložiti - microfiche - - mikrofilm - modelling - - modeliranje - access control list, ACL - - seznam za kontrolo dostopa - logical architecture - - logična arhitektura - physical architecture - - fizična arhitektura - functional architecture - - funkcionalna arhitektura - deadlock - - mrtva zanka - text - - besedilo - virtual machine - - navidezna naprava - private environment - - zasebno okolje - personal environment - - osebno okolje domena - domain - Wertebereich {m} [Datenbank] - domena - drop-down list box - - padajoče polje s seznamom - drop-down list box - - spustno polje s seznamom - combo box - - kombinirano polje - drop-down combo box - - padajoče kombinirano polje polje unosa - input field - - vnosno polje - content management, krat. CM - - upravljanje spletne vsebine - content management, krat. CM - - ravnanje s spletno vsebino - echnical observation post, krat. TOP - - služba za tehnično opazovanje kaskada - cascading window - - kaskada rezervisana memorija - reserved memory - - rezervirani pomnilnik konkavni brus - hollow grinding - Hohlschliff, m - votlo brušenje ko možete sanjati, to možete postati - if you can dream, you can become it. - - signaliziranje - flashing - - utripnjenje dužnički vrijednosni papiri serije koja ima ista prava i privilegije kao i vrijednosni papiri druge serije - debt securities ranking pari passu - - upadni ugao - pressure angle - Eingrifswinkel, f - vpadni kot - sparkline - - iskerne črte tokarilica - lathe machine - Drehmaschine {f} - stružnica podni prag - ground sill - Bodenschwelle {f} - talni prag tipka za brisanje - delete key - Löschtaste {f} - brisalka tipka za brisanje - delete key - Entfernungstaste {f} - brisalka - Data Carrier Detect (DCD) - - Zaznava nosilca podatkov softver - softwer - Computerprogramme {pl} - programska oprema softver - software - Software {f} - programska oprema ključ za pritezanje glave alata - chuck key - Backenfutterschlüssel - ključ vpenjalne glave - scroll wheel - - sledilni kolešček - creepage distance - Kriechstrecke {f} [DIN, IEV] - plazilna razdalja - rectifier circuit - Gleichrichterschaltung {f} - usmernik vezja ukloniti hrapave rubove - - Entgraten, n - brzina prenosa u baudima - baud rate - Baudrate {f} - hitrost prenosa v baudih moždanik - dowel - Dübel {m} - moznik - jockey wheel - - podporno kolo elektronska predspojna naprava - electronic control gear - elektronisches Vorschaltgerät {n} - predspojna naprava - ballast - Vorschaltgerät {n} - - clamp - Schelle, f - objemka - static hashing - - statično razprševanje isključni ventil - cut-off valve - Abschaltventil {n} - izklopni ventil isključni ventil - cut-off valve - Absperrventil {n} - izklopni ventil sigurnosne mjere - precautious {adj} - äußerst vorsichtig - previdnostni ukrepi konus glave vretena - headstock - Spindelstock {m} [Drehbank] - stožec glave vretena konus glave vretena - headstock - Spindelkasten {m} [Drehmaschine] - stožec glave vretena urezivanje navoja - tapping - - režanje unutrašnjih navoja - tapping - - - - - - driving dog - Drehherz {n} - gornji rez - overcut - Oberhieb {m} [Feile] - zgornji rez sigurnosna uputstva - safety guideline - - varnostni napotki krajnica - - Endhülse - čelik za automate - free cutting steel - Automatenstahl {m} - jeklo za avtomate - overhang - - previs - COMSEC - - varovanje komunikacij - error control with retransmission - - odkrivanje napak s ponavljanjem - lifecycle, LC - - življenjski cikel - life cycle, LC - - življenjski cikel - lifecycle - - življenjski krog - life span - - življenjska doba - lifespan - - življenjska doba - incident lifecycle - - življenjski cikel incidenta - development life cycle - - življenjski cikel razvoja - IP network mask - - IP-omrežna maska - hidden file - - skrita datoteka - most significant bit - - najbolj uteženi bit - most significant bit, MSB - - najbolj uteženi bit - swap - - izmenjava - customized - - prikrojeni ljestvica - scale - - lestvica - snapshot - - trenutni posnetek - disk snapshot - - posnetek diska - lexical analysis - - leksikalna analiza - tail of a list - - rep seznama - rewritable compact disc, CD-RW - - zapisljiva CD-plošča - recordable CD - - zapisljiva CD-plošča - recordable DVD - - zapisljiva DVD-plošča - incident management - - upravljanje incidentov - incident management - - obvladovanje incidentov - serializable schedule - - zaporedniški razpored izvajanja transakcij - semiconductor - - polprevodnik - repair patch - - kra za popravilo - spam - - neželena elektronska pošta - junk mail - - vsiljena pošta - unsolicited e-mail - - vsiljena pošta - unsolicited e-mail - - e-slama - B-tree - - B-drevo - information and communication system, krat. ICS - - informacijski in komunikacijski sistem - communication and information system, krat. CIS - - komunikacijski in informacijski sistem - network - - omrežni - numbering plan - - načrt oštevilčenja - procedure - - postopek - subprogram - - podprogram - subroutine - - podprogram procedura - procedure - - procedura nadimak - nickname - - vzdevek pseudonim - pseudonym - - psevdonim - Trojan horse - - trojanec - Trojan - - trojanec trojanski konj - Trojan horse - - trojanski konj - continuous integration - - zvezna integracija - outsourcing - - oddajanje del - outsourcing - - izločanje informatike - outsourcing - - oddajanje del - outsourcing - - zunanje izvajanje - amplifier circuit - - ojačevalec - data security - - varnost podatkov - mnemonic - - mnemonik - ciphertext - - kriptogram kriptogram - cryptogram - - kriptogram - ciphertext - - tajnopis - plaintext - - čistopis - clairtext - - čistopis - user guide - - uporabniški priročnik - user manual - - uporabniški priročnik - user guide - - navodila za uporabo - user manual - - navodila za uporabo - reference manual - - referenčni priročnik - user manual - - uporabniški priročnik - operational process - - izvajalni proces - operational process - - operativni proces elemenat - element - - sestavina - availability ratio - - kazalnik razpoložljivosti - tree depth - - globina drevesa - logical unit number, krat. LUN - - številka logične enote - cyberspace - - kibernetski prostor - cyberspace - - kibernetični prostor - virtual reality, krat. VR - - navidezna resničnost - immersive reality - - potopitvena resničnost - immersive virtual reality - - potopitvena resničnost - business process - - poslovni proces - software process - - programski proces - program process - - programski proces - cropping - - obrezovanje obrezivanje - clipping - - obrezovanje - cropping - - piljenje - clipping - - piljenje u / i - input/output, krat. i/o - - v / i - input/output, krat. i/o - - vhodno/izhodno - multicast address - - naslov za oddajanje več prejemnikom - interoperable - - povezljiv - cross pointer - - križni kazalec - mirroring - - zrcaljenje - shift-drag - - podaljšani poteg - black list - - črni seznam - blacklist - - črni seznam - white list - - beli seznam - gray list - - sivi seznam sredstva - assets - - sredstva imovina - assets - - premoženje - demo program - - vzorčni program - bubble sort - - mehurčno urejanje - exchange selection - - mehurčno urejanje - digital subscriber line, krat. VDSL - - povezava podobna ADSL - very high data rate digital subscriber line - - VDSL, povezava podobna ADSL - interlacing - - prepletanje - keymap - - postavitev tipkovnice - information and communication technology, krat. ICT - - informacijska in telekomunikacijska tehnologija - memory management - - upravljanje pomnilnika - active device - - aktivna naprava - passive device - - pasivna naprava AWK - AWK - - AWK, skriptni jezik in istoimenski tolmač zanj - workbook - - delovni zvezek - c - - c, splošno uporaben strukturirani programski jezik - web feed - - spletni vir - Atom feed - - vir Atom - RSS feed - - vir RSS - Service Control Unit, krat. SCU - - storitvena krmilna enota atribut - attribute - - atribut - secondary cache - - sekundarni predpomnilnik - L2 cache - - drugonivojski predpomnilnik - secondary cache - - drugonivojski predpomnilnik - primary cache - - primarni predpomnilnik - L1 cache - - primarni predpomnilnik - joystick - - igralna palica - system cache - - sistemski predpomnilnik - 1.cache - - predpomnilnik - system cache 2 - - predpomnilnik - subscriber s loop - - naročniška zanka - subscript - - spuščeno besedilo - subscript - - podpisano besedilo - e-government portal - - portal elektronske uprave 120V mreža - 120V circuit - 120V Stromkreis - 120V omrežje 240V kabal za napajanje strujom - 240V feeder cable - 240V Speisekabel - 240V kabel za napajanje acetilensko zavarivanje - acetylene welding - Autogenschweißen - acetilensko varjenje adapter - transition fitting - übergänge - adapter ambulantni čvor - square knot - Kreuzknoten - ambulantni vozel četevrougaoni vijak sa polukružnom kapom - carriage bolt - - sjedeći ventil - poppet valve - Sitzventil, n - sedežni ventil ključ za okrugle matice - face pin wrench [Br.] - Stirnlochschlüssel {m} - ključ za okrugle matice - face pin spanner wrench [Am.] - Stirnlochschlüssel {m} - svorni vijak - stud - - ramenski vijak - shoulder screw - - ramenski vijak naglavni vijak - cap screw - - kapičasti vijak nazubljena opružna podloška - lockwasher - - ozobljena vzmetna podložka naglavak (kod cijevi) - hub - Nabe, f - pesto čelnik sa ravnim zubima - spur gear - - prstenasti uskočnik - retaining ring - - zadržavakući prsten - retaining ring - - pokretač ekscentriteta - cam follower - - bregasta osovina - cam shaft - - kuglični ležaj - ball bearing - Kugellager {n} - kroglični ležaj sigurnosna matica - jam nut - Feststellmutter {f} - varovalna matica kućište mjenjača - gearbox - Getriebegehäuse {n} - ohišje gonila težak, velik - heavy duty - - vazelin - petroleum jelly - Vaseline {f} - vazelin ravna podloška - plain washer - Unterlegscheibe {f} - ravna podložka čahura - bushing - - uvodnica - bushing - - rasteretni ventil - valve relief - - šipka podizača ventila - valve push rod - - izduvni ventil - valve disharge - - izduvni ventil - valve exhaust - - ispusni ventil - valve exhaust - - prstenasti osigurač - lock ring - - opružna podloška - spring washer - - kapara (novčana) - retainer - - opružni prstenasti osigurač - spring retainer - - pakovane podloške - packing washer - - zaptivna matica - packing nut - - zaptivač vazduha - seal air - Luftabschluss {m} [Dichtung] - tesnilo za zrak T-komad - Tee - - raspored - arrangement - - dvostruki umetak za cijev - barrel nipple - - zaptivni prsten - seal ring - Siegelring {m} - pločica za razdvajanje - shim - - umetak za cijev - close nipple - - polukružni prsten - crescent ring - - pop zakovica - pop rivet - - greda - beam - Träger {m} - vijak za pričvrščivanje bez glave - set screw - - kontra matica - locknut - - granični prekidač - limit switch - - graničnik - imit switch - - priključna glava - terminal box - - priključna kutija - terminal box - - papučice - lugs - - stopice - lugs - - hvataljka tereta - load slinging equipment - - uvrtna matica - drive nut - - podizač ventila - cam - - brijeg, koljeno - cam - - ekscentar - cam - - pritisno dugme - push-button - - potisni gumb podmazivanje - lubrication - - pužni prijenosnik - worm gearbox - - viličasti ključ - spanner - Schraubenschlüssel {m} - viličasti ključ aktuator - actuator - - rascjepka - cotter pin - - utor za klin - keyway - - upustivi dio - counterbore - - uskočnik - circlip - - prsten udarnog upaljača - circlip - - besposličar - idler - - prijenosni točak - idler - - prijenosni zupčanik - idler - - umetnuti zupčanik - idler - - hvataljka - slinging - - učvršćivati klinom - shimming - - - vaporware - - nevidna oprema - packet switching - - paketna komutacija komutacija - switching - - - switching - - preklapljanje - circuit switching - - vodovna komutacija - packet switching - - usmerjanje paketov - tab - - jeziček NE - NOT - - NE - High-Speed Downlink Packet Access, krat. HSDPA - - visoko hitrostni paketni prenos podatkov - demo - - vzorčni - script programming language - - skriptni programski jezik - disaster recovery - - okrevanje po katastrofi - acknowledge timeout - - potrditev časovne omejitve - right under tree - - desno poddrevo prenosni - portable - - prenosni - prime cost - - osnovni stroški - disk partition - - razdelek diska - partition - - particija - disk partition - - diskovna particija - partition - - razdelek čim prije - as soon as possible, krat. asap - - čim prej - software integration - - integracija programske opreme vremenska bomba - time bomb - - časovna bomba mnemonik - mnemonic - - mnemonik - pipelining - - cevljenje - abbreviate - - okrajšati - abbreviation - - kratica - accelerate - - pospešiti ubrzanje - acceleration - - pospešek - accelerator - - pospeševalnik pedala za gas - accelerator pedal - - pedalo za plin - acceptance - - prevzem, sprejem dodatna oprema - accessories - - dodatna oprema tačnost - accuracy - - točnost točan - accurate - - točen kiselina - acid - - kislina - act (on, upon) - - delovati - action - - delovanje - acute - - oster - adapt - - prilagoditi dodati - add - - dodati dodatak - addition - - seštevanje - additive - - dodatek prilijepiti se - adhere - - prilepiti se ljepilo - adhesive - - lepilo - adjoin - - pristaviti - adjoining - - soseden protuvirusni - anti-virus - - protivirusni protuvirusni - antivirus - - protivirusni antivirusni - antivirus - - antivirusni - mattress - - žimnica naznaka svrhe - Zielbezeichnung - - pogonski uzemljivač - - Betriebserder - utični podnožak - - Stecksockel - ampermetar - ampere meter - Strommesser {m} - ampermeter strujni transformator - current transformer - Stromwandler, m - tokovni transformator prenaponski odvodnik - - Überspannungsableiter - - adopt - - prevzeti, osvojiti - advance - - napredek - advanced - - vrhunsko - advantage - - prednost - aerodynamics - - aerodinamika - aerofoil - - krilo, profil krila - affect - - vplivati na klima - air-condition - - klima klimatizacija - air conditioning - - klimatizacija vlažnost zraka - air humidity - - vlažnost zraka - air pollution - - onesnaževanje zraka avion - aircraft - - letalo motor aviona - aircraft engine - - letalski motor - aircraft wing - - letalsko krilo - airframe - - osnovna konstrukcija letala dovesti u pravu liniju - align - in Linie stellen - poravnati v vrsto - aligning pin - - poravnalni zatič - allowable - - dopusten - allowance - - namenska razlika v ujemu - alloy - - zlitina (tudi: legirati) - alter - - spremeniti se - alternate - - izmeničen - alternate current - - izmenični tok alternator - alternator - - alternator - altitude - - višina - ambiguity - - dvoumnost - ambiguous - - dvoumen - ammeter - - amper meter - amount of substance - - množina snovi - amplification - - povečanje - amplifier - - ojačevalnik - amplify - - povečati, ojačati - amplitude - - najvejčji odklon nihanja analiza - analysis - - analiza analizirati - analyze - - analizirati ugao - angle - - kot - angular - - koten - annealing - - žarjenje - annulus - - kolobar predvidjeti - anticipate - - predvideti nakovanj - anvil - Amboss {m} - nakovalo dodatak (u knjizi) - appendix - - dodatek (v knjigi) uređaj - appliance - Gerät {n} - gospodinjski stroj - applied - - uporaben - apply - - uporabiti - approximate - - približati se približno - approximately - - približno - approximation - - približek površina - area - - površina - arrow - - puščica - article - - izdelek - artificial - - umeten vještačka inteligencija - artificial intelligence - - umetna inteligenca hrapav dio površine - asperity - - hrapav del površine - assemble - - sestaviti skupaj - assembly line - - montažna linija ocijeniti - assess - - oceniti - assign - - dodeliti - assisting gas - - pomožni plin - assume - - predpostaviti, domnevati - assumption - - predpostavka, domneva - attach - - pritrditi - attempt - - poskus - attribute - - značilnost - austenite - - avstenit - automate - - avtomatizirati - automation - - avtomatizacija - automotive - - avtomobilski os (linija) - axis - Mittellinie {f} - os (črta) - axisymmetric - - osnosimetričen osovina - axle - Welle {f} - os (kolesa) - backlash - - zračnost kuglični ležaj - ball bearing - Kugellager-Kugel {f} - kroglični ležaj - ball valve - - kroglični ventil - bar stock - - material v palicah - base - - temelj - base on - - osnovati na akumulator - battery - - akumulator nosač, svjetlosni snop - beam - Strahl {m} - nosilec, žarek ležaj - bearing - Lager {n} [z.B. Kugellager] - ležaj ležaj - bearing - Lagerung {f} - ležaj remen - belt - Gürtel {m} - jermen tekuća traka - belt conveyor - Band {n} [Förderband] - tekoči trak tekuća traka - belt conveyor - Bandförderer {m} - tekoči trak remenski pogon - belt drive - Treibriemen {m} - jermenski pogon klinasta remenica - V-belt pulley - Keilriemenscheibe {f} - klinasta jermenica kaišnik - flat belt pulley - Flachriemenscheibe {f} - ravna jermenica kolotura - belt pulley - - jermenica zupčasta remenica - cogged belt pulley - Zahnriemenrad {n} - zupčasta jermenica radna remenica - fast pulley - - radna remenica - fast pulley - - črkrk - pulley - Flaschenzug {m} - škripec kotur - pulley - Riemenrad {n} - škripec kočiona remenica - brake pulley - Bremsscheibe {f} [Riementrieb] - zavorni škripec stepenasta remenica - cone pulley - - papuča za kočenje - brake-shoe - Bremsschuh {m} - zavorna čeljust tračna kočnica - drum brake - Bremstrommel {f} - bobnasta zavora bubanj kočnica - drum brake - Trommelbremse {f} - bobnasta zavora feroda - brake lining - Bremsfutter {n} - zavorna podloga feroda - brake lining - Bremsbelag {m} - zavorna podloga - bend - - upogniti se - bent - - upogniti se - bending moment - - upogibni moment - bill of materials - - seznam materialov lopatica - blade - Schaufel {f} [Pumpe, Turbine] - lopatica - blank - - surovec - bloom - - grobo valjan blok - body - - karoserija vijak sa maticom - bolt - Schraubbolzen {m} - vijak z matico - boost pump - - pomožna črpalka - boost - - povečati, dvigniti - boot up - - zagnati - bore - - izvrtina - bore - - luknja glavčina - boss - Lochplatte {f} - pesto čep - boss - - osovina točka - boss - - šef - boss - - šef upravitelj - boss - - upravitelj gazda - boss - - šefinja poslodavac - boss - - direktor - boss - - - bottleneck - - ozko grlo (zastoj v proizv.) - box frame - - škatlast okvir - box frame construction - - škatlasta konstrukcija - brace - - zaviti oklepaj - bracket - - oglati oklepaj, konzola - brainstorming - - čimhitrejše reševanje problem - brake fluid - - zavorna tekočina grana - branch - - veja mesing - brass - Messing {n} - medenina - braze - - trdo lotati širina - breadth - - širina - breakthrough - - novo odkritje lonac karburatora - fuel bowl - - podžgite skledo - brittleness - - krhkost širok - broad - - širok - broadband - - širokopasoven bronza - bronze - - bron greška - bug - - napaka - bullet-proof - - neprebojen odbijač - bumper - Puffer {m} - odbijač branik - bumper - Stoßstange {f} - odbijač sabirnica - bus - Sammelschiene {f} - vodilo bus - bus - Datensammelweg {m} - vodilo nusproizvod - byproduct - Nebenprodukt {n} - stranski produkt koban - calamitous - katastrophal - usoden propast - calamity - Desaster {n} - razdejanje račun - calculus - - račun podesiti - calibrate - abstimmen - umeriti ozravnavati - calibrate - justieren - določiti poravnavanje - calibration - Eichung {f} - umerjanje mjerni šiber - calipers - Messschieber {m} - šestilo bregasta osovina - camshaft - Nockenwelle {f} - odmična gred bregasta osovina pumpe - camshaft - Nockenwelle {f} - odmična gred kapacitivnost - capacitance - Kapazität {f} [zB. eines Kondensators] - kapacitivnost ćevapčići - grilled meat dumplings - - miješano meso sa žara - grilled mixed meat - - ražnjiči sa žara - grilled pork meat on the stick - - ugljik - carbon - Kohlenstoff {m} - ogljik ugljikov dioksid - carbon dioxide - Kohlendioxid {n} - ogljikov dioksid ugljikovo vlakno - carbon fiber - Carbonfaser {f} - ogljikovo vlakno ugljikov čelik - carbon steel - Carbonstahl {m} - ogljikovo jeklo karburator - carburettor - Vergaser {m} - vplinjač rasplinjač - carburettor - Vergaser {m} - vplinjač kartezij. Korordinata - cartesian coordinate - kartesisches Koordinatensystem {n} - kartezij. Korordinata automobilska karoserija - car body - Karosserie {f} - avtomobilska karoserija kućište - casing - Gehäuse {n} - ohišje lijevano željezo - cast iron - gusseisern - lito železo ulivanje, ulitak - casting - gießend - ulivanje, ulitek šupljina - cavity - Loch {n} [im Zahn] - jamica težište - centre of gravity - Gleichgewichtspunkt {m} - težišče izlivak - casting - Abguss {m} - liv - casting - Gießen {n} - livenje - casting - - livenje metala - casting - Gießerei {f} [Gießen] - odlivci - casting - - odliveni dio - casting - - zalivanje - casting - - obilježač - centre punch - Körner {m} - točkalo lanac - chain - Kette {f} - veriga lančani prenos - chain transmission - - verižni prenos povratna informacija - feed-back - rückmelden - povratna informacija - characteristic - - značilen, značilnost - charge - - polnitev, naboj - chatter - - tresti se (tresoči zvok) - chassis - - šasija, nosilno ogrodje nepovratni ventil - check valve - - protipovratni ventil - chiller - - hladilnik, hladilni element krhotina - sliver - Splitter {m} - odrezek - chlorine - - klor stezna glava - chuck - Futter {n} [Spannfutter] - vpenjalna glava - circuit breaker - - prekinjalo tokokroga - circular - - krožen - circulate - - krožiti - circumference - - obseg kroga - circumscribe - - očrtati građevinarstvo - civil engineering - - gradbeništvo - classification - - razvrstitev - classify - - razvrstiti - clearance angle - - prosti kot - clearance - - zračnost, ohlap kuplung - clutch - Kupplung {f} - sklopka - cogeneration - - kombinirano pridobivanje špula - coil - Spule {f} - tuljava - coin - - skovati koks - coke - - koks - cold working - - hladna predelava - cold extrusion - - hladno iztiskovanje - column chart - - stolpčni diagram - combustible - - gorljiv - combustion - - zgorevanje - combustion chamber - - zgorevalna komora - combustion engine - - motor z notr. Izgorev. - compact - - majhen, trden - compare - - primerjati - comparison - - primerjava - competitive - - konkurenčen - complement - - dopolniti - complementary - - dopolnilen - completeness - - popolnost - completion - - dovršitev - component - - del - component drawing - - sestavna risba - composite - - kompozitno gradivo - compound - - spojina - compressible - - stisljiv - compression - - kompresija - compressive - - tlačen - compressive force - - tlačna napetost - compressive stress - - tlačna napetost beton - concrete - - beton - conduct - - izvesti - conductivity - - prevodnost - conduit - - vod - cone - - stožec - confluence - - stekanje - conic - - stožčast - conical - - koničast - conserve - - ohraniti - constrain - - omejiti spojnica - coupling - Kuppelung {f} - spojnica graditi - construct - - graditi konstrukcija - construction - - konstrukcija - contaminant - - onesnaževalec - contaminate - - onesnažiti - content - - vsebnost - continuance - - trajanje skupiti se - contract - einengen - skrčiti se - converge - - stekati se - converge - - približevati se pretvoriti - convert - - pretvoriti - convey - - prepeljati tekuća traka - conveyor belt - Band {n} [Förderband] - tekoči trak - convolution - - pregib bakar - cooper - - baker jezgro - core - - jedro - core - - sredica korozija - corrosion - - korozija korozivan - corrosive - - koroziven kosinus - cosine - - kosinus kosinusovo pravilo - cosine rule - - kosinusov izrek obrada po vanjskom rubu - contouring - Umrissfräsen {n} - obdelava po zunanjem robu spojiti - couple - - spojiti povezati - couple - - povezati pukotina - crack - Ritze {f} - razpoka kućište koljeničastog vratila - crankcase - Kurbelwellengehäuse {n} - pokrov motorne gredi karter - crankcase - Kurbelgehäuse {n} - karter pretpostavljen kvar - crankcase - - pokriveno kucište - crankcase - - kućište radilice - crankcase - - blaga krivina - crankcase - - pokrivna folija - crankcase - - koljenasto vratilo - crankshaft - Kurbelwelle {f} - kolenčasta gred radilica - crankshaft - Kropfachswelle {f} - kolenčasta gred indeks loma - refraction index - Brechungsindex {m} - kazalo zloma brusna traka - - Schleifband - nož za blanjanje - - Hobelmesser - alat za glodanje - - Fräswerkzeug - potporna ploča - retaining plate - Halteplatte {f} - pridržujoča plošča komadić - chip - Splitter {m} - drobec protumatica - locknut - Feststellmutter, f - utorna matica osiguravajuća matica - locknut - Nutmutter, f - utorna matica gmizati - creep - kriechen - lezenje pukotina - crevice - Spalte {f} - špranja rascjep - crevice - - kriterij - criterion - - kriterij poprečni presjek - cross section - Querschnitt {m} - prečni prerez sirov - crude - roh - surov napuklina - crevice - - prskotina - crevice - - duboka uska pukotina - crevice - - sirova nafta - crude oil - Rohöl {n} - surova nafta kristal - crystal - Kristall {m} [fester Körper] - kristal kristalna struktura - crystal structure - Kristallstruktur {f} - kristalna struktura kocka - cube - Würfel {m} - kocka kubni korijen - cube root - Kubikwurzel {f} - kubični koren na treću potenciju - cubed - hoch drei - na tretjo potenco kubičan - cubic - kubisch - kubičen trenutni - current - aktuell - sedanji tekući - current - laufend, lfd. [Monat, Jahr, Konto] - tekoč trenutno - currently - momentan - trenutno sada - currently - jetzt - sedaj ukriviti - curve - Kurve {f} - ukriviti krivolinijski - curvilinear - kurvenförmig - krivočrten dizajniran po želji - custom designed - den Kundenbedürfnissen zugeschnitten - načrtovan po želji odrezati - cut - abgeschnitten - odrezati odrezivati - cut - abschneiden - odrezovati režač - cutter - Schneider {m} - rezilo odrezivanje - cutting - Fräsen {n} - odrezovanje sječenje - cutting - - kresanje - cutting - - košenje - cutting - Mähen {n} - rezni rub - cutting edge - Schneidkante {f} - rezalni rob rezna snaga - cutting force - Schneidkraft {f} - rezalna sila rezni alat - cutting tool - Schneidwerkzeug {n} - rezalno orodje glava valjka - cylinder head - Zylinderkopf {m} - glava valja valjak - cylinder - Zylinder {m} - valj valjkast - cylindrical - rollenförmig - valjast bočni ulaz - - quereinstieg - bočni ulaznik - lateral entrant - Quereinsteiger {m} - ohlađivanje - - - hlajenje dobitak/gubitak prvog dana - Day 1 gains or losses - - koturaljka za hokej - inline skate - - inline hokejski roler opklada sa ulogom 1:1 - even money bet - - limiti opklade - bet limits - - naplatna tabela - paytable - - mjenjački kurs - exchange rates - - udvostruči - double down - - susjedne opklade - neighbour bets - - alatna traka - toolbar - - alatna traka - tool bar - - saldo gotovine - cash balance - - dovoljno gotovine (u baccaratu) - cash balance - - samostalni preduzetnik - self-made man - Selfmademan {m} - samostojni podjetnik stezna naprava - clamping device - Klemmvorrichtung {f} - vpenjalna naprava skarifikator - scarifier - Vertikutierer - skarifikator - thatcher (lawn) - Vertikutierer {m} - brana - dam - Staudamm {m} - jez amortizer - damper - Stoßdämpfer {m} - blažilnik prigušnica - damper - Dampfer {m} - dušilka hladna voda - damper - - prigušivač - damper - - sidrena ploča - brake anchor plate - Ankerplatte {f} - - card rack - - predal za kartico kolekcija - collection - - zbirka - Virtual Access Server - - navidezni dostopovni strežnik - video clip - - videoposnetek - videoclip - - video posnetek - data type - - podatkovni tip - back end - - zaledni del sistema - backend - - zaledni del sistema flopi - floppy disk - - flopi disketa - diskette - - disketa disketa - floppy disk - - disketa paginacija - pagination - - paginacija paginacija - page numbering - - paginacija rad na daljinu - teleworking - - delo na daljavo rad na daljinu - telework - - delo na daljavo rad na daljinu - telework - - teledelo - optical disk - - optična plošča - coded character set - - kodirani nabor znakov - coded character set - - kodna stran - coded character set - - kodni nabor pretvorba datoteke - file conversion - - pretvorba datoteke robna marka - trademark - - blagovna znamka povratni pritisak - back pressure - - isparavanje - evaporation - - izhlapevanje - - - gas nosilac - carrier gas - - prethodno biran - preselected - - prethodno birati - preselect - - maksimalni ekspiracijski protok - maximal expiratory flow rate - - Results for: FORSIRANI EKSPIRACIJSKI VOLUMENTranslations 1 - 13 of 13 Croatian English FORSIRANI EKSPIRACIJSKI VOLUMEN - FORCED EXPIRATORY VOLUME - - Injekciona šprica - Injection syringe - - pumpa za doziranje - metering pump - - tipke sa strelicama - arrow keys - - hemodinamika - hemodynamics - - sistolni krvni pritisak - systolic blood pressure - - dijastolni krbni pritisak - diastolic blood pressure - - nizak krvni pritisak - mean blood pressure - - mjerno mjesto - measuring point - - novorođenče - neonate - - ponovno udisanje - rebreathing - - venski pritisak - Wedge pressure - - sigurnosna podloška - locking washer - Sicherungsscheibe {f} - karakteristike - features - - hirurgija - surgery - - električna utičnica - power socket - - ispravi grešku - remedy the fault - - neprimjetno - unnoticeably - - odoriran - - odoriert - površinska glodalica - router - Oberfräse {f} - stepenovani graničnik - - Stufenanschlag - DC (istosmjerna struja) - DC circuit (Direct Current circuit) - - AC -izmjenična struja - AC - circuit - - bačen - scrapped - weggeworfen - adapter za punjenje - filling adapter - - cijev za punjenje - filling pipe - - induktivni turbinski protokomjer - protecting induction turbine flowmeter - - sistemi bez povratnog disanja - Non-rebreathing systems - - maska sa povratnim disanjem - partial rebreathing mask - PRB - - maska bez povratnog disanja - non rebreathing mask - NRB - - zamjena freona - retrofitting - - venturi maske - Fixed Performance Devices - - venturi maske aparat za kiseonik - resuscitator - Sauerstoffapparat {m} - profesionalna izloženost - occupational exposure - - profesionalna oboljenja - occupational diseases - - zaštita zdravlja na radu - occupational health - - medicina rada - occupational medicine - - migracija radi posla - occupational migration - - sigurnost na radu - occupational safety - - profesionalna prekvalifikacija - occupational retraining - - psihologija rada - occupational psychology - - smrtnost prema zanimanjima - occupational mortality - - vrsta zanimanja - occupational status - - profesionalni - occupational - - profesionalan - occupational - - nesreća na radu - occupational accident - - osiguranje od nesreće na radu - occupational accident insurance - - rizik zanimanja - occupational risk - - nasadni ključ -inbus - socket wrench - - natični ključ - inbus kurbla - cranck handle - - upijač ugljenog dioksida - soda lime - - upijač ugljenog dioksida - soda lime - Atemkalk {m} - disajni gas - breathing-gas - Atemgas {n} - u suprotnom smjeru kazaljke na satu - counterclockwise - im Gegenuhrzeigersinn - v nasprotni smeri urnega kazalca spuštene - recessed - versenkt - brzo zaključavanje - quick lock - Schnellverriegelung {f} - dejonizovana voda - deionized water - - ponovna upotreba - reuse - - obrađivanje - reprocessing - - nebulizacija - nebulization - - preoksigenacija - nebulization - - zakretni zatvarač - twist lock - - odvijač - screwdriver - Schraubendreher {m} - odvrtač - screwdriver - - odvrtka - screwdriver - Schraubenzieher {m} - posuda - receptacle - - patrona - receptacle - - sabiralište - receptacle - - slijepa matica - union nut - Überwurfmutter {f} - preduslov - prerequisite - Voraussetzung {f} - predpogoj traka menija - menu bar - - prepisati preko - overwrite - - značajan - meaningful - - suvislo - meaningful - - značajni - meaningful - - značajno mjerenje - meaningful measurement - - mjerni uređaji - measurement devices - - tačnost mjerenja - measurement accuracy - - metode mjerenja - measurement methods - - mjerenje efikasnosti - measurement of efficacy - - mjerenje radnih svojstava - measurement of performance - - zadani - default - - dodijeljen - default - - zadana vrijednost - default value - - pristupni kod potreban - access code required - - generička programska biblioteka - generic program library - - udarni radni indeks leve komore - Left ventricular stroke work index-LVSWI - - neaktivno dugme (neaktivni taster) - Greyed-Out Button - - nepravilan rad - maloperation - - pogrešno delovanje - maloperation - - aktiviranje i deaktiviranje - toggle - - početni prozor - trigger window - - mašina za pranje i dezinfekciju - washer-disinfector - - upotrebni vijek - service life - - krilata matica - thumb nut - Flügelmutter {f} - palec matica vlakno - lint - - prašina od kartice - lint - Papierstaub {m} - kratka nit - lint - Fluse {f} - dejonizacija - scavenging - - čišćenje - scavenging - - provjera spremnosti za rad - Checking Readiness for Operation - - navojni poklopac - screw cap - - - - - prozor talasnog oblika-oscilacioni - waveform window - - stanje mirovanja - sleep mode - - zaštitnik ekrana - screen saver - - skupljanje otpadnog gasa - scavenging - - ispiranje - scavenging - - šupljoglavac - buffer - - zaštita - buffer - - privremeni spremnik - buffer - - odbojnik - buffer - - međuspremnik - buffer - - privremena memorija - buffer memory - - razdvojna memorija - buffer memory - - sigurnosni ventil koji se otvara na povišeni pritisak - pressure relief valve - - sigurnosni ventil koji se otvara na povišeni pritisak - relief valve - - postavljanje - setup - Einrichtung {f} - inštalacija podizanje - setup - Aufbau {m} - ulazak u postavni meni - setup - - podizanje kompjuterskog sistema - setup - - podizanje sistema - setup - - uspostavljanje - setup - - postavitev dostavljen - communicated - - podnošenje - communicated - - dostaviti - communicated - - određivanje - determination - - ugotavljanje konstatacija - determination - - ugotovitev određenje - determination - - - - vertrieben durch - ki jih poganja okluzovani gas - occluded gas - - isperak - barb - - ispušni ventil - blow-off valve - - ekvipotencijalne veze - equipotential connections - - izjednačavanja potencijala - equipotential connections - - uzemljenje i izjednačenje potencijala vezivanja - earthing and equipotential bonding - - nestanak struje - power failure - Netzausfall {m} - prekinitev napajanja nestanak električne energije - power failure - - baterija prazna - battery low - - najvažniji - overriding - - prikopčati - toggle - umschalten - preklopiti preklopni prekidač - toggle - Umschalter {m} - preklopka - toggle - - sistem sa povratnim udisanjem - rebreathing system - - sistem ponovnog udisanja - rebreathing system - - pretvarač - tranducer - - navigacijska svjetla aerodroma - - Flughafenbefeuerung, f - loženje - - Befeuerung {f} - upozoravajuća svjetla - warning lights - - svjetla u kućanstvu - domestic lights - - vanjska svjetla - exterior lights - - cestovna svjetla - road lights - - bočna svjetla - running lights - - svjetla za označavanje uzletno-sletnih staza - runway lights - - signalna svjetla - signalling lights - - zidna rasvjetna tijela - wall lights - - prometna svjetla - traffic lights - - stropna rasvjetna tijela - ceiling lights - - semafor - traffic lights - - prometna svijetla - traffic lights - - perina - duvet - Tuchent {f} [österr.] - prešita odeja - feather bed - - pernata postelja - duvet - - pernica svjetilkja pričvršćena na podupirač - pole-mounted lamp - Mastaufsatzleuchte {f} - svjetiljka sa bočnim ulazom - side entry lamp - Mastansatzleuchte {f} - prenapetost snage - - Überspannungsfestigkeit - svjetlosni tok - - Lichtstrom, m - rasplet kraja kabla - - Kabelbaum, m - vizionarski - - Richtungsweisend - koji određuje dalnji pravac - - Richtungsweisend - uzimajući u obzir - - Berücksichtigung, f - odobrenje - - Berücksichtigung, f - obzir - - Berücksichtigung, f - - - - reklamni listić - - flyer - impresum - - Impressum, n - jednosmjerni sistem - one-way system - Einwegsystem {n} - preuzimanje - download - - usmjerenje svjetlosti - - Lichtausrichtung - jakost udarne struje - - Stoßstromfestigkeit - udarna struja - - Stoßstrom - optimalno napajanje - optimal powering - - ukupan - overaul - - sadržajan - meaningful - - značajan - meaningful - - preći preko - override - - gaziti nogama - override - - zahvat - override - Eingriff {m} - razveljaviti pretpostavlja - assumes - - stopa protoka - flow rate - - Dječja odmarališta - Children Holiday Camps - - Električna ručna blanjalica - - Elektro-Handhobel - Električni skobljič Električna ručna rendisaljka - - Elektro-Handhobel - šippka za mjerenje - dipstick - Messstab {m} [Ölmessstab, Tauchstab] - merilna palica za olje mjerna šipka - measuring stick - Messstab {m} - merilna palica štap nivoa ulja - oil level rod - Messstab {m} [Ölmessstab] - oljna palica nivoja nečitljiv - illegible - unleserlich - priručnik za rad - operating manual - Betriebsanleitung {f} - operativni priročnik trganje - snagging - - samousisne pumpe - self-priming pump - selbstansaugende Pumpe {f} - visina na koju pumpa može pumpati - delivery head Hmax - - krut - rigid - - O-prsten - O-Ring - - zaptivač - gasket - - prirubni zaptivač - lip seal - Lippendichtung {f} - bušotina - borehole - Bohrloch {n} - karburizacija - carburising - - cementiranje (čelika) - carburising - - pritezni vijak - fastening bolt - - uže za pričvršćenje - fastening rope - - utični vijak - set screw - - vijak za namještanje - set screw - - pritezanje - tightening - - pritezni - tightening - - pritezni moment - tightening torque - - kontrola procesa - process control - - neovlašćeno dirati - tamper - - EU Direktiva za rizična područja (94/9/EC) - EU Hazardous Area Directive (94/9/EC) - - otvor za ispust - leak hole - - ventil za otpuštanje - bleeder valve - - ispusni ventil - bleeder valve - - ventil za pražnjenje - bleeder valve - - područje primjene - field of application - - nadmorska visina - altitude - - obrađen mašinom - machined - - čekrk - hoisting gear - - zatezna traka sa kukom - lashing strap - - poklopac - hood - - kapa - hood - - kabanica - hood - - ploča sa stezaljkama - terminal board - Klemmbrett {n} - opružni klin - spring bar - Federstift {m} - spajanje vijkom - screwed - verschraubt - zavijčan - screwed - verschraubt - mjerenje struje - current measurement - Strommessung {f} - elektromagnetska kompatabilnost - electromagnetic compatibility - - perturbacija - perturbation - - uključen - concerned - - sprječavanje - suppression - Ausblendung {f} [Unterdrücken, z. B. von Störeinflüssen] - konvertor - converter - - mjere predostrožnosti - safety precautions - - kuglični ležaj sa dubokim žljebom - deep groove ball bearing - - zaklopni poklopac - cover plate - - valjkasti ležaj - rolling contact bearing - Wälzlager {n} - zapaljiv gas - fire damp - - rudnički gas - fire damp - - iziskivati potrebu - necessitate - - zaštita krajeva - end shield - - elastičan - resilient - - gibak - resilient - - štitnik ležaja - bearing shield - Lagerschild - kružni žlijeb - undercut - - kablovska papučica - cable lug - - natpisna pločica - type plate - - natpisna pločica - rating plate - - tipska pločica - rating plate - - nazivna pločica - rating plate - - poluklin - feather key - Passfeder {f} - poluklin - feather key - Passfeder {f} - nazivna struja - rated current - - nazivni napon - rated voltage - - nazivno opterećenje - rated load - - nazivna snaga - rated output - - proračunska snaga - rated power - - naponski transformatori - voltage transformers - - pripremiti za tropske uslove - tropicalize - - pomoćni uređaji - auxiliaries - - uređaj za dodatno podmazivanje - regreasing device - Nachschmiereinrichtung {f} - stremen - stirrup - - pritezač - stirrup - - uzengija - stirrup - - držač kočionog cilindra - cylinder bracket - - kočiona čeljust - caliper bracket - - klizač - slider - - obadvije strane - both sides - - oborena ivica, zakošenje - chamfer - - zaobljenje - round - - radijus, prelazno zaobljenje - fillet - - poluprečnik prelaznog zaobljenja - fillet radius - - CAD-skiciranje pomoću komputera - CAD - Computer Aided Drafting - - sklop disk kočnice - disc-brake assembly - - blanjalica - planer - Dickenhobel {m} - blanjalica - planer machine - - blanja - planer - - kratkohodna blanjalica - shaper machine - - četverostrana blanjalica - four-head planer - - blanjalica za drvo - wood planer - - Sklop(mašinski), šema, uređaj, montaža - assembly - - montiranje - assembling - - disk pločica - disc pad - - sastaviti, pripojiti - align - - površina - surface - Oberfläche {f} - površje spariti - mate - - pomak, razmak - offset - - zavojni,pužni - helical - - suport blanjalice - planer head - - obrada drveta - woodworking - - monofazni - single Phase - - u paketu, na raspolaganju - available - - mašina - unit - - prerađuje grubu rezanu građu u glatku dasku - transforms rough lumber into smooth boards - - da li obrađujete tvrdo ili meko drvo - whether you are running hardwood or softwood - - ojačan, teški uslovi rada - heavy-duty - - čelična konstrukcija - steel construction - - održava - keeps - - radni dio - workpiece - - radni komad - workpiece - Werkstück {n} - obdelovanec obradak (hrvatski) - workpiece - - izradak (hrvatski) - workpiece - - čvrst - steady - beständig - stanoviten stabilan - steady - stabil - stabilen oslonac - support - Unterstützung {f} - podporen držati - support - tragen - odgovarajući - conveniently - - prikladan - conveniently - - smješten - located - - postavljen - located - - lociran - located - lokalisiert - postavljen dvobrzinski mjenjač - two-speed gear box - - dovod - feed - Speisung {f} - krma snabdijevanje - feed - Einspeisung {f} - dovajanje napajnje - feed - Zufuhr {f} - nahraniti brzina dovoda - feed rate - Vorschubgeschwindigkeit {f} - hitrost dovajanja pet konjskih snaga - 5-horsepower - - trofazni - 3-phase - - indukcioni - induction - Induktion {f} - indukcijski rezač - cutterhead [tunnel boring] - Bohrkopf {m} [Tunnelvortrieb] - sekalec nosač noževa - cutterhead - - rezač - cutterhead - Bohrkopf {m} [Tunnelvortrieb] - sekalec raspoređen - staggered - versetzt (angeordnet) - zamajan karbidni noževi - carbide knives - - karbid noži cijeniti - appreciate - auswerten - ceniti dovodni valjci - infeed rollers - - odvodni valjci - outfeed rollers - - set čeličnih valjaka - set of steel rollers - - dosadni - annoying - irritierend - nadlegovanje pucketanje - snipe - wegputzen - glatko kao staklo - smooth-as-glass - - površina - surface - oberflächlich - površina obrtni trn - lathe arbor - - radionica - shop - Betrieb {m} - delavnica oslobađati mnogo prašine - kick up a lot of dust - - skupljanje prašine - dust collection - Staubabsaugung {f} - otvor za prašinu 4 cola - 4" dust port - - crijevo - hose - Schlauch {m} - gumijasta cev kućište(zavoj.) - hose - - izvan puta - out of the way - - nesmetano - out of the way - - strug za izradu navoja - lathe screw cutting - - tokarilica za izradu navoja - lathe screw cutting - Gewindeschneidmaschine {f} - stružnica tokarilica za izradu navoja - screw-cutting lathe - Zug- und Leitspindeldrehmaschine {f} - stružnica tokarilica za izradu navoja - screw cutting lathe - Zug und Leitspindeldrehmaschine {f} - tokarilica za obradu drveta - wood working lathe - - mašina za obradu drveta - wood working machine - Holzbearbeitungsmaschine {f} - stroj za obdelavo lesa postolje tokarilice - lathe bed - - postolje struga - lathe bed - Bett {n} [Drehmaschine] - suport struga - lathe carriage - - podvozje tokarilice - lathe carriage - - kareta stružnice alatničar - toolmaker - - tokarilica sa šijcima - center lathe - Spitzendrehbank {f} - tokarilica sa šiljcima - center lathe [Am.] - Spitzendrehmaschine {f} - oslonac noža - knife support - - podpora noža strug sa šiljcima - center lathe [Am.] - Leit- und Zugspindeldrehmaschine {f} - tokarilica sa šiljcima - center lathe [Am.] - Leit und Zugspindeldrehmaschine {f} - utovarivač - loader - Lader {m} - cijena po katalogu - list price - - radijalna bušilica - radial drilling machine - Radialbohrmaschine {f} - zavrtanj (srb) - screw - Schraube {f} - vijak zaptivno sredstvo - sealant - Dichtungsmittel {n} - zaptivni materijal - sealant - Dichtungsmaterial {n} - hermetik - sealant - Dichtungsmaterial {n} - ključ - spanner - Spanner {m} - viličasti ključ viljuškasti ključ - wrench - Schraubenschlüssel {m} - viličasti ključ aparat za zavarivanje - welder - Schweißgerät {n} - varilec varilac - welder - Schweißerin {f} - varilec nasadni ključ - socket wrench - Aufsteckschraubenschlüssel {m} - gedora - socket wrench - Steckschlüssel {m} - - socket wrench - Knarre {f} - ključ za cijevi - alligator wrench - - cijev s naglavkom - socketed pipe - - komplet nasadnih ključeva(“gedore”)(alat) - sockets set - - glava (vijka) s usađenim otvorom - socket head - - razvodnik paljenja, komplet - distributor assembly - - sa sijalicama - bulbs included - - zadnje svjetlo - tail light - - prednji far - headlight - - kardanski zglob - U-Joint - - kardanski zglob - kardan joint - - kardanski zglob - universal joint - - kardanski zglob - cardan joint - Kardangelenk {n} - kardanska osovina - drivershaft - - uljna pumpa upravljača (Volvo,Scania) - truck steering oil pump - - zupčasta letva (volana) - steering rack - - remenica bregaste osovine - timing pulley - - zupčasti remen - timing belt - - dvoredi konusni valjkasti ležaj - double row tappered roller bearing - - dvoredni kuglični ležaj - double row ball bearing - - dvoredni aksijalni kuglični ležaj - double row thrust ball bearing - - dvoredni kuglični ležaj - double row bearing - - čahura ležaja - bearing bush - - konusni valjkasti ležaj - tapered roller bearing - - polovna tokarilica za metal - used metal lathe - - višenamjenska tokarilica za obradu drveta - general woodworking lathe - - motorna prskalica - power sprayer - - lopata - spade - - lopata mašina za savijanje cijevi - tube bender - - bansek - band saw - - gusjeničar - carterpillar - - ispitni sto - test bench - - stegnuti - tighten - anziehen [Schraube etc. festziehen] - alatničar - toolmaker - Werkzeugmacher {m} - radionica - toolroom - - alatnica - toolshop - Werkzeugbau {m} - radionica - toolshop - Werkzeugbau {m} - alatničar - toolmaker - Werkzeugmechaniker {m} - alat za sječenje - edge tool - Schneidzeug {n} - alatna glodalica - tool milling machine - Fräswerkzeug {n} - alka - ring - Ring {m} - prsten - ring - Ring {m} - ampermetar - ammeter - Amperemessgerät {n} - amortizer - shock absorber - - amortizer - shock absorber - Stoßdämpfer {m} - aparat - device - - autogeno sječenje - flame cutting - Brennschneiden {n} - autogeno sječenje - acetylene cutting - - autogeno zavarivanje - acetylene welding - - automatski prekidač - automatic circuit breaker - Sicherheitsautomat {m} - prekidač - breaker - Trennschalter {m} - azotna kiselina - nitric acid - Salpetersäure {f} - azotna kiselina - chem. nitric acid - Scheidewasser {n} [veraltet] - bager- ploveći - dredge - Schwimmbagger {m} - bager - dredger - Bagger {m} - bagerista - dredger - - mjerenje - measuring - - metaloglodač - milling machine operator - - motor - engine - Maschine {f} [Motor] - vješanje motora - suspension for engine - - muljna pumpa - sludger pump - Schlammpumpe {m} - mjerač pritiska - pressure gauge - Druckmessgerät {n} - mjerač pritiska - pressure gauge - Druckmesser {m} - mjerač pritiska - gauge pressure - Manometerdruck {m} - mjerač pritiska - pressure gauge - Druckprüfer {m} - manometar - pressure gauge - Manometer {n} - mjerač - measurer - - mjenjač brzine - gear box - Gangschaltung {f} - mjenjač brzine - gear shift - Ganghebel {m} - kućište mjenjača - gear case - Getriebegehäuse {n} - prijenosnik - gear box - Getriebe {n} - "getriba" - gear box - Getriebe {n} - čeljusti škripca - vise - Schraubstock {m} - mengele (srb) - vise - Schraubstock {m} - škripac - vise - Schraubstock {m} - meki čelik - mild steel - Baustahl {m} - meki čelik - mild steel - Schmiedestahl {m} - meki čelik - mild steel - Flussstahl {m} - polovna mašina - second-hand machine - - polovna mašina - used machine - - mašina za sječenje cijevi - tube cutting-off machine - - mašina za savijanje cijevi - tube bending machine - - mašina za savijanje lima - plate bending machine - - mašina za pjeskarenje - sandblast machine - - mašina za hoblovanje - sander - - mašina za brušenje - sander - Schleifmaschine {f} - blanjalica - planer - Hobelmaschine {f} - mašina za struganje (srb) - planer - - makaze za lim - plate shearing machine - - makaze za žicu - wire cutters - Drahtschere {f} - makaze za žicu - wire cutters - Drahtzangen {pl} - mašina za sječenje - cutting machine - Schneidemaschine {f} - majstor za sve - handyman - Allrounder {m} - majstor za sve - handyman - Handwerker {m} - majstor - master - -meister - popravljena mašina - reconditioned machine - - ispravna mašina - sound machine - - limar - plumber - Klempner {m} - vodoinstalater - plumber - Flaschner {m} [südd.] - vodootporan - waterproof - wasserdicht - usisni ventil (motor) - inlet valve - Eingangsventil {n} - ispušni ventil - exhaust valve - Auslassventil {n} - ispušni ventil - exhaust valve - Abdampfventil {n} - valjaonica čelika - steel-rolling mill - Stahlwalzwerk {n} - valjaonica - rolling mill - Walzwerk {n} - valjaonica - rolling-mill - Walzwerk {n} - lamela kvačila - clutch plate - Kupplungdruckplatte {f} [seltener für: Kupplungsdruckplatte] - lamela spojke - clutch plate - Kupplungsscheibe {f} - topionica - foundry - Gießerei {f} - osovinica klipa - piston pin - Kolbenbolzen {m} - klipni prsten - piston ring - Kolbenring {m} - garnitura klipnih prstenova - piston ring pack - - klipnjača - connecting rod - - klizni zatvarač - slide gate - Schieberplatte {f} - klizni ležaj - plain bearing - Gleitlager {n} - klizni ležaj - friction bearing - Gleitlager {n} - klizni ležajevi radilice - crankshaft main bearings - - kljunasto mjerilo (šubler) - vernier kaliper - Messschieber {m} - šubler - tools vernier caliper - Schieblehre {f} [ugs. für: Messschieber] - šubler - vernier caliper - Schublehre {f} [ugs. für: Messschieber] - dvoredni kotrljajući ležaj - double row bearing - - kosilica - mowing machine - Mähmaschine {f} - kosilica - mowing machine - Rasenmäher {m} - kukasti ključ - hook spanner - Hakenschlüssel {m} - kukasti ključ - tools hook spanner wrench [Am.] - Hakenschlüssel {m} [mit Nase für Nutmuttern] - kukasti ključ - hook spanner - Hakenschlüssel {m} [mit Nase für Nutmuttern] - ključ - tools spanner [Br.] - Mutterschlüssel {m} - konoplja, kudelja - hemp - Hanf {m} - kuglični ležaj - ball bearing - Kugellagerkugel {f} - frikciona kočnica - band brake - Bandbremse {f} - iskusan varilac - experienced welder - - ispitivanje na istezanje - test tension impact - - gorivo - fuel - Treibstoff {m} - benzin - fuel - Benzin {n} - gorivo - fuel - Brennstoff {m} - gorivo - fuel - Kraftstoff {m} - laserski snop - beam - Strahlenbündel {n} - ispitna komora,soba - test chamber - - ispitivanje na kidanje - test breaking - - ispitivanje na žilavost - test toughness - - ispitni pritisak (hidraulučni) - examined pressure (hydraulic) - - grijač - heater - - grijač - warmer - - guma - rubber - Gummi {m} {n} - izbijanje - knock out - - izbiti - knock out - - izbacivanje - knock out - - kalionica - hardening shop - Härterei {f} - kardanski zglob - universal joint - Kreuzgelenk {n} - bežičan - cordless - schnurlos - bešavni - seamless - nahtlos - - electr. tech. seamless {adj} [LCD screen, video wall, etc.] - steglos [LCD-Bildschirm, Videowand, usw.] - blok motora - engine casing - Maschinenraumschacht {m} - blok motora - engine block - Triebwerksmantel {m} - kućište - casing - Gehäuse {n} - blok motora - cylinder block - - brava - lock - Riegel {m} - brava - lock - Schloss {n} [an Tür, Waffe] - bravar - locksmith - Schlosser {m} [für Schlösser] - ključavničar bravarska prodavnica - locksmith s shop - Schlosserei {f} - ključavničarjeva prodajalna brusilica - grinder - Schleifmaschine {f} - brusilec brus - grinder - Schleifapparat {m} - brusilec brusač - grinder - Schleifer {m} - brusač brusiti - abrade - schleifen - odrgniti brusiti - grind - schleifen [Messer etc.] - nabrusiti brusilica - grinding machine - Schleifmaschine {f} - stroj za brušenje brusilica - grinding machine - Schleifmaschine {f} - stroj za brušenje - cutter - - brusilec brusač dijamanata - diamond cutter - Diamantenschleifer {m} - brusilec diamantov brusač noževa - knife grinder - Messerschleifer {m} - brusilec nožev mlin za meso - meat grinder - - mlinček za meso mlin za kafu - coffee-grinder - Kaffeemühle {f} - kavni mlinček mašina za mljevenje kafe - coffee grinder - Kaffeemahlmaschine {f} - kavni mlinček brusilica za valjke - roll grinding machine - - brusilica za gumene valjke - rubber roll grinding machine - - brusilica za radilice(motor) - crankshaft grinder - - brušenje radilice - crankshaft grinding - - ručna burgija - gimlet - Handbohrer {m} - ručna burgija za drvo - tools gimlet - Holzbohrer {m} [Handbohrer] - bušiti - drill - bohren - zvrtati električni napon - voltage - Spannung {f} elektrische - električna napetost nareznica - die screw - Schraubengewindeschneideisen {n} - osigurač matice - nut guard - Mutternsicherung {f} - nosač - support - Konsole {f} - oporišče oborena ivica (kraja komada) - chamfer - Schräge {f} - oborena ivica (kraja komada) - overturned edge - gekentert Flanke {f} - prevrnjen rob odvodnim kanal - chute - Schurre {f} [fachspr.] - brzica ojačati - strengthen - verstärken - okrepiti okasti ključ - ring spanner - Ringschlüssel {m} - viličasti ključ ovlašten - empowered - - Zamjena od strane obučenog osobljaonnel - Replacement by trained personnel - - Možeš li mi posuditi nešto para? - Could you lend me some money? - - Ali mi posodiš nekaj denarja? opterećenje - load - Ladung {f} - tovor kofer za alat - tool chest - Werkzeugkoffer {m} - orman za alat - tool chest - Werkzeugschrank {m} - osovina - shaft - Welle {f} - gred jama - shaft - Schaft {m} - jašek poluosovina - axle shaft - Achswelle {f} - opterećenje osovine - axle load - Achslast {f} - pogonsak osovina - shaft drive - Antriebswelle {f} - pogonska osovina, vratilo - shaft drive - Antriebsachse {f} - otvor - opening - Öffnung {f} - odprtina otvor čeljusti - opening capacity - - označavanje - marking - Bezeichnung {f} - zaznamovanje pad pritiska - drop of pressure - - pločice za kočnice (pakne) - brake shoes - Radschuh {m} - zavorna čeljust pneumatski - pneumatic - pneumatisch - pnevmatski pneumatski - air operated - luftbetrieben - pneumatski - air powered - druckluftbetrieben - veš mašina - washer - Waschmaschine {f} - pralni stroj podmetač - washer - - zaptivač - washer [sealing washer] - Dichtungsring {m} - tesnilo elastični podmetač - spring lockwasher - - zupčasta podloška - lockwasher - Federring {m} - prigušivanje zvuka - - Schalldämpfung, f - izolacija zvuka - - Schalldämmung, f - pumpa za vodu - water pump - Wasserpumpe {f} - vodna črpalka pumpa za vodu - water pump - Kühlmittelpumpe {f} [Verbrennungsmotor] - vodna črpalka paljenje - ignition - Zündung {f} - vžig paljenje - ignition - Zünden {n} - vžig magnetno paljenje - magneto ignition - Magnetzündung {f} - magnetnik vžig bušilica - boring machine - Bohrmaschine {f} - vrtalnik mašina za bušenje - boring machine - Bohrmaschine {f} - vrtalni stroj koordinatna bušilica - jig-drilling machine - Vorrichtungsbohrmaschine {f} - brzohodna bušilica - sensitive drilling machine - - vertikalna stubna bušilica - upright boring machine - - cijev - pipe - Rohr {n} - pipa cjevovod - pipe - Rohrleitung {f} - šavna cijev - welded pipe - Schweißrohr {n} - varjena cev bešavna cijev - seamless pipe - nahtloses Rohr {n} - gladka cev debljina zida (cijevi) - wall thickness (of pipe) - Wandstärke {f} - stenska debelina (cevi) debljina zida - wall thickness - Wanddicke {f} - stenska debelina rezervoar - tank - Behälter {m} - rezervoar cisterna za azotnu kiselinu - tank for nitric acid - - čađ - carbon black - Kohlenschwarz {n} - ogljikov črnec čelična četka - steel brush - - jeklena krtača čelična boca - steel cylinder - Stahlflasche {f} - jeklen cilinder čelična boca za kiseonik - steel oxygen cylinder - - čelični lim - steel plate - Stahlblech {n} [dickes Blech, Halbzeug] - jeklena pločevina čeljust kočnice - brake caliper - Felgenbremse {f} [Fahrrad] - zavorno sedlo senzor - sensor - Sensor {m} - senzor pipalo - sensor - Fühler {m} - tipalo davač - sensor - - zaptivač glave(motora) - cylinder head gasket - Zylinderkopfdichtung {f} - dihtung glave(motora) - cylinder head gasket - Zylinderkopfdichtung {f} - dihtung motora - engine gasket - Motordichtung {f} - dihtung poklopca motora - engine cover gasket - - dihtung kartera - crankcase gasket - Dichtung {f}, Kurbelgehäuse {n} - dijagram - chart - Diagramm {n} - lestvica dijagram - diagram - Diagramm {n} - diagram dizalica - crane - Kran {m} - dizalica - elevator - Elevator {m} [Fördertechnik] - dvigalo dizalica - elevator - Hebewerk {n} - dizalica - elevator [Am.] - Fahrstuhl {m} - lift - elevator [Am.] - Lift {m} - dvigalo dizalica - jack-lift - - dizanje - lifting - Heben {n} - dvigujoč dlijeto - chisel - Meißel {m} - dleto dlijeto - chisel - Stemmeisen {n} - dleto dlijeto - chisel - Beitel {m} - dleto dlijeto - gouge - Hohlmeißel {m - dleto dlijeto - gouge - Stichel {m} - dleto dovod - supply - Zufuhr {f} - dobava dovod - supply - Einspeisung {f} - preskrba dovod vazduha - air supply - - poravnati - align - einfluchten - poravnati dozvoljena buka - permissible noise - zulässige Geräusch {n} - dopusten hrup dozvoljeno odstupanje - permissible deviation - zulässiger Maßabweichung {f} - dopustna deviacija držač - supporter - Unterstützer {m} - drobljenje - grinding - Aufreiben {n} - mletje dvostrani - double ended - doppelendig - evolventni - involute - - garnitura za popravku - repair kit - Reparaturkit {n} {m} - oprema za popravilo gvožđe - iron - Bügeleisen {n} - željezna ruda - iron stone - - glavčina - nave - Nabe {f} - glavčina točka - hub - Nabenachse {f} - glava motora - motor head - - motorna glava motor izmjenične struje - AC motor - Wechselstrommotor {m} - glava motora - cylinder head - Zylinderkopf {m} - motorna glava glačanje - glazing - - glačanje - polishing - - poliranje - polishing - - glavni kočioni cilindar - master brake cylinder - - glodalica - milling machine - Fräsmaschine {f} - rezkalni stroj glodalica - milling machine - Fräse {f} - rezkalnik horizontalna glodalica - plain milling machine - Planfräser {m} - horizontalen rezkalnik horizontalna glodalica - plain milling cutter - Planfräser {m} - horizontalen rezkalnik horizontalna glodalica - plain milling cutter - Walzenfräser {m} - horizontalen rezkalnik glodanje - milling - Fräsbearbeitung {f} - rezkanje gorionik - torch - Fackel {f} - plamenica kalionica - hardening shop - Härterei {f} - spojna prirubnica - companion flange - Anschlussflansch {m} - nije primjenljivo - N/A - not applicable - - nije primjenljivo - not applicable - - pjeskarenje - sandblast - sandstrahlen - planetarni zupčanik - epicyclic gear - epizyklisch Zahnrad {n} - pod naponom - alive - unter Spannung stehend - pod napetostjo pojačavač - amplifier - Verstärker {m} - ojačevalnik precizno podešavanje - sensitive adjustment - - pripadajuća oprema - pertaining equipment - - podešljiv - adjustable - - pomoćni - auxiliary - zur Hilfe dienend - pomožen priključni napon - switching voltage - Schaltspannung {f} - priključna napetost polovni auto dijelovi - used auto parts - - radni pritisak - open pressure - - odprt pritisk pričvrstiti - fix - befestigen - pritrditi provjetriti - aerate - belüften - prevetriti pucvala - cotton waste - Putzwolle {f} - bombažni odpadki pamučni otpad - cotton waste - Abfälle {pl} aus Baumwolle - bombažni odpadki pumpa za ulje - oil pump - Ölpumpe {f} - oljna črpalka potisna pumpa (pumpa za ulje) - pressure pump - Druckpumpe {f} - tlačna pumpa - pressure pump - Druckpumpe {f} - radni pritisak - operating pressure - Arbeitsdruck {m} - operacijski pritisk radni pritisak - operating pressure - Betätigungsdruck {m} - radni pritisak - operating pressure - Betriebsdruck {m} - radna snaga - open power - - rascjepka - split pin [Br.] - Splint {m} - rascjepka - cotter pin [Am.] - Splint {m} - razvodna kutija - distributing box - - razvodna tabla - distributing board - Verteilerschrank {m} - razvodnik - distributor - Verteiler {m} - razvodnik paljenja - distributor - Zündverteiler {m} - razdelilnik vžiga razvodna ruka (paljenje) - distributor arm - Verteilerfinger {m} - regulator - adjuster - Regler {m} - remenica - pulley - Rolle {f} - škripčevje remenica bregaste osovine - timing pulley - - rezervni dio - exchange part - Austauschteil {n} - rezervni del ručno podešavanje - manual adjustment - - ročna uravnava blanjalica - shapping machine - - blanjalica - planing machine - - ručica - arm - - rukavac - journal [bearing point of axle or shaft] - Stummel {m} - rukavac radilice - crankshaft journal - Kurbelwellenzapfen {m} - rukavac radilice - crankshaft journal - Kurbelwellenlagerzapfen {m} - salon automobila - motor show - - sanduk - box - Kiste {f} [Behälter] - sanduk - chest - Kiste {f} [Truhe] - sanduk - trunk - Truhe {f} - sanduk za alat - kit - Werkzeugkasten {m} - saviti - bend - biegen - zviti sjekač - hand cutter - - sjekač , mašinski - cold chisel - Flachmeißel {m} - hladni sjekač - cold chisel - Kaltmeißel {m} - mašinski sklop - machine assembly - - promjenljiva stezna glava - - Wechselbohrfutter - utičnica adapter - bitadapter - - vrijednost vibriranja - - Schwingungswert - disperzija - dispersion - Streuung {f} - građevinski projekt - building project - Bauvorhaben {n} - projekt gradnje - construction project - Bauvorhaben {n} - kooperant - subcontractor - Nachunternehmer {m} - podizvođač - subcontractor - Nachunternehmer {m} - armaturni radovi - - Bewehrungsarbeiten - kardansko vratilo - universal jointed shaft - - rukavac kardanskog zgloba - universal joint pin - - kliješta - pincers - - kočioni cilindar - brake cylinder - - kočiono crijevo - brake hose - - glavni kočioni cilindar - brake master cylinder - - kondenzator - capacitor - Kondensator {m} - lančanik - sprocket - Kettenrad {n} - lančanik - chain wheel - Kettenzahnrad {n} - lančanik - sprocket - Zahnkranz {m} - lančanik - rag-wheel - - lančanik bregaste osovine - timing pulley - - laneno ulje - linsed oil - - legura - alloy - Legierung {f} - zlitina legura - alloy - Gemisch {n} - zlitina legiranje - alloying - Legierung {f} - lemilica - soldering-iron - Lötkolben {m} - lemljenje - soldering - Löten {n} - spajkanje lemljenje - brazing - Hartlöten {n} - spajkanje lenjir - ruler - Lineal {n} - ljepilo - glue - Kleber {m} - ljepljenje - sticking - klebend - libela - level - Wasserwaage {f} - vodna tehtnica libela - level - Wasserwaage {f} - libela ležaj radilice(izmjenljivi) - main bearing - Hauptlager {n} - lučni razmak - spark gap - - procijep - gap - - vazdušni zazor - air gap - - razdioba razmaka - gap length - - ležaj radilice(izmJenljivi) - main bearing - - ležaj rukavca osovine - journal bearing - - ležaj koljenastog vratila (uložak) - crankshaft bearing insert - - klizni ležaj radilice(uložak - crankshaft bearing liner - - leteći rukavac radilice - crankshaft crank pin - - liv - mold - Gussform {f} - uliti livac - smelter - Schmelzer {m} - talivec livac - smelter - Hüttenwerker {m} - topilec lijevano gvožđe - cast iron - Gußeisen {n} [alt] - lito železo livnica - foundry - Fertigungsanlage {f} - livarna lopata - shovel - Schaufel {f} - loptast - round - - loptast - globose - - loptast - bulbous - - mašinska radionica - machine shop - Maschinenwerkstatt {f} - strojna delavnica mašinska radionica - machine shop - Maschinenabteilung {f} - strojna delavnica mašinska hala - machinery - Maschinenanlagen {pl} - mašinski vijak - machine bolt - - mašinski vijak - machine screw - - mehanička obrada - mechanical treatment - - sječivo - cutting edge - Schneide {f} - rezilo sito - sieve - Sieb {n} - sito sihroni prstenovi mjenjača - synchroniser assembly - - spojnica - clutch - Klaue {f} - prirubna spojnica - flange coupling - Flanschkupplung {f} - magnetska spojnica - magnetic clutch - Magnetkupplung {f} - spajanje - binding - Anbindung {f} - spajanje - joining - Beitritt {m} - spoljna površina - periferal surface - - aparat u domaćinstvu - appliance - Haushaltsgerät {n} - stezna glava(strug itd.) - chuck - Bohrfutter {n} - stezna glava - chuke - - vpenjalna glava strug - lathe - Drehmaschine {f} - stružnica strug - turninig machine - - strug za bušenje - driller - Bohrer {m} - strug za obradu valjaka - roll-turning machine - - strugarska radnja - turnery - Drechslerei {f} - strugar - turner - Dreher {m} - strugar strugar (radnik) - lathe operator - - strugarski nož - lathe tool - Drehmeißel {m} - strugarski nož - lathe knife - Drehstahl {m} - strugač - scraper - Spachtel {m} {f} [zum Abkratzen] - strgalo strugotina - scraping - - sumporna kiselina (H2SO4) - sulphuric acid - - šavna čelična cijev - welded steel pipe - - bešavna čelična cijev - seamless steel pipe - - šiljak - peak - Spitze {f} - šiljak - spike - - škart - reject - - škart - rejections - - škart - spoilage - - škoditi - harm - - škodljiv - harmfull - - šmirgla - sandpaper - - šmirgla - emery - - šolja kliznog ležaja - bearing liner - - špulna - spool - Rolle {f} - navitje namotaj - spool - Bandspule {f} - motek strugotina struga - spline - Kerbverzahnung {f} - šuko utikač - three-pin socket - dreipoliger XLR-Stecker {m} - tabela - chart - Tabelle {f} - tabla za crtanje - drawing board - - tačka ključanja - boiling point - - tačka mržnjenja - freezing point - - tačka topljenja - melting point - - tehničko crtanje - draftsmanship - - tečnost - fluid - - teštik (cijevna armatura) - pipe tee - - težina praznog vozila - car weight - - lančana pila - chain saw - - terensko vozilo - cross country vehicle - - tok (fluida) - flow - - topljivi osigurač - fuse - - tovatna mast - axle-grease - - ugaono željezo - angle iron - Eisenwinkel {m} - tupi ugao(mat.) - optuse angle - - prilazni ugao - approach angle - - ugao klina - wedge angle - - ulaz - entrance - Eingang {m} - ulaz vazduha - air access - - uskočnik - jump ring - - uskočni prsten - jump ring - - vaga - balance - - vaga - beam scale - - valjati - roll - - vatrostalan - refractory - - ventilacija - airway - Luftstraße {f} - ventilacija - ventilation - Lüftung {f} - ventilacioni otvor - venthole - - vertikalno zavarivanje - uphill welding - - viljuškar - lift-truck - Gabelstapler {m} - viljuškar - fork-lift - Stapler {m} - visoka peć - blast furnace - Hochofen {m} - visokokvalitetni legirani alatni čelik - high grade alloy tool-steel - - vođica - guide - Führungsteil {n} [Führung] - vodovod - water supply - Wasserversorgung {f} - vodovod - water system - Wasserhaushalt {m} - vršilica - thrashing machine - - vršilica - thrasher - Drescher {m} - vršilica - thresher - - vučna matica - traction nut - - zamajac - balance wheel - Unruh {f} - zupčanik sa zavojnim zupcima - helical gear - - probojac - hollow punch - - željezna ruda - iron ore - - željezara - iron and steel works - - željezara - iron and steel plant - - željeznički prag - railway sleeper - - željeznički prag - railroad tie - - pridobivanje podatkov - data acquisition - - datoteka podataka - data file - Datei {f} - podatkovna datoteka podatkovna datoteka - data file - Datei {f} - podatkovna datoteka informatika - data processing - Verarbeitungsdaten {pl} - obdelava podatkov baza podataka - database - Datenbank {f} - podatkovna zbirka baviti se sa - deal with - - ukvarjati se z propadati - decline - Abnahme {f} [Niedergang] - propadati odbitak - deduction - Deduktion {f} - odbitek odbitak - deduction - Abzug {m} [v. Lohn etc.] - odbitek nedostatak - deficiency - Mangel {m} - pomanjklivost deformacija - deformation - Deformation {f} - deformacija promišljeno - deliberately - wissentlich - namenoma - delineate - - začrtati gust - dense - dicht - gost gustoća - density - Raumgewicht {n} - gostota gustoća - density - Dichtigkeit {f} - gostota ovisnost - dependence - Abhängigkeit {f} - odvisnost nedovoljan - deficient - - nezadosten dubina reza - depth of cut - Schnitttiefe {f} - globina reza odvod - derivative - Ableitung {f} - odvod - derive - - izpeljati konstruktor - design engineer - - konstrukter - design life - - načrtovana življ. doba - designate - - označiti - designation - - oznaka - determine - - določiti - devote - - posvetiti - dial gauge - Messuhr {f} - merilna urica promjer - diameter - Durchmesser {m} - premer dijafragma - diaphragm - Diaphragma {n} - zaslonka zaslon - diaphragm - Blende {f} - vložek tlačno livenje - die casting - Spritzgussstück {n} - tlačno litje - differential - - diferencialen diferencijal - differential gear - Ausgleichsgetriebe {n} - diferencial - differentiate - - razlikovati dimenzioniranje - dimensioning - Bemaßung {f} - dimenzioniranje šipka za mjerjenje ulja - dipstick - - šibka za merjenje olja demontaža - disassembly - Demontage {f} - demontaža rastavljanje - disassembly - Abbau {m} - razgradnja razelektrisanje - discharge - ableiten [Masse] - razelektritev - disciple - Anhänger {m} [Schüler] - privrženec prekinut - discontinuous - diskontinuierlich - prekinjen kolutast - disk shaped - scheibenförmig - kolutast kolutast - disk-shaped {adj} [Am.] - diskoidal - koluten otprema - dispatch - Absendung {f} [Warenversand] - razposlati raspršiti - disperse - zerstreuen - razpršiti pomak - displacement - Verschiebung {f} - premik - disregard - - prezreti - dissipate - dissipieren - raztrositi - dissipation - Zerstreuung {f} - raztros jasno vidljiv - distinct - deutlich - jasno viden očit - distinct - eindeutig - očiten - distinctive - charakteristisch - značilen razlikovati - distinguish - unterscheiden - razlikovati deformirati - distort - verzerren - deformirati daljinsko grijanje - district heating - Fernwärme {f} - daljinsko ogrevanje različit - diverse - verschieden - raznolik razlikovati - diversify - diversifizieren - povečati raznolikost podijeliti - divide - aufteilen - razdeliti podijeljen sa - divided by - geteilt durch - deljen z dok - dock - Dock {n} - pristaniški pomol lučki kran - dock crane - - pristaniški žerjav područje - domain - Bereich {m} - področje otpor - drag [retarding force] - Widerstand {m} [mechanisch] - upor odvodni kanal - drainage - Ableitungskanal {m} - odtočni kanal drenaža - drainage - Dränage {f} - drenaža crtač nacrta - draftsman - Konstruktionszeichner {m} - risar (načrtov) tehnički crtač - draftsman - technischer Zeichner {m} - risar (načrtov) crtež - drawing - Zeichnung {f} - risba vučenje - drawing - Ziehung {f} - vlečenje vrtati - drill - verbohren - vrtati bušilica - drill - Bohrmaschine {f} - vrtalnik pogonska osovina - drive shaft - Antriebsachse {f} - pogonska gred prenos snage - drivetrain - Antrieb {m} - prenosnik moči rastegljiv - ductile - dehnbar - preoblikovalen kovan - ductile - schmiedbar - duktilen trajnost - durability - Langlebigkeit {f} - obstojnost dinamika - dynamics - Dynamik {f} - dinamika